ارزیابی قابلیت اعتماد طراحی برای فروریزش قاب­های بتنی مسلح

 

دانشکده مهندسی عمران

 

پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش سازه

 

ارزیابی قابلیت اعتماد طراحی برای فروریزش قاب­های بتنی مسلح

 

 

توسط:

هومن کیانی

 

 

استاد راهنما:

دکتر کورش نصراله زاده نشلی

 

 

بهار ۱۳۹۴

 

تقدیم به                                                                                                                                                                                                                                                  پدر و مادرم که آفتاب مهرشان در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.

 

 

تشکر و قدردانی

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

از مادر عزیز و فداکارم که تمام هستی­ام را مدیون وجود گهربار ایشان هستم به سبب فداکاری­های بی­بدیلشان در طول زندگی­ام تشکر می­کنم که بی تردید دستیابی به اهدافم بدون همدلی و پشتیبانی ایشان ممکن نبود. از خداوند منان خواستارم تا توفیق خدمتگزاری و جبران زحماتشان را به حقیر عطا فرماید.

انجام این پایان­نامه بدون شک بدون راهنمایی­ها و تلاش­های استاد راهنما ممکن نبود، لذا بدین وسیله از استاد ارجمند و گرانقدر جناب آقای دکتر نصرا… زاده که با سعه صدر مرا یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم و بی شک بسیاری از فرصت های علمی خود را مدیون دانش اندوزی نزد ایشان هستم. در پایان از زحمات دوستان گرانقدرم جناب آقای مهندس هادی صمدزاد، مهندس رضا آقامحمدی و مهندس بهنام اردوبادی که بنده را در امر اتمام این پایان­نامه یاری فرمودند سپاسگزاری می­کنم.

چکیده

در بررسی احتمالاتی سازه­ها بایستی دو گونه عدم قطعیت ذاتی و شناختی همواره مورد توجه قرار گیرد که دقت در بررسی هرکدام از آن­ها تاثیر به­سزایی در دقت پاسخ سازه خواهد داشت. اگرچه تفکیک منابع عدم قطعیت به دو صورت فوق­الذکر به سادگی امکان­پذیر نمی­باشد؛ اما به جهت بررسی احتمالاتی سازه­ها با روش­های موجود و به ویژه روش مورد استفاده در این پژوهش این منابع بایستی به ناگزیر تفکیک شوند. بررسی احتمالاتی پارامترهای مدلسازی در قاب­های فلزی پیشتر مورد توجه بوده، اما این گونه بررسی در قاب­های بتن مسلح کم­تر مشاهده شده است. در این پژوهش به بررسی اثر عدم قطعیت­های ذاتی شامل رکوردهای زلزله و همچنین عدم قطعیت­های شناختی تعدادی از پارامترهای مدل­سازی از جمله سختی پس تسلیم، ظرفیت اتلاف انرژی، دوران خمیری و دوران پس از نقطه حداکثر منحنی رفتاری تیر- ستون در ارزیابی فروریزش قاب­های بتن مسلح پرداخته خواهد شد. در این روش بررسی از یک چهارچوب احتمالاتی کلی جهت تجمیع مراحل مختلف ارزیابی عملکرد لرزه­ای سازه با انجام مطالعۀ موردی بر روی دو قاب چهار و هشت طبقۀ سه دهانه استفاده خواهد شد. همچنین در این پژوهش به جهت افزایش سرعت در انجام تحلیل­های قابلیت اعتماد و اجرائی نمودن آن از ابزاری پیش­بینی کننده برای برآورد احتمال فروریزش سازه استفاده شده و نتایج آن با تحلیل­های انجام گرفته به روش مستقیم مقایسه گردیده­اند. نتیجه حاصل از این بررسی تدقیق منحنی شکنندگی سازه نسبت به منحنی­های حاصل شده در پژوهش­های پیشین در حالات گوناگون حدی و همچنین ارائۀ روشی تقریبی برای حصول این منحنی­ها می­باشد که می­تواند گامی مهم در پیشبرد نحوه انجام مدل­سازی و تحلیل برای تعیین منحنی احتمال فروریزش سازه باشد.

 

کلید واژه: عملکرد لرزه­ای، عدم قطعیت، تیر- ستون، پارامتر مدل­سازی، قاب بتن مسلح

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فهرست جدول‌ها ج

فهرست شکل‌‌ها خ

فهرست علائم و اختصارات ز

فصل ۱-  مقدمه…. ۲

۱-۱- پیشگفتار ۲

۱-۲- ضرورت و هدف پژوهش حاضر ۴

۱-۳- خلاصه­ای از چگونگی انجام این پژوهش و معرفی فصول ۶

فصل ۲-  مروری بر مطالعات فنی و پژوهش­های پیشین ۹

۲-۱- مقدمه….. ۹

۲-۲- معرفی منابع عدم قطعیت ۹

۲-۲-۱-  عدم قطعیت موجود در رفتار مصالح مورد استفاده ۱۰

۲-۲-۲-  عدم قطعیت موجود در زلزلۀ وارد به سازه ۱۱

۲-۲-۳-  عدم قطعیت های موجود در فرآیند مدل­سازی ۱۲

۲-۳- مروری بر روش PEER  در مهندسی زلزله بر اساس عملکرد ۱۲

۲-۴- حالت­های حدی (سطوح عملکردی) گوناگون ۱۵

۲-۴-۱-  سطح عملکرد قابلیت خدمت رسانی بی وقفه ( ) ۱۵

۲-۴-۲-  سطح عملکرد ایمنی جانی ( ) ۱۶

۲-۴-۳-  سطح عملکرد آستانۀ فروریزش ( ) ۱۶

۲-۵- روش تحلیل دینامیکی افزایشی ۱۷

۲-۶- تحقیقات انجام شده پیشین ۱۹

۲-۷- خلاصۀ مطالب فصل ۲۵

فصل ۳-  جزئیات انجام مدل­سازی جهت انجام تحلیل­های قابلیت اعتماد ۲۷

۳-۱- مقدمه….. ۲۷

۳-۲- مدل یکنوای سه خطی ۲۹

۳-۲-۱-  معرفی مدل ۲۹

۳-۲-۲-  داده­های آزمایشگاهی ۳۱

۳-۳- معرفی روابط موجود جهت پیش­بینی پارامترهای مدل سازی تیر- ستون بتنی ۳۲

۳-۳-۱-  سختی مؤثر ۳۴

۳-۳-۱-۱-  سختی سکانتی تسلیم ۳۵

۳-۳-۱-۲-  سختی اولیه………….. ۳۶

۳-۳-۲-  لنگر تسلیم. ۳۷

۳-۳-۳-  ظرفیت چرخش خمیری ۳۷

۳-۳-۴-  ظرفیت چرخش کل ۳۹

۳-۳-۵-  ظرفیت چرخش بعد از نقطۀ حداکثر ۴۰

۳-۳-۶-  سختی پس تسلیم ۴۱

۳-۳-۷-  زوال چرخه­ای سختی و مقاومت ۴۱

۳-۳-۸-  مقاومت پسماند ۴۳

۳-۴- مدل تحلیلی پلاستیسیته متمرکز ۴۳

۳-۵- نحوه مدل­سازی چشمه اتصال ۴۵

۳-۶- مشخصات قاب­های تحت بررسی در این پژوهش ۴۶

۳-۷- خلاصۀ مطالب فصل ۵۱

فصل ۴-  روش­های قابلیت اعتماد – تولید مدل­های تحلیلی ۵۳

۴-۱- مقدمه….. ۵۳

۴-۲- متغیرهای تصادفی مفروض در این پژوهش ۵۴

۴-۲-۱-  معرفی متغیرهای تصادفی مفروض ۵۴

۴-۲-۲-  مقادیر میانگین متغیرهای تصادفی برای هریک از اعضاء و ضرایب تغییرات مفروض ۵۶

۴-۲-۳-  ماتریس همبستگی ۶۰

۴-۲-۴-  ماتریس مقیاس­گر ۶۱

۴-۳- اشاره­ای مختصر به روش­های اول و دوم قابلیت اعتماد ۶۲

۴-۳-۱-  روش قابلیت اعتماد مرتبه اول ۶۲

۴-۳-۲-  روش قابلیت اعتماد مرتبه دوم ۶۴

۴-۴- روش­های ساخت مدل­های تحلیلی در این پژوهش ۶۴

۴-۴-۱-  روش FOSM 64

۴-۴-۲-  روش شبیه­سازی ۶۷

۴-۴-۲-۱-  مروری بر روش مونت کارلو ۶۷

۴-۴-۲-۲-  روش شبیه­سازی مکعب لاتینی(LHS) 69

۴-۵- خلاصۀ مطالب فصل ۷۶

فصل ۵-عدم قطعیت های ذاتی، رکوردهای زلزله و اثر شکل طیفی بر عملکرد لرزه­ای سازه ۷۸

۵-۱- مقدمه….. ۷۸

۵-۲- اپسیلون و مقادیر آن در شرایط گوناگون ۷۸

۵-۲-۱-  تعریف اپسیلون ۷۸

۵-۲-۲-  به دست آوردن شکل طیفی ۸۰

۵-۲-۳-  رابطۀ شکل طیفی با مقادیر  زمین لرزه ۸۱

۵-۳- تاثیر شکل طیفی بر ظرفیت فروریزش ۸۱

۵-۴- مقادیر   هدف ۸۲

۵-۵- روش­های لحاظ اثر شکل طیفی (اپسیلون) در ارزیابی فروریزش ۸۳

۵-۵-۱-  روش اول: به دست آوردن مقدار  به وسیلۀ انتخاب مجموعه­ای از زمین لرزه­ها با توجه به نوع منطقه و سطح خطر ۸۳

۵-۵-۲-    روش دوم: استفاده از یک مجموعه کلی از زمین لرزه­ها و اصلاح مقدار اپسیلون ۸۴

۵-۵-۳-  مقایسۀ دو روش فوق ۸۷

۵-۶- رکوردهای زلزله مورد استفاده ۸۸

۵-۷- خلاصۀ مطالب فصل ۹۰

فصل ۶-  معرفی ابزار SPO2IDA جهت پیش­بینی عملکرد لرزه­ای سازه ۹۲

۶-۱- مقدمه….. ۹۲

۶-۲- معرفی منحنی IN2 جهت پیش­بینی عملکرد لرزه­ای ۹۳

۶-۳- ابزار SPO2IDA 96

۶-۳-۱-  مقادیر ورودی ۹۸

۶-۳-۲-  نحوه تولید نمودارها با توجه به منحنی های ۹۸

۶-۳-۲-۱-  بخش الاستیک……… ۱۰۰

۶-۳-۲-۲-  بخش سخت شدگی ۱۰۰

۶-۳-۲-۳-  بخش نرم شدگی….. ۱۰۲

۶-۳-۲-۴-  بخش پسماند………… ۱۰۵

۶-۴- خلاصۀ مطالب فصل ۱۰۷

فصل ۷-  بررسی و تفسیر نتایج ۱۰۹

۷-۱- مقدمه….. ۱۰۹

۷-۲- اصلاح نتایج با توجه به شکل طیفی ۱۱۰

۷-۳- نتایج تحلیل IDA  در روش شبیه­سازی ۱۱۳

۷-۴- نتایج تحلیل IDA در روش مرتبه اول- لنگر دوم ۱۱۶

۷-۵- نتایج حاصل از ابزار SPO2IDA 120

۷-۵-۱-  نتایج روش شبیه­سازی ۱۲۱

۷-۵-۲-  نتایج روش  FOSM 124

۷-۶- نتایج منحنی­های شکنندگی ۱۲۹

۷-۷- مقایسۀ میانه و انحراف معیار حالت پایه و روش LHS 136

فصل ۸-  خلاصۀ مطالب ، نتیجه­گیری و ارائۀ پیشنهاد ۱۳۹

۸-۱- خلاصۀ مطالب و نتیجه­گیری ۱۳۹

۸-۲- ارائۀ پیشنهاد جهت انجام پژوهش­های آتی ۱۴۱

 

پیوست أ-  ادامۀ نتایج تحلیل IDA در روش FOSM ……………………………………………………..144

پیوست ب-  نتایج  SPO2IDA…………………….…………………………………………………………….158

پیوست ج-  اثبات روابط و انجام محاسبات مربوط به لنگر تسلیم، شکل طیفی و انحراف معیار محاسبه شده نهایی SPO2IDA…………………….…………………………………………………………….156

لیست مقالات ارائه شده ………………………………………………………………………………………………۱۶۸

مرجع ها و مأخذها ……………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

واژه نامه فارسی به انگلیسی ………………………………………………………………………………………..۱۷۶

واژه نامه انگلیسی به فارسی ………………………………………………………………………………………..۱۸۰

 

 

 

آشکار سازی و طبقه بندی خودکار اسپایکهای میان حمله ای در سیگنال الکتروانسفالوگرافی (EEG)

دانشکده مهندسی برق

 

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

 

آشکار سازی و طبقه بندی خودکار اسپایکهای میان حمله ای در سیگنال الکتروانسفالوگرافی (EEG)

 

توسط:

پیمان نجفی

 

استاد راهنما:

دکتر مریم محبی

 

 

 

تابستان۱۳۹۳

چکیده

بیماری صرع جزو شایعترین نارسایی های عصبی کودکان می باشد. این بیماری می تواند زندگی کودکان را دگرگون کند و بر توانایی آنها برای آموختن تاثیر بگذارد. در بیماری صرع علاوه بر تشنجها گروه دیگری از تخلیه های الکتریکی به نام اسپایکهای میان حمله ای نیز موجود می باشند. به صورت سنتی متخصصان برای شناسایی اسپایکها سیگنال EEG را به صورت چشمی بررسی می کنند. ولی این روش به دلیل زمان بر بودن و نیاز به تخصص فراوان مطلوب نمی باشد. برای حل این مشکل تاکنون سیستمهای خودکار شناسایی اسپایک بسیاری توسط محققین ارائه شده است. ولی حساسیت و صراحت بیشتر این سیستم ها کمتراز حد انتظار هستند.

در این پروژه تحقیقاتی روش جدیدی برای شناسایی خودکار اسپایکها ارائه شده است. این روش از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول (پردازش زمانی):در این مرحله امواج شبه اسپایک به کمک ویژگیهای مورفولوژیک و زمانی هر کانال به صورت جداگانه استخراج می شود. مرحله دوم (پردازش مکانی): در این مرحله سیستم تلاش می کند تا اطلاعات مکانی مربوطه را نیز در پروسه شناسایی ادغام کند و از تعداد امواج غیر اسپایک که به عنوان اسپایک شناخته شده اند بکاهد.

برای ارزیابی توانایی سیستم در شناسایی اسپایکها، الگوریتم ارائه شده بر روی پایگاه داده ای متشکل از ۵/۲ ساعت سیگنال EEG آزمایش شده است. پایگاه داده مورد استفاده شامل ۶ سیگنال EEG از کودکان ۷ الی ۱۰ سال می باشد و ۳۷۷۳ اسپایک را دربر دارد. تمامی این سیگنالها توسط دو متخصص برای وجود اسپایک مورد بررسی قرار گرفته اند. میانگین حساسیت سیستم پیشنهادی برابر%(۳۸/۲۴±) ۲۳/۷۵ می باشد. مقدار میانگین صراحت %(۷۳/۴±) ۸۱/۸۵، میانگینخصوصیت %(۷/۰-) ۵۱/۹۹ و دقت میانگین % (۶۹/۳-) ۲/۹۶ می باشد. در مقایسه با دیگر سیستم ها، سیستم پیشنهادی توانسته است تا حدودی پروسه شناسایی اسپایک را بهبود ببخشد.

کلید واژه: شناسایی اسپایک، صرع، پردازش زمانی،پردازش مکانی و تبدیل والش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

فهرست جداول.. ت‌

فهرست شکل ها ث‌

فصل ۱-     پیش گفتار. ۱

فصل ۲-     معرفی بیماری صرع  و تاثیر آن بر سیگنال الکتروانسفالوگرام. ۵

۲-۱-     بیماری صرع. ۵

۲-۱-۱-      تعریف بیماری صرع. ۵

۲-۱-۲-      بیماری صرع در کودکان.. ۸

۲-۲-     تاثیر الکتروانسفالوگرام در بیماری صرع. ۹

۲-۲-۱-      تاریخچه. ۹

۲-۲-۲-      سیگنال EEG نرمال.. ۱۱

۲-۲-۳-      سیگنال EEG صرعی.. ۱۳

۲-۲-۴-      صرعمزمندر کودکانهمراهبااسپایکهایگیجگاهیمیانی و تاثیر آن درالکتروانسفالوگرام  ۱۶

