پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  

استاد راهنما:

 دکتر فرزین فرحبد

بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل ی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه.. 3

1-2 ) بیان مساله.. 4

1–3 ) مدل تحقیق.. 6

۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

۱ – 5) اهداف تحقیق.. 7

۱ – 6) فرضیه های تحقیق.. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.. 8

۱-8 ) قلمرو تحقیق.. 10

۱-8-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. 10

۱-8-۲) قلمرو مکانی تحقیق. 10

۱-8-۳) قلمرو زمانی تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری. 13

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری. 14

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری. 15

۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری. 16

۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. 18

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری. 18

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری. 20

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری. 20

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری. 22

بخش دوم: عملکرد بازرگانی

۲-۲-۱) مقدمه. 26

۲-۲-۲) تعریف عملکرد. 26

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. 28

2-2-4) سنجش عملکردسازمانی. 30

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. 30

۲-۲-۶) عملکرد بازار. 36

2-2-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. 38

2-2-8) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن. 44

2-2-10) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی. 46

2-2-11) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف. 46

2-2-11-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری. 47

2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 48

2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه.. 58

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 58

3-3) روش تحقیق.. 58

۳-4) جامعه و نمونه آماری.. 59

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. 59

3-5-1) روایی پرسشنامه. 60

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. 61

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه.. 64

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 64

4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 64

4-4) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون.. 71

4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 78

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 78

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 84

5-4) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. 85

5-5) محدودیت های تحقیق:.. 87

منابع و مأخذ. 89

      

 

فهرست جداول

عنوان                                            صفحه

جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد   29

جدول2-2) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا   35

جدول 2 -3) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی. 42

جدول(2-4) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن   45

جدول 2- 5): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 46

جدول 2– 6) خلاصه ای تحقیقات. 53

جدول2-7) خلاصه پژوهش های انجام شده در ارتباط با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی. 55

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. 60

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   62

جدول4-1) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی. 64

جدول4-2) توصیف متغیریکپارچگی داده ها. 65

جدول4-3) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. 66

جدول4-4) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. 67

جدول4-5) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. 68

جدول4-6) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار   69

جدول4-7) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 70

جدول4-8) آزمون کولموگروف- اسمیرنف. 71

جدول4-9) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق.   72

جدول4-10) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل.   72

جدول4-11) آماره دوربین – واتسون.. 72

جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی   73

جدول4-13) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی   74

جدول4-14) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی   74

جدول4-15) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی   75

جدول4-16) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی………………………………….. 75

جدول4-17) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی. 76

جدول4-18) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی. 76

جدول 5-1) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها. 78

جدول 5-2) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. 79

جدول 5-3) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. 79

جدول 5-4) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات. 80

جدول 5-5) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 80

جدول 5-6) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 81

جدول 5-7) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری. 82

جدول 5-8) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی. 83

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                            صفحه

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی. 64

نمودار4-2) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها. 65

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی. 66

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. 67

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. 68

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 69

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 70

نمودار 5-1) نمودار عملکرد مالی. 83

 

فهرست اشکال

عنوان                                            صفحه

شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق. 6

شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری. 15

شکل 2-2) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی. 31

شکل 2-3) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. 33

شکل2-4) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا. 34

شکل 2-5) جریان های عملکرد شرکت. 37

شکل2-6) ماهیت معیارها. 38

شکل 2-7) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک. 43

برای متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment