پایان نامه تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد وحسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

استاد راهنما:

دکتر یداله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر فرزانه حیدر پور

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل ی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                               صفحه
فصل اول:کلیات طرح
1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….2
1-2) بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………..3
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن…………………………………………………….6
1-4) هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………..6
1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………..7
1-6) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..8
1-7) تعریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………11
2-2) تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………12
2-2-1)مشکلات نمایندگی………………………………………………………………………………….15
2-3) مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن……………………………………………………..15
2-3-1) مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی…………………………………………………………………17
2-3-2) مفهوم سود از دیدگاه حسابداری………………………………………………………………18
2-3-3) اهداف گزارشگری سود…………………………………………………………………………..18
2-4) مدیریت سود……………………………………………………………………………………………..18
2-5) فرضیه ها و نظریه های مدیریت سود……………………………………………………………20
2-5-1) فرضیه مکانیکی………………………………………………………………………………………20
2-5-2) فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………..21
2-5-3) نظریه اثباتی……………………………………………………………………………………………21
2-6 ) مدیریت سود یا تقلب………………………………………………………………………………..22
2-7) انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………….23
2-7-2) انگیزه های سیاسی……………………………………………………………………………24
2-7-3) انگیزه های مالیاتی………………………………………………………………………………….25
2-7-4) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام ……………………………………………………..25
2-7-5) جذب سهامدار جدید……………………………………………………………………………..26
2-7-6) شرایط تأمین مالی بهتر…………………………………………………………………………….26
2-7-7) حداکثر نمودن پاداش مدیران……………………………………………………………………27
2-7-8) اعتبار، شهرت و امنیت شغلی مدیر……………………………………………………………29
2-7-9) قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………29
2-7-10) عدم تخلف از قراردادهای بدهی…………………………………………………………….29
2-7-11) تغییرات در مدیران ارشد اجرایی…………………………………………………………….30
2-7-12) مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات……………………………………………30
2-8) ابزار های مدیریت سود ……………………………………………………………………………31
2-8-1) نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات……………………………………………31
2-8-2) انتخاب و تغییر اصول حسابداری……………………………………………………………..31
2-8-3) مدیریت اقلام تعهدی………………………………………………………………………………32
2-8-4) قیمت های انتقالی…………………………………………………………………………………..33
2-8-5) تصمیمات اقتصادی واقعی……………………………………………………………………….33
2-9 ) پیدایش نظریه کیفیت سود………………………………………………………………………..33
2-10 ) مفاهیم و دیدگاههای مختلف پیرامون کیفیت سود…………………………………….34
2-11 ) اهمیت ارزیابی کیفیت سود…………………………………………………………………….37
2- 12) معیارهای ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………..39
2-12-1)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژه گی های سود…………………….39
2-12-2)مفهوم کیفیت سود بر اساس ارتباط بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد……..39
2-12-3)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی40
2-12-4) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم……………………………….40
2-13) عناصرکیفیت سود …………………………………………………………………………………40
2-14) روش­های ارزیابی کیفیت سود ……………………………………………………………….41
2-14-1)روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام…………………………………………….41
2-14-2) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی……………………………………………………………41
2-14-3 ) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی……………………………………………………………41
2-14-4) روش مبتنی بر سود اقتصادی…………………………………………………………………41
2-15) پیامد های اقتصادی کیفیت سود………………………………………………………………….42
2- 16) مطالعات و تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….43
2- 17) مطالعات و تحقیقات داخلی………………………………………………………………………44
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………47
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….47
3-2-1 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..48
3-2-2 جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………..48
3-2-3 ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………49
3-3 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..49
3-4 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………50
3-5 متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………….52
3-5-1 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………52
3-5-2 متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………….52
3-5-3 متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………..53
3-5-4 متغیرهای مجازی…………………………………………………………………………………….54
3-6  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات………………………………………………………..54
3-6-1 روش داده های پانل………………………………………………………………………………55
3-6-1-1 روش اثراث ثابت………………………………………………………………………………56
3-6-1-2  روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………56
3-6-1-3  آزمون چاو…………………………………………………………………………………………56
3-6-1-4  آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………57
3-6-2  آزمون معنی دار بودن مدل…………………………………………………………………….57
3-6-3  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق……………………………………………………..58
3-6-4  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………59
3-6-4-1  فرض نرمال بودن متغیرها و باقی‌مانده‌ها………………………………………………..59
3-6-4-2  فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………60
3-6-4-3  فرض مستقل بودن باقیمانده ها…………………………………………………………….60
3-6-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………61
3-6-5  تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………….62
3-6-5-1  ضریب تعیین…………………………………………………………………………………….62
3-6-5-2  ضریب همبستگی……………………………………………………………………………….62
3-6-6  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها……………………………………….63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….64
4-2)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….64
4-3 ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………68
4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………….69
4-5 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………….71
4-6 )خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………..84
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………….86
5-2) خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………..86
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق و فرضیه های فرعی آن………………..88
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق و فرضیه های فرعی آن………………..90
5_3 ) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق………………………………………………………………….91
5_4 )پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………….92
5_4_1) پیشنهاد هایی برخاسته از نتایج تحقیق………………………………………………………92
5_4_2) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………..93
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………94

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                صفحه
2-1) نگاره (مدلهای ارزیابی کیفیت سود)………………………………………………………………36
4-1 ) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای تحقیق)…………………………………………………………65
4-2) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای کیفیت سود بر اساس کاهنده و فزاینده)……………..67
4-3) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق)………………………………………68
4-4) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی)……69
4-5) نگاره ( ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق)……………………70
4-6) نگاره ( نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)…………….72
4-7) نگاره (نتایج برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)………………………………………..73
4-8) نگاره (نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)……………..78
4-9) نگاره ( نتایج برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)……………………………………..80
4-10) نگاره (خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها)………………………………………………………..84

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                صفحه
4-1) نمودار(متوسط روند سالانه سطح مدیریت سود در میان شرکت های نمونه)……..36
4-2 ) نمودار (متوسط روند سالانه پایداری سود و توان پیش بینی سود شرکت های نمونه)………67
4-3) نمودار (توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………..74
4-4) نمودار( توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………….81

برای متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment