سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

 

 

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران - عمران

گرایش : مدیریت ساخت

 

 

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات - ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن

استاد راهنما :

دکتر سیّد فرزین فائزی

 

استاد مشاور :

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

 

نگارنده :

سید سعید حسینی

 

سال تحصیلی 1394-1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  تقدیم به :

 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم و تقدیم

به همه آنان که مرا علم آموختند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کلیه اساتید بزرگوارم برای زحمات فراوانی که متقبل شدند، دوستان خوبم و کلیه عزیزانی که مرا در انجام تحقیقات مربوط به پایان نامه یاری نمودند، کمال تشکر و سپاس خودرا ابراز می دارم.

 

                                                         سپاس گزاری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4- فرضیات تحقیق. 3

1-5- اهداف تحقیق. 4

1-6- روش تحقیق. 5

1-7- خلاصه فصل. 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه. 7

2-2- روش هاي  متداول و سنتي اجراي پروژه در كشور 8

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC.. 9

2-4- ويژگي هاي بارز قراردادهای EPC.. 11

2-5- اجرای پروژه هاي متناسب با روش EPC.. 12

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC.. 14

2-6-1-  مزايای انجام پروژه به روش EPC  از ديد کارفرما.. 14

2-6-2- مزايای انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار.. 15

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد کارفرما.. 16

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار.. 16

2-7- شيوه هاي مختلف سازمان پروژه هاي EPC.. 16

2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC.. 17

2-9- تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC.. 21

2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC.. 24

2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه.. 24

2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات.. 24

2-10-3- تاخيرات و جايگاه آن در مديريت پروژه.. 24

2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات.. 27

2-10-5- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه.. 29

2-10-6- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها.. 29

2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC.. 30

2-12- خلاصه فصل. 54

فصل سوم :  روش انجام تحقیق

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش انجام تحقیق. 59

3-3- ویژگی های تحقیق پیمایشی. 60

3-4- روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر. 61

3-5- ابزار اندازه گیری در تحقیق پیمایشی و نحوه طراحی  پرسشنامه در تحقیق حاضر 61

3-6- اجزای اصلی پرسش نامه 63

3-7- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی. 64

3-8- نحوه گردآوری داده ها 65

3-9- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه 65

3-10- خلاصه فصل. 73

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- مقدمه. 75

4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري. 75

4-2- 1- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت.. 75

4-2-2- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت.. 76

4-2-3- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصيلات.. 76

4-3- آمار توصیفی عوامل های پژوهش.. 77

4-4- آزمون پایایی داده ها 78

4-5- میزان احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test) 79

4-6- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل. 82

4-7- بررسی اثر انواع عوامل براهداف پروژه 84

4-8- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع. 85

4-9- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC.. 87

4-10- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت.. 89

4-11- تحلیل نموداری میانگین عوامل. 91

4-11- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با استفاده از روش AHP-Topsis 92

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 97

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری. 97

5-3- پیشنهادات ارائه شده بر اساس تحقیق حاضر. 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول ها

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1-  موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای EPC صنایع نفت وگاز[5] 31

جدول 2-2- موثرترین عوامل هر فاز از نظر کارفرما و پیمانکار 33

جدول 2-3- نحوه برآورده شدن هر کدام از سه اصل ذکر شده در هر یک از تکنیک های تحلیل تأخیر. 50

جدول 2-4- دسته بندی تاخیرات توسط • نیکجو ، کیانی و نورنگ (1388) 51

جدول 2-6- علل تاخیر در فاز تدارکات.. 52

جدول 2-7- برخی علل تاخیر در فاز ساخت و اجرا 53

جدول 3-1- اوزان عددی پاسخ ها برای احتمال و اثر وقوع هر عامل. 63

جدول 3-2- اثرات عوامل تاخیر بر فاکتورهای پروژه 64

جدول  3-3- پرسشنامه جهت شناسایی عوامل تایثرگذار بر ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC. 66

جدول 3-4- نتایج تحلیل پرسشنامه اولیه. 69

جدول 3-5- عوامل ذکر شده توسط پاسخ دهندگان به سوالات باز  پرسشنامه 71

جدول 3-6- عوامل مورد بررسی در پرسشنامه نهایی جهت شناسایی بررسی ایجاد تاخیر تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC بر 3 فاکتور هزینه، زمان و کیفیت.. 71

جدول 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سنوات خدمت.. 76

جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت.. 76

جدول4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصيلات.. 77

جدول4-4- آمارتوصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده بر اساس نوع فاز 77

جدول4-5 - آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی. 78

جدول4-6 - آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی. 78

جدول4-7 - آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی. 79

جدول 4-8- طبقه بندی و اختصاص نماد Y جهت شناسایی بهتر عوامل ایجاد تاخیر در فازهای مختلف.. 80

جدول 4-9-  عواملی که بیشترین اثر را بر زمان پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر. 85

جدول 4-10-  عواملی که بیشترین اثر را بر هزینه پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر. 86

جدول 4-11- عواملی که بیشترین اثر را بر کیفیت پروژه دارند : 10 عامل با اهمیت تر. 86

جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. 87

جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز تدارکات.. 88

جدول 4-13- تحلیل عددی مربوط به فاز ساخت و اجرا: 88

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی بر اساس سطوح اهمیت.. 89

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز تدارکات بر اساس سطوح اهمیت.. 90

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا بر اساس سطوح اهمیت.. 90

جدول 4-15- ضریب تناسب هر یک از فاکتورهای رتبه بندی. 93

جدول 4-16- رتبه بندی انواع عوامل به ترتیب اولویت به روش Topsis 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

شکل 2-1- وزن های به دست آمده فاز طراحی و مهندسی (ترکیب تمامی نظرات) 32

شکل 2-2- وزن های به دست آمده فاز تهیه و تدارکات کالا (ترکیب تمامی نظرات) 32

شکل 2-3- وزن های به دست آمده فاز ساخت و اجرا (ترکیب تمامی نظرات) 32

شکل 4-1- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. 82

شکل 4-2- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز تدارکات.. 83

شکل 4-3-احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا 83

شکل 4-3- اثر عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. 84

شکل 4-4- اثر عوامل مربوط به فاز تدارکات.. 84

شکل 4-5- اثر عوامل مربوط به فراز ساخت و اجرا: 85

شکل 4-6- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی. 91

شکل 4-7-احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز تدارکات: 92

شکل 4-8- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا 92

 

/:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)