سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 8

مقدمه

به طور کلی هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و چه روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ، آسان تر ، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری، 1382).

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و روش اصلی ترین نقش را در تحقیق بر عهده دارد (نادری و سیف نراقی، 1382).

روش تحقیق

اما پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در بین روش های تحقیق توصیفی تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمیایشی بوده که در ان توصیف دیدگاه و نقطه نظرات گروه های مورد مطالعه مد نظر است و داده ها از طریق پاسخگویی آزمودنی ها به سؤالات به دست می آید (بیابانگرد، 1386) در این تحقیق از نظرات معلمان استفاده می گردد تا فلسفه تربیتی و نوع مدیریت کلاسی آنها مشخص گردد. و همچنین با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت و فلسفه رتبیتی معلمان است می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی نیز قرار داد.

جامعه

این تحقیق شامل تمام معلمان ابتدایی شهر ملایر می باشد که در سال تحصیلی 94-1393 در دبستان های شهر ملایر مشغول به خدمت هستند که جمعیت آنان برابر با 220 نفر است. در جدول (1-3) تعداد هریک از طبقات جامعه نشان داده شده است.

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعهجمع
زنمردجامعهنمونه
دیپلم15183320
فوق دیپلم505710767
لیسانس34417546
فوق لیسانس4153
جمع103117220136

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه : در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه استفاده شده است که در پایان یک نمونه 136 نفری متشکل از 63 زن و 73 مرد از معلمان مدارس ابتدایی انتخاب شدند. در جدول زیر تعداد هر یک از طبقات نمونه نشان داده شده است (جدول 2-3)

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعهجمع
زنمردجامعهنمونه
دیپلم15183320
فوق دیپلم505710767
لیسانس34417546
فوق لیسانس4153
جمع103117220136

 

ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش برای مشخص نمودن نوع باورهای فلسفی معلمان از پرسشنامه آزمون خوداظهاری فلسفه های آموزشی (EPS-A) استفاده می شود که فلسفه های پایدار گرایی، پیشرفت گرایی ، بنیاد گرایی، رفتار گرایی، ساختن گرایی و بازسازی گرایی اجتماعی، پردازش اطلاعات و انسان گرایی را با 40 سوال انداه گیری می کند و همچنین برای شناخت سبک مدیریت کلاس از پرسشنامه ای 12 سوالی با نام «نیمرخ مدیریت کلاس شما چیست» ترجمه دکتر حسن دیناروند (1383) استفاده می شود لازم به ذکر است که هر دو پرسشنامه در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای می باشد.

گویه های مربوط به فلسفه پایدار گرایی

1برنامه درسی باید بصورت جامع و اطلاعات زیادی درباره فرهنگ غرب باشد و باید از طریق بحث و سخنرانی تدریس شود.
10هدف تعلیم و تربیت صرف نظر از تفاوت ها در زمن و جامعه باید بصورت ثابت باقی بماند.
23طرفداری از ثبات کلاسیک بخشی اساسی از تدریس می باشد.
31محوری ترین موضوع در تعلیم و تربیت کسب موضوعاتی نظیر هنرها و ادبیات می باشند.
39مهم ترین مشخصه کیفیت طبیعت انسانی توانایی در استدلال می باشد به این دلیل ، تأکید تعلیم و تربیت باید بر توسعه فرد باشد.

 

 

 

گویه های مربوط به فلسفه بنیاد گرایی

5ضروری و خوب است که مدارس ارزش های سنتی را برای یادگیرنده ها در هدف های خود بگنجاند.
7فلسفه وجودی مدارس آمادگی علمی برای زندگی و کار می باشد نه برای پرورش توسعه شخصی
12مدارس باید در کار سخت و احترام به قدرت و انضباط به جا تشویق انتخاب آزاد تأکید داشته باشند.
16مدارس باید بر نقل و انتقال دانش محوری مشتری به جای تجربه با برنامه درسی تعدیل یافته تأکید داشته باشند.
17برنامه درسی باید بر مهارت های اساسی به جای علایق فردی یادگیرنده ها متمرکز باشد.

 

گویه های مربوط به فلسفه پیشرفت گرایی

4برنامه درسی نباید از قبل طراحی شده باشد بلکه آن باید تابعی از علایق و نیازهای یادگیرنده ها باشد
24آگاهی به عنوان امری محوری در تجربه باید مورد تأکید باشد به همان صورتی که کسب آزادی و مسئولت مورد تأکید است.
26معلمان باید کلاس های پروژه مور و آزادمنشانه را که بر موضوعات میان رشته ای تأکید دارند را تشویق نمایند.
34هدف اولیه مربیان ایجاد محیطی است که یادگیرنده ها بتواند به طور مستقل از طریق تفکر هدفمند درباره تجاربشان یاد بگیرند.
36شرکت دانش آموزان در انتخاب این که چگونه و چه چیزی را آن ها باید یاد بگیرند، محور تعلیم و تربیت است.