۲-۳-     جمع بندی فصل.. ۱۷

فصل ۳-     مروری بر سیستم های شناسایی اسپایک… ۱۹

۳-۱-     مقدمه. ۱۹

۳-۲-     شناسایی چشمی.. ۱۹

۳-۳-     سیستم های خودکار شناسایی اسپایک… ۲۰

۳-۳-۱-      الگوریتم های تقلیدی.. ۲۰

۳-۳-۲-      روشهای پارامتری.. ۲۶

۳-۳-۳-      سیستمهای مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی.. ۲۷

۳-۳-۴-      سیستم های تطبیق الگو. ۳۵

۳-۳-۵-      سیستم مبتنی بر تبدیل موجک ۴۰

۳-۳-۶-      سیستمهای مکانی زمانی.. ۴۳

۳-۴-     جمع بندی فصل.. ۴۴

فصل ۴-     الگوریتم ارائه شده در این پایان نامه. ۴۷

۴-۱-     داده های مورد استفاده در این پروژه. ۴۷

۴-۲-     سیستم شناسایی اسپایک ارئه شده. ۴۸

۴-۲-۱-      پیش پردازش… ۴۹

۴-۲-۲-      پردازش زمانی.. ۴۹

۴-۲-۳-      پردازش مکانی.. ۶۶

۴-۳-     جمع بندی فصل.. ۶۷

فصل ۵-     نتایج.. ۶۹

۵-۱-     معیارهای ارزیابی.. ۶۹

۵-۲-     نتایج بدست آمده در مرحله پیش پردازش… ۷۰

۵-۳-     نتایج بدست آمده در مرحله پردازش زمانی.. ۷۰

۵-۴-     نتایج بدست آمده در مرحله پردازش مکانی.. ۷۶

۵-۵-     نتایج گروهی.. ۷۸

۵-۶-     جمع بندی فصل.. ۷۸

فصل ۶-     جمع بندی و پیشنهادها ۸۱

۶-۱-     ملاحظات مربوط به بخش پردازش زمانی.. ۸۱

۶-۲-     ملاحظات مربوط به بخش پردازش مکانی.. ۸۲

۶-۳-     مقایسه سیستم پیشنهادی با بقیه سیستمها ۸۳

۶-۴-     نتیجه گیری.. ۸۶

۶-۵-     پیشنهاد هایی برای ادامه کار. ۸۶

فهرست مراجع   ۸۹

واژه نامه فارسی به انگلیسی.. ۹۵

واژه نامه انگلیسی به فارسی.. ۹۷

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه

جدول‏۲‑۱ : طبقه بندی بیماری صرع ۷

جدول‏۳‑۱: آستانه های مورد استفاده توسط جی و همکاران.. ۲۴

جدول‏۳‑۲: آستانه ها برای مونتاژ دوقطبی.. ۲۵

جدول ‏۴‑۱: اطلاعات بالینی بیماران.. ۴۷

جدول ‏۴‑۲: مشخصات سیگنالهای ثبتی.. ۴۷

جدول ‏۴‑۳: ماتریس هادامارد مرتبه ۸٫ ۵۲

جدول ‏۴‑۴: ماتریس والش مرتبه ۸٫ ۵۳

جدول ‏۴‑۵: ویژگیهای مورد استفاده. ۵۷

جدول ‏۵‑۱: نتایج سیستم پس از شناسایی کاندیداها در کانال فوکوس هر بیمار. ۷۳

جدول‏۵‑۲: نتایج کمی پس از خوشه بندی و حذف خوشه های شامل اشتباه مثبت برای کانال فوکوس… ۷۷

جدول‏۵‑۳: نتایج کمی الگوریتم پس از مرحله پردازش مکانی برای کانال فوکوس… ۷۸

جدول‏۵‑۴: نتایج گروهی برای وقایع اسپایکی.. ۷۹

جدول‏۶‑۱ : مقایسه نتایج چند سیستم منتخب با یکدیگر وسیستم پیشنهادی.. ۸۳

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                            صفحه

شکل‏۱‑۱: بلوک دیاگرام کلی تحقیق.. ۳

شکل‏۲‑۱ : شیوع انواع مختلف صرع در سنین مختلف… ۸

شکل‏۲‑۲: سیگنالی که ننینسکی از مغز یک سگ ضبط نمود. ۱۰

شکل‏۲‑۳: سیگنال EEG که برگر ضبط نموده بود. ۱۰

شکل‏۲‑۴: ریتمهای نرمال EEG الف)دلتا ب)تتا ج)آلفا د) بتا ه)گاما ۱۳

شکل‏۲‑۵: امواج تیز، اسپایکها، اسپایک و موج آرام، پلی اسپایک، پلی اسپایک و موج آرام. ۱۶

شکل‏۲‑۶: نمونه ای از اسپایکهای گیجگاهی مرکزی در بیماران دارای BCECTS. 17

شکل‏۳‑۱: بلوک دیاگرام روش های تقلیدگر. ۲۳

شکل‏۳‑۲: بلوگ دیاگرام سیستم جی و همکارانش…. ۲۳

شکل‏۳‑۳: ویژگیهای استفاده شده توسط جی و همکارانش ۲۴

شکل‏۳‑۴: بلوک دیاگرام الگوریتمهای پارامتریک… ۲۶

شکل‏۳‑۵: بلوک دیاگرام شناسایی اسپایک با ساختار اول.. ۲۹

شکل‏۳‑۶: بلوک دیاگرام شناسایی اسپایک با ساختار دوم. ۳۰

شکل‏۳‑۷: ویژگیهای مورد استفاده توسط اثیر و همکارانش…. ۳۱

شکل‏۳‑۸: گروه بندی قله هابه سه گروه. ۳۲

شکل‏۳‑۹:پرسپترونهای مورد استفاده در بخش پیش گروهبندی.. ۳۲

شکل‏۳‑۱۰: معماری شبکه عصبیبیزی مورد استفاده اثیر و همکارانش برای پس گروهبندی.. ۳۳

شکل‏۳‑۱۱: نمای یک اسپایک به همراه بازه های تست شده برای ورودی شبکه. ۳۴

شکل‏۳‑۱۲: بلوک دیاگرام سیستمهای تطبیق الگو. ۳۷

شکل‏۳‑۱۳: بلوک دیاگرام بخشهای جمع آوری الگو و آموزش… ۳۸

شکل‏۳‑۱۴: بلوک دیاگرام سیستمهای مبتنی بر موجک… ۴۱

شکل‏۳‑۱۵: روش ارائه شده توسط چاواکولا و همکاران.. ۴۲

شکل‏۳‑۱۶: مرحله چند کانالی ارائه شده توسط چاواکولا ۴۳

شکل ‏۴‑۱: فلوچارت کلی سیستم.. ۴۸

شکل ‏۴‑۲: پاسخ فرکانسی فیلتر مورد استفاده. ۴۹

شکل ‏۴‑۳: بلوک دیاگرام مرحله زمانی.. ۵۰

شکل ‏۴‑۴: یک اسپایک نمونه. ۵۴

شکل ‏۴‑۵: فلوچارت بخش شناسایی کاندیداها ۵۵

شکل ‏۴‑۶: شمای یک اسپایک… ۵۷

شکل ‏۴‑۷: الگوریتم های مختلف خوشه بندی.. ۵۹

شکل ‏۴‑۸: فلوچارت الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی از نوع جمع کننده. ۶۰

شکل‏۴‑۹: نمای درختی خوشه بندی سلسله مراتبی برای کانال فوکوس بیمار۱٫٫ ۶۲

شکل‏۴‑۱۰: تمامی حالات ممکن برای برازش و خط بر یک منحنی با ۷ نقطه. ۶۴

شکل‏۴‑۱۱: منحنی خطا و خطوط برازش شده بر آن.. ۶۴

شکل‏۴‑۱۲: خوشه بندی کاندیداهای موجود در کانال فوکوس بیمار ۱٫ ۶۴

شکل‏۴‑۱