سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 9

در تحقیقی دیگر با عنوان “ارتباط باورهای فلسفی و سبک رهبری مدیران مدارس”در مدارس راهنمایی استان مازندران که توسط (خلخالی 1390) انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران مرد و زن شاغل در مدارس راهنمایی دولتی غرب مازندران به تعداد 181 نفر بودند. نمونه ی این پژوهش (خلخالی 1390) بر مبنای جدول کرجسی و مورگان 123 نفر به صورت طبقه ای نسبی برآورد گردید برای گردآوری داده ها در این پژوهش از روش میدانی استفاده شد همچنین برای گردآوری از 2 نوع پرسشنامه بهره گیری شده بود  1- پرسشنامه سبک رهبری ماروس پاولز که دارای 54 پرسش 2 گزینه ای که 5 مؤلفه ی رهبری را اندازه گیری کرد.

2- پرسشنامه باورهای فلسفی که به وسیله ی خلخالی و رحمتی (2008) تهیه شده و دارای 48 پرسش بوده و 6 فلسفه ی تربیتی دست اندرکاران تربیتی را می سنجد. در این پژوهش برای تجزیه داده ها از ضرایب همبستگی کانونی و همبستگی پیرسون استفاده شده. نتایج این پژوهش نشان داد که نخست، بین انواع باورهای فلسفی در توان پیش بینی برخی از سبک های رهبری مدیران از توان بالاتری برخوردار بودند.

آقا حسینی اشکاوندی (1374) در بررسی سبک های رهبران مدیران دبیرستان های شهرستان اصفهان با نگاهی به تئوری سه بعدی به بررسی اثر بخشی رهبری مدیران پرداخت نتایج تحلیل های آماری داده های وی نشان داده که مدیران دبیرستان های شهر اصفهان اثربخشی متوسط داشته و اثربخشی مدیران مرد کمتر از مدیران زن بوده است همچنین مدیران دبیرستان های دولتی اثربخش تر از مدیران دبیرستان های نمونه بوده ولی بین مدیران دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

فخر السادات سیف هاشمی (1382) در تحقیقی به عنوان “بررسی ارتباط بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان” نشان داد که بین ذهنیت فسلفی و خلاقیت مدیران ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق، قابلیت انعطاف) با خلاقیت ارتباط وجود دارد. بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خلاقیت آن و خلاقیت مدیران با توجه به ویژگی های مانند سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع مدرسه دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی داری مشاهده شد.

مهدی زاده (1385) در تحقیقی به عنوان بررسی “ارتباط ی بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه اقتضای فیدلر) با رضایت شغلی معلمان در دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی شهرستان نوشهر” نشان داد سبک رهبری مدیران مدارس دولتی با میانگین 74/38 بیشتر کارمدار است و سبک رهبری مدیران مدارس غیرانتفاعی با میانگین 68/56 بیشتر ارتباط مدار است و میانگین میزان رضایت شغلی معلمان 3/42 است که بالاتر از میانگین فرضی است. از طرفی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان ارتباط وجود ندارد.

پیشینه تحقیق خارج از کشور

اسمیت (1965) در تحقیقی به عنوان “بررسی تاثیر باورهای فلسفی بر روابط انسانی مطلوب و میزان خلاقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا” نشان می دهد که تأثیر مدیر دارای ذهن فلسفی از چه راه هایی مطلوب است . از یک بررسی درباره ی 46 مدیر مدرسه چنین نتیجه می گیرد که مثلاً روحیه کارکنان، کیفیت ارتباطات، و حتی ترتیبات سازمانی مدارس در اثر این ویژگیهای رفتاری بهبود یافته است.

هایلر و همکاران (2004) در تحقیقی با عنوان “ارتباط بین باورهای فلسفی، اعتماد به نفس عقلانی با توانایی کلامی و مهارت های استدلال استنتاجی” که نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین اعتماد به نفس عقلانی و باورهای فلسفی وجود دارد برای زنان بیشتر از توانایی استدلال استنتاجی و از زبان انگلیسی کار کردن (مهارت کلامی) برای زنان می باشد و این مورد درباره ی مردان ارتباط عکس را نشان می دهد. بنابراینف به زبان انگلیسی کار کردن از کل توانایی استدلال استنتاجی، برای مردان بسیار بیشتر از هر دوی، اعتماد به نفس عقلانی و ذهنت فلسفی در ارتباط است.

ایلماز (2009) در تحقیقی با بررسی تعیین ارتباط متقابل بین ایدئولوژی و دیدگاه اهای معلمان مدارس ابتدایی پرداخت او نشان داد که سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی به سبک آمرانه نزدیک تر است. همچنین وی ارتباط متقابل مثبت و معنی داری بین ایدئولوژی و دیدگاه های معلمان ابتدایی درباره سبک های اداره کلاسی را گزارش کرد در این تحقیق که از پرسشنامه 12 سؤالی شناخت نیمرخ مدیریت کلاسی که چهار سبک استبدادی، آمرانه، آزادمنشانه و بی تفاوت استفاده شد که از 200 نفر معلمان مدارس ابتدایی برای تحقیق مورد نمونه برداری شد استفاده کرده بود.

تحقیقات ریچارسان نشان داده است که معلمان رفتار خود را در کلاس ناشی از تجارب بدست آمده در طول سال ها آموزش و پرورش دانش آموزان می دانند اما معلمان جدید و کسانی که تجارب اندکی دارند کجا باید چنین آموزشی را ببینند و مهارت کسب کنند. هرچند برای آموزش مهارت های مدیریت کلاس کتب هایی وجود دارد، اما کافی نیست. یکی از دلایل سردرگمی معلمان در برابر حل مشکلات مربوط به انضباط نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی است. بسیاری از معلمان یا آموزش اند دیده اند یا با استفاده از تئوری تحقیق و تمرین در مورد ایجاد انضباط در مدارس را آموخته اند. (امینی، 1377)