پایان نامه نقش مدیریت در تعمیرات و ایمنی راه ها

3-1       مرور کلی تحقیق

بنابراین هدف کلی این تحقیق

 

منبع اصلی : مرجع پایان نامه های کارشناسی ارشد

3-2       بحث و نتیجه­گیری

هدف کلی تحقیق ، بررسی نقش مدیریت در تعمیرات راه ها می باشد. این هدف با توجه به اثبات دیگر اهداف به اثبات رسیده است که مدیریت در تعمیرات راه ها نقش بسزایی دارد.

هدف اول تحقیق، بررسی خطر مصالح مرمت در طول دوران بهره برداری بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که مصالح مرمت در طول دوران بهره برداری آلودگی هایی را از محیط ترافیک عبوری می گیرند که می تواند خطرناک باشد.

هدف دوم تحقیق، بررسی اثر دپو کردن مصالح به مدت طولانی در حین مرمت بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که دپو کردن مصالح به مدت طولانی در حین مرمت، ایمنی راه ها را تهدید می کند.

هدف سوم تحقیق، بررسی نقش پلیس راه در امنیت راه بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که پلیس راه می تواند ایمنی راه را به استفاده کنندگان هدیه کند.

هدف چهارم تحقیق، بررسی وجدان کاری در مدیریت نگهداری و مرمت راه ها بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که وجدان کاری در مدیریت نگهداری و مرمت راه ها می تواند موثر باشد.

هدف پنجم تحقیق، بررسی تاثیر مرمت در عمر روسازی بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که مرمت می تواند عمر روسازی را افزایش دهد.

هدف ششم تحقیق، بررسی نقش مفید علائم ایمنی در امنیت راه بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که علائم ایمنی می تواند به عنوان چشم بیدار رانندگان عمل کند.

 

3-3       پیشنهادات تحقیق

انتخاب زمان بهينه براي اجراي عمليات ترميم و نگهـداري روسـازي از جملـه مـوارد بسـيار مهـم در مـديريت روسازي است. استفاده ازسيستم مديريت روسازي S.M.P ابزاري است هدفمند براي مـديران كـه بـه منظـور افـزايش كارايي در تصميم گيري و يافتن استراتژي موثر ،و اقتصادي جهت ارزيابي، ترميم، تعمير، حفظ و نگهداري روسازيها در سطحي قابل قبول مي باشد اين مهم در صرفه جويي هاي كلان در زمانهاي طولاني بسيار با اهميت است.براي ايـن منظور با در نظر گرفتن منحني زوال روسازي چنانچه در زمان مناسب يعني بعد از 15 سال (پس از ساخت روسـازي) عمليات ترميم صورت گيرد بهترين صرفه جويي اقتصادي در طول چرخه حيات روسازي رخ مي دهد.

 

3-4       محدودیت­های تحقیق

یافته­های این تحقیق فهم ما را حول موضوع نقش مديريت در تعمیرات و ايمنی راه­ها افزایش داد.

  1. چندین کارشناس راهداری و کارشناس راهنمایی و رانندگی همکاری نکردند.
  2. پیش­فرض این پژوهش شهر ایلام بوده است و برای اجرای این صحیح این پژوهش باید نمونه هایی از دیگر از شهرهای دیگر نیز انتخاب کرد که این به دلیل تفاوت فرهنگ ها ، ساختارشهرو… می تواند باشد.
  3. این تحقیق در یک زمانی خاص اجرا شده است و بایستی به دفعات تکرار شود و لذا در به کار گیری نتایج باید محتاط بود.
  4. صرف وقت و هزینه ی بالا جهت آموزش اعضا و هماهنگی آنها به منظور حضور مستمر و پیگیری فعالیت های محوله
  5. تجربه کم اعضای تیم در برگزاری مصاحبه که موجب پایین آمدن اعتبار جواب های حاصل از بعضی از مصاحبه های اولیه گردیده، در این موارد تهیه کننده ی تحقیق مجبور به تکرار مصاحبه گردید(جهت طراحی سوالات پرسشنامه)
  6. مشکلات ناشی از هماهنگی کارشناس راهداری و کارشناس راهنمایی و رانندگی در انجام مصاحبه و پرنمودن پرسشنامه ها که با توجه به طیف گسترده افراد، موجب افزایش این فرآیند گردید.
  7. عدم وجود اهداف و برنامه های مشخص و مدون در مورد نقش مديريت در تعمیرات و ايمنی راه ها در شهر ایلام مورد نظر
  8. منبع اصلی : مرجع پایان نامه های کارشناسی ارشد

Leave a comment