ماه: فوریه 2016

نظريه نو فرويدي : اين نظريه‌‌ها در دهه‌هاي 1930 و 1940 و عمدتاً نتيجه اختلاف نظر درباره آن چه تاكيد افراطي فرويد بر اهميت تكانه‌هاي بيولوژيكي تلقي مي‌شد، خصوصاً تكانه جنسي و تهديدي كه آن تكانه‌ها بر فرد تحميل مي‌كند، مطرح شدند. نوفرويدها شخصيت آدمي را به ميزان زيادي پيامد و نتيجه تأثيرات اجتماعي مي‌دانند….

Read More

  دانشگاه تبريز                              دانشكده  علوم تربيتی و روانشناسی   پايان‌نامه : براي دريافت درجه كارشناسي رشته روان‌شناسي باليني موضوع: بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي 86-1385 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر منصور بيرامي   پژوهشگر : محسن دربانيان   سال تحصيلي…

Read More

فصل پنجم بحث و نتيجه‌گيري   مقدمه در اين فصل تلاش مي‌شود تا يافته‌هاي اين پژوهش با يافته‌هاي قبلي مقايسه شده و بحث و نتيجه‌گيري به عمل آيد. در اين راستا ابتدا سوال پژوهشي ارائه شده در فصل اول مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در پايان پس از جمع‌بندي، پيشنهادهاي پژوهشي و كاربردي ارائه خواهد…

Read More