پایان نامه تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد وحسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

استاد راهنما:

دکتر یداله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر فرزانه حیدر پور

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل ی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                صفحه
فصل اول:کلیات طرح
1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2) بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………. 6
1-4) هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-5) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7
1-6) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8
1-7) تعریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 11
2-2) تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………… 12
2-2-1)مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………. 15
2-3) مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن…………………………………………………….. 15
2-3-1) مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی………………………………………………………………… 17
2-3-2) مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………………… 18
2-3-3) اهداف گزارشگری سود………………………………………………………………………….. 18
2-4) مدیریت سود…………………………………………………………………………………………….. 18
2-5) فرضیه ها و نظریه های مدیریت سود…………………………………………………………… 20
2-5-1) فرضیه مکانیکی……………………………………………………………………………………… 20
2-5-2) فرضیه بازار کارا…………………………………………………………………………………….. 21
2-5-3) نظریه اثباتی…………………………………………………………………………………………… 21
2-6 ) مدیریت سود یا تقلب……………………………………………………………………………….. 22
2-7) انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………. 23
2-7-2) انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………… 24
2-7-3) انگیزه های مالیاتی…………………………………………………………………………………. 25
2-7-4) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام …………………………………………………….. 25
2-7-5) جذب سهامدار جدید…………………………………………………………………………….. 26
2-7-6) شرایط تأمین مالی بهتر……………………………………………………………………………. 26
2-7-7) حداکثر نمودن پاداش مدیران…………………………………………………………………… 27
2-7-8) اعتبار، شهرت و امنیت شغلی مدیر…………………………………………………………… 29
2-7-9) قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………… 29
2-7-10) عدم تخلف از قراردادهای بدهی……………………………………………………………. 29
2-7-11) تغییرات در مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………………. 30
2-7-12) مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات…………………………………………… 30
2-8) ابزار های مدیریت سود …………………………………………………………………………… 31
2-8-1) نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات…………………………………………… 31
2-8-2) انتخاب و تغییر اصول حسابداری…………………………………………………………….. 31
2-8-3) مدیریت اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… 32
2-8-4) قیمت های انتقالی………………………………………………………………………………….. 33
2-8-5) تصمیمات اقتصادی واقعی………………………………………………………………………. 33
2-9 ) پیدایش نظریه کیفیت سود……………………………………………………………………….. 33
2-10 ) مفاهیم و دیدگاههای مختلف پیرامون کیفیت سود……………………………………. 34
2-11 ) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………. 37
2- 12) معیارهای ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………….. 39
2-12-1)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژه گی های سود……………………. 39
2-12-2)مفهوم کیفیت سود بر اساس ارتباط بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد…….. 39
2-12-3)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی 40
2-12-4) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم………………………………. 40
2-13) عناصرکیفیت سود ………………………………………………………………………………… 40
2-14) روش­های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………………. 41
2-14-1)روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام……………………………………………. 41
2-14-2) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی…………………………………………………………… 41
2-14-3 ) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی…………………………………………………………… 41
2-14-4) روش مبتنی بر سود اقتصادی………………………………………………………………… 41
2-15) پیامد های اقتصادی کیفیت سود…………………………………………………………………. 42
2- 16) مطالعات و تحقیقات خارجی……………………………………………………………………. 43
2- 17) مطالعات و تحقیقات داخلی……………………………………………………………………… 44
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 47
3-2-1 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-2 جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………….. 48
3-2-3 ابزار جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………… 49
3-3 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 49
3-4 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………… 50
3-5 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. 52
3-5-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………… 52
3-5-2 متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………. 52
3-5-3 متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………….. 53
3-5-4 متغیرهای مجازی……………………………………………………………………………………. 54
3-6  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات……………………………………………………….. 54
3-6-1 روش داده های پانل……………………………………………………………………………… 55
3-6-1-1 روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………… 56
3-6-1-2  روش اثرات تصادفی………………………………………………………………………… 56
3-6-1-3  آزمون چاو………………………………………………………………………………………… 56
3-6-1-4  آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………… 57
3-6-2  آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………. 57
3-6-3  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 58
3-6-4  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی………………………………… 59
3-6-4-1  فرض نرمال بودن متغیرها و باقی‌مانده‌ها……………………………………………….. 59
3-6-4-2  فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………… 60
3-6-4-3  فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………. 60
3-6-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده ها……………………………………………………… 61
3-6-5  تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. 62
3-6-5-1  ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. 62
3-6-5-2  ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 62
3-6-6  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها………………………………………. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 64
4-2)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. 64
4-3 ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ………………………………………… 68
4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 69
4-5 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………. 71
4-6 )خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 84
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 )مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 86
5-2) خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 86
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. 88
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. 90
5_3 ) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق…………………………………………………………………. 91
5_4 )پیشنهاد های تحقیق……………………………………………………………………………………. 92
5_4_1) پیشنهاد هایی برخاسته از نتایج تحقیق……………………………………………………… 92
5_4_2) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. 93
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………… 94

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                 صفحه
2-1) نگاره (مدلهای ارزیابی کیفیت سود)……………………………………………………………… 36
4-1 ) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای تحقیق)………………………………………………………… 65
4-2) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای کیفیت سود بر اساس کاهنده و فزاینده)…………….. 67
4-3) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق)……………………………………… 68
4-4) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی)…… 69
4-5) نگاره ( ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق)…………………… 70
4-6) نگاره ( نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………. 72
4-7) نگاره (نتایج برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………………………………….. 73
4-8) نگاره (نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………….. 78
4-9) نگاره ( نتایج برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………………………………….. 80
4-10) نگاره (خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها)……………………………………………………….. 84

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                 صفحه
4-1) نمودار(متوسط روند سالانه سطح مدیریت سود در میان شرکت های نمونه)…….. 36
4-2 ) نمودار (متوسط روند سالانه پایداری سود و توان پیش بینی سود شرکت های نمونه)……… 67
4-3) نمودار (توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های اول تا چهارم تحقیق)…………….. 74
4-4) نمودار( توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)……………. 81

برای متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment