رایگان پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

یرای رایگان پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات کشف قوانین انجمنی فازیِ چند سطحي با تعيين چند آستانه كمينه بهينه ضریب پشتیبان با استفاده الگوریتم ژنتیك به انتهای صفحه مراجعه کنید 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

وزارت علوم‌،تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

 

پايان نامه

كارشناسي ارشد

رشته: مهندسي فناوري اطلاعات

عنوان:کشف قوانین انجمنی فازیِ چند سطحي با تعيين چند آستانه كمينه بهينه ضریب پشتیبان با استفاده الگوریتم ژنتیك
استاد راهنما:                            دكتر بهروز مينايي بيدگلي

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت تهران

استاد مشاور:                             مهندس مهدي نصيري

مدرس دانشگاه علم و صنعت تهران

دانشجو:                          مجتبي اسدالله‌پور

(1390)

 

امروزه به علت گسترش مبادلات الكترونيكي،  پايگاه‌‌هاي داده تراكنشي زيادي در اختيار‌مان مي‌باشد كه كشف وابستگي‌هاي ميان اقلام‌داه موجود در آن‌ها مي‌تواند اطلاعات مفيدي را در اختيارمان قرار دهد. يكي از راه‌هاي مهم كشف اين نوع وابستگي‌ها، استفاده از تكنيك كاوش قوانين انجمني مي‌باشد. در اين تكنيك از قوانين انجمني براي نمايش وابستگي‌هاي ميان اقلام موجود در تراكنش‌هاي پايگاه‌داده استفاده مي‌شود. الگوريتم‌هاي سنتي كه به منظور كاوش قوانين انجمني پيشنهاد شده‌اند مي‌توانند پايگاه‌‌هايي كه صفت‌هاي داده‌ي آنها بولي مي‌باشند را پردازش نمايند. اين در حاليست كه در كاربردهاي واقعي، معمولا اقلام‌داده با يك مقدار كمي در پايگاه‌داده ذخيره مي‌شوند، به عبارت ديگر صفت‌هاي داده در آنها از نوع كمي يا عددي مي‌باشند و اين بدان معناست كه براي استخراج دانش از روابط ميان اقلام‌داده، نياز به الگوريتمي است كه بتواند يك پايگاه‌داده كمي را پردازش نمايد. يكي از كاراترين رويكردها در اين مورد، استفاده از تئوري مجموعه فازي در الگوريتم كاوش قوانين انجمني يا استفاده از يك رويكرد كاوش فازي مي‌باشد. در رويكردهاي كاوش فازي، تعيين توابع عضويت بهينه تاثير زيادي بر نتيجه نهايي كاوش خواهد داشت. امروزه يكي از تكنيك‌هاي بهينه‌سازي جواب‌ها در حل مسائل پيچيده، استفاده از الگوريتم ژنتيك مي‌باشد كه از آن مي‌توان در رويكردهاي كاوش فازي به منظور بهينه‌سازي توابع عضويت استفاده نمود. نكته بعدي اين است كه، در فرآيند كاوش قوانين، در معياري كه به منظور قضاوت در مورد ميزان اهميت اقلام متفاوت در پايگاه‌‌داده استفاده مي‌شود، نمي‌توان از يك آستانه‌ي يكسان براي همه اقلام استفاده نمود بلكه مي‌بايست براي هر يك از اقلام به دنبال يك آستانه‌ي بهينه بود. در مورد اين بهينه‌سازي نيز مي‌توان از الگوريتم ژنتيك استفاده نمود. نكته بعدي كه مي‌بايست به آن توجه شود اين است كه در دنياي واقعي اقلام‌داده را از لحاظ سلسله مراتب مفهومي مي‌توان به صورت چند سطحي در نظر گرفت و اين يعني بررسي اقلام‌داده در چند سطح مفهومي و به عبارت ديگر استخراج قوانين انجمني چند سطحي، اطلاعات دقيق‌تر و واقعي‌تري را از وابستگي‌هاي ميان اقلام‌داده در اختيار فرد تصميم‌گير قرار مي‌دهد. ما در اين تحقيق با در نظر گرفتن ملاحظات فوق و ويژگي‌هاي رويكردهاي پيشين،  يك رويكرد ژنتيك-فازي كارا را به منظور كاوش قوانين انجمني فازي چند سطحي ارائه نموديم. رويكرد مذكور شامل سه مرحله مي‌باشد: در مرحله اول توابع عضويت و آستانه(كمينه)‌هاي ضريب پشتيبان اقلام‌داده بهينه‌ مي‌گردند. در اين مرحله كروموزوم‌ها‌يي كه شامل توابع عضويت و آستانه‌هاي ضريب پشتيبان اقلام‌داده مي‌باشند، طوري ارزيابي و بهينه مي‌شوند كه در انتهاي فرآيند كاوش، ترجيحات كاربر در دانشي كه به دست مي‌آيد، انعكاس يابد. همچنين  به منظور افزايش سرعت اجراي الگوريتم هنگام ارزيابي كروموزوم‌ها‌ از تكنيك master-slave استفاده مي‌شود. در مرحله دوم، مجموعه‌ها‌ي قلم‌داده مهم  با استفاده از توابع عضويت و آستانه‌هاي ضريب پشتيبان بهينه، تشكيل مي‌شوند و در مرحله سوم قوانين انجمني فازي چند سطحي با استفاده از مجموعه‌ها‌ي قلم‌داده مهم توليد مي‌گردند.

 

چكيده

 

 

فهرست مطالب

چكيده 4

فصل اول. 10

مقدمه و كليات تحقيق. 10

1-1  مقدمه 11

1-2 هدف از تحقيق. 12

1-3  ضرورت‌هاي تحقيق و طرح مسئله 13

1-4  محدوده مسئله 15

1-4  ساختار پايان نامه 15

فصل دوم 17

پيشينه‌ي تحقيق و مفاهيم پايه 17

2-1 كارهاي مرتبط.. 18

2-2  مجموعه‌هاي فازي. 24

2-3  الگوريتم ژنتيك… 28

2-3-1 عملگرهاي ژنتيك… 30

2-3-2  فرآيند الگوريتم ژنتيك… 36

2-4  داده كاوي و فرآيند كشف دانش… 36

2-5  انواع پايگاه داده در داده كاوي. 39

2-5-1 پايگاه داده ارتباط‌اي. 39

2-5-2  پايگاه داده تراكنشي. 40

2-5-3  پايگاه داده مكاني. 40

2-5-4  پايگاه داده موقتي و دنباله‌هاي زماني. 41

2-5-5  وب جهان گستر. 41

2-6  قوانين انجمني. 42

2-7  انواع قوانين انجمني. 44

2-7-1  قوانين انجمني چند سطحي. 44

2-7-2  قوانين انجمني مكاني. 45

2-7-3  قوانين انجمني كمي: 45

2-7-4  قوانين انجمني چند رسانه‌اي. 45

2-7-5  قوانين انجمني فازي. 46

فصل سوم 47

الگوريتم‌ها‌ي كاوش قوانين انجمني. 47

3-1  الگوريتم اپريوري. 48

3-2  الگوريتم‌ها‌ي كاوش قطعي. 51

3-2-1  الگوريتم‌ها‌ي ترتيبي. 52

3-2-2  الگوريتم‌ها‌ي موازي و توزيع شده 54

3-2-3  الگوريتم‌ها‌ كاوش قطعي در يك نگاه 57

3-3  الگوريتم‌ها‌ي كاوش فازي. 58

3-3-1  الگوريتم‌هاي كاوش فازي با استفاده از توابع عضويت از پيش تعريف شده 59

3-3-2  الگوريتم‌هاي كاوش فازي با استفاده از يادگيري ژنتيك-فازي ِ توابع عضويت.. 62

3-4  كاوش قوانين انجمني چند سطحي. 75

3-4-1  پايگاه داده خريد. 75

3-4-2  متد Fu و Han  براي كاوش قوانين انجمني چند سطحي. 78

3-4-3  كاوش قوانين انجمني چند سطحي  فازي. 81

فصل چهارم 94

الگوريتم پيشنهادي. 94

4-1  درخت سلسله مراتبي اقلام‌داده 95

4-2  كمينه‌ها‌ي ضريب پشتيبان متفاوت.. 96

4-3  نمايش كروموزوم 98

4-4  مقداردهي اوليه جمعيت.. 101

4-5  تعداد مورد نياز 1-مجموعه‌هاي قلم‌داده مهم. 106

4-6  برازندگي و انتخاب.. 107

4-7  استفاده از رويكرد master-slave هنگام ارزيابي كروموزوم ها‌ 109

4-8  عملگرهاي ژنتيك… 111

4-8-1  عملگر تقاطع PBX- .. 111

4-8-2  عملگر جهش تك نقطه‌اي. 112

4-9  الگوريتم پيشنهادي. 113

4-10 مقايسه رويكرد پيشنهادي با رويكردهاي مطرح گذشته 119

4-11  مطالعه موردي. 122

4-11-1:  مقداردهي پارامترهاي ورودي الگوريتم. 123

4-11-2  نتايج تجربي و تحليل آنها 125

4-12 برتريهاي الگوريتم پيشنهادي نسبت به ساير الگوريتم‌ها 133

فصل پنجم. 137

نتيجه گيري و كارهاي آتي. 137

5-1  نتيجه گيري. 138

5-2  كارهاي آينده 139

منابع و مآخذ. 140

 

 


 

فهرست شكل‌ها

شكل 2-1: كروموزوم در طبيعت. 29

شكل 2-2: عملگر تقاطع حسابي با مقدارهاي متفاوت براي . 31

شكل 2-3: عملگر تقاطع هندسي با مقدارهاي متفاوت براي .. 32

شكل 2-4: عملگر تقاطع – . 32

شكل 2-5: عملگر تقاطع . 33

شكل 2-6: عملگر تقاطع اكتشاف ساز. 33

شكل 2-7: عملگر تقاطع MMAX.. 33

شكل2-8 : تكنيك انتخاب چرخ گردان. 35

شكل 2-9: فرآيند كامل الگوريتم ژنتيك. 36

شكل2-10:  فرآيند‌هاي كشف دانش از پايگاه داده. 37

شكل2-11: يك قانون انجمني فازي. 46

شكل3-1: كشف مجموعه‌ها‌ي قلم مهم  با استفاده از الگوريتم اپريوري. 50

شكل 3-2 : يك طبقه بندي كلي از الگوريتم‌ها‌ي قطعي. 52

شكل3-3: الگوي موازي سازي داده. 55

شكل3-4:  الگوي موازي سازي وظيفه. 56

شكل 3-5: يك طبقه بندي كلي از رويكردهاي كاوش قوانين انجمني فازي. 59

شكل3-6 : مفهوم يادگيري فازي در مورد مسئله‌ي كاوش قوانين انجمني فازي از پايگاه داده‌اي با يك كمينه‌ي ضريب پشتيبان. 61

شكل3-7: چارچوب ژنتيك فازي براي مسئله‌ي IGFSMS. 66

شكل3-8:  چارچوب ژنتيك فازي مبتني بر خوشه‌بندي براي مسئله‌ي IGFSMS. 67

شكل 3-9: چارچوب ژنتيك-فازي براي مسئله‌ي IGFMMS. 69

شكل 3-10:  چارچوب ژنتيك-فازي مبتني بر خوشه‌بندي براي مسئله‌ي IGFMMS. 70

شكل3-11:  چارچوب ژنتيك-فازي براي مسئله‌ي  DGFSMS. 72

شكل 3-12:  چارچوب ژنتيك-فازي مبتني بر خوشه‌بندي براي مسئله‌ي DGFSMS. 73

شكل3-13:  چارچوب ژنتيك فازي براي مسئله‌ي DGFMMS. 74

شكل3-14: درخت سلسله مراتبي اقلام در جدول 3-5. 77

شكل3-15: درخت سلسله مراتبي اقلام‌داده در مثال 3-4. 83

شكل3-16:  توابع عضويت اقلام‌داده در مثال 3-4. 83

شكل 4-1: درخت سلسله مراتبي اقلام‌داده. 96

شكل 4-2: توابع عضويت قلم .. 99

شكل 4-3: كروموزوم پيشنهادي. 100

شكل4-4: كمينه‌ها‌ي ضريب پشتيبان و توابع عضويت اقلام‌داده در مثال 4-1. 100

شكل4-5: نمايش كمينه‌ها‌ي ضريب پشتيبان و توابع عضويت اقلام‌داده در مثال 4-1 در قالب يك كروموزوم. 100

شكل4-6: دو نوع توابع عضويت بد. 109

شكل4-7: تعدادي از كلاس‌ها‌ي برنامه. 122

شكل4-8: درخت سلسله‌مراتبي از پيش تعريف شده براي اقلام داده. 124

شكل 4-9 : آستانه( كمينه) ضريب پشتيبان و توابع عضويت  اوليه قلم‌داده “1&1 Verjuice” 126

شكل 4-10: آستانه( كمينه) ضريب پشتيبان و توابع عضويت نهايي قلم‌داده “1&1 Verjuice” 126

شكل 4-11: منحني‌هاي مربوط به ميانگين مقدار برازندگي كروموزوم‌ها‌ طي نسل‌ها‌ي متوالي در مورد اقلام‌داده 1-سطح. 127

شكل 4-12: منحني‌هاي مربوط به ميانگين مقدار برازندگي كروموزوم‌ها‌ طي نسل‌ها‌ي متوالي در مورد اقلام‌داده 2-سطح. 127

شكل 4-13: منحني‌هاي مربوط به ميانگين مقدار فاكتور تناسب توابع عضويت كروموزوم‌ها طي نسل‌ها‌ي متوالي در مورد اقلام 1-سطح. 128

شكل 4-14: منحني‌هاي مربوط به ميانگين مقدار فاكتور تناسب توابع عضويت كروموزوم‌ها طي نسل‌ها‌ي متوالي در مورد اقلام 2-سطح. 129

شكل 4-15:  تعداد قوانين انجمني فازي توليد شده براي =0.6 و =1. 130

شكل 4-16: مقايسه منحني ميانگين مقدار برازندگي كروموزوم‌ها براي اقلام داده يك سطحي در الگوريتم پيشنهادي نسبت به الگوريتم هاي آلكلا و همكاران[53] و الگوريتم چن و همكاران[23]. 134

شكل 4-17: مقايسه منحني تعداد قوانين انجمني چند سطحي فازي توليدي در رويكرد پيشنهادي نسبت به رويكرد لي و همكاران[3] و رويكرد چن و همكاران[58] براي آستانه‌هاي ضريب اطمينان متفاوت. 135

شكل 4-18: مقايسه منحني مربوط به زمان اجراي رويكرد پيشنهادي با رويكرد چن و همكاران[58]. 136

 

 

 

 

 

رایگان پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات کشف قوانین انجمنی فازیِ چند سطحي با تعيين چند آستانه كمينه بهينه ضریب پشتیبان با استفاده الگوریتم ژنتیك

پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

Leave a comment