عنوان پايان‌نامه: مباحثی در بازسازی داده‌های ترتیبی گم‌شده

 

 

بسمه تعالي

مشخصات پايان‌نامه تحصيلي دانشجويان

دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان پايان‌نامه: مباحثی در بازسازی داده‌های ترتیبی گم‌شده

نام نويسنده: بهاره خطیب آستانه

نام استاد راهنما: : دکتر جعفر احمدی

دانشكده: علوم ریاضی

گروه: آمار

رشته تحصيلی:  آمار

تاريخ تصويب: 3/11/1388

تاريخ دفاع: 9/04/1392

تحصيلی:  كارشناسی ارشد                  دكتری

تعداد صفحات: 187

چكيده پايان‌نامه:

در آزمایش‌های طول عمر و تحلیل بقا موارد زیادی وجود دارد که در آنها  برخی از مقادیر زمان از کار افتادگی  واحدهای مورد نظر بنا به دلایلی ثبت نمی‌شود و یا اینکه گم می‌شوند. در چنین مواقعی، در حقیقت با نمونه‌های سانسور شده روبرو هستیم که دسترسی به تمامی اطلاعات ممکن نیست. واضح است که هر چه میزان اطلاع در مورد طول عمر اجزا سیستم بیشتر باشد تصمیم‌گیری در مورد کل سیستم قاطعانه‌تر و دارای خطای کمتری خواهد شد. لذا بازسازی مقادیر داده‌های گم‌شده از اهمیت خاصی برخوردار است. این مسأله در این رساله مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است با استفاده از نتایج تئوری داده‌های ترتیبی، بازسازی آماره‌های مرتب پایین، میانی و همچنین رکوردهای گذشته بررسی شود. در این راستا با این فرض که توزیع آماری جامعه پیوسته باشد، بازسازهای نقطه‌ای و فاصله‌ای متنوعی به روش های کلاسیک و بیزی به‌دست آمده‌اند. جزییات محاسبات برای توزیع‌های نمایی دوپارامتری، نمایی یک پارامتری و توزیع فرشه مورد توجه قرار گرفته است. بازسازهای نقطه‌ای براساس معیارهای میانگین توان دوم  خطا، میانگین توان دوم خطای وزنی و معیار نزدیکی پیتمن با یکدیگر مقایسه شده‌اند. مقایسه بازسازهای فاصله‌ای براساس معیارمتوسط طول انجام شده‌است.

کلید واژه:

 

1. بازسازی

2. آماره‌ مرتب

3. رکورد

4. داده‌های سانسورشده

 

امضای استاد راهنما:

تاريخ:

 

 

 متن کامل در سایت تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment