سایت دانلود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
دسته‌بندی نشده

رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 8

مقدمه

به طور کلی هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و چه روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ، آسان تر ، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری، 1382).

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و روش اصلی ترین نقش را در تحقیق بر عهده دارد (نادری و سیف نراقی، 1382).

روش تحقیق

اما پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در بین روش های تحقیق توصیفی تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمیایشی بوده که در ان توصیف دیدگاه و نقطه نظرات گروه های مورد مطالعه مد نظر است و داده ها از طریق پاسخگویی آزمودنی ها به سؤالات به دست می آید (بیابانگرد، 1386) در این تحقیق از نظرات معلمان استفاده می گردد تا فلسفه تربیتی و نوع مدیریت کلاسی آنها مشخص گردد. و همچنین با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت و فلسفه رتبیتی معلمان است می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی نیز قرار داد.

جامعه

این تحقیق شامل تمام معلمان ابتدایی شهر ملایر می باشد که در سال تحصیلی 94-1393 در دبستان های شهر ملایر مشغول به خدمت هستند که جمعیت آنان برابر با 220 نفر است. در جدول (1-3) تعداد هریک از طبقات جامعه نشان داده شده است.

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعه جمع
زن مرد جامعه نمونه
دیپلم 15 18 33 20
فوق دیپلم 50 57 107 67
لیسانس 34 41 75 46
فوق لیسانس 4 1 5 3
جمع 103 117 220 136

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه : در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه استفاده شده است که در پایان یک نمونه 136 نفری متشکل از 63 زن و 73 مرد از معلمان مدارس ابتدایی انتخاب شدند. در جدول زیر تعداد هر یک از طبقات نمونه نشان داده شده است (جدول 2-3)

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعه جمع
زن مرد جامعه نمونه
دیپلم 15 18 33 20
فوق دیپلم 50 57 107 67
لیسانس 34 41 75 46
فوق لیسانس 4 1 5 3
جمع 103 117 220 136

 

ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش برای مشخص نمودن نوع باورهای فلسفی معلمان از پرسشنامه آزمون خوداظهاری فلسفه های آموزشی (EPS-A) استفاده می شود که فلسفه های پایدار گرایی، پیشرفت گرایی ، بنیاد گرایی، رفتار گرایی، ساختن گرایی و بازسازی گرایی اجتماعی، پردازش اطلاعات و انسان گرایی را با 40 سوال انداه گیری می کند و همچنین برای شناخت سبک مدیریت کلاس از پرسشنامه ای 12 سوالی با نام «نیمرخ مدیریت کلاس شما چیست» ترجمه دکتر حسن دیناروند (1383) استفاده می شود لازم به ذکر است که هر دو پرسشنامه در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای می باشد.

گویه های مربوط به فلسفه پایدار گرایی

1 برنامه درسی باید بصورت جامع و اطلاعات زیادی درباره فرهنگ غرب باشد و باید از طریق بحث و سخنرانی تدریس شود.
10 هدف تعلیم و تربیت صرف نظر از تفاوت ها در زمن و جامعه باید بصورت ثابت باقی بماند.
23 طرفداری از ثبات کلاسیک بخشی اساسی از تدریس می باشد.
31 محوری ترین موضوع در تعلیم و تربیت کسب موضوعاتی نظیر هنرها و ادبیات می باشند.
39 مهم ترین مشخصه کیفیت طبیعت انسانی توانایی در استدلال می باشد به این دلیل ، تأکید تعلیم و تربیت باید بر توسعه فرد باشد.

 

 

 

گویه های مربوط به فلسفه بنیاد گرایی

5 ضروری و خوب است که مدارس ارزش های سنتی را برای یادگیرنده ها در هدف های خود بگنجاند.
7 فلسفه وجودی مدارس آمادگی علمی برای زندگی و کار می باشد نه برای پرورش توسعه شخصی
12 مدارس باید در کار سخت و احترام به قدرت و انضباط به جا تشویق انتخاب آزاد تأکید داشته باشند.
16 مدارس باید بر نقل و انتقال دانش محوری مشتری به جای تجربه با برنامه درسی تعدیل یافته تأکید داشته باشند.
17 برنامه درسی باید بر مهارت های اساسی به جای علایق فردی یادگیرنده ها متمرکز باشد.

 

گویه های مربوط به فلسفه پیشرفت گرایی

4 برنامه درسی نباید از قبل طراحی شده باشد بلکه آن باید تابعی از علایق و نیازهای یادگیرنده ها باشد
24 آگاهی به عنوان امری محوری در تجربه باید مورد تأکید باشد به همان صورتی که کسب آزادی و مسئولت مورد تأکید است.
26 معلمان باید کلاس های پروژه مور و آزادمنشانه را که بر موضوعات میان رشته ای تأکید دارند را تشویق نمایند.
34 هدف اولیه مربیان ایجاد محیطی است که یادگیرنده ها بتواند به طور مستقل از طریق تفکر هدفمند درباره تجاربشان یاد بگیرند.
36 شرکت دانش آموزان در انتخاب این که چگونه و چه چیزی را آن ها باید یاد بگیرند، محور تعلیم و تربیت است.

گویه های مربوط به فلسفه بازسازی اجتماعی

8 آموزش شاهکارهای ادبی بزرگ کمتر از درگیر نمودن یادگیرنده ها در فعالیت ها به منظور نقد و هدایت جامعه اهمیت دارد.
11 مدارس باید مشارکت یادگیرنده در تغییرات اجتماعی به جای فقط گذراندن ارزش های سنتی در برنامه درسی هدایت کنند.
15 مدارس باید جامعه را در راستای تغییرات مهم اجتماعی به جای فقط گذراندن ارزش های سنتی در برنامه درسی هدایت کنند.
25 تعلیم و تربیت باید به جای محدود کردن جامعه به مهارت های اساسی، آن را به بهتر شدن تحریک نماید.
40 یادگیری باید یادگیرنده ها را به مشارکت فعال در اصلاح اجتماعی هدایت نماید.

 

گویه های مربوط به فلسفه پردازش اطلاعات

6 پاسخ به اطلاعات به عنوان یک نماد در ذهن ، نقش مهمی از یادگیری است
14 یادگیرنده ها، نظیر رایانه ها پردازشگران اطلاعات می باشند و کسانی هستند که باید رویدادها و موضوعات در محیط شان را بسازند.
22 محور فهم یادگیری در ارتباط با اینکه چگونه اطلاعات رمزخوانی پردازش به خاطر سپردن و بازیابی می شود می باشند.
29 تدریس مستلزم به یادسپار ی و ذخیره در حافظه می باشد.
37 فراگیران نیاز دارند که دانش اخباری ، رویه ای و شرطی را توسعه دهند.

 

گویه های مربوط به فلسفه رفتار گرایی

20 پاداش های کنترل شده توسط محیط بیرونی به نتایجی در همه ابعاد یادگیری منتهی می شود
30 تدریس موفق محیطی را ایجاد می کند که رفتار یادگیرنده کنترل، پیامدهای تجویزی یادگیری ارزشیابی می شود.
33 نقش معلم ایجاد جوی می باشد که تقویت رفتارهای مطلوب در راستای کسب هدف ها و خاموشی رفتارهای نامطلوب باشد
35 اصول تقویت و وابستگی به آنها برای تشریح یادگیری اساسی می باشد.
39 مهم ترین مشخصه ی کیفیت طبیعت انسانی، توانایی در استدلال می باشد. به این دلیل تأکید تعلیم و تربیت باید بر توسعه ی فرد باشد.

 

گویه ها مربوط به فلسفه ساختن گرایی

2 یادگیرنده ها سازندگان معنا می باشند و فهم خود را از تجارب فعال به جای انتقال اطلاعات از معلمان می سازند.
9 معلمان به جای انتقال دهنده دانش تسهیل گر شرایط و تجارب یادگیری هستند زیرا یادگیرنده ها می توانند فهم خود را شکل دهند.
19 تضاد در فهم جاری یادگیرنده ها شروعی برای نیاز به یادگیری و معنا می باشد.
27 افراد فرهیخته یادگیری را براساس سطح درک یادگیرنه ها مبتدی و محتوای مورد نظر تسهیل می‌بخشند.
32 یادگیری نیازمند اصلاح ساختارهای فهم درونی به منظور سازگاری و بهبود اطلاعات جدید می باشند

 

گویه های مربوط به فلسفه انسان گرایی

3 تعلیم و تربیت باید بر رشد شخصی از طریق حل مسائل که برای یادگیرنده ها واقعی می باشند تأکید داشته باشد.
13 اگر تشویق و حمایت محیطی فراهم شود، یادگیری به طور طبیعی شکوفا می شود، زیرا افراد تمایلی ذاتی بری یادگیری دارند.
18 یادگیرنده ها باید یاد بگیرند گزینش های خوبی داشته باشند و مسئول رفتارهایشان باشند.
21 انتقال ارزش های سنتی کم اهمیت تر از کمک به یادگیرنده ها برای توسعه ی ارزش های شخصی است.
28 نقش معلم کمک به ایجاد جوی محرک برای فراگیران و توسعه ی رشد کل شخصیت یادگیرنده ها است.

 

گویه های مربوط به مدیریت استبدادی

1 اگر دانش آموزی ضمن کلاس مزاحم باشد من برای او بدون هیچگونه بحثی تنبیه تجویز می کنم.
3 کلاس باید به منظور یادگیری دانش آموزان ساکت باشد.
9 من معذرت دانش آموزی که کند است را نمی خواهم بپذیرم.