سایت دانلود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
جامعه شناسی

پایان نامه تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

دانشگاه تهران

دانشکدة علوم اجتماعی

گروه مطالعات زنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

استاد راهنما: دکتر سهیلا صادقی فسایی

استاد مشاور: دکتر شهلا کاظمی‌پور

پژوهش و نگارش: *****

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1-1    مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2    ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3    سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4    اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ساختار قدرت در خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
2-1-2 تعریف مفهومی قدرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-3 تعریف مفهومی قدرت در حوزة خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
2-1-4 ابعاد نظری تبیین کنندة قدرت در خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-1-4-1 نظریة کارکردگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-4-2 نظریة منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-1-4-3 نظریة فمینیستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
نظریه‌های رشد جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-2 نظریه‌های رشد جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-2-1 نظریة روان‌کاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
2-2-2-1-1 مراحل رشد و تحول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
2-2-2-1-2 من برتر رشد نایافته………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-2-2-1-3 نقد و ارزیابی نظریة روان‌کاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-2-2-2 نظریه‌های روان‌کاوانة پس از فروید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-1 نظریة کارن هورنای………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-2-2-2 نظریة هلن دویچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-3 نظریة نانسی چودورو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-2-3 نظریة زیست‌شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-2-2-3-1 نقد و ارزیابی نظریة زیست‌شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………… 45
2-2-2-4 نظریة یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-2-4-1 اکتساب نقش‌های جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-2-2-4-2 نقد و ارزیابی نظریة یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-2-2-5 نظریة رشد و تحول شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-2-2-5-1 نقد و ارزیابی نظریة رشد و تحول شناختی………………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-2-2-6 نظریة طرحوارة جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-2-2-6-1 نقد و ارزیابی نظریة طرحوارة جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………… 57
2-2-3 پارادایم فمینیستی و جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-3-1 فمینیسم لیبرال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-3-2 فمینیسم رادیکال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-2-3-3 فمینیسم سوسیالیستی/ مارکسیستی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
2-2-3-4 فمینیسم روان‌کاوانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-2-3-4-1 نظریة لوس ایریگاره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-2-3-4-2 نظریة الن سیزو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-3-4-3 نظریة ژولیا کریستوا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-3 نظریة ساخت‌یابی آنتونی گیدنز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-4-1 جمع‌بندی مباحث نظری با توجه به نظریة ساخت‌یابی آنتونی گیدنز………………………………………………………………………………………… 75
2-4-2 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
2-4-3 مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
3-3 سطح مشاهده (واحد تحلیل)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
3-4 جامعة آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
3-5 نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
3-6 روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-7 ابزار پژوهش و نحوة اجرای آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
3-8 تعریف مفاهیم (نظری- عملیاتی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-8-1 پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-8-2 ساختار قدرت در خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3 هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-8-4 مردانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-8-5 زنانگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-8-6 دوجنسیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-8-7 هویت جنسیتی نامتمایز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
3-9 تحلیل عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
4-1 یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-1-1 جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-1-2 سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-1-3 وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-1-4 وضع فعالیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
4-1-5 تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
 4-1-6 پایگاه اجتماعی- اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-1-7 نوع خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-1-8 نمره‌های مقیاس‌های زنانگی و مردانگی برای دختران و پسران……………………………………………………………………………………………….. 106
4-1-8-1 نمره‌های مقیاس زنانگی برای پسران……………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
4-1-8-2 نمره‌های مقیاس مردانگی برای پسران……………………………………………………………………………………………………………………………… 107
4-1-8-3 نمره‌های مقیاس زنانگی برای دختران……………………………………………………………………………………………………………………………… 109
4-1-8-4 نمره‌های مقیاس مردانگی برای دختران……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-1-9 مردانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
4-1-10 زنانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
4-1-11 هویت جنسیتی کل نمونة آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-1-12 هویت جنسیتی دختران نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
4-1-13 هویت جنسیتی پسران نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
4-2-1 رابطة بین نوع ساختار قدرت در خانواده‌‌ها و هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………. 114
4-2-1-1 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده پدرسالار…………………………………………………………………………………………………….. 114
4-2-1-2 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مادرسالار……………………………………………………………………………………………………. 114
4-2-1-3 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مشارکتی…………………………………………………………………………………………………….. 115
4-2-2  رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………………………………………… 116
4-2-2-1 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی پایین………………………………………………………………………………… 116
4-2-2-2 رابطة بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی بالا…………………………………………………………………………………… 117
4-2-3 رابطة بین انواع هویت‌های جنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده………………………………………………………………………………………….. 118
4-2-3-1 رابطة بین هویت‌ جنسیتی مردانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده………………………………………………………………………………………….. 118
4-2-3-2 رابطة بین هویت‌ جنسیتی زنانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده……………………………………………………………………………………………. 119
4-2-3-3 رابطة بین هویت‌ دوجنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده……………………………………………………………………………………………….. 120
4-2-3-4 رابطة بین هویت‌ جنسیتی نامتمایز و متغیرهای مستقل لحاظ شده……………………………………………………………………………………….. 121
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 123
5-1 نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
5-2 سخن آخر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-3 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
 
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 132
فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137
 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان     صفحه
جدول (2-1): دیدگاه‌های فمینیستی دربارة جنسیت……………………………………………………………………………………………………………….. 69
جدول (3-1): جامعة آماری بر حسب متغیرهای سن و جنس………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول (3-2): حجم نمونه بر حسب مناطق انتخابی و تعداد نمونه‌ها در هر منطقه………………………………………………………………………. 85
جدول (3-3): گویه‌های انتخاب شده برای سنجش طبقة اجتماعی- اقتصادی و نحوة کدگذاری آن‌ها…………………………………………… 87
جدول (3-4): برآورد میزان پایگاه اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول (3-5): رتبه‌بندی نهایی میزان زنانگی و مردانگی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………. 91
جدول (3-6): برآورد میزان مردانگی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………. 94
جدول (3-7): برآورد میزان زنانگی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………… 95
جدول (3-8): گویه‌ها و بارِ عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه‌ی حاصل از تحلیل‌عاملی………………………………………………………. 99
جدول (3-9): سطوح، وسیلة اندازه‌گیری و آزمون استفاده ‌شده برای متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… 100
جدول (4-1): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب گروه‌هاي سني………………………………………………………………………… 103
جدول (4-2): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصيلات……………………………………………………………………………… 104
جدول (4-3): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های زنانه…………………………………………………………………………………………………………….. 107
جدول (4-4): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های مردانه…………………………………………………………………………………………………………… 108
جدول (4-5): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های زنانه……………………………………………………………………………………………………………. 109
جدول (4-6): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های مردانه………………………………………………………………………………………………………….. 110
جدول (4-7): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب میزان مردانگی………………………………………………………………………… 111
جدول (4-8): توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب میزان زنانگی………………………………………………………………………….. 112
جدول (4-9): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در خانواده پدرسالار……………………………………….. 114
جدول (4-10): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در خانواده مادرسالار…………………………………….. 115
جدول (4-11): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنسيت در خانواده مشاركتي………………………………….. 116
جدول (4-12): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در طبقه اجتماعي- اقتصادي پايين………………….. 116
جدول (4-13): توزيع درصد پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي به تفكيك جنس در طبقه اجتماعي- اقتصادي بالا…………………….. 117
جدول (4-14): نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت جنسیتی مردانه………………………………….. 118
جدول (4-15): نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت جنسیتی زنانه…………………………………… 119
جدول (4-16):  نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت دوجنسيتي………………………………………. 120
جدول (4-17): نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت جنسیتی نامتمايز……………………………….. 122
نمودار (2-1): ساختارهای تربیت فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
 

 

 

 

نمودار (2-2): مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
نمودار (3-1): نحوة تعیین هویت جنسیتی پاسخگویان بر اساس مقیاس بم……………………………………………………………………………….. 92
نمودار (4-1): توزيع درصد پاسخگويان برحسب جنس………………………………………………………………………………………………………….. 102
نمودار (4-2): توزيع درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل………………………………………………………………………………………………. 103
نمودار (4-3): توزيع درصد پاسخگويان برحسب وضع فعاليت……………………………………………………………………………………………….. 104
نمودار (4-4): توزيع درصد پاسخگويان برحسب پايگاه اجتماعي- اقتصادي……………………………………………………………………………… 105
نمودار (4-5): توزيع درصد پاسخگويان برحسب نوع خانواده…………………………………………………………………………………………………. 105
نمودار (4-6): توزيع درصدی کل پاسخگويان برحسب هويت جنسيتي…………………………………………………………………………………….. 112
نمودار (4-7): توزيع درصدی دختران نمونه آماری برحسبِ هويت جنسيتي……………………………………………………………………………… 113
نمودار (4-8): توزيع درصدی پسران نمونه آماری برحسبِ هويت جنسيتي……………………………………………………………………………….. 113
متاسفانه لینک متن کامل خراب شده است

منبع از سایت اصلی پایان نامه کارشناسی ارشد : علم یار

 

 

 
 
 
 
 
 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *