پایان نامه مدیریت آموزشی : ارزيابي دروني گروه آموزشي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد گرمسار (كوشك)

موضوع:

ارزيابي دروني گروه آموزشي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

 

رشته:

مدیریت آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

:

كارشناسي ارشد

 

 

استادراهنما:

دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم

 

 

استادمشاور:

دکترنادرسلیمانی

 

استادداور:

دكتر احمد حداديان

 

 

نام محقق:

شروين سليمانيان

 

 

 

Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

Dissertation for master of science in educational administration

 

 

Title:

Internal Evaluation of veterinary Department in Islamic Azad University of Garmsar

 

 

 

Supervisor:

Dr. A. Naveh ebrahim

 

Advisor:

Dr. N.Soleimani

 

By:

Sh.Soleimanian

 

2010

با سپاس

استاد ارجمند و پدر دلسوز جناب آقاي دكتر نوه ابراهيم

كه همواره در كنارم ايستاد تا سختي هاي راه بر من آسان شود.

و

استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر سليماني

كه همواره دانش خود را سخاوتمندانه به من ارزاني داشت.

و

جناب آقاي دكتر عباسي، كوروش پرند ، پرداختچي و رضا محمدي

كه هميشه قدردان حمايتهاي بي‌دريغشان خواهم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم ب

دلنشين‌ترين حضوري كه با هر نفس تجربه‌اش مي‌كنم، كه بي او نيست مي‌شوم

پروردگارا ميدانم كه هرگز تنهايم نخواهي گذاشت.

آرزويم اين است كه هرگز بي‌تو نباشم.

 

 

تقديم به

تنها پرنده زندگي‌ام، هماي خوشبختي‌ام، به مادرم

كه بي‌وقفه بال مي‌زند تا قشنگ‌ترين لحظه‌ها را به من هديه كند.

 

 

تقديم به روح پدرم

كه حضور مهربانش را حس مي‌كنم.

 

تقديم به شهرام عزيزم

كه با حضور گرم و هميشگي خود هرگز مرا تنها نگذاشت و در خوشي و ناخوشي در كنارم بود.

 

تقديم به عمو محمد عزيزم

كه همواره محبتهاي خويش را سخاوتمندانه به من ارزاني داشتند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كليات پژوهش

                                                                       عنوان                                   صفحه

 

مقدمه………………………………….. 2………………………………….

بيان مسأله………………………… 4

ضرورت و اهمیت مسأله………………… 7

اهداف اصلي وفرعی………………….. 9

سؤالات پژوهش………………………. 10

تعريفي نظري و عملياتي……………… 11

 

فصل دوم: ادبيات پژوهش

مقدمه……………………………. 15

كيفيت در آموزش عالي……………….. 16

ارزشيابي…………………………. 17

ماهيت و شكل‌گيري مفهوم ارزشيابي……… 18

ضرورت ارزشيابي در نظام آموزش عالي…… 19

انواع ارزشيابي……………………. 20

الگوهاي ارزشيابي………………….. 22

1) الگوهاي ارزشيابي تحقق هدف……….. 24

2) الگوي ارزيابي مديريت‌گرا…………. 24

2/1) الگوي ارزشيابي يو سي ال اي…….. 26

3) الگوي ارزشيابي هدف ـ آزاد……….. 27

4) الگوي مبتني بر نظر خبرگان……….. 28

4/1) الگوي ارزشيابي اختلافي…………. 29

5) الگوي مبتني بر مدافعه…………… 30

6) الگوي اجراي عمل………………… 31

7) الگوي طبيعت‌گرايانه و مشاركتي…….. 32

7/1) الگوي ارزشيابي سيمايي…………. 32

8) الگوي اعتبارسنجي……………….. 33

8/1) اعتبارسنجي نهادي (مؤسسه‌اي)…….. 35

8/2) اعتبارسنجي برنامه…………….. 35

ارزشيابي و مديريت آموزش……………. 36

ارزيابي دروني…………………….. 38

تأثير ارزيابي دروني بر سازمان………. 40

هداف ارزيابي دروني………………… 42

سير تحول ارزيابي دروني…………….. 43

تفاوت ارزيابي دروني و بيروني……….. 44

فرايند اجراي ارزيابي دروني…………. 45

ارزيابي بيروني (تأييد همگان)……….. 50

تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور.. 51

سوابق بين‌الملل……………………. 51

آمريكا…………………………… 51

اروپا……………………………. 52

فرانسه…………………………… 53

آسيا…………………………….. 54

كره‌جنوبي…………………………. 55

هنگ‌كنگ…………………………… 55

سوابق ملي در ايران………………… 55

تاريخچه علوم دامپزشكي  درایران………. 66

نتيجه‌گيري و چارچوب نظري تحقیق………. 67

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………. 71

روش تحقيق………………………… 71

جامعه آماري مورد مطالعه……………. 72

ابزار گردآوري اطلاعات………………. 74

ويژگي‌هاي فني ابزار گردآوري داده‌ها…… 75

روش اجرا…………………………. 76

روش تحليل داده‌ها………………….. 86

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه……………………………. 91

يافته‌هاي پژوهش بر اساس سؤالات تحقيق….. 91

سؤال اول: چگونه ميتوان اهداف مطلوب گروه دامپزشكي تدوين كرد؟……………….. 91

سؤال دوم: عوامل، ملاكها و نشانگرهاي مناسب ارزيابي گروه دامپزشكي كدامند؟………. 91

سؤال سوم: وضعيت موجود گروه دامپزشكي بر اساس عوامل،

ملاكها و نشانگرها چيست؟……………. 91

عامل اول: اهداف، جايگاه سازماني، سازماندهي، تشكيلات و مديريت…………. 91

عامل دوم: دانشجويان……………….. 92

عامل سوم: دوره‌هاي آموزشي مورد اجرا….. 95

عامل چهارم: فرايند ياددهي ـ يادگيري…. 96

عامل پنجم: دانش‌آموختگان……………. 97

عامل ششم: هيأت علمي……………….. 99

عامل هفتم: پژوهش…………………. 104

سؤال چهارم: دروندادهاي گروه‌ دامپزشكي بر اساس عوامل، ملاكها و نشانگرها

از چه مطلوبيتي برخوردار مي‌باشند …… 104

سؤال پنجم: فرايند گروه دامپزشكي بر اساس عوامل، ملاكها و نشانگرها از چه

مطلوبيتي برخوردار مي‌باشند………… 118

سؤال ششم: برونداد گروه دامپزشكي بر اساس عوامل، ملاكها و نشانگرها از چه

مطلوبيتي برخوردار مي‌باشند ………… 130

جوابهاي سؤالات تشريحي (بازپاسخ)…….. 154

نقاط قوت گروه دامپزشكي……………. 154

نقاط ضعف گروه دامپزشكي……………. 154

فرصتهاي توسعه گروه……………….. 155

عوامل و موانع بازدارنده گروه………. 155

چگونه مي‌توان موانع و عوامل بازدارنده گروه را كاهش داد؟…………………….. 155

سؤال هفتم: جهت بهبود وضعيت موجود و رسيدن به استانداردهاي مطلوب گروه

چه پيشنهادهايي را مي‌توان ارائه داد…. 156

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه…………………………… 159

خلاصه‌اي از هدف پژوهش و نتايج به دست آمده 159

مقایسه بین تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر……………………………. 169

پيشنهادات پژوهشي…………………. 170

محدوديت‌هاي تحقيق…………………. 171

 

منابع…………………………… 172

پيوست‌ها…………………………. 185

 

فهرست جداول

 

عنوان                                        صفحه  

1ـ جدول شماره 2ـ1 :انواع الگوهایی ارزشیابی. 23

2ـ جدول شماره 2ـ2 مسير تحولي ارزيابي دروني از آغاز تاكنون…………………………. 44

3ـ جدول شماره 3ـ1 جدول طبقه‌بندي نمونه‌هاي دانشجويان  (بر اساس تحصيلي)………. 73

4ـ جدول شماره 3ـ2 اهداف گروه دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي………………………….. 77

5ـ جدول 3ـ3 عامل: ملاك‌ها و نشانگرهاي گروه دامپزشكي……………………………. 78

6ـ جدول شماره 3ـ4 عامل: اهداف، جايگاه سازماني،  سازماندهي تشكيلات و مديريت……. 79

7- جدول شماره 3ـ5 عامل: دانشجويي………. 80

8- جدول شماره 3ـ6 عامل: دوره‌هاي آموزشي مورد اجراء……………………………… 81

9- جدول شماره 3ـ7 عامل: اعضاء هيأت علمي… 82

10- جدول شماره 3ـ8 عامل: پژوهش………… 82

11- جدول شماره 3ـ9 عامل: فرايند ياددهي ـ يادگيري…………………………….. 83

12- جدول شماره 3ـ10 عامل: دانش آموخته….. 84

13- جدول شماره1-4:درونداد دانشه آموخته…. 104

14- جدول شماره4-2:درونداد هیات علمی…… 107

15- جدول شماره4-3: درونداد  دانشجو……. 112

16- جدول شماره4-4: درونداد مدیر گروه….. 116

17- جدول شماره-45: فرایند دانشه آموخته…. 119

18- جدول شماره4-6: فرایند  هیات علمی….. 121

19- جدول شماره4-7: فرایند  دانشجو…….. 124

20- جدول شماره4-8: فرایند  مدیر گروه….. 128

21- جدول شماره4-9: برونداد  دانشه آموخته. 130

22- جدول شماره4-10: برونداد هیات علمی…. 133

23- جدول شماره4-11: برونداد مدیر گروه…. 135

24- جدول شماره4-12عامل:اهداف،جایگاه سازمانی، سازماندهی تشکیلات و مدیریت …………… 138

25ـ  جدول شماره4-13 عامل:دانشجو………. 141

26ـ جدول شماره4-14عامل:دوره های آموزشی مورداجرا…………………………… 142

27ـ جدول شماره4-15عامل:اعضاءهیات علمی…. 144

28ـ جدول شماره4-16عامل:پژوهش…………. 145

29ـ جدول شماره4-17عامل:فرایند یادهی – یادگیری……………………………. 145

30ـ جدول شماره4-18عامل:دانش آموخته……. 147

31ـ جدول شماره4-19:عامل،ملاک و نشانگرهای گروه  دامپزشکی…………………………… 148

32ـ  جدول شماره4-20:وضععیت درونداد،فرایندوبرونداد  گروه دامپزشکی…. 150

33ـ جدول شماره4-21:وضعیت درونداد،فرایندو برونداد گروه دامپزشکی……………….. 154

34ـ جدول شماره4-22:پیشنهادهای اصلاح از اجرا ارزیابی درونی گروه دامپزشکی………….. 156

35ـ جدول شماره 5-1: پیشنهادهای اصلاح ازاجرا ارزیابی  درونی گروه دامپزشکی…………. 167

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                       صفحه                                                    

نمودار4ـ الف: توزیع سنی دانشجویان……… 93

نمودار4ـ ب: میانگین معدل دانشجویان…….. 93

نمودار4ـ پ : توزیع فراوانی و مشروطی دانشجویان…………………………… 94

نمودار4ـ ت : انتخاب اولویت براساس علاقه دانشجویان…………………………… 94

نمودار4ـ ث: میانه رتبه پذیرش در رشته…… 95

نمودار4ـ ج: توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت کنونی  دانش آموختگان…………………. 97

نمودار4ـ چ:توزیع فراوانی معدل دانش آموختگان 98

نمودار4ـ ح: توزیع فراوانی به تفکیک محل کار دانش آموختگان……………………….. 98

نمودار4ـ خ: توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت اعضا هیات علمی…………………………… 99

نمودار4ـ د: توزیع فراوانی به تفکیک مدراک تحصیلی……………………………. 100

نمودار4ـ ذ: توزیع فراوانی مرتبه علمی درگروه……………………………. 100

نمودار4ـ ر: توزیع سنوات خدمتی اعضاهیات علمی……………………………… 101

نمودار4ـ ز: توزیع فراوانی وضعیت استخدامی گروه……………………………… 102

نمودار4ـ ژ: توزیع فراوانی تعداد واحد تدریس اعضا هیات علمی……………………… 102

نمودار4ـ س: توزیع فراوانی تعداد ساعت مشاوره در گروه دامپزشکی……………………. 103

نمودار4-1: دروندادهای دانش آموختگان…… 106

نمودار4-2: دروندادهای هیات علمی………. 111

نمودار4-3: دروندادهای دانشجویان………. 115

نمودار4-4: فرایندهای دانش آموختگان……. 120

نمودار4-5: فرایندهای هیات علمی ………. 123

نمودار4-6: فرایندهای دانشجویان……….. 128

نمودار4-7: بروندادهای دانش آموختگان…… 132

نمودار4-8: بروندادهای هیات علمی ……… 135

نمودار4-9: مقایسه امتیاز ملاک ها عامل اهداف، جایگاه سازمانی، تشکیلات و مدیریت………. 140

نمودار4-10: مقایسه امتیاز عوامل………. 150

نمودار4-11: دروندادها……………….. 151

نمودار4-12: فرایندها………………… 152

نمودار4-13: بروندادها……………….. 153

نمودار4-14: مقایسه دروندادها،فرایندهاوبروندادها…………. 153

فهرست اشكال

 

عنوان                                         صفحه        

شكل شماره 2ـ1 ارتباط ارزيابي با ساير كاركردهاي مديريت آموزش…………….. 37

شكل شماره 2ـ2 تاثير ارزيابي دروني بر سازمان…………………………… 41

شكل شماره 2ـ3 هدف ارزيابي دروني…….. 43

شكل شماره 2ـ4 گردش فعاليتها و اعتبارسنجي دروني……………………………. 49

شكل شماره 2ـ5 چارچوب نظري تحقيق…….. 69


چكيده تحقيق

دانشگاه‌ها نيز مانند ساير سازمان‌ها براي استفاده از فرصت‌هاي احتمالي و مقابله با تهديدات محيطي، ناچارند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دروني خود را بشناسند، نقاط قابل بهبود را ترميم و به تقويت نقاط قوت بپردازد. نقش ارزيابي دروني در اين خصوص و در جهت شناخت قوت‌ها، ضعف‌‌ها، فرصت‌ها و تهديدها به عنوان مبناي برنامه‌ريزي توسعه و بهبود قابل توجه است.

پژوهش حاضر نيز بر آن بود تا به ارزيابي دروني گروه دامپزشكي دانشكده كوشك دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار بپردازد.

تحقيق حاضر از نوع كاربردي و از نظر چگونگي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز در زمرة تحقيقات توصيفي هم قرار می گیرد.

جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي هيأت علمي و اساتيد گروه دامپزشكي دانشكده كوشك دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار (42 نفر)، مديرگروه دامپزشكي درسه سال گذشته (2نفر)،دانشجويان ازسال هاي 88-81 (720 نفر كه تعداد نمونه آن 250 نفر) و دانش‌آموختگان (100 نفر كه تعداد نمونه آن 50 نفر) مي‌باشند.

پس از تشكيل كميته با عضويت اعضاي هيأت علمي گروه، اهداف گروه در سه زمينه آموزشي، پژوهشي و عرضة خدمات تخصصي تدوين گرديد. همچنين پس از تعيين 7 عامل، 26 ملاك و 85 نشانگر از ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شد. به منظور گردآوري داده‌هاي مورد نياز درباره افراد جامعه از طريق شمارش كامل و نمونه‌گيري استفاده شد و براي هر زير جامعه پرسشنامه‌اي جداگانه و بر اساس طيف ليكرت تنظيم شد كه درجات آن از خيلي زياد تا خيلي كم مي‌باشد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه گروه دامپزشكي دانشكده كوشك دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از نظر اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش‌آموختگان و مديرگروه در سطح نسبتاً مطلوبي مي‌باشد.

واژگان كليدي: ارزشيابي، ارزيابي دروني، كيفيت آموزشي.

 

Leave a comment