سایت دانلود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
روانشناسی

پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت27

تجزیه و تحلیل داده ها :

در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش ارايه مي گردد. جهت تجزيه وتحليل داده ها و توصيف ويژگي هاي افراد مورد بررسي و پاسخ به فرضيه هاي پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

اطلاعات اين فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصيفي ب) استنباطي تنظيم شده است.

4 – 1 –بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:

4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،تعداد پاسخگویان را 58 درصد والدین پدر و 42 درصد مادر تشکیل داده اند.

جدول 4 1--1- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت والدین

  فراواني درصد فراواني درصد معتبر درصد تجمعي
پدر 184 58.0 58.0 58.0
مادر 133 42.0 42.0 100.0
جمع 317 100.0 100.0  

 

 

 

4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد، تعداد پاسخگویان را 55.5 درصد شهری و44.5 درصد روستایی تشکیل داده اند.

جدول 4 1--2- توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

  فراواني درصد فراواني درصد معتبر درصد تجمعي
شهر 176 55.5 55.5 55.5
روستا 141 44.5 44.5 100.0
جمع 317 100.0 100.0  

 

 

4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،2.5 درصد از  پاسخگویان  کمتر از 20 سال سن داشته اند، 5.4 درصد بین 20 تا 25 سال، 17 درصد بین 25 تا 30 سال،39.1 درصد بین 30 تا 40 سال، 34.4 درصد بین 40 تا 60 سال و 1.6 درصد بیشتر از 60 سال را تشکیل داده اند.

 

جدول 4 1--3- توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

  فراواني درصد فراواني درصد معتبر درصد تجمعي
کمتر از 20 سال 8 2.5 2.5 2.5
بین 20 تا 25 سال 17 5.4 5.4 7.9
بین 25 تا 30 سال 54 17.0 17.0 24.9
بین 30 تا 40 سال 124 39.1 39.1 64.0
بین 40 تا 60 سال 109 34.4 34.4 98.4
بیشتر از 60 سال 5 1.6 1.6 100.0
جمع 317 100.0 100.0  

 

 

 

4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،36 درصد از  پاسخگویان  ابتدایی، 21.2 درصد سیکل، 24.4 درصد دیپلم

،7.2 درصد فوق دیپلم،10.8 درصد لیسانس و 0.4درصد فوق لیسانس بوده اند.

 

 

جدول 4 1--4- توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات

  فراواني درصد فراواني درصد معتبر درصد تجمعي
ابتدایی 90 28.4 36.0 36.0
سیکل 53 16.7 21.2 57.2
دیپلم 61 19.2 24.4 81.6
فوق دیپلم 18 5.7 7.2 88.8
لیسانس 27 8.5 10.8 99.6
فوق لیسانس 1 .3 .4 100.0
جمع 250 78.9 100.0  
بی جواب 67 21.1    
جمع 317 100.0 100.0  

 

 

 

4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد، 25.2 درصد از  پاسخگویان  آزاد، 4.9 درصد بیکار، 31.7 درصد خانه دار،19 درصد کارمند و 2.6 درصد بازنشسته بوده اند.

 

جدول 4 1--5- توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل

  فراواني درصد فراواني درصد معتبر درصد تجمعي
آزاد 77 24.3 25.2 25.2
بیکار 15 4.7 4.9 30.1
خانه دار 97 30.6 31.7 61.8
کارمند 58 18.3 19.0 80.7
بازنشسته 8 2.5 2.6 83.3
کارگر 45 14.2 14.7 98.0
دانشجو 4 1.3 1.3 99.3
روحانی 1 .3 .3 99.7
جمع 306 96.5 100.0  
بی جواب 11 3.5    
جمع 317 100.0 100.0  

 

 

 

 

4-1-6- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد:

 

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،16.4 درصد از پاسخگویان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بین 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بین 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بیشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

 

 

جدول 4 1--6  توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد

  فراواني درصد فراواني درصد معتبر درصد تجمعي
کمتر از 100 هزار تومان 30 9.5 16.4 16.4
بین 100 تا 200 هزار تومان 38 12.0 20.8 37.2
بین 200 تا 300 هزار تومان 37 11.7 20.2 57.4
بین 300 تا 400 هزار تومان 33 10.4 18.0 75.4
بین 400 تا 600 هزار تومان 41 12.9 22.4 97.8
بیشتر از 600 هزار 4 1.3 2.2 100.0
جمع 183 57.7 100.0  
بی جواب 134 42.3    
جمع 317 100.0    

 

 

4 – 2 – بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق:

 

در اینجا ابتدا متغیرهای اصلی تحقیق توصیف شده و در ادامه فرضیات تحقیق پرداخته می شود. در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و خرده مقیاس های پرسشنامه برای  پاسخگویان(والدین) ارايه شده است.

 

جدول 4  1-2-میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی

  تعداد ميانگين انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رضایت از زندگی 316 3.81 0.43
معنویت 317 3.80 0.42
خوشی 315 3.67 0.38
رشد و بالندگی 311 3.29 0.40
ارتباط مثبت با دیگران 311 4.19 0.49
خود پیروی 311 3.65 0.45

 

 

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران  (19/4)تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی با میانگین(3.81)  و رشد و بالندگی با کمترین میانگین( 3.29 ) بدست آمده است.

 

 

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برای والدین  دانش آموزان عادی ارايه شده است.

 

جدول 4- 2-2میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی  در بین والدین دانش آموزان عادی

  تعداد ميانگين انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رضایت از زندگی 153 3.92 0.38
معنویت 154 3.88 0.40
خوشی 153 3.80 0.35
رشد و بالندگی 150 3.35 0.37
ارتباط مثبت با دیگران 150 4.29 0.43
خود پیروی 150 3.71 0.45

 

  بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی،ارتباط مثبت با دیگران با میانگین29/4 بیشترین و کمترین مورد به  رشد و بالندگی با میانگین 35/3 مربوط می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه مقیاسهای بهزیستی روانشناختی  برای والدین دانش آموزان مرزی ارايه شده است.

 

جدول 42-3میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی

  تعداد ميانگين انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روان شناختی رضایت از زندگی 163 3.69 0.45
معنویت 163 3.72 0.42
خوشی 162 3.56 0.38
رشد و بالندگی 161 3.22 0.42
ارتباط مثبت با دیگران 161 4.09 0.53
خود پیروی 161 3.60 0.45

 بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران با میانگین09/4 بیشترین  بوده است و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 22 /3 مربوط می باشد.

 

 

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه عزت نفس  به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارايه شده است.

 

جدول 4  4-2-میانگین و انحراف معیار در مقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

  تعداد ميانگين انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه عزت نفس والدین دانش آموزان عادی 154 2.48 0.37
والدین دانش آموزان مرزی 163 2.00 0.47

 

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان عادی 2.48 و برای والدین دانش آموزان مرزی 2 می باشد.

 

 

 

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارايه شده است.

 

جدول 4  5-2-میانگین و انحراف معیار  در مقیاس سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

  تعداد ميانگين انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه سلامت روان والدین دانش آموزان عادی 154 1.80 0.40
والدین دانش آموزان مرزی 163 2.00 0.47

 

     بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روان نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند. بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان مرزی 2.00 و برای والدین دانش آموزان عادی1.80 می باشد.


فرضیه های تحقیق:

فرضیه یک : بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط ای وجود دارد.

 

 

جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روانشناختی همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس   والدین دانش آموزان عادی 08/0- 29/0
والدین دانش آموزان مرزی 08/0 45/0

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روان- شناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

 

 

فرضیه دو : بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط ای وجود دارد.

 

 

جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روانشناختی همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی    والدین دانش آموزان عادی 40/0 000/0
والدین دانش آموزان مرزی 37/0 001/0

 

 

 

 

ارتباط اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی(000/0 (sig و مرزی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارتباط  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

 

 

 

فرضیه سه: بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول4 3-3–بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادي سطح معناداري

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 780/0 37/0 71/4 315 000/0 175/0 037/0 10343/0 2514/0
برای نابرابری واریانس ها 72/4 980/314 000/0 177/0 037/0 3859/4- 251/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد. بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

 

 

 

گروهها تعداد ميانگين انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی 154 82/3 32/0 026/0  
والدین دانش آموزان مرزی 163 65/3 34/0 027/0  

 

 

 

فرضیه چهار: عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول44-3– عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادي سطح معناداري

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 31/0 75/0 75/0- 315 45/0 034/0- 0453/0 1233/0- 0551/0
برای نابرابری واریانس ها 74/0- 873/301 45/0 034/0 0455/0 1237/0- 0555/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(45sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

 

 

 

گروهها تعداد ميانگين انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی 154 45/2 43/0 034/0  
والدین دانش آموزان مرزی 163 48/2 37/0 029/0  

 

 

 

فرضیه پنج: سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان سلامت روانی بین والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول 4  5-3–سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادي سطح معناداري

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 206/5 023/0 187/4- 315 000/0 206/0- 0494/0 0494/0- 1096/0-
برای نابرابری واریانس ها 206/4- 365/311 000/0 206/0- 0491/0 0491/0- 1101/0-

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

 

 

گروهها تعداد ميانگين انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی 154 804/1 40/0 032/0  
والدین دانش آموزان مرزی 163 003/2 47/0 037/0  

 

 

 

فرضیه شش : ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای:

 

در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون  برای سنجش میزان ارتباط بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی

متغیر همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی 09/0- 10/0
سن

 

 

 

 

 

ارتباط اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون  برای سنجش میزان ارتباط بین میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر درآمد ماهیانه و بهزیستی روانشناختی

متغیر همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی 25/0 001/0
میزان درآمد ماهیانه

 

 

 

 

ارتباط اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که هر چه درآمد والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.

 

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون اسپیرمن برای سنجش میزان ارتباط بین میزان تحصیلات پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی

متغیر همبستگی اسپیرمن(sp) سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی 28/0 000/0
میزان تحصیلات

 

 

 

 

ارتباط اين دو متغير با آزمون آماري اسپیرمن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد که بین  میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان ارتباط معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که هر چه میزان تحصیلات والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان و جنسیت آنان ارائه شده است.

 

جدول 4 4–بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادي سطح معناداري

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 058/0 810/0 016/0 315 987/0 0006/0 03943/0 0769/0- 0782/0
برای نابرابری واریانس ها 016/0 026/284 987/0 0006/0 03945/0 0770/0- 0782/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(98sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرد و زن مشاهده نشده است.  بدین معنی که والدین مرد و زن از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند.

 

 

 

گروهها تعداد ميانگين انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
مرد 184 736/3 345/0 025/0  
زن 133 736/3 347/0 030/0  

 

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان و محل سکونت آنان ارائه شده است.

 

جدول4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادي سطح معناداري

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها 919/1 167/0 644/1 315 101/0 0614/0 0389/0 0126/0- 1408/0
برای نابرابری واریانس ها 619/1 580/278 107/0 0641/0 0396/0 0138/0- 1420/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(10sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است.  بدین معنی که  والدینی که در شهر و روستا زندگی می کنند از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند.

 

 

 

گروهها تعداد ميانگين انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
شهر 176 765/3 322/0 024/0  
روستا 141 701/3 371/0 031/0  

 

 

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد روانشناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *