رایگان پروپوزال پایان نامه فناوری اطلاعات

لینک در انتهای صفحه

حوزه معاونت آموزشی (تحصیلات تکمیلی)

كارشناسي ارشد

دكتري                      اين قسمت توسط دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه پر مي‌شود.

 شماره :
 تاريخ درخواست :
 پيوست :
مشخصات دانشجو 
نام خانوادگي :     سعیدی                                               نام :     پریسا                                        شمارة دانشجويي:   9211011320
رشتة :   مهندسی فناوری اطلاعات                                    گرايش : فناوری اطلاعات
نيمسال اخذ واحد پايان‌نامه:     دوم                                   سال تحصيلي:   93-94                          تعداد واحد پايان‌نامه: 6

 

  اين قسمت توسط دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه پر ميشود

 

مشخصات استاد راهنما اول 
نام خانوادگي :  پورمحمود آقابابا                                        نام :  محمد                                         تخصص اصلي : هوش مصنوعی
آخرين مدرك تحصيلي :    دکتری                                     رتبة دانشگاهي :     دانشیار                     درصد اشتراك: 100
تا کنون چند دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری را هدایت کرده اید؟ (تقریباً) 10
آدرس و تلفن تماس:  دانشگاه صنعتی ارومیه گروه برق                                                             –      تلفن: 33449031

 

 

مشخصات استاد راهنما دوم 
نام خانوادگي :        _________                                          نام :                                      تخصص اصلي :
آخرين مدرك تحصيلي :                                     رتبة دانشگاهي :                          درصد اشتراك:
تا کنون چند دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری را هدایت کرده اید؟ (تقریباً)
آدرس و تلفن تماس:                                                                       تلفن:

 

 

مشخصات استاد مشاور

(با تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه)

 
نام خانوادگي :         __________                       نام :                                       تخصص اصلي :
آخرين مدرك تحصيلي :                                                                 رتبة دانشگاهي :
آدرس و تلفن تماس:

توجه : اين فرم بايد با مساعدت و هدايت اساتيد راهنما تكميل شود

محل امضای استاد راهنمای اول بند (10-1) و (3) و استاد راهنمای دوم بند (3) می باشد.

نسخه شماره یک  ……………. تاریخ صدور : 1/9/89

 

 

1اطلاعات مربوط به پايان نامه

 

الف – عنوان پايان نامه :

1- فارسي :شناسایی وب سایت  فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی
2- انگليسي :Identifing  phishing website in e-banking using  Fuzzy Logic

 

 

ب – واژگان كليدي :

1- فارسي :بازیابی اطلاعات ، داده کاوی ، مجموعه های فازی ،منطق فازی ، فیشینگ
2- لاتين :Information retrieval , data mining , fuzzy sets , fuzzy logic , phishing 

 

1-1نوع تحقيق :           بنيادي                                  نظري                                   كاربردي                        توسعه اي

 

پاياننامه جنبه عملي   ندارد●    دارد○

 

2-1تعداد واحد پايان نامه :63-1مدت اجراء : 10 ماه

 

4-1تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق :
در تكميل اين بند به منابع مورد استفاده اشاره شود.
ظهور بانکداری الکترونیکی موجب تغییر در انجام ارتباطات ، عملیات و تراکنش های بانکی شده است . در این میان سرقت هویت و اطلاعات به روش های مختلف صورت می گیرد که فیشینگ رایجترین آنهاست که بیشتر از طریق وب سایت بانکداری الکترونیکی و ایمیل  انجام می شود. ما در اینجا به بررسی سیستم های هوشمند برای تشخیص سریع تر و کار آمد تر این وب سایت ها با استفاده از طبقه بندی مجموعه های فازی می پردازیم .  در اینجا ، بازیابی اطلاعات مربوطه با توجه به نیاز های اطلاعاتی کاربر است .  به طور کلی فرایند بازاریابی اطلاعات از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول مدل های بازیابی احتمالی که به محاسبه ی ارتباط بین نیاز کاربر به اطلاعات و هریک از اسناد موجود در مجموعه می پردازد. در مرحله دوم به تمرکز روی چگونگی رتبه بندی اسناد محاسبه شده پرداخته می شود [1]. همانطور که حجم و وسعت اطلاعات آنلاین به سرعت در حال افزایش است ، محققان از طیف وسیعی از روش ها برای بررسی و کاهش پیچیدگی در بازیابی اطلاعات استفاده می کنند[2] . افزایش وب سایت های اجتماعی و پیشرفت در وب  امکانات بی سابقه ای برای توسعه روش های جدیدی به منظور افزایش بازیابی اطلاعات فراهم می کند [3] . داده کاوی روند جست وجو مقدار زیادی داده از مجموعه ی داده ای بزرگ و استخراج داده های مرتبط و مهم برای محققان است [4] ، داده کاوی می تواند سازمان را در  شناسایی اطلاعاتی که برای قرار دادن بر روی وب مناسب تر  است به وسیله تجزیه و تحلیل رقبا و مشتریان بالقوه و تعیین تخصص سازمان کمک کند. هر سازمان نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که چه اطلاعاتی را روی وب سایت خود در شبکه جهانی قرار دهد [5] . در اینجا به تشخیص و پیشگیری از حملات فیشینگ در وب سایت های بانکداری الکترونیکی  پرداخته می شود.  در راستای مقابله با مشکل تشخیص وب سایت های فیشینگ ,  نرخ تشخیص را با شش معیار بررسی می کنیم  ، موجودیت دامنه ، امنیت و رمز نگاری ، کد منبع و جاوا ایسکریپت ، سبک صفحه و فهرست مطالب ، نوار آدرس وب ، عوامل انسانی و اجتماعی با استفاده از منطق فازی و داده کاوی.

 

 

 

5-1سابقه و ضرورت انجام تحقيق:
به منابع مورد استفاده اشاره شود.
در مرجع [1]  ، به ظهر بانکداری الکترونیکی ، سرقت هویت و اطلاعات به روش فیشینگ  اشاره کرده است، که به چگونگی رتبه بندی اسناد محاسبه شده می پردازد . در مرجع [2] ، روش های بررسی و کاهش پیچیدگی در بازیابی اطلاعات را بررسی می کند، که باعث کنترل حجم و وسعت اطلاعات آنلاین می باشد. در مرجع [3] ، توسعه روش های جدید به منظور افزایش بازیابی اطلاعات، که امروزه با افزایش وب سایت های اجتماعی و پیشرفت در وب امکانات  بی سابقه ا ی در اختیار قرار میدهد. در مرجع [4] ، توضیحی از داده کاوی است، استخراج داده های بزرگ را امکان پذیر می کند. در مرجع [5] ، در مورد داده کاوی در سازمان ها برای شناسایی اطلاعات و قرار دادن روی وب سایت به کمک تجزیه و تحلیل بحث می کند. تصمیم گیری این که چه اطلاعاتی باید روی شبکه جهانی باید قرار گیرد. در مرجع [6] ، در این مرجع از منطق فازی به عنوان روشی برای رتبه بندی داده ها در شرایط غیر قطعی و مبهم استفاده می شود، که باعث تشخیص و پیشگیری از حملات فیشینگ می شود. در مرجع [7] ، طبقه بندی داده کاوی را ابزاری مفید برای تشخیص و شناسایی وب سایت های بانکداری الکترونیکی می داند.
6-1فرضيه ها ( هر فرضيه به صورت جملة خبري نوشته شود )
–        سیستم های فازی مفاهیم نظریه ی مجموعه های فازی و منطق فازی را با یکدیگر تلفیق و می توانند  چارچوبی  برای ارائه دانش زبانی همراه با عدم قطعیت فراهم کنند که باعث شناسایی سریع وب سایت های فیشینگ می شود.

–        استفاده از متغییر های زبانی برای نشان دادن کلید یا شاخص فیشینگ در ارتباط با احتمال ایمیل های فیشینگ.

 

7-1هدف ها
–         طراحی سیستم های هوشمند برای تشخیص سریع تر  و کارآمدتر این وب سایت های فیشینگ  با استفاده از طبقه بندی مجموعه های فازی .

–        مقایسه بین تکنیک های منطق فازی برای تشخیص این حملات با استفاده از قوانین و لایه های فازی و همچنین معیار ها و مولفه های انجام آن که باعث یافتن بهترین راه برای  تشخیص سریع وب سایت های فیشینگ میشود.

–        سیستم های فازی ، مفاهیم نظریه فازی ، منطق فازی را باهم تلفیق کرده و چارچوبی برای ارئه دانش زبانی همراه با  قطعیت فراهم می کنیم.

 

8-1چه كاربردهائي از انجام اين تحقيق متصور است
ارائه راهکار های جدیدی برای کشف سریع وب سایت های فیشینگ که باعث بالا رفتن سطح اعتماد مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی  بانکی می شود.

 

9-1استفاده كنندگان از نتيجة پايان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشي ، پژوهشي ، دستگاههاي اجرايي و غيره )
نتیجه این تحقیق مستقیما قابل استفاده در امنیت وب سایت های بانکداری الکترونیکی اعم از بانک های خصوصی و دولتی می باشد.

 

10-1جنبة جديد بودن و نو آوري طرح در چيست ؟ *
استفاده از روش هاي هوشمند فازی  براي شناسایی مساله فیشینگ در بانکداري الکترونیکی ، نوآوري اصلی اين طرح می باشد.

 

 

 

* توسط استاد راهنماي اول تكيل گردد                                                                                             امضاء

11-1روش انجام تحقيق :
در این تحقیق ، در مرحله اول به بررسی وب سایت های فیشینگ بانکداری الکترونیکی و مطالعه کتابخانه ای در باره رفتار های پیشین برای مقابله با این وب سایت ها  می پردازیم ، به استخراج ماهیت و رفتار های حملات پیشین در سیستم های مختلف بخصوص بانکداری می پردازیم. بعد منطق فازی و مجموعه های منطق فازی را مورد بررسی قرار می دهیم.، سپس بررسی قوانین استنتاج در منطق فازی داده کاوی و مقایسه قوانین می پردازیم تا به راهکار های جدیدی برسیم ، ارائه راهکار های اولیه و ارزیابی آن و بهینه سازی های مورد نظرو اعمال حملات فیشینگ متعدد و بررسی نتایج، تحلیل نتایج و گزارش نویسی.

 

 

12-1روش و ابزار گردآوري اطلاعات :
 

با استفاده از دیتا ست و مطالعه کتابخانه ای به استخراج حملات مرتبط با فیشینگ می پردازیم ، استفاده از پیاده سازی نرم افزاری  برای تست آزمایش.

 

13-1روش آماري اجراي پايان نامه (در صورت لازم)
جمع آوری داده و اعمال راهکار ها و نتیجه گیری.
 

 

 

 

14-1جدول زمانبندي مراحل انجام تحقيق ( از زمان تصويب تا دفاع نهايي )
 

رديفمراحل اجرازمان (ماه)
1مطالعات میدانی و جمع آوری مراجع مرتبط با فیشینگ در بانکداری الکترونیکی2
2استخراج و تبیین نتایج منطق فازی2
3ارائه یک راهکار و الگوریتم مناسب3
4ارزیابی راهکارها – شبیه سازی ها2
5نگارش پایان نامه1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15-1فهرست منابع مورد استفاده در نگارش اين پيشنهاديه: ( فارسي ، عربي ، لاتين به شرح زير ) 
 طبق استاندارد منبع نويسي مجلات پژوهشي معتبر نوشته شود.
1-    Ming-Feng  Tsai, C,-J.W: ‘Post-Modern Portfolio Theory for ,

Information Retrieval’ Procedia Computer Science , 2012

2-    Jae-wook Ahn, P.B.: ‘Adaptive visualization for exploratory.

Information Retrieval’,Information Processing & Management, 2013

3-    Karin Schoefegger, T.T., Michael Granitzer: ,A survey on.

Socio-semantic information retreval’. Computer Science Review,2013

4-    Maher Aburrous, M.A.H., Keshav Dahal, Fadi Thabtah:

‘Intelligent phishing detection system for e-banking using fuzzy data minning’,

Export Systems whit Applications, 2010

5-    Mohammed Mahmood Ali, D.L.R.: ‘Deceptive Phishing Detection System

(From Audio and Text messages in Instant Messengers using Data Mining Approach)’,

In on, P.o.t.I.C., and Pattern Recognition, I.a.M.E.(Eds.) 2012

6-    Tsai, H.-H.: ‘Global  data mining : an empirical studyof current.

Trends, future forcasts and technology diffusions’, Expert Systems whit applications, 2012

7-    Daisuke Miyamoto, Y.T., Toshiyuki Miyachi , Hiroaki Hazeyama:

‘PhishCage: Reproduction of Fraudulent Websites in the Emulated Internet’,2013.

 

 

 

2هزينه هاي پايان نامه 
الف – آيا اين طرح از سازمانهاي ديگر تأمين اعتبار شده است ؟               بلي                        خير●

در صورت مثبت بودن ، تاريخ تصويب ، ميزان اعتبار و نام سازمان را مشخص نمائيد.

 

 

 

1-2هزينه هاي مواد و وسايل ( وسايلي كه صرفا” از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شود ): 
رديفنام مواد يا وسايلمقدار يا تعداد مورد نيازمصرفيغير مصرفيساخت داخل يا خارجشركت سازندهقيمت واحد

( ريال )

قيمت كل

( ريال )

1 

2 

 جمع به ريال

 

2-2هزينه هاي خدماتي ( براي مواردي كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد ) 
نوع مسئوليتتعداد پرسنلكل ساعت كارحق الزحمه در ساعتجمع به ريال
 جمع به ريال

 

3-2هزينه هاي مسافرت 
مقصدتعداد سفرنوع وسيلة نقليههزينه هاي هر سفرجمع كل به ريال
شرکت در کنفرانس و اسکان

 

   300000
 جمع كل به ريال300000
4-2جمع كل هزينه ها 
رديفنوع هزينهمبلغ ( ريال )
1مواد و وسايل 

2پرسنل

 

3مسافرت 

300000

4متفرقه ( تايپ ، تكثير و تهيه كتاب ) 

200000

5جمع كل 

500000

 

 

3محل امضاء : 
نام و نام خانوادگي دانشجو :

پریسا سعیدی

 

 

امضاءتاريخ :
نام و نام خانوادگي استاد راهنماي اول :

 

محمد پورمحمود آقابابا

 

امضاءتاريخ :
نام و نام خانوادگي استاد راهنماي دوم :

_________________

 

 

امضاءتاريخ :
نام و نام خانوادگي استاد مشاور :

_________________

 

 

امضاءتاريخ :

 

 

 

 

4صورتجلسة كميتة تخصصي گروه

 

موضوع تحقيق پايان نامه آقاي/خانم: پریسا سعیدی

دانشجوي      كارشناسي ارشد      ●                    دكتري                      رشتة :

تحت عنوان :  شناسایی وب سایت  فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

در جلسة مورخ                 كميتة تخصصي گروه مطرح شد و مورد تصويب اعضاء به شرح زير قرار گرفت           قرار نگرفت

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

نام ونام خانوادگي مدير گروه                                     امضا                                 تاريخ

 

 

 

5صورتجلسة شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

موضوع تحقيق پايان نامه آقاي/خانم: پریسا سعیدی

دانشجوي      كارشناسي ارشد     *    دكتري               رشتة :

تحت عنوان :  شناسایی وب سایت  فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

 

در جلسة مورخ ………………… شوراي آموزشي دانشگاه مطرح شد  و با بودجة……………………..  ريال مورد تصويب ا كثريت اعضاء به شرح زير قرار گرفت        قرار نگرفت

 

نام و نام خانوادگي معاون آموزشي دانشگاه :

 

امضاء :تاريخ :
نام ونام خانوادگي مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه :

 

امضاء :تاريخ :

 

عنوان و نوع پروپوزال با پايان‌نامه هاي حوزه‌ي پژوهشي تداخلي ندارد.

نام و نام خانوادگي معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه                                     امضاء

 

توجه: اين فرم بايستي با استفاده از تايپ كامپيوتري تكميل گردد ( فايل خام در تحصيلات تكميلي دانشگاه و نيز در سايت بخش فرم‌ها – فرم های مربوط به تحصیلات تکمیلی موجود است.)

 

 

رایگان پروپوزال پایان نامه فناوری اطلاعات :بازیابی اطلاعات ، داده کاوی ، مجموعه های فازی ،منطق فازی ، فیشینگ

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

Leave a comment