گویه های مربوط به فلسفه بازسازی اجتماعی

8آموزش شاهکارهای ادبی بزرگ کمتر از درگیر نمودن یادگیرنده ها در فعالیت ها به منظور نقد و هدایت جامعه اهمیت دارد.
11مدارس باید مشارکت یادگیرنده در تغییرات اجتماعی به جای فقط گذراندن ارزش های سنتی در برنامه درسی هدایت کنند.
15مدارس باید جامعه را در راستای تغییرات مهم اجتماعی به جای فقط گذراندن ارزش های سنتی در برنامه درسی هدایت کنند.
25تعلیم و تربیت باید به جای محدود کردن جامعه به مهارت های اساسی، آن را به بهتر شدن تحریک نماید.
40یادگیری باید یادگیرنده ها را به مشارکت فعال در اصلاح اجتماعی هدایت نماید.

 

گویه های مربوط به فلسفه پردازش اطلاعات

6پاسخ به اطلاعات به عنوان یک نماد در ذهن ، نقش مهمی از یادگیری است
14یادگیرنده ها، نظیر رایانه ها پردازشگران اطلاعات می باشند و کسانی هستند که باید رویدادها و موضوعات در محیط شان را بسازند.
22محور فهم یادگیری در ارتباط با اینکه چگونه اطلاعات رمزخوانی پردازش به خاطر سپردن و بازیابی می شود می باشند.
29تدریس مستلزم به یادسپار ی و ذخیره در حافظه می باشد.
37فراگیران نیاز دارند که دانش اخباری ، رویه ای و شرطی را توسعه دهند.

 

گویه های مربوط به فلسفه رفتار گرایی

20پاداش های کنترل شده توسط محیط بیرونی به نتایجی در همه ابعاد یادگیری منتهی می شود
30تدریس موفق محیطی را ایجاد می کند که رفتار یادگیرنده کنترل، پیامدهای تجویزی یادگیری ارزشیابی می شود.
33نقش معلم ایجاد جوی می باشد که تقویت رفتارهای مطلوب در راستای کسب هدف ها و خاموشی رفتارهای نامطلوب باشد
35اصول تقویت و وابستگی به آنها برای تشریح یادگیری اساسی می باشد.
39مهم ترین مشخصه ی کیفیت طبیعت انسانی، توانایی در استدلال می باشد. به این دلیل تأکید تعلیم و تربیت باید بر توسعه ی فرد باشد.

 

گویه ها مربوط به فلسفه ساختن گرایی

2یادگیرنده ها سازندگان معنا می باشند و فهم خود را از تجارب فعال به جای انتقال اطلاعات از معلمان می سازند.
9معلمان به جای انتقال دهنده دانش تسهیل گر شرایط و تجارب یادگیری هستند زیرا یادگیرنده ها می توانند فهم خود را شکل دهند.
19تضاد در فهم جاری یادگیرنده ها شروعی برای نیاز به یادگیری و معنا می باشد.
27افراد فرهیخته یادگیری را براساس سطح درک یادگیرنه ها مبتدی و محتوای مورد نظر تسهیل می‌بخشند.
32یادگیری نیازمند اصلاح ساختارهای فهم درونی به منظور سازگاری و بهبود اطلاعات جدید می باشند

 

گویه های مربوط به فلسفه انسان گرایی

3تعلیم و تربیت باید بر رشد شخصی از طریق حل مسائل که برای یادگیرنده ها واقعی می باشند تأکید داشته باشد.
13اگر تشویق و حمایت محیطی فراهم شود، یادگیری به طور طبیعی شکوفا می شود، زیرا افراد تمایلی ذاتی بری یادگیری دارند.
18یادگیرنده ها باید یاد بگیرند گزینش های خوبی داشته باشند و مسئول رفتارهایشان باشند.
21انتقال ارزش های سنتی کم اهمیت تر از کمک به یادگیرنده ها برای توسعه ی ارزش های شخصی است.
28نقش معلم کمک به ایجاد جوی محرک برای فراگیران و توسعه ی رشد کل شخصیت یادگیرنده ها است.

 

گویه های مربوط به مدیریت استبدادی

1اگر دانش آموزی ضمن کلاس مزاحم باشد من برای او بدون هیچگونه بحثی تنبیه تجویز می کنم.
3کلاس باید به منظور یادگیری دانش آموزان ساکت باشد.
9من معذرت دانش آموزی که کند است را نمی خواهم بپذیرم.