ماه: سپتامبر 2016

%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می…

Read More

عملکرد تحصیلی و توجه به آن در نظام های آموزشی یکی از مسایل مهم می باشد. عملکرد تحصیلی به عنوان یک مساله مهم آموزشی ارتباط تنگاتنگی با بهبود کیفیت دانشگاه ها دارد (مک دونالد، 2001). عملکرد تحصیلی به عنوان مبنای قضاوت در ارتباط با مطلوبیت های کسب شده توسط دانشجویان در طول دوره ای خاص…

Read More

    فصل اول : مباني نظري و پيشينه پژوهش   بخش اول: مباني نظري پژوهش تاريخچه بهره وري واژه بهره وري براي نخستين بار به وسيله فرانسواكنه[1] رياضيدان و اقتصاددان طرفدار مكتب فيزيوكراسي (حكومت طبيعت) به كار برده شد. «كنه» با طرح جدول اقتصادي[2]، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهره وري در…

Read More

هيرشي، جرم يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسستگي ارتباط فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه اي مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر او علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند. فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و…

Read More

نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد: پس از مرتن افرادي چون رابرت اگينو (R.Agino) و مسنر (Massner) و روز نفلد (Rosenpheld) هم در باب انحراف كارهايي را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذيل مي باشد: الف) رابرت آگينو: اگينو مي گويد تاكيد عمده نظريه فشار اجتماعي از جمله نظريه مرتن توجه…

Read More

جنایتکار« را به چاپ رسانید صریحا عوامل بزهکاری را ناشی از خصوصیات جسمی فرد دانسته و برای آنان ویژگیهای خاص جسمی در نظر گرفته است. لمبروزو از مجموع مطالعات خود به این نتیجه رسید که بزهکاران را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: بزهکاران اتفاقی بزهکاران عاطفی بزهکاران بالفطره(توانا، 1377 ( لمبروزو ۱۸۳۶ – ۱۹۰۹…

Read More

نظريه آنومي رابرت مرتن رابرت مرتن [1]با بسط مفهوم آنومی دورکیم آن را برای تبیین رفتار انحرافی به کار گرفت. او مانند دورکیم از دیدگاه کارکردگرایی مینگرد و انحراف را نتیجه عدم تعادل در نظام اجتماعی میداند. مرتن نابسامانی را به عدم تعادل بین اهداف تائید شده اجتماعی و وسایل مورد تائید برای نیل به…

Read More

) “مردانگی‌”و”هویت‌های مردانه‌”[1] “مردانگی‌”و”هویت‌های مردانه‌”عبارت است از ویژگی‌هایی در مردان که هویت آنان را تشکیل داده و از آنان جدایی‌ناپذیر می‌باشد.به عبارت دیگر،مردانگی و هویت مردانه‌ تلقی مـردان از خـودشان‌ و مرد بودنشان را می‌سازد.طی چند دهه اخیر،مطالعات در خصوص مفهوم‌”مردانگی‌”افزایش یافته است.تحقیقات در این مورد نشان می‌دهد که‌ هویت مردانه،تحت تاثیر جغرافیا(مکان)و زمان‌های متفاوت…

Read More

آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین نتایج مطالعات مبتنی بر گزارش مجرمین،نشانگر این است که میزان جرائم ارتکابی در جامعه بـسیار بـالاتر‌ و گـسترده‌تر از میزان جرائمی است که در آمار رسمی منعکس شده‌ است.از دیگر واقـعیاتی که از اینگونه آمارها بدست می‌آید‌ این‌ است که فاصله بین نرخ‌ بزهکاری‌ مردان‌ و زنان کمتر از آن…

Read More