پایان نامه ارتباطات انسانی

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

1- 1 مقدمه

جهان کنونی جهانی است پر از تغييرات شتابان. دگرگونی‌های بسياری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفت‌های سريع علوم و تکنولوژی انسان را با وضعيتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. يکی از علومی که تحولات بسياری داشته علم مديريت است که پا به عرصه نوينی از حيات خود گذاشته و در پاسخ به چالش‌های محيطی به جستجوی روش‌های تازه پرداخته است. يکی از تحولات اساسی که در مديريت ايجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمان‌ها به عنوان ابزارهايي برای ايجاد هماهنگی بين افراد و کنترل افراد در راستای دست‌یابی به اهداف بودند ولی امروزه سازمان‌ها با نگرش وسيع‌تر در نظر گرفته مي‌شوند و به مفاهيمي چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه‌ای مي‌شود. تقریباً در دو دهه گذشته بسياری از دانشمندان و محققان مديريت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان‌ها پرداخته و تحقيقات و مطالعات فراوانی نيز در اين زمينه انجام گرفته است. ارتباطات سازمانی يک موضوع پيچيده و نقش آن در عملکرد سازمان بسيار حائز اهميت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نيست، بلکه سازمان‌های تجاری و توليدی نيز از آن به عنوان کليد موفقيت ياد نموده‌اند.

ارتباط برای هماهنگی فعالیت‌های گروهی، اجرای وظايف رهبری و انجام وظايف مديريتی لازم است، بنابراين مديرانی که مديريت خود را با توجه به مفاهيم ارتباطات سازمانی اعمال نمايند به وضوح از موفقيت بيشتری برخوردار می‌شوند. در مديريت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروه‌های رسمی و غيررسمی، روش‌های بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان حائز اهميت است.

همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران می‌گذرانیم یا در فکر آن به سر می‌بریم. تحقیقات، نشان داده است که 75 درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط با دیگران می‌شود و شاید بتوان گفت 75 درصد موفقیت‌های ما نیز به روابط ما با دیگران وابسته است. از همین رو، در دهه‌های اخیر، توجه زیادی به مبحث «مهارت در روابط (تعامل) اجتماعی» شده است. این نکته که برخی انسان‌ها تعامل گران ماهرتری هستند، باعث شده تا پژوهش‌های دقیق و منظّمی درباره ماهیت و کارکردهای تعامل اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر آن، انجام شود. عوامل بسیاری در تعامل اجتماعی ماهرانه و تأثیرگذاری و ایجاد محبوبیتْ  نقش دارند؛ اما نقش عواطف و احساسات در این میانْ بسیار مهم و چشمگیر است (قاسم زاده، 1379، ص 25).

در یک برخورد دو نفره معمولی، یک سوم مفاهیم اجتماعی (اطلاعات، معانی و احساسات) از طریق مؤلفه‌های کلامی و دو سوم مابقی از راه‌های غیرکلامی (مانند: حرکات، وضعیت بدن، نحوه نگاه، حالات چهره و…) منتقل می‌شوند (ساسمن، 1376).

و از طرفی جامعه و پلیس متکی به یکدیگرند. اهمیت روابط اجتماعی در پلیس تا بدان حد می‌باشد که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش جرائم اثرگذار باشد.

1-2 بیان مسئله

تاريخ پيدايش ارتباطات انساني تقريباً به قدمت تاريخ خود انسان است. موجودات زنده به استثناي انسان به وسیله صدا، حركات بدن و نشانه‌های شيميايي قادر به برقراري ارتباط دوطرفه هستند. انسان به طور يقين در ابتدایی‌ترین دوران زندگي خود داراي اين مشخصات بوده است (اميرشاهي، 1385).

ارتباطات فرايندي است آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته كه از طريق آن احساسات و نظرات، به شكل پیام‌هایی كلامي و يا غيركلامي بيان گرديده سپس ارسال، دريافت و ادراک می‌شوند (اميرشاهي،1385).

(در تمام سطوح سازماني 75 درصد از كار روزانه صرف ارتباط می‌شود حدود 25 درصد آنچه را كه ما می‌شنویم به آن بي‌توجه هستيم و 75 درصد را با دقت می‌شنویم) (دف، 1378).

 • ميتنزبرگ نقش‌های مديران را در سه سطح تقسيم می‌نمایند:نقش اطلاعاتی، نقش ارتباطی و نقش تصميم گيري (رابينز، 1377).
 • اكثر اوقات مدير صرف ايجاد ارتباط و انتقال می‌گردد (رابينز، 1377).

دراكر مي‌گويد:60%از مشکلات مدیران ناشی از ارتباطات غلط است (برومند، 1386).

سازمان پليس نيز ازجمله آن دسته از سازمان‌هایی است كه با اقشار مختلف جامعه به واسطه مأموريت تعيين شده در ارتباط تنگاتنگ بوده و مديران اجرائي پليس به جهت برآوردن كردن نيازهاي جامعه و مردم می‌بایست داراي مهارت‌های ارتباطي بوده تا بتوانند به حداقل امكانات حداكثر خدمات را ارائه نمايند (تجربيات چهارده ساله محقق در سازمان پليس).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران می‌گذرانیم یا در فکر آن به سرمی بریم. تحقیقات نشان داده است که 75 درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط با دیگران می‌شود و شاید بتوان گفت 75 درصد موفقیت‌های ما نیز به روابط ما با دیگران وابسته است (دف، 1378). با توجه به اينكه سازمان پليس با اقشار مختلف مردم ارتباط زيادي دارد براي موفق شدن آن مديرانش نياز دارند كه از مهارت‌های خاص ارتباطي برخوردار باشند؛ و هرچه اين مهارت‌ها کاربردی‌تر باشد به دنبال آن موفقيت پليس در انجام وظايف محوله بيشتر خواهد شد و در نتیجه با كاهش شكايات و انتقادات از عملكرد پليس بهره وري بالا خواهد رفت.

1-4 اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت مهارت‌های ضروری مدیران اجرای سازمان پلیس با مردم می‌باشد.

1-5 سوالات تحقیق

سؤال اصلي تحقيق:

مهارت‌های ضروری برای مدیران اجرای پلیس با مردم چیست؟

سؤالات فرعي:

1.مهارت‌های لازم برای مدیران اجرای پلیس با مردم کدامند؟

 1. اولویت بندی مهارت‌های لازم برای مدیران اجرائی پلیس با مردم چیست؟

1-6 تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات:

الف/6 تعاريف مفهومي: در این پژوهش با مفاهیم متعددی روبه رو هستیم که به اختصار تعریف می‌شوند:

مهارت:

ماهر بودن در كاري، استادي، زيركي، چابكي و زير دستي در كار (فرهنگ عميد، 1383).

ارتباط:

 • مورهد و گریفین می‌گویند:

ارتباطات يك فرايند اجتماعي است كه در آن اطلاعات مبادله شده و نوعي تفاهم بين طرف‌های ذينفع حاصل می‌شود. ارتباط يك فرايند اجتماعي است به دليل آنكه در آن دو يا چند نفر دخالت دارند. همچنين ارتباطات يك فرايند دو طرفه است و در يك لحظه به وقوع نمی‌پیوندد، بلكه در طول زمان تحقق می‌یابد (مورهد و گریفین، ص 452).

 • فرهنگی (1384) آن را این‌گونه تعریف کرده است:

ارتباط (Commuiction) از لغت لاتین (Communicare) مشتق شده است که این لغت خود در زبان لاتین به معنای (To Make Common)یا عمومی کردن و با به عبارت دیگر در معرض عمومی قرار داد است (جودی،1983). این بدین معناست که مفهومی که از درون فردی برخاسته به این شکل تعریف می‌گردد:ارتباطات برخی مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیام‌های[1] را به دیگران و یا عموم گسترش می‌دهد. تعاریف جدیدتر آن را «انتقال مفاهیم» و یا «انتقال معانی[2]» و نیز «انتقال و یا تبادل پیام‌ها[3]» می‌دانند (فرهنگی،1384، ص 6).

مديران اجرائی:

مدیران را با القاب و عناوین بسیاری نامیده‌اند. این عناوین حتی اگر برای نشان دادن سلسله مراتب سازمانی و سمت یک مدیر خاص مورد استفاده قرار گیرند ممکن است گمراه کننده باشند. همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است به مدیرانی که در سطح هرم یا سلسله مراتب قرار دارند اغلب «مدیران اجرایی[4]»اطلاق می‌شود. عناوین آنان شامل رئیس، مدیرعامل و نایب رئیس می‌باشد (بیتل، 1380، ص 6).

ب /6 تعاریف عملیاتی

مهارت

مهارت عملی است که سه فاکتور زمان-انرژی و عملکرد در آن نقش دارند، از این رهیافت است که کسب مهارت نیازمند تمرین و تجربه است یا  به تعبیری دیگر به هر عملی  که در آن بتوان تجربه و تمرین داشت، می‌توان مهارت اطلاق کرد (همايش بزرگ تقويت ذهن و حافظه، 1388).

 ارتباط

ارتباط جریانی است که ضمن آن افراد می‌کوشند تا مفاهیم و مقاصد خود را از طریق پیام‌های نمادی به یکدیگر انتقال دهند (امامي، 1385).

فرماندهی

مسئولیتی است که به موجب قانون و حکم فرماندهی متبوع برای اعمال آن در قلمرو قانونی به یک فرمانده انتظامی واگذار می‌گردد (ناصحی،1386، ص 29).

مدیر اجرائی: منظور فرماند هان پاسگاه‌های انتظامی، راهور و پلیس راه می‌باشند.

نا جا

سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور بوده و هدف از تشكيل آن استقرار نظم و امنيت و تأمین آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداری از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب قانون نا جا و قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است (مجموعه قوانين، 1379، ص 199).

1-7 قلمرو زمانی و مكاني تحقیق

این تحقیق از بین مدیران اجرائی پلیس فرماندهی انتظامی استان یزد (به تعداد 113 نفر) طی سه ماهه چهارم سال 1389 انجام شده است.

1-8 كاربران تحقيق

 • گزينش و استخدام ناجا به منظور استخدام افرادي كه داري مهارت‌های لازم هستند.
 • دانشگاه علوم انتظامي به منظور آموزش مهارت‌های ارتباطي به دانشجويان.
 • بازرسي كل ناجا به منظور انتخاب مديران.
 • فرماندهي انتظامي استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور شناسائي مديران كارا و شايسته.

[1] – Messages

[2] -Exchongemeaning

[3] -Transmit Messages

[4]– Executives

 

 

 

 

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

طراحی و ساخت نمونه کلکتور خورشیدی سهموی

 

نگارش:

سلیمان عاربی

 

استادان راهنما:

دکتر علی غفاری

دکتر فرید نجفی

 

تابستان 1388

  به نام خدای مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        تقدیم  به   یگانه  خالق مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشگاه صنعتي خواجه‌ نصيرالدين طوسي

دانشکدة مهندسي مکانيک

 

تأييدية هيأت داوران

 

هيأت داوران پس از مطالعة پايان‌نامه و شركت در جلسة دفاع از پايان‌نامة تهيه‌ شده تحت عنوان “ طراحی و ساخت نمونه کلکتور خورشیدی سهموی ” توسط سلیمان عاربی، صحت و كفايت تحقيق انجام‌ شده را براي اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشتة مهندسي مكانيك و گرايش طراحي کاربردي، مورد تأييد قرار مي‌دهد.

1- استاد راهنما:                                آقاي دکتر علي غفاري

2- استاد راهنما:                                 آقاي دکتر فرید نجفی

2- استاد ممتحن داخلي:                     آقاي دکتر علی موسویان

3- استاد ممتحن داخلي:                      آقاي مسعود ضیاء بشرحق

4- نمايندة تحصيلات تكميلي:               آقاي دکتر علی موسویان

 

اظهارنامة دانشجو

 

موضوع پايان‌نامه: طراحی و ساخت  نمونه کلکتور خورشیدی سهموی

اساتید راهنما: آقاي دکتر علي غفاري، آقاي دکتر فرید نجفی

دانشجو:           سلیمان عاربی

شمارة دانشجويي:          8503724

 

اينجانب سلیمان عاربی دانشجوي دورة كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، گرايش طراحي کاربردي، دانشكدة مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گواهي مي‌دهم، كه تحقيقات ارائه‌ شده در اين پايان‌نامه توسط شخص اينجانب انجام‌ شده است و صحت و اصالت مطالب نگارش ‌شده مورد تأييد مي‌باشد و در موارد استفاده از كار ديگر محققان به مرجع مربوطه اشاره شده ‌است. به‌ علاوه گواهي مي‌نمايم كه مطالب مندرج در پايان‌نامه تاكنون براي دريافت هيچ مدرك يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري در هيچ جا ارائه نشده‌است و در تدوين متن پايان‌نامه چهارچوب مصوب دانشگاه به‌طور كامل رعايت شده‌است.

 

سلیمان عاربی

تاريخ :

 

حق چاپ و نشر و مالكيت نتايج

 

حق چاپ و نشر اين پايان‌نامه متعلق به نويسنده مي‌باشد. هرگونه كپي‌برداري به‌صورت كل پايان‌نامه يا بخشي از آن تنها با موافقت نويسنده يا كتابخانة دانشكدة مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجاز مي‌باشد.

كلية حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد و بدون اجازة كتبي دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاري نيست.

همچنين، استفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان‌نامه بدون ذكر مرجع مجاز نمي‌باشد.

 

از پدر و مادرم به خاطر تمام زحمات و دعای خیرشان و

از جناب آقای دکتر غفاری به خاطر راهنمایی ها و حمایت هایشان

صمیمانه تشکر کرده و آرزوی خوشبختی و سلامتی برایشان دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

با پیشرفت انرژی های نو در جهان، نیروگاههای خورشیدی نیز تکامل یافته اند. در بین این نوع نیروگاه ها، آنهایی که از کلکتورهای سهموی خطی استفاده می کنند، بیشترین مصرف تجاری را به خود اختصاص داده اند. کلکتورهای این نیروگاهها علاوه بر آنکه باید دارای سازه مناسب، آینه هایی با کیفیت بالا و لوله های گیرنده مناسب باشند، باید دارای سیستمهای کنترلی مناسب برای تنظیم دمای خروجی و نیز ردیابی دقیق خورشید در طول روز باشند. با توجه به هزینه بالای اجزای مزرعه کلکتورها، هرگونه روش کنترلی برای تنظیم دما باید ملاحظات حرارتی تغییرات دما در لوله گیرنده را به دقت و با ضریب ایمنی بالا در نظر گیرد. در این تحقیق یک نمونه از کلکتور سهموی در ابعاد کوچک ساخته شده و روش های کنترل دمای خروجی در آن پیاده سازی شده است. همچنین با توجه به شرایط آزمایشگاهی آن، بررسی هایی در زمینه انعکاس نور و تاثیر شرایط محیطی بر روی کارکرد کلکتور و بازدهی آن انجام شده است. به منظور محاسبه بازده حرارتی، کلکتور در چند روز مختلف تحت آزمایش قرار گرفته و میزان حرارت جمع شده در طول روز محاسبه شده است. همچنین به منظور بررسی عملکرد کلکتور در گرمایش آب مخزن، مقدار مصرف گاز طبیعی، نفت گاز و برق  معادل انرژی بدست آمده از کلکتور با توجه به ارزش حرارتی این سوخت ها محاسبه شده است. در نهایت هزینه معادل این مصرف محاسبه شده و با هزینه اولیه ساخت کلکتور مقایسه شده است.

همچنین با بررسی تاثیر میزان انحراف کلکتور از ردیابی مسیر دقیق خورشید بر روی دمای خروجی، مدل کلکتور سهموی خطی بهبود یافته و با استفاده از معادله انرژی و به کمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک، مدل مناسبی از کلکتور و مخزن ذخیره مدل نمونه ارائه شده است. در نهایت با اعمال یک روش کنترلی، دمای خروجی کلکتور در طول روز در مقدار مطلوب تنظیم شده است.

 

فهرست مطالب                                                                                                      شماره صفحه

 

فصل اول: نیروگاه خورشیدی سهموی خطی                                                                                          

 

مقدمه                                                                                        1

1-1- نیروگاه خورشیدی سهموی خطی                                                       2

1-2-  مسئله کنترل در مزرعه کلکتور نیروگاه خورشیدی                                  6

1-3- تاریخچه تحقیق                                                                            9

1-4- موضوع پژوهش حاضر، ضرورت انجام و روش اجرا                                  13

  فصل دوم: طراحی و ساخت نمونه کلکتور خورشیدی سهموی

مقدمه                                                                                         16

2-1- مطالعات اولیه و امکان سنجی ساخت قطعات در داخل کشور                       17

2-2- طراحی و ساخت سازه و آینه کلکتور                                                     19

2-3- طراحی، تهیه و نصب سیستم انتقال سیال                                              29

2-4- طراحی و ساخت اجزاء سیستم الکترونیکی                                             30

2-5- نصب و راه اندازی                                                                             33

2-6- انجام آزمایشات و بررسی کارکرد                                                           37

  فصل سوم: طراحی سیستم کنترل دما در کلکتور سهموی نمونه

مقدمه                                                                                              47

3-1- شناسایی مدل کلکتور                                                                       48

3-2- کنترل دمای خروجی کلکتور و مخزن ذخیره                          59

 

       نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                                        67

       پیوست ها

پ-1- تعاریف زوایای خورشیدی                                                               70

پ-2- اطلاعات جغرافیایی شهر تهران                                                         78

پ-3- قسمتی از برنامه مدار الکترونیکی                                                      79

پ-4- مدل های دینامیکی مزرعه کلکتور                                                     83

پ-5- جدول کالیبراسیون شیر کنترلی                                                         85

پ-5- گالری عکس                                                                                 86

    مقالات ارائه شده                                                                                                                         90

    مراجع و سایت های مرتبط                                                                                                          91

 

 

 

فهرست جدول ها، نمودارها و شکل ها                                                                  شماره صفحه

 

شکل ها

شکل 1-1- انواع کلکتور نیروگاه های خورشیدی                                                                2

شکل 1-2 – نمای کلی از یک نیروگاه خورشیدی سهموی                                                     3

شکل 1-3- کلکتور های خورشیدی متداول                                                                      4

شکل 1-4-  سیستم مجموعه کلکتور و مخزن ذخیره                                                           8

شکل 2-1- کلکتور نصب شده در برج دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر        17

شکل 2-2- زاویه و وضعیت انعکاس پرتو در آینه سهموی                                                     20

جدول 2-3-  معرفی قسمت های کلکتور خورشیدی سهموی                                                22

شکل 2-4- کلکتور نمونه : قفل باد و موقعیت آن                                                               25

شکل 2-5-  جهت کلکتور نسبت به باد                                                                           26

شکل 2-6- نقاط پایه آینه ها و مدل بررسی شده سازه                                                        27

شکل 2-7- جابجایی پایه های آینه ها در بارگذاری نیروی باد                                               28

شکل 2-8- مسیر لوله های انتقال سیال در کلکتور                                                            29

شکل 2- 9- وضعیت قرارگیری المانهای مدار الکترونیکی                                                    31

شکل 2- 10- قسمت های نصب سازه                                                                           34

شکل 2-11- محل ترمینال های ورودی و خروجی                                                           35

شکل 2-12- دماسنج لیزری برای اندازه گیری دمای لوله                                                   38

شکل2-13- نتایج حرارتی در روز 13 اردیبهشت                                                             40

شکل2-14- نتایج حرارتی در روز 15 خرداد                                                                  41

 

 

شکل 3-1- وضعیت انعکاس نور در سهمی                                                                            52

شکل 3-2- مراحل شناسایی پارامترهای مدل به کمک الگوریتم ژنتیک                              54

شکل 3-3- تغییرات دمای سال در خروجی کلکتور ودر مخزن ذخیره به ازای انحراف کلکتور   56

شکل 3-4- مدل مجموعه کلکتور و مخزن                                                                 56

شکل3-4- مقایسه مدل و کلکتور واقعی در دو روز آزمایش                                             58

شکل3-5- تغییرات پله در دبی سیال                                                                       60

شکل 3-6- پاسخ سیستم کلکتور به تغییرات پله                                                         61

شکل 3-7- خصوصیات پاسخ سیستم                                                                       63

شکل 3-8-  کنترل تناسبی برای کنترل دمای خروجی کلکتور                                        64

شکل 3-9- پاسخ کلکتور نمونه و مخزن ذخیره به کنترلر تناسبی                                     65

شکل پ-1-  نمای سه بعدی موقعیت یک نقطه روی زمین نسبت به خورشید                      73

شکل پ-2-  نمای زمین در ظهر خورشیدی                                                      73

شکل پ-3-  زاویه های خورشیدی                                                                          73

شکل پ-4-  زاویه های خورشیدی                                                                          74

شکل پ-5-  مسیر خورشید در طول روز                                                                  74

شکل پ-6-  گستره طیفی تشعشع خورشید                                                              75

شکل 6-7-  انواع تشعشع فرودی                                                                            77

 

 

 

 

 

جدول ها

جدول 2-1- خصوصیات اپتیکی آینه ها                                                                     21

جدول 2-2-  معرفی قسمت های کلکتور خورشیدی سهموی                                           22

جدول 2-3-  خصوصیات کلکتور خورشیدی سهموی                                                     23

جدول2-4- مقایسه  نسبت وزن سازه به دهانه کلکتور در مدل های مختلف                         25

جدول 2-5- خصوصیات قسمتهای سیستم انتقال سیال در کلکتور                                    30

جدول 2-6- خصوصیات موتور های پله                                                                     31

جدول 2-7- قسمت های مختلف مدار الکترونیکی                                                        35

جدول 2-8- ضرایب در معادله انرژی                                                                        38

جدول 2-9- ارزش حرارتی سوخت های متداول                                                          42

جدول 2-10- نتایج آزمایش در سه روز مختلف                                                           44

جدول 2-12- میزان بهای مصرف گاز معادل انرژی ذخیره شده در کلکتور در هر روز آزمایش   45

جدول 2-12- میزان بهای مصرف برق معادل انرژی ذخیره شده در کلکتور در هر روز آزمایش  45

جدول 2-13- میزان بهای مصرف نفت گاز معادل انرژی ذخیره شده در کلکتور در هر روز       46

جدول 3-1- علائم در معادله انرژی                                                                          49

جدول 3-2- مقادیر نهایی ضرایب شناسایی شده مدل                                                   57

جدول3-3- پارامترهای نهایی انتخاب شده در الگوریتم ژنتیک                                         57

جدول 3-4- خطاها در تخمین دما سیال در خروجی کلکتور                                           59

جدول 3-5.- ضرایب بر اساس قواعد زیگلر- نیکولز                                                       63

 

 

فهرست علائم و اختصارات

 

 

 

Notation

 

 

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

 گزارش فني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فرماندهي و مديريت انتظامي

عنوان :

 عوامل موثر رفتاري بر افزايش اقتدار ناجا از ديدگاه شهروندان

(مطالعه موردی شهرستان بهارستان )

استاد راهنما:

سرهنگ دكتر علي اكبر زماني

استاد مشاور:

سرتيپ دوم دكتر پيماني اصل

نگارش:

 سزهنگ دوم علي محمد احمدي

بهار 1393

 

الف ) كليات:

 بيان مسئله

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از حاکمیت و سازمانی خدمتگزار ، مسئولیت خطیری در حفظ امنیت و آسایش عمومی مردم دارد. گستردگی دامنه مسئولیت و چالش‌های فراوان پیش روی پلیس از یک طرف و وظیفه سنگین برقراری امنیت عمومی از طرف دیگر، ضرورت پلیس مقتدر و در عین حال مردمی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

از سوی دیگر با توجه به گسترش مسئولیت‌های پلیس و تخصصی شدن امور و تغییر و تحول، شکل گیری و گسترش فضای مجازی، رشد جمعیت شهری و مهاجرت‌ها و مقولاتی مانند تعارض فرهنگ‌ها، رشد فناوری، گسترش دامنه جرم و جنایت و… محیط را با پیچیدگی روبه ‌رو کرده است، لذا پلیس باید از هر حیث، چه فردی و چه سازمانی، دارای اقتدار باشد تا بتوانند با روحیه و قدرت هر چه بیشتر در انجام امور محوله ماموریت‌های خود را دنبال کند.

بررسی ها بیانگر آنند که بین اقتدار و امنیت عمومی ارتباط‌ای مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد آنچه که بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد این است که پلیس با اقتدار، باید بتواند بزرگترین وظیفه خود را که برقراری امنیت عمومی در جامعه است به شایستگی به انجام برساند، اما باید دانست که اقتدار پلیس چه مفهومی دارد، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اقتدار قدرت مشروعی است که رهبری جامعه یا طبقه فرادست با تکیه بر این قدرت مشروع دارای آمریت هستند و رهروان جامعه یا طبقه فرودست به واسطه پذیرش قلبی و عقلی آن قدرت مشروع با رضایت خاطر بر آن گردن می‌نهند به گونه‌ای که این نفوذ آگاهانه و با مطلوبیت و محبوبیت همراه باشد و قبول آن از سوی افراد تحت نفوذ ارادی است نه از روی اجبار؛ بنابراین اقتدار امری معنوی است که حقی را برای نهادها ایجاد می‌کند تا با استفاده از این قدرت مشروع و مقبول به اصلاح امور بپردازند.

نیروی انتظامی زمانی مقتدر است که، به مثابه یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول ایجاد نظم و امنیت در جامعه، بتواند با کمترین ابزارهای قدرت فیزیکی اعمال حاکمیت نماید. اقتدار پلیس عبارت است از سلطه اطلاعاتی و روانی بر مجرمان و محیط های جرم خیز، به گونه ای که از یک سو مجرمان همیشه حضور پلیس را احساس کنند و چنین احساسی به مانع مهمی در اعمال مجرمان تبدیل گردد و از سوی دیگر حضور پلیس مایه آرامش و آسایش عمومی در جامعه گردد.

همانگونه که در بالا اشاره شد امروزه جوامع به نحو فزاینده ای در حال تجربه ی تحولات مستمر و گوناگون در ساختار و کارکردهای خود در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فناوری و… می باشد. بنابراین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می بایست همواره و بطور مستمر دامنه و عمق کارکردی و کارآمدی خود را گسترش دهد تا از عهده حجم انبوه انتظارات اجتماعی و حاکمیتی برآید. یکی از مهم ترین روش های موثر و توفیق در اجرای بهینه ماموریت ها افزایش اقتدارناجا در سطح جامعه می باشد. در غیر این صورت، پلیس در کوتاه مدت به مجموعه ای ناکارآمد و عقب مانده تبدیل می شود. حاصل این فرآیند افزایش جرم و جنایت در جامعه و گسترش نارضایتی ها از نیروی انتظامی است. به این ترتیب مسئله اصلی این تحقیق شکل می گیرد که عوامل موثر در افزایش اقتدار ناجا کدامند.

ضرورت واهمیت:

نیروی انتظامی به علت سطح گسترده حوزه  فعالیت، نقش برجسته ای که در امنیت ایفا می کند و کمیت و کیفیت مخاطبینی که دارا می باشد، از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است . بنابراین اقتدار جزء لاینفک حیات سازمان خواهد بود و تا حد قابل توجهی نقش و جایگاه آنرا تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا امنیت در یک نظام ،حکومت و جامعه از نقش بالایی برخوردار است و در صدر نظام و برنامه های حکومت قرار دارد ،قطعا پلیس و نیروی انتظامی که در جهت برقراری امنیت عمومی برنامه ریزی و تلاش می نماید، نقش و جایگاه ویژه و بسزایی داراست .

با توجه به نقش و اهمیت اقتدار در مجموعه های امنیتی وبا تاکید براینکه نیروی انتظامی یکی از واحد های تامین کننده امنیت عمومی محسوب می شود، بایستی بر عناصر تقویت کننده ی اقتدار تاکید بیشتری نمود.

شناخت عوامل مؤثر برافزایش اقتدار پلیس از دیدگاه شهروندان می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و تعارضات تربیتی و آموزشی شود. زیرا با آشکار شدن این عوامل مسیر ایجاد پلیس مقتدرمشخص تر  می گردد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر برافزایش اقتدار پلیس و اهمیت هریک از آنان برای پلیس  می توان به سالم سازی سازمان، شناسایی نقاط ضعف و قوت پلیس و در نهایت تربیت نیروهای مقتدر کمک نموده تا سرانجام الگوی مناسب برای تربیت پلیس فراهم گردد.

تاکید برمسئله افزایش اقتدارپلیس به این دلیل از اهمیت لازم وقابل توجهی برخوردار خواهد بود که  پرسنل پلیس در بسیاری از مسائل، بر گروهای اجتماعی تاثیر گذار بوده و در فرهنگ اجتماعی در حد بسیار زیادی افراد متاثر از رفتار و الگوهای رفتاری پرسنل و مامورین خواهند بود.

همچنین استفاده ناصحیح از قدرت علاوه بر آن که فساد اجتماعی و بی اعتمادی عمومی را افزایش     می دهد، اخلاق حرفه ای پرسنل را نیز تحت تاثیر قرار داده و این امر بجای آنکه منجر به اقتدار سازمانی گردد زمینه های انحطاط در سازمان و محیط اجتماعی را فراهم می آورد. بنابراین لازم است کاربرد قدرت به گونه ای قانونمند و بر اساس معیار های اخلاقی انجام پذیرد تا عواقب و بازتاب های آن منجربه امنیت در جامعه، قانون گذاری، عقل گرایی تواضع و گسترش معیارهای ایدئولوژیک و اخلاقی در محیط رفتاری گردد.

ضرورت توجه ارزش های اسلامی زمانی اهمیت بیشتری  برای نیروی انتظامی  پیدا می کند که این نیرو جهت گیری های نظام سیاسی و توصیه های رهبری را با وقوف بیشتر و گسترده تری به انجام رساند.

اقتدار باید به گونه ای در نیروی انتظامی تاّمین و فراهم گردد که پرسنل و سازمانهای درونی برای    ایفای نقش مربوط به ماموریتی که بر عهده آنان است بانگرشی  هدف گرا وظایف خود را به انجام برسانند.

مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که ارزش های اسلامی باید به عنوان چهارچوبی برای اقتدارتلقی شود. بنابراین لازم است تا نیرو در جهت نیل به اقتدار سازمانی مطلوب خود با ارزش های ایدئولوژیک به گونه ای وسیع تر مرتبط گردد. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد اقتدار و قدرتمندی پلیس در کنار رحمت و عطوفت و مهربانی دو ویژگی مطلوب از نظر مقام معظم رهبری معرفی شده اند. نتایج ارزیابی دیدگاه های معظم له در باره شاخص های ارزیابی پلیس در نیروی انتظامی نشان می دهد که بیشترین تاکید ایشان بر شاخص کارایی و کار آمدی سازمانی ،احساس آرامش و اطمینان مردم در مقابل پلیس است.

  اهدف تحقيق

مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از :

الف –هدف اصلی :

تعیین عوامل رفتاری مؤثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان

ب –اهداف فرعی :

 • شناخت شاخص های انگیزشی موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان
 • شناخت شاخص های کار گروهی موثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان
 • شناخت شاخص های رفتاری موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان
 • شناخت شاخص های ایجاد اعتماد موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان

سوالهای تحقیق

الف – سؤال اصلی :

عوامل رفتاری مؤثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان كدامند؟

ب – سؤالات فرعی

 • مهم ترین شاخص های انگیزشی موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان کدامند؟
 • مهم ترین شاخص های کارگروهی موثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان کدامند؟
 • مهم ترین شاخص های رفتاری موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان شامل چه مواردی است؟
 • مهم ترین شاخص های ایجاد اعتماد موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان چه مواردی هستند؟

نوع و روش تحقیق :

با توجه به این که تحقیق حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی می پردازد و از آنجایی که نتایج تحقیق به یکی از مشکلات سازمان پاسخ داده و برای آن راه چاره می اندیشید کاربردی است ودر گرداوري اطلاعات از روش پيمايشي استفاده شده است.

جامعه آماری :

در این تحقیق جامعه آماری كليه شهروندان شهرستان بهارستان ميباشد كه بصورت هدفمند تعداد 384 نفر از شهروندان داراي مدرك فوق ديپلم و بالاتر انتخاب شده اند .

ب) يافته هاي تحقيق:

يافته هاي اين  تحقيق   بر پایه 4 فرضیه شکل گرفته بود که نتایج تحقیق هر4 فرضیه را مورد تایید قرار می دهد . البته این فرضیات تایید شده همگی در سطح 95 و 99 درصد مورد تایید قرار می گیرد اما اغلب فرضیات در سطح متوسط ، معنادار بوده اند .

به طور کلی ، مهمترین عوامل رفتاري موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان به ترتیب عبارتند از :

رفتا مناسب کارکنان پلیس

انگیزش کارکنان

کار گروهی  کارکنان پلیس

ایجاد اعتماد

همچنین ارتباط چهار  مولفه فوق  بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان مثبت و معنا دار بوده است و می توان گفت این مولفه ها به درستی انتخاب شده اند

ضمنا از چهار فزضيه پ‍ژوهش بیشترین تاثیر را در میان متغیرهای وابسته ،رفتار مناسب کارکنان پلیس  دارا  می باشد و کمترین تاثیر را ایجاد انگیزش کارکنان به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

پیشنهادات

الف) پیشنهادات کاربردی:

با توجه به فرضیات معنادار تحقیق،  می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود :

– تاکید بیشتر بر رفتا مناسب کارکنان پلیس با ايجاد الگوي مناسب و ايجاد مشوق هاي لازم .

– تاکید بر انگيزش كاركنان و فراهم نمودن بسترهاي مناسب در اين راستا  .

– تاکید بر تغییر روند انجام فعالیت ها از شیوه سنتی به شیوه الکترونیک و دانش بنیان  براي ايجاد اعتماد بيشتر شهروندان .

– انجام فعاليت بيشتر در زمينه اطلاع رساني اقدامات پليس براي جلب اعتماد بيشتر شهروندان.

– تاکید بر توسعه آموزش های ضمن خدمت به منظور توانمند سازی کارکنان در خصوص افزایش مهارتهای مربوط به وظیفه.

– تاکید بر بهبود و افزایش روابط میان کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیریت و کار گروهی  کارکنان پلیس

 

  ب ) پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و نمونه های مشابه این کار که به انجام رسیده است بررسی عوامل مختلف بر افزايش اقتدار ناجا ، امری لازم الاجرا و نیازمند توجه هر چه بیشتر محققان         می  باشد. در ادامه برخی از عناوین پیشنهادی محقق به سایر محققان که به کار در این زمینه علاقه دارند، پیشنهاد می گردد:

 • بررسی افزايش اقتدار ناجا و توسعه سرمايه اجتماعي پليس .
 • بررسی افزايش اقتدار ناجا و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و بهره وری فردی ( از منظر کارکنان).
 • بررسی افزايش اقتدار ناجا و تاثیر آن بر بهبود نظم و انضباط سازمانی یا رفتارهای شهروندی سازمانی.
 • بررسی تاثير آموزش بر اقتدار ناجا (نمونه موردي دانشگاه پليس).
 • بررسی تاثير اقتدار ناجا بر مديريت انتظامي جرم.

 

 

 

Leave a comment