پایان نامه بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان

                               دانشکده: علوم اقتصاد

                                          گروه :حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حسابداری

 

عنوان : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در

گزارشگری مالی

استاد راهنما : دکتر احمد احمدپور

 

استاد مشاور : دکتر اسفندیار ملکیان

 

آذر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل ی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق). 1

1-1.مقدمه 2

1-2.تشریح و بیان موضوع. 3

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش… 5

1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 5

1-6.فرضیه های تحقیق. 6

1-7.روش تحقیق. 6

1-8.مدلهای تحقیق. 7

1-9.متغیرهای تحقیق. 8

1-10.تعریف واژگان کلیدی.. 10

1-11.خلاصه فصل. 11

1-12. چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق). 12

2-1. مقدمه: 13

2-2. مفید بودن اطلاعات مالی. 14

2-3. مفهوم محافظه کاری.. 15

2-4 . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. 19

2-5 . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 19

2-6 . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. 19

2-7. دیدگاههای  محافظه کاری.. 20

2-7-1. دیدگاه قراردادی.. 21

2-7-2. دیدگاه دعاوی حقوقی. 22

2-7-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. 23

2-7-4. دیدگاه مالیاتی. 23

2-7-5. دیدگاه هزینه های سیاسی. 24

2-7-6. رقابت در بازار. 25

2-8.انواع محافظه کاری.. 25

2-8-1. محافظه کاری نامشروط.. 26

2-8-2. محافظه کاری مشروط.. 26

2-9. اندازهگیری محافظه کاری.. 28

2-9-1. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. 29

2-9-2. معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار. 30

2-9-3. معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. 30

2-9-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. 32

2-10. عوامل موثر بر محافظه کاری.. 32

2-11. رقابت در بازار. 33

2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات.. 34

2-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری.. 36

2-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) 37

2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) 38

2-14. اندازهگیری رقابت.. 39

2-15. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری.. 41

2-16. پیشینه تحقیق. 43

2-16-1. تحقیقات خارجی. 43

2-16-2. تحقیقات داخلی. 47

2-17. خلاصه فصل. 51

فصل سوم (روش تحقیق). 52

3-1. مقدمه 53

3-2. روش تحقیق. 53

3-3. جامعه آماری.. 53

3-4. نمونه آماری.. 55

3-5.فرضیه ها و مبانی نظری آنها 59

3-6. طریقه استخراج مدل ها 60

3-6-1.مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط……………………………………………….60

3-6-2.  استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری.. 61

3-7.روش گردآوری داده ها 65

3-8. روشهای آماری مورد استفاده 65

3-9. خلاصه فصل. 65

فصل چهارم (آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها) 66

4-1.مقدمه 67

4-2. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری.. 67

4-2-1. آمار توصیفی. 67

4-2-2. ضرایب همبستگی. 68

4-2-3. آزمون مدل باسو(1997) 70

4-2-4. نتایج آزمون فرضیه ها 72

4-3 . سایر یافته های پژوهش… 77

4-4 بررسی فروض خطی رگرسیون. 78

4-5. خلاصه فصل. 79

فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری).. 80

5-1- مقدمه 81

5-2. خلاصه و نتیجه گیری.. 81

5-3- محدودیتهای تحقیق. 84

5-4- پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 85

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 86

منابع و ماخذ. 89

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1.مقدمه

اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه،

برای متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment