پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران بر اساس نظريه ACHIEVE

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمسار

 

 

موضوع:

 

بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران بر اساس نظريه ACHIEVE

 

 

رشته:

مدیریت آموزشی

 

 

:

كارشناسي ارشد

 

 

استاد راهنما:

دكتر پري ناز بني سي

 

 

استاد مشاور:

دكتر بيژن عبدالهي

 

 

 

نگارش:

مهدي فراست

 

 

 

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

سال 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

Dissertation for master of science in educational administration

 

Title:

Surveying the factors effective on performance of managers of cultural centers in Tehran on the basis of ACHIEVE theory.

 

 

Supervisor:

Dr. Parinaz Banisi

 

Advisor:

Dr. Bijan Abdollahi

 

By:

Mehdi Ferassat

 

2010

 

 

با سپاس از:

 

 

 

تمامي تعليم دهندگانم كه تا به اين روز به من كلامي آموختند و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نورزيدند به ويژه جناب آقاي دكتر نادر سليماني كه از درياي بيكران معرفت ايشان بهره ها آموختم و سركار خانم دكتر بني سي و جناب آقاي دكتر عبدالهي كه در راه انجام اين پژوهش با راهنمايي هاي خود مرا ياري نمودند و تشكر ويژه از محبت هاي بي دريغ دوست گراميم جناب آقاي حائري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به:

 

 

پدرومادر عزيزم كه با حمايتهاي بي دريغ و عشق سرشارشان همواره پشتيبانم هستند.

و

همسر عزیز و فداکارم که با سعه صدر در این دوران پشتیبان، راهنما و مایه دلگرمی ام بود و دخترم ، یکدانه هستی زندگیم.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : كليات تحقيق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………3

2-1- بيان مسأله…………………………………………………………………………………………4

3-1- اهميت موضوع…………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………7

5-1-سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………………..8

6-1- تعاريف نظري و عملياتي متغييرهاي تحقيق……………………………………………………9

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………….13

2-2- عملكرد چيست؟…………………………………………………………………………………13

3-2- نيروي انساني عامل استراتژيك………………………………………………………………..14

4-2- عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان………………………………………………………………16

1-4-2- توانايي………………………………………………………………………………………..18

1-1-4-2- دانش……………………………………………………………………………………….19

2-1-4-2- مهارت شغلي……………………………………………………………………………..23

3-1-4-2- تجربه………………………………………………………………………………………23

2-4-2- وضوح(ادراك شغل)…………………………………………………………………………24

1-2-4-2- شناخت شغل………………………………………………………………………………24

2-2-4-2- وظايف سازماني………………………………………………………………………….25

3-2-4-2- اهداف واضح و روشن…………………………………………………………………..25

4-2-4-2- تجزيه و تحليل شغل………………………………………………………………………26

5-2-4-2- شرح شغل…………………………………………………………………………………26

3-4-2- كمك(حمايت سازماني)………………………………………………………………………27

1-3-4-2-عملكرد مستلزم حمايت است………………………………………………………………27

4-4-2- انگيزش………………………………………………………………………………………28

1-4-4-2- انگيزش چيست؟…………………………………………………………………………..28

2-4-4-2- تئوري هاي انگيزش………………………………………………………………………29

3-4-4-2- سيستم پاداش………………………………………………………………………………36

5-4-2- ارزيابي(بازخورد)…………………………………………………………………………..37

1-5-4-2- بازخورد چيست؟………………………………………………………………………….37

2-5-4-2- وظايف بازخورد………………………………………………………………………….38

3-5-4-2- بازخورد نمودن نتيجه عملكردكاركنان………………………………………………….39

6-4-2- اعتبار(عملكرد قانوني)………………………………………………………………………41

7-4-2- محيط(هماهنگي محيطي)……………………………………………………………………41

1-7-4-2- محيط سازمان…………………………………………………………………………….42

2-7-4-2- هماهنگي…………………………………………………………………………………..43

3-7-4-2- اهميت هماهنگي…………………………………………………………………………..44

4-7-4-2- اصول هماهنگي…………………………………………………………………………..45

5-7-4-2- راه هاي ايجاد هماهنگي………………………………………………………………….46

6-7-4-2- مسائل و مشكلات ايجاد هماهنگي………………………………………………………..47

5-2- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………….48

6-2- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………..51

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….54

2-3- روش تحقيق……………………………………………………………………………………..54

3-3- جامعه آماري……………………………………………………………………………………54

4-3- روش نمونه گيري………………………………………………………………………………55

5-3- روش و ابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………55

1-5-3- طراحي و توزيع پرسشنامه………………………………………………………………….55

6-3- روايي……………………………………………………………………………………………58

7-3- پايايي…………………………………………………………………………………………….58

8-3- روش هاي آماري تحليل داده ها………………………………………………………………..60

1-8-3- آزمون ميانگين تك نمونه اي………………………………………………………………..60

2-8-3- آزمون فريدمن……………………………………………………………………………….60

 

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………….62

2-4- آمار توصيفي……………………………………………………………………………………62

1-2-4- توزيع سني پاسخگويان………………………………………………………………………62

2-2-4- توزيع جنسيتي پاسخگويان…………………………………………………………………..63

3-2-4- توزيع سابقه خدمتي پاسخگويان…………………………………………………………….64

4-2-4- سطح تحصيلات پاسخگويان………………………………………………………………..66

3-4- آمار استنباطي…………………………………………………………………………………..68

1-3-4- سؤال اول: توانايي مديران فرهنگسراهاي شهر تهران چه تأثیری بر عملکرد آنها داشته است؟……………………………………………………………………………………………………68

2-3-4- سؤال دوم: شناخت مديران فرهنگسراهاي شهر تهران از شغل خود چه تأثیری بر عملکرد آنها داشته است؟………………………………………………………………………………………..68

3-3-4- سؤال سوم: حمايت سازماني چه تأثیری بر عملکرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران داشته است؟…………………………………………………………………………………………….69

4-3-4- سؤال چهارم: انگيزش چه تأثیری بر عملکرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران داشته است؟……………………………………………………………………………………………………70

5-3-4- سؤال پنجم: بازخورد چه تأثیری بر عملکرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران قتل داشته است؟……………………………………………………………………………………………………70

6-3-4- سؤال ششم: تأثیر اعتبار بر عملکرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران چگونه بوده است؟……………………………………………………………………………………………………71

7-3-4- سؤال هفتم: محيط چه تأثيري بر عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران داشته است؟……………………………………………………………………………………………………72

8-3-4- سؤال هشتم: اولويت عوامل ياد شده بر عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران در دو وضعيت موجود و مطلوب كدامند؟……………………………………………………………………72

1-8-3-4-وضع موجود عوامل………………………………………………………………………73

2-8-3-4-وضع مطلوب عوامل………………………………………………………………………74

3-8-3-4- وضع موجود شاخصهاي توانايي………………………………………………………..75

4-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهاي توانايي………………………………………………………..76

5-8-3-4- وضع موجود شاخصهاي شناخت شغل………………………………………………….77

6-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهاي شناخت شغل………………………………………………….77

7-8-3-4- وضع موجود شاخصهاي حمايت سازماني………………………………………………78

8-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهاي حمايت سازماني……………………………………………..79

9-8-3-4- وضع موجود شاخصهاي انگيزش……………………………………………………….80

10-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهاي انگيزش…………………………………………………….81

11-8-3-4- وضع موجود شاخص هاي بازخورد…………………………………………………..82

12-8-3-4- وضع مطلوب شاخص هاي بازخورد………………………………………………….82

13-8-3-4- وضع موجود شاخصهاي اعتبار……………………………………………………….83

14-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهاي اعتبار………………………………………………………84

15-8-3-4- وضع موجود شاخصهاي هماهنگي محيطي…………………………………………..85

16-8-3-4- وضع مطلوب شاخصهاي هماهنگي محيطي………………………………………….86

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………….88

2-5- خلاصه اي از مراحل پژوهش و نتايج حاصله………………………………………………..88

3-5- مقايسه بين تحقيقات انجام شده با تحقيق حاضر……………………………………………….97

4-5- پيشنهادها………………………………………………………………………………………..99

5-5- پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده……………………………………………………………..100

6-5- محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………101

منابع………………………………………………………………………………………………….102

پيوست ها…………………………………………………………………………………………….108

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول (1-2) شاخص هاي پاداش هاي دروني و بيروني……………………………………………37

جدول (1-3) پرسشنامه جامعه آماري………………………………………………………………..56

جدول (1-4) آماره هاي خلاصه مربوط به سن……………………………………………………..63

جدول (2-4) توزيع فراواني و درصد جنسيت افراد مورد مطالعه آماري…………………………64

جدول (3-4) آماره هاي خلاصه مربوط به سابقه كار………………………………………………65

جدول (4-4) توزيع فراواني و درصد تحصيلات افرد مورد مطالعه………………………………66

جدول (5-4) آماره هاي خلاصه مربوط به سؤال ها………………………………………………..67

جدول (6-4) آماره هاي خلاصه سؤال اول………………………………………………………….68

جدول (7-4) آزمون t سؤال اول……………………………………………………………………. 68

جدول (8-4) آماره هاي خلاصه سؤال دوم………………………………………………………….68

جدول (9-4) آزمون t سؤال دوم……………………………………………………………………. 69

جدول (10-4) آماره هاي خلاصه سؤال سوم……………………………………………………….69

جدول (11-4) آزمون t سؤال سوم…………………………………………………………………. 69

جدول (12-4) آماره هاي خلاصه سؤال چهارم……………………………………………………..70

جدول (13-4) آزمون t سؤال چهارم………………………………………………………………..70

جدول (14-4) آماره هاي خلاصه سؤال پنجم……………………………………………………….70

جدول (15-4) آزمون t سؤال پنجم…………………………………………………………………..71

جدول (16-4) آماره هاي خلاصه سؤال ششم……………………………………………………….71

جدول (17-4) آزمون t سؤال ششم…………………………………………………………………..71

جدول (18-4) آماره هاي خلاصه سؤال هفتم……………………………………………………….72

جدول (19-4) آزمون t سؤال هفتم…………………………………………………………………..72

جدول (20-4) ميانگين رتبه هاي مؤلفه هاي وضع موجود…………………………………………73

جدول (21-4) آزمون فريدمن وضع موجود…………………………………………………………73

جدول (22-4) ميانگين رتبه هاي مؤلفه هاي وضع مطلوب………………………………………..74

جدول (23-4) آزمون فريدمن وضع مطلوب………………………………………………………..74

جدول (24-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي توانايي وضع موجود……………………………..75

جدول (25-4) آزمون فريدمن شاخص هاي توانايي وضع موجود…………………………………75

جدول (26-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي توانايي وضع مطلوب…………………………….76

جدول (27-4) آزمون فريدمن شاخص هاي توانايي وضع مطلوب………………………………..76

جدول (28-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي شناخت شغل وضع موجود……………………….77

جدول (29-4) آزمون فريدمن شاخص هاي شناخت شغل وضع موجود…………………………..77

جدول (30-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي شناخت شغل وضع مطلوب………………………77

جدول (31-4) آزمون فريدمن شاخص هاي شناخت شغل وضع مطلوب………………………….78

جدول (32-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي حمايت سازماني وضع موجود……………………78

جدول (33-4) آزمون فريدمن شاخص هاي حمايت سازماني وضع موجود……………………….78

جدول (34-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي حمايت سازماني وضع مطلوب…………………..79

جدول (35-4) آزمون فريدمن شاخص هاي حمايت سازماني وضع مطلوب………………………79

جدول (36-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي انگيزش وضع موجود…………………………….80

جدول (37-4) آزمون فريدمن شاخص هاي انگيزش وضع موجود………………………………..80

جدول (38-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي انگيزش وضع مطلوب……………………………81

جدول (39-4) آزمون فريدمن شاخص هاي انگيزش وضع مطلوب……………………………….81

جدول (40-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي بازخورد وضع موجود……………………………82

جدول (41-4) آزمون فريدمن شاخص هاي بازخورد وضع موجود……………………………….82

جدول (42-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي بازخورد وضع مطلوب…………………………..82

جدول (43-4) آزمون فريدمن شاخص هاي بازخورد وضع مطلوب………………………………83

جدول (44-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي اعتبار وضع موجود………………………………83

جدول (45-4) آزمون فريدمن شاخص هاي اعتبار وضع موجود………………………………….83

جدول (46-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي اعتبار وضع مطلوب……………………………..84

جدول (47-4) آزمون فريدمن شاخص هاي اعتبار وضع مطلوب…………………………………84

جدول (48-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي هماهنگي محيطي وضع موجود………………….85

جدول (49-4) آزمون فريدمن شاخص هاي هماهنگي محيطي وضع موجود……………………..85

جدول (50-4) ميانگين رتبه هاي شاخص هاي هماهنگي محيطي وضع مطلوب…………………86

جدول (51-4) آزمون فريدمن شاخص هاي هماهنگي محيطي وضع مطلوب…………………….86

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

نمودار (1-4) آماره هاي خلاصه مربوط به سن…………………………………………………….63

نمودار (2-4) توزيع درصد جنسيت افراد مورد مطالعه……………………………………………64

نمودار (3-4) آماره هاي خلاصه مربوط به سابقه كار……………………………………………..65

نمودار (4-4) توزيع درصد تحصيلات افراد مورد مطالعه…………………………………………66

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شكل (1-2) سلسله مراتب نيازهاي مازلو……………………………………………………………30

شكل (2-2) الگوي نظريه انتظار…………………………………………………………………….33

شكل (3-2) اشكال مختلف هماهنگي…………………………………………………………………44

 

 

 

چكيده

با توجه به حساسيتي كه نسبت به مسائل فرهنگي در كشور ما وجود دارد و به علت اينكه نتيجه و اثر اكثر فعاليتهاي فرهنگي در طولاني مدت و در جامعه است كه مشخص شده و نمود پيدا مي كند، بنابراين نتيجه عملكرد كاركناني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند در كوتاه مدت قابل رؤيت و ارزيابي نيست ولي مي توان عواملي را كه بر عملكرد آنها تأثير گذار بوده را مشخص و نسبت به تقويت آنها كوشيد تا بتوان نتيجه مطلوب را از كاركرد آنها انتظار داشت.

از آنجائيكه عملكرد مديران فرهنگسراها در دستيابي به اهداف فرهنگي جامعه دخالت دارد، بنابراين ايجاب مي كند كه به منظور رسيدن به اين اهداف، بايد نسبت به عوامل مؤثر بر عملكرد اين مديران كه بر اساس نظريه ACHIEVE شامل: توانايي، شناخت شغل، حمايت سازماني، انگيزش، بازخورد، اعتبار(عملكرد قانوني) و هماهنگي محيطي مي باشد بيش از پيش توجه نمود.

لذا به منظور بررسي ميزان تأثير عوامل فوق الذكر بر عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران (جامعه آماري 32 نفر)، تحقيق حاضر به روش پيمايشي – تحليلي طراحي گرديده و با نظرسنجي از مديران فوق به وسيله ابزار پرسشنامه به صورت سرشماري كامل اجرا گرديد.

هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان تأثير عوامل توانايي، شناخت شغل، حمايت سازماني، انگيزش، بازخورد، اعتبار و هماهنگي محيطي بر عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران مي باشد كه در مسير دستيابي به اين هدف، علل ضعف عملكرد آنها شناسايي شده و راهكارهاي علمي و عملي براي مقابله با چنين عملكردي معلوم مي گردد. لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون عوامل مزبور تدوين و مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري T تك نمونه اي و فريدمن ارزيابي شدند.

با توجه به آزمون هاي آماري انجام شده، عامل شناخت شغل تأثیرش در حد زیاد است، عوامل انگیزش، اعتبار و محیط تأثیرشان پایین تر از حد متوسط و عوامل توانایی، حمایت سازمانی و بازخورد تأثیر ندارند. براين اساس، علت ضعف عملكرد مديران فرهنگسراهاي شهر تهران، ناكافي بودن توانايي، حمايت سازماني نامناسب، نداشتن انگيزه لازم، ندادن بازخورد مناسب و به موقع ، ضعف در عملكرد قانوني و ناهماهنگي با محيط بود، در صورتيكه آنها نسبت به  شغل خود از شناخت نسبتاً كافي برخوردارند.

 

واژه هاي كليدي:

عملكرد، توانايي، وضوح(شناخت شغل)، كمك(حمايت سازماني)، انگيرش، بازخورد، اعتبار (عملكرد قانوني)، محيط(هماهنگي محيطي)، مديران فرهنگسراها.

 

Leave a comment