تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت 5

هوالعزيز

در حقوق والدين بعد از روايت نوشته يم شود (در آخر)

از كتاب رساله حقوق از علي بن الحسين عليه السلام

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

و اما حق مادرت اين است كه: بداني او را در درون خود برداشته كه احدي احدي را در آنجا راه ندهد و از ميوة دلش به تو خورانيده كه احدي از آن به ديگري نخوراند، و او است كه تو را با گوشش و چشمش و دستش و پايش و مويش و سراپايش و همة اعضايش نگهداري كرده و بدين فدئاكاري خرم و شاد مواظب بوده و هر ناگواري و دردي را و گراني و غمي را تحمل كرده تا دست قدرت او را از تو دفع نموده و تو را از او برآورده، تو را به روي زمين آورده و باز هم خوش بوده است كه تو سير باشي و او گرسنه و تو جامه پوشي و او برهنه باشد و تو را سيراب كند و خود تشنه بماند، تو را در سايه بدلرد و خود در آفتاب باشد و با سختي كشيدن تو را به نعمت اندر سازد و با بي خوابي خود تو را بخواب كند شكمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسايشگاه تو و پستانش مشك آب تو و جانش فداي تو و بخاطر تو و به حساب تو گرم و سرد روزگار را چشيده به اين اندازه قدرش را بداني و اين را نتواني جز به توفيق خدا.

اما حق پدرت را بايد بداني كه او بن تو است و تو شاخه او هستي و بداني كه اگر او نبود تو نبودي، پس هر زماين در خود چيزي ديدي كه خوشت آمد بدانكه از پدرت داري و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه شكر كن و لا قوه الا با…

و اما حق فرزندت: بدانكه او از تو است و در اين دنيا بتو وابسته است خوب باشد يا بد و تو مسئولي از سرپرستي او، با پرورش خوب و رهنمائي او به پروردگارش و كمك او به طاعت در بارة خودت و در بارة خودش و بر عمل او ثواب بري و در صورت تقصير كيفر شوي پس در بارة او كاري كن كه در دنيا حسن اثر داشته و خود را به آن آراسته كني و در نزد پروردگارش نسبت به او معذور باشي به سبب سرپرستي خوبي كه از او كردي و نتيجه الهي كه از او گرفتي و لا قوة الا با…

و اما حق برادرت: بدانكه او دست تو است كه با آن كار مي كني و پشت تو است كه به او پناه بري و عزت تو است كه به او اعتماد داري و نيروي تو است كه با آن يورش بري، مبادا او را ساز و برگ نافرماني خدا بداني و نيز وسيله ظلم به حق خدا، و او را در بارة خودش يار باش و در برابر دشمنش كمك كار، و ميان او و شياطينش حائل شو و حق اندرز او را به جاي آور و به او رو كن براي رضاي خدا اگر منقاد پرورگارش شده و بخوبي از او پذيرا گرديد وگرنه خدا نزد تو مقدم باشد و از اويش گراميتر بدار. تأليف ابن محمد حسن بن علي بن الحسين بن شعبه الحواني

حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: كه هركه از روي خشم نگاه به پدر و مادر كند درحاليكه پدر و مادر بر او ظلم كنند خدا هيچ نمازي را از او قبول نميكند و فرمود چون روز قيامت شود پردة از پرده هاي بهشت برداشته شود و به اين سبب از پانصد ساله راه هركه را مشامي باشد بوي بهشت را مي شنود مگر يك طايفه، عرض شد كه آن كيست فرمود: عاق والدين – و فرمود اگر پست تر از اف گفتن برروي پدر و مادر چيزي مي بود خدا از آن نهي مي فرمود و اولي مرتبة عقوق، اف گفتن برروي ايشان است و ازجمله عقوق است تيزنظر كردن برروي ايشان.

و اول چيزي كه در لوح محفوظ نوشته شده اين بود كه منم خدائي كه به جز من خدائي نيست هركه پدر و مادر از او راضي باشد من نيز از او راضي هستن و هركه پدر و ماد بر او خشمگين باشد من نيز بر وي خشمناكم.

حضرت پيغمبر (ص) فرمود كه جميع مسلمين در روز قيامت مرا خواهند ديد مگر عاق والدين و شراب خوار و كسيكه نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد و همين قدر از براي عاق والدين كافيست كه پيغمبر خدا بر او نفرين كرد و فرمود هركه پدر و مادر يا يكي از آنها را درك كند و او را از خود راضي نسازد هرگز آمرزيده مباد. جبرئيل بر نفرين آنحضرت آمين گفت …
خير ما ورث الابآء الابناء الادب صفحه 406 و 407 جامع السعاده

بهترين ارثي كه پدران به پسران ميدهند كمال و ادب است. غررالحكم ص 393

بر الوالدين اكبر فريضه با پدر و مادر نيكي كردن بزرگترين فريضه است. غررالحكم ص 343

شيخ انصاري، فقيه بزرگ، خاتم مجتهدان، مادرش را تا نزديك حمام بدوش ميگرفت و او را به زن حمامي مي سپرد مي ايستاد تا بعد از پايان كار او را بخانه برگرداند هر شب به دست بوس مادر مي آمد و صبح با اجازه ي او از خانه بيرون مي رفت و پس از مرگ مادر به شدت مي گريست فرمود گريه ام براي اين است كه از نعمت بسيار مهمي چون خدمت به مادر محروم شدم شيخ پس از مرگ مادر با كثرت كار و تدريس و مراجعت تمام نمازهاي واجب عمر مادرش را خواند با آنكه مادر از متدينهاي روزگار بود – از نظام خانواده در اسلام.

كتاب اصول مداحي ص 484

ا..السادات ناصري نژاد ص 729 از كتاب

پيامبر خدا (ص) در پاسخ به سؤال از حق پدر بر فرزندش فرمود:

او را به اسم صدا نزند – جلوتر از او راه نرود – پيش از او ننشيند و برايش دشنام نخرد.

امام هادي (ع) فرمود: نافرماني والدين تنگدستي در پي دارد و به ذلت مي كشاند. البحارالانوار ص 728 اصول اجتهاد نوشته ناصري نژاد

 

طي 6 فصل و يك پيش گفتار مباحثي را در ارتباط با خانواده و نظام حيات آن از ديدگاه اسلام مطرح ساخته ايم.

ولي حق اين است آنچه را كه گفته شد در ارتباط با آنچه را كه بايد گفته شود بسيار اندك و ناچيز است بويژه كه ديد محدود نگارنده‌ها، نارسائي هاي علمي و تجربيشان، عدم آگاهي آنها را به همه مسائل و امور مربوط به اين امر، ضرورت رسيدگي به ديگر اموري كه آنها هم اهميت كمتري نسبت به اين مباحث ندارند و از همه مهمتر ضيق وقت و كثرت اشتغال، رعايت حال عامه خوانندگان سبب شدند كه اين مباحث صورت كاملتري نداشته باشند.

ما اين مباحث را به نام اسلام مطرح كرده ايم و البته سعي داشته ايم كه در اين راه لغزشي پديد نيايد.

سخن در باره خانواده و نظام حيات آن در اسلام. مروري داشتيم ر مسأله خانواده و سير تحولي آن از گذشته تا حال. بدين مقصود كه اهميت وجودي آن در جنبه فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد و به افراد توجه داده شود كه وجود آن داراي چه مزيت ها و عدم آن داراي چه معايبي است و بر اين اساس پوچي انديشه كساني كه گمان داشته اند با لغو خانواده ميتوان بسياري از دشواري ها را حل كرد معلوم گردد.

گفتيم كه اسلام براي ازدواج و تشكيل خانواده ارزش و احترامي قائل است و توصيه هاي اسلام متوجه تشكيل خانواده است. اصولاً ارم ازدواج در اسلام مقدس است آنچنان كه پيامبر ما آن را بنائي محبوب در پيشگاه خدا معرفي كرد.

پس از ازدواج زن و مرد نسبت بهم حقوقي پيدا ميكنند كه بخشي از آن حقوق مشترك است، بخشي مربو.ط به حقوق زن، حقوق مرد، حقوق فرزندان و حقوق والدين. در ازاي چنين حقوقي طرفين نسبت بهم بدهي هائي پيدا ميكنند كه وظيفه به پرداخت و رعايت آنهاغست.

زن و مرد در خانه رباي آرامش و سكون خود و هم براي گرداندن چرخ زندگي مسؤوليت هائي پيدا ميكنند. بخشي از اين مسؤوليت ها از آن مردان، بخشي مربوط به زنان و بخشي هم به صورت شورها و مذاكره هاست و مي بايست در خانه صورت گيرد و مراعات شود.

خانواده گاهي در معرض تزلزل و لغزش قرار ميگيرد كه زوجين و مسؤولان جامعه بايد مراقب باشند تا آن را از خطر زوال و سقوط دور نگه دارند. انگيزه لغزشها ممكن است اخلاقي، مذهبي، اجتماعي، سياسي، انضباطي، فرهنگي، اقتصادي، زيستي، جنسي، رواني و يا عاطفي باشد. هنري لازم است تا از نفوذ اين عوامل جلوگيري كرده و نگذارد اين امور ريشه دار گردد و خانواده را به انحلال بكشاند.

بر اين اساس است كه خانواده مي بايست صيانت گردد و اين صيانت دو بعد پيشگيري و درمان است. در جنبه پيشگيري زن و شوهر وظيفه دارند به رعايت حقوق و حدود بپردازند، كاري كنند كه در دل و چشم شوهر جاذبه ايجاد نمايند و اين جاذبه هرچندگاه تغيير و تجديد شود. جنبه هاي اخلاقي و ايماني مورد نظرشان باشد، تعالي مذهبي را مد نظر داشته باشند و پاي عوامل دلگرم كننده اي را در خانه باز نمايند. در جنبه درمان ضروري است تلاشي به عمل آيد.

بر اثر سهل انگاري در رعايت اين وظايف و دستورات ممكن است كار خانواده به جايي باريك بكشد و اختلاف اوج بگيرد. در آن صورت است كه بايد خوددار بود.خوددار بود و رضاي خدا در نظر داشت. نفرت و اختلاف افراد خانواده ممكن است كار را به تفرق بكشاند. پس از انحلال خانواده مسأله خاتمه يافته نيست.ادامه زندگي ضروري است هركدام بخشي از خواسته ها و تمناهاي خويش را ناديده گيرند و مسائل زندگي را با ديد اغماض و عفو و گذشت بنگرند. وگرنه اختلاف است و درگيري و اسارت يك حيات جهنمي

با اميد رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي

پايان

 

فهرست منابع

1-نظام صبات خانواده در اسلام – دكتر علي قائمي

2-اصول بهداشت رواني – دكتر حسيني

3-اخلاق – محمدتقي فلسفي

4-اصول روانكاوي فرويد – هاشم رضي

5-آزادي يا اسارت زن – فرصت قائم مقامي

6-بزرگسال و جوان – فلسفي

7-تشكيل خانواده در اسلام – دكتر علي قائمي

8-حقوق خانواده در اسلام – حقاني

 

Leave a comment