پایان نامه بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10

                                                                               واحد گرمسار

 

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

موضوع تحقیق:

بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جوادی پور

 

 

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

 

 

 

نگارش:

خدیجه آزاد

 

 

سال تحصیلی: 89-88

 

ب
Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

dissertation submitted to the faculties of garmsar azad university

 in partial fulfillment of the requirements

 for the degree of master of art.”

 

 

Title:

Investigating of the amount of participation of faculty members in educational planning & decision making

of islamic azad universities

of area 10

 

 

superviser:

Dr Mohammad javadipour

 

 

Adviser:

Dr gholamali ahmadi

 

 

By:

Khadijeh azad

 

2010

 

 

ج

 

 

 

 

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

تقدير…..

 

 

از لطف بي پايان خداوند متعال وزحمات اساتيد گرامي وارجمندم، آقايان : دكترمحمد جوادي پور ودكتر غلامعلي احمدي ، كمال سپاس وقدرداني را دارم وسربلندي وسعادت همه خدمتگزاران به علم وانديشه بخصوص اساتيد يادشده را آرزومندم.

همچنين لازم ميدانم سپاس قلبي خود را بخاطر مساعدتهاي بي دريغ جناب آقاي دكتر نادر سليماني (مدير گروه محترم ) اعلام نمايم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

تقديم به برادرم دكتر رحمت الله آزاد

 

كه اميد وعشقشان را پشتوانه راهم نمودند وياريم دادند تا اين مسير را به سرمنزل موفقيت برسانم

 

 

 

وتقديم به

 

همسرم ؛

 

 به خاطر تشويقها، راهنمائيهاو حمايتهاي صميمانه اش

 

 

وتقديم به

 

         بهترين عزيزانم ، دو دلبندي كه تمامي سرمايه ي آرامشم هستند

 

                                                                             پسرانم

 

وتقديم به

    

       همه آناني كه دوستشان دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هة

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول – كليات تحقيق

1-1 مقدمه………………………………… 3

2ـ1 بيان مسأله……………………………. 4

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق……………………. 7

4-1 اهداف تحقيق…………………………… 8

5-1 متغيرهاي تحقيق………………………… 9

فصل دوم – ادبيات تحقيق

1ـ2 مقدمه……………………………….. 13

2-2 تعريف تصميم گيري……………………… 14

3-2 ماهيت تصميم گيري……………………… 14

4-2 فرايند تصميم گيري…………………….. 15

5-2عوامل موثر درتصميم گيري………………… 16

6-2 مراحل تصميم گيري……………………… 17

7-2 نگرش بنيادي وتاريخي به موضوع تصميم گيري… 18

8-2 الگوهاي تصميم گيري درسازمانهاي آموزشي …. 18

9-2 محدوديت هاي تصميم گيري………………… 21

10-2آموزش عالي…………………………… 21

11-2 تاريخچه آموزش عالي…………………… 22

12-2 رسالت واهداف آموزش عالي………………. 22

13-2نگاهي اجمالي به واحدهاي منطقه 10دانشگاه آزاد اسلامي…………………………………… 23

14-2 تعريف مشاركت………………………… 25

15-2 مفهوم مشاركت………………………… 25

16-2 پيش نيازهاي مشاركت…………………… 27

17ـ2 مباني مديريتي مشاركت…………………. 27

18-2 مزاياي مشاركت……………………….. 28

19-2 موانع مشاركت………………………… 28

20-2 تعريف مديريت………………………… 29

و

21-2 تعريف مديريت مشاركتي…………………. 30

22-2 تاريخچه مديريت مشاركتي……………….. 30

23-2 مدلهاي مديريت مشاركتي………………… 32

24-2 محاسن مديريت مشاركتي…………………. 35

25-2 موانع مديريت مشاركتي ………………… 37

26-2 جمع بندي ونتيجه گيري (مباني نظري)…….. 37

27-2پيشينه موضوع تحقيق……………………. 38

28-2 جمع بندي ونتيجه گيري (پيشينه تحقيق)…… 45

 

 

فصل سوم – روش تحقيق

1-3 مقدمه……………………………….. 48

2-3 روش تحقيق……………………………. 49

3-3 جامعه آماري………………………….. 49

4-3 نمونه و روش نمونه‌گيري ………………… 49

5-3 ابزار اندازه‌گيري……………………… 50

6-3 روش آماري……………………………. 51

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه……………………………….. 54

فصل پنجم – بحث و نتيجه‌گيري

1-5 خلاصه تحقيق…………………………… 83

2-5 بحث و نتيجه‌گيري………………………. 84

3-5 پيشنهادهاي  تحقيق…………………….. 86

4-5 محدوديت‌هاي تحقيق……………………… 86

پيوست…………………………………… 88

منابع…………………………………… 91

چكيده انگليسي……………………………. 94

 

 

 

 

 

ز

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

 

 

جدول(1-4)توزيع فراواني مرتبط با “سن”نمونه هاي تحقيق…………………………………… 55

جدول(2-4)توزيع فراواني مرتبط با”جنسيت”نمونه هاي تحقيق…………………………………… 56

جدول(3-4)توزيع فراواني مرتبط بامتغير”وضعيت تاهل”نمونه هاي تحقيق……………………… 57

جدول(4-4)توزيع فراواني مرتبط بامتغير”ميزان تحصيلات”نمونه ها………………………….. 58

جدول(5-4)توزيع فراواني مرتبط با “رشته تحصيلي”نمونه هاي تحقيق……………………. 59

جدول(6-4)توزيع فراواني مرتبط با”سابقه خدمت”نمونه هاي تحقيق……………………………….. 60

جدول(7-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”نيازسنجي”………………………….. 61

جدول(8-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”برنامه ريزي”……………………….. 62

جدول(9-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”اجرا”……………………………… 63

جدول(10-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”ارزشيابي برنامه هاي آموزشي “………… 64

جدول(11-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”نيازسنجي امكانات وتجهيزات آموزشي”……. 65

جدول(12-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”حيطه عمراني”……………………….. 66

جدول(13-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”پژوهشي”……………………………. 67

جدول(14-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”آموزشي”……………………………. 68

جدول(15-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”اداري”…………………………….. 69

جدول(16-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”پشتيباني”………………………….. 70

جدول(17-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”فرهنگي”……………………………. 71

جدول(18-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”برنامه ريزي آموزشي”…………………. 72

جدول(19-4)شاخص هاي آماري مرتبط با بررسي متغير”تصميم گيري”………………………… 73

Leave a comment