سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

پایان نامه:بررسی و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه حقوق

 

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                        واحد علوم وتحقیقات خوزستان

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

 

موضوع پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

 

استاد راهنما:

دکتر هیبت الله نژندی منش

 

استاد مشاور:

دکتر امید قاسمی

 

نگارنده:

ابوالحسن حیدری خالص

 

سال تحصیلی: 1392-1391

 

تقدیر:

سپاس بی کران، پروردگار یکتا را که به ما هستی بخشید، به طریق علم رهنمونان کرد، به همنشینی رهروان دانش مفتخرمان نمود وخوشه چینی علم ومعرفت را روزیمان ساخت.

برخود لازم می دانم از تمامی عزیزانی که در این راه مرا یاری نمودن سپاسگذاری کنم:

استاد محترم، جناب آقای دکتر بهنام غفاری فارسانی، که مسیر را بدرستی به من نشان دادن تا خطا از ثواب مشخص باشد.

استاد  محترم مشاور، جناب آقای دکتر امید قاسمی، که اثر حاضر را مطالعه نمودن ونظرات دقیق خود را در اختیار بنده قرار دادند.

استاد محترم داور، جناب آقای دکتر منصور عطاشنه، که در طول دوران تحصیل همواره مشکلات ما را تحمل کردن وپاسخگو بودن، همچنین زحمت خواندن ودر پی آن داوری این مشق را برعهده گرفتند.

استاد محترم راهنما، جناب آقای دکترهیبت الله نژندی منش، که با راهنمای ها ومساعدت هایشان در نگارش این پژوهش مرا یاری داده و برایم مسیر را آسان نمودند.

به رسم ادب و سپاس از زحمات ایشان؛

مرا ، تو ، بی سببی نیستی.

به راستی صلت کدام قصیده ای

ای غزل؟

ستاره باران جواب کدامین سلامی به آفتاب ، از دریچه ی تاریک؟

کلام از نگاه توشکل می بندد

خوشا نظر بازیا که توآغاز می کنی!

پس پشت مردمکانت،

فریاد کدامین زندانی است،

که آزادی را به لبان بر آماسیده ی گل سرخ ، پرتاب می کند.

ور نه این ستاره بازی

حاشا،

چیزی بدهکار خورشید نیست.

نگاه از صدای تو ایمن می شود.

چه مومنانه نام مرا آواز میکنی!

ودلت کبوتر آشتی ست، درخون تپیده، به بام تلخ

با این همه

چه بالا،

چه بلند،

پرواز می کنی.....!

تقدیم به:

دستهای پینه بسته ی؛ پدرم                                                                                        

دعاهای بی پایان؛ مادرم

خانواده ام؛ که بجز مهربانی ازآنها چیزی ندیدم

برادرانم؛ که تکیه گاهی هستن برای مسیر سخت زندگی

خواهرانم؛ که محبت می کردند وبس

وتقدیم به گلهایِ زیبایِ پنهانِ همیشه ماندگار؛ مریم

 

 

فهرست مطالب

عنوان.................صفحه

چکیده:.................................................1

فصل اول: مقدمه..................................2

فصل دوم: کلیات.................................9

بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه..............................................10

گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه).......................10

بند اول: تبیین موضوع ادغام........10

بند دوم: تبیین موضوع تجزیه......14

گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه.................16

بند اول: بررسی نظریات موافقان.17

الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها..................................................17

ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها.......................................................17

بند دوم: بررسی نظریات مخالفان19

الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها...................................................19

ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها.....................................................20

گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها............................21

بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت.............................21

الف: بین المللی شدن شرکتها.....21

ب: کسب قدرت.........................22

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت.............................23

الف: آزادی خرید وفروش..........23

ب: تسهیل رقابت........................24

گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه....................25

بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.............................26

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری.........................26

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه....................................................27

بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه...............29

الف: معنا ومفهوم انحلال...........29

ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه.............................................32

بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.......................33

الف: معنا ومفهوم تصفیه............33

ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه..............................................34

بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت......................................................35

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن...............36

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی....................................................36

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت......................................................37

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران...........................39

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا....................39

  • در اروپا.....................39
  • در ایالات متحده آمریکا.....................................................40
  • درآسیا........................42

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری.........42

فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی.........45

بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری..............46

گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن............................46

بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات..............................46

الف: تعریف ادغام.................46

ب: جایگاه ادغام در معاهدات.......................................................51

1- معاهده ی رم.........51

2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)..........................53

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری..54

الف: انواع ادغام..................54

1- ادغام ساده .................55

1-1ادغام با تشریفات مختصر...................................57

1-2 ادغام باتشریفات طولانی.................................59

1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ............................................60

2- ادغام مرکب................63

ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت..............................................64

1- تاثیرات ادغام برسهامداران...............................................64

2-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت.......................................68

1-1                   سهامدار مجنون.....................................................69

1-2 سهامدار سفیه.70

1-3 سهامدار صغیر...................................................70

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری.........................................72

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید..........................72

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری............................................72

ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی.....................................................75

ج: ادغام در شرکتها و موسسات.................................................78

1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)................78

2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی.....................................81

  • ادغام بانکها و موسسات...........................................82

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن........................................85.

گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت.........................................85.

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن.............................................85

بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن....................................87

بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران.. 97

الف: قائم مقامی درادغام......97

ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام...............................................99

بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)..........................99

بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام................................102

فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی................................................105

بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری........106

گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن .................106

بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن.................................106

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران..........................109

الف: انواع تجزیه............109

1 -تجزیه کلی..........110

2-تجزیه جزئی.........111

ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری......................112

بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری......114

الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)...................................................114

ب: احتراز از تراکم زیاد امور .................................................116

ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت...................117

بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت............................................118

گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات....118

بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت .118

الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597.........118

ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات......................................120

بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت...................................................121

الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا .........................121

ب: تحلیل جایگاه مدیران.........................................................122

ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات...........................................123

د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه.............................125 فصل پنجم: نتیجه گیری..................128

منابع و ماخذ...................................136

 

 

:

   پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری