سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
جامعه شناسی

پایان نامه تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

دانشگاه تهران

دانشکدة علوم اجتماعی

گروه مطالعات زنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

استاد راهنما: دکتر سهیلا صادقی فسایی

استاد مشاور: دکتر شهلا کاظمی‌پور

پژوهش و نگارش: *****

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق...................................................................................................................................................1
1-1    مقدمه.........................................................................................................................................................................................................2
1-2    ضرورت و اهمیت موضوع........................................................................................................................................................................7
1-3    سئوالات تحقیق.........................................................................................................................................................................................8
1-4    اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................................9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق............................................................................................................................................10
ساختار قدرت در خانواده................................................................................................................................................................11
2-1-1 مقدمه......................................................................................................................................................................................................11
2-1-2 تعریف مفهومی قدرت............................................................................................................................................................................11
2-1-3 تعریف مفهومی قدرت در حوزة خانواده................................................................................................................................................16
2-1-4 ابعاد نظری تبیین کنندة قدرت در خانواده...............................................................................................................................................23
2-1-4-1 نظریة کارکردگرایی............................................................................................................................................................................23
2-1-4-2 نظریة منابع.........................................................................................................................................................................................26
2-1-4-3 نظریة فمینیستی..................................................................................................................................................................................27
نظریه‌های رشد جنسیت..................................................................................................................................................................29
2-2-1 مقدمه......................................................................................................................................................................................................29
2-2-2 نظریه‌های رشد جنسیت..........................................................................................................................................................................30
2-2-2-1 نظریة روان‌کاوی.................................................................................................................................................................................30
2-2-2-1-1 مراحل رشد و تحول......................................................................................................................................................................31
2-2-2-1-2 من برتر رشد نایافته.......................................................................................................................................................................33
2-2-2-1-3 نقد و ارزیابی نظریة روان‌کاوی......................................................................................................................................................34
2-2-2-2 نظریه‌های روان‌کاوانة پس از فروید....................................................................................................................................................37
2-2-2-2-1 نظریة کارن هورنای.......................................................................................................................................................................37
2-2-2-2-2 نظریة هلن دویچ............................................................................................................................................................................37
2-2-2-2-3 نظریة نانسی چودورو....................................................................................................................................................................39
2-2-2-3 نظریة زیست‌شناسی اجتماعی............................................................................................................................................................42
2-2-2-3-1 نقد و ارزیابی نظریة زیست‌شناسی اجتماعی.................................................................................................................................45
2-2-2-4 نظریة یادگیری اجتماعی.....................................................................................................................................................................46
2-2-2-4-1 اکتساب نقش‌های جنسیتی.............................................................................................................................................................48
2-2-2-4-2 نقد و ارزیابی نظریة یادگیری اجتماعی..........................................................................................................................................50
2-2-2-5 نظریة رشد و تحول شناختی..............................................................................................................................................................52
2-2-2-5-1 نقد و ارزیابی نظریة رشد و تحول شناختی...................................................................................................................................54
2-2-2-6 نظریة طرحوارة جنسیتی.....................................................................................................................................................................55
2-2-2-6-1 نقد و ارزیابی نظریة طرحوارة جنسیتی..........................................................................................................................................57
2-2-3 پارادایم فمینیستی و جنسیت...................................................................................................................................................................58
2-2-3-1 فمینیسم لیبرال....................................................................................................................................................................................61
2-2-3-2 فمینیسم رادیکال................................................................................................................................................................................62
2-2-3-3 فمینیسم سوسیالیستی/ مارکسیستی.....................................................................................................................................................63
2-2-3-4 فمینیسم روان‌کاوانه............................................................................................................................................................................65
2-2-3-4-1 نظریة لوس ایریگاره......................................................................................................................................................................65
2-2-3-4-2 نظریة الن سیزو..............................................................................................................................................................................66
2-2-3-4-3 نظریة ژولیا کریستوا.......................................................................................................................................................................66
2-3 نظریة ساخت‌یابی آنتونی گیدنز...................................................................................................................................................................72
2-4-1 جمع‌بندی مباحث نظری با توجه به نظریة ساخت‌یابی آنتونی گیدنز......................................................................................................75
2-4-2 فرضیات پژوهش....................................................................................................................................................................................78
2-4-3 مدل تحلیلی پژوهش...............................................................................................................................................................................79

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.........................................................................................................................................80
3-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................................................81
3-2 روش تحقیق................................................................................................................................................................................................81
3-3 سطح مشاهده (واحد تحلیل).......................................................................................................................................................................82
3-4 جامعة آماری...............................................................................................................................................................................................83
3-5 نمونة آماری.................................................................................................................................................................................................83
3-6 روش نمونه‌گیری.........................................................................................................................................................................................84
3-7 ابزار پژوهش و نحوة اجرای آن...................................................................................................................................................................85
3-8 تعریف مفاهیم (نظری- عملیاتی)................................................................................................................................................................87
3-8-1 پایگاه اجتماعی- اقتصادی......................................................................................................................................................................87
3-8-2 ساختار قدرت در خانواده.......................................................................................................................................................................88
3-8-3 هویت جنسیتی........................................................................................................................................................................................90
3-8-4 مردانگی..................................................................................................................................................................................................92
3-8-5 زنانگی....................................................................................................................................................................................................64
3-8-6 دوجنسیتی...............................................................................................................................................................................................96
3-8-7 هویت جنسیتی نامتمایز...........................................................................................................................................................................98
3-9 تحلیل عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه............................................................................................................................................98
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.....................................................................................................................................................................100

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق............................................................................................................................................101
4-1 یافته‌های توصیفی........................................................................................................................................................................................102
4-1-1 جنس......................................................................................................................................................................................................102
4-1-2 سن.........................................................................................................................................................................................................102
4-1-3 وضعیت تأهل.........................................................................................................................................................................................103
4-1-4 وضع فعالیت...........................................................................................................................................................................................103
4-1-5 تحصیلات...............................................................................................................................................................................................104
 4-1-6 پایگاه اجتماعی- اقتصادی.....................................................................................................................................................................105
4-1-7 نوع خانواده.............................................................................................................................................................................................105
4-1-8 نمره‌های مقیاس‌های زنانگی و مردانگی برای دختران و پسران..............................................................................................................106
4-1-8-1 نمره‌های مقیاس زنانگی برای پسران..................................................................................................................................................106
4-1-8-2 نمره‌های مقیاس مردانگی برای پسران................................................................................................................................................107
4-1-8-3 نمره‌های مقیاس زنانگی برای دختران................................................................................................................................................109
4-1-8-4 نمره‌های مقیاس مردانگی برای دختران..............................................................................................................................................110
4-1-9 مردانگی..................................................................................................................................................................................................111
4-1-10 زنانگی..................................................................................................................................................................................................111
4-1-11 هویت جنسیتی کل نمونة آماری...........................................................................................................................................................112
4-1-12 هویت جنسیتی دختران نمونة آماری....................................................................................................................................................112
4-1-13 هویت جنسیتی پسران نمونة آماری......................................................................................................................................................113
4-2-1 رابطة بین نوع ساختار قدرت در خانواده‌‌ها و هویت جنسیتی................................................................................................................114
4-2-1-1 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده پدرسالار....................................................................................................................114
4-2-1-2 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مادرسالار...................................................................................................................114
4-2-1-3 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مشارکتی....................................................................................................................115
4-2-2  رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی...................................................................................................116
4-2-2-1 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی پایین.............................................................................................116
4-2-2-2 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی بالا................................................................................................117
4-2-3 رابطة بین انواع هویت‌های جنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده........................................................................................................118
4-2-3-1 رابطة بین هویت‌ جنسیتی مردانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده........................................................................................................118
4-2-3-2 رابطة بین هویت‌ جنسیتی زنانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده..........................................................................................................119
4-2-3-3 رابطة بین هویت‌ دوجنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده..............................................................................................................120
4-2-3-4 رابطة بین هویت‌ جنسیتی نامتمایز و متغیرهای مستقل لحاظ شده.....................................................................................................121
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق.......................................................................................................................123
5-1 نتایج تحقیق.................................................................................................................................................................................................124
5-2 سخن آخر...................................................................................................................................................................................................128
5-3 پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................................................................129
 
منابع...................................................................................................................................................................................132
فارسی...................................................................................................................................................................................................................132
لاتین..................................................................................................................................................................................137
 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان     صفحه
جدول (2-1): دیدگاه‌های فمینیستی دربارة جنسیت................................................................................................................................69
جدول (3-1): جامعة آماری بر حسب متغیرهای سن و جنس.................................................................................................................83
جدول (3-2): حجم نمونه بر حسب مناطق انتخابی و تعداد نمونه‌ها در هر منطقه..................................................................................85
جدول (3-3): گویه‌های انتخاب شده برای سنجش طبقة اجتماعی- اقتصادی و نحوة کدگذاری آن‌ها...................................................87
جدول (3-4): برآورد میزان پایگاه اجتماعی- اقتصادی............................................................................................................................88
جدول (3-5): رتبه‌بندی نهایی میزان زنانگی و مردانگی پاسخگویان.......................................................................................................91
جدول (3-6): برآورد میزان مردانگی پاسخگویان.....................................................................................................................................94
جدول (3-7): برآورد میزان زنانگی پاسخگویان.......................................................................................................................................95
جدول (3-8): گویه‌ها و بارِ عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه‌ی حاصل از تحلیل‌عاملی................................................................99
جدول (3-9): سطوح، وسیلة اندازه‌گیری و آزمون استفاده ‌شده برای متغیرهای تحقیق...........................................................................100
جدول (4-1): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب گروه‌هاي سني....................................................................................103
جدول (4-2): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصيلات..........................................................................................104
جدول (4-3): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های زنانه.............................................................................................................................107
جدول (4-4): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های مردانه...........................................................................................................................108
جدول (4-5): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های زنانه............................................................................................................................109
جدول (4-6): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های مردانه..........................................................................................................................110
جدول (4-7): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب میزان مردانگی....................................................................................111
جدول (4-8): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب میزان زنانگی......................................................................................112
جدول (4-9): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در خانواده پدرسالار...............................................114
جدول (4-10): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در خانواده مادرسالار............................................115
جدول (4-11): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنسيت در خانواده مشاركتي.........................................116
جدول (4-12): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در طبقه اجتماعي- اقتصادي پايين.......................116
جدول (4-13): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در طبقه اجتماعي- اقتصادي بالا..........................117
جدول (4-14): نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت جنسیتی مردانه.........................................118
جدول (4-15): نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت جنسیتی زنانه..........................................119
جدول (4-16):  نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت دوجنسيتي..............................................120
جدول (4-17): نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت جنسیتی نامتمايز......................................122
نمودار (2-1): ساختارهای تربیت فرزندان...............................................................................................................................................21
 

 

 

 

نمودار (2-2): مدل تحلیلی پژوهش.........................................................................................................................................................79
نمودار (3-1): نحوة تعیین هویت جنسیتی پاسخگویان بر اساس مقیاس بم............................................................................................92
نمودار (4-1): توزيع درصد پاسخگويان برحسب جنس..........................................................................................................................102
نمودار (4-2): توزيع درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل.............................................................................................................103
نمودار (4-3): توزيع درصد پاسخگويان برحسب وضع فعاليت..............................................................................................................104
نمودار (4-4): توزيع درصد پاسخگويان برحسب پايگاه اجتماعي- اقتصادي..........................................................................................105
نمودار (4-5): توزيع درصد پاسخگويان برحسب نوع خانواده................................................................................................................105
نمودار (4-6): توزيع درصدی کل پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي..................................................................................................112
نمودار (4-7): توزيع درصدی دختران نمونه آماری برحسبِ هويت جنسيتي..........................................................................................113
نمودار (4-8): توزيع درصدی پسران نمونه آماری برحسبِ هويت جنسيتي............................................................................................113
متاسفانه لینک متن کامل خراب شده است

منبع از سایت اصلی پایان نامه کارشناسی ارشد : علم یار

 

 

 
 
 
 
 
 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *