ماه: سپتامبر 2016

%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می…

Read More

عملکرد تحصیلی و توجه به آن در نظام های آموزشی یکی از مسایل مهم می باشد. عملکرد تحصیلی به عنوان یک مساله مهم آموزشی ارتباط تنگاتنگی با بهبود کیفیت دانشگاه ها دارد (مک دونالد، 2001). عملکرد تحصیلی به عنوان مبنای قضاوت در ارتباط با مطلوبیت های کسب شده توسط دانشجویان در طول دوره ای خاص…

Read More

    فصل اول : مبانی نظری و پیشینه پژوهش   بخش اول: مبانی نظری پژوهش تاریخچه بهره وری واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسواكنه[1] ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مكتب فیزیوكراسی (حكومت طبیعت) به كار برده شد. «كنه» با طرح جدول اقتصادی[2]، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در…

Read More

هیرشی، جرم یا انحراف را ناشی از ضعف یا گسستگی ارتباط فرد یا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه یا جامعه ای می داند و علقه های اجتماعی از نظر او علاقه، مشغولیت ، تعهد ایمان و عقیده می باشند. فمینیسم ها با بیان شرایط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و…

Read More

نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: پس از مرتن افرادی چون رابرت اگینو (R.Agino) و مسنر (Massner) و روز نفلد (Rosenpheld) هم در باب انحراف كارهایی را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذیل می باشد: الف) رابرت آگینو: اگینو می گوید تاكید عمده نظریه فشار اجتماعی از جمله نظریه مرتن توجه…

Read More

جنایتکار« را به چاپ رسانید صریحا عوامل بزهکاری را ناشی از خصوصیات جسمی فرد دانسته و برای آنان ویژگیهای خاص جسمی در نظر گرفته است. لمبروزو از مجموع مطالعات خود به این نتیجه رسید که بزهکاران را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: بزهکاران اتفاقی بزهکاران عاطفی بزهکاران بالفطره(توانا، 1377 ( لمبروزو ۱۸۳۶ – ۱۹۰۹…

Read More

نظریه آنومی رابرت مرتن رابرت مرتن [1]با بسط مفهوم آنومی دورکیم آن را برای تبیین رفتار انحرافی به کار گرفت. او مانند دورکیم از دیدگاه کارکردگرایی مینگرد و انحراف را نتیجه عدم تعادل در نظام اجتماعی میداند. مرتن نابسامانی را به عدم تعادل بین اهداف تائید شده اجتماعی و وسایل مورد تائید برای نیل به…

Read More

) “مردانگی‌”و”هویت‌های مردانه‌”[1] “مردانگی‌”و”هویت‌های مردانه‌”عبارت است از ویژگی‌هایی در مردان که هویت آنان را تشکیل داده و از آنان جدایی‌ناپذیر می‌باشد.به عبارت دیگر،مردانگی و هویت مردانه‌ تلقی مـردان از خـودشان‌ و مرد بودنشان را می‌سازد.طی چند دهه اخیر،مطالعات در خصوص مفهوم‌”مردانگی‌”افزایش یافته است.تحقیقات در این مورد نشان می‌دهد که‌ هویت مردانه،تحت تاثیر جغرافیا(مکان)و زمان‌های متفاوت…

Read More

آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین نتایج مطالعات مبتنی بر گزارش مجرمین،نشانگر این است که میزان جرائم ارتکابی در جامعه بـسیار بـالاتر‌ و گـسترده‌تر از میزان جرائمی است که در آمار رسمی منعکس شده‌ است.از دیگر واقـعیاتی که از اینگونه آمارها بدست می‌آید‌ این‌ است که فاصله بین نرخ‌ بزهکاری‌ مردان‌ و زنان کمتر از آن…

Read More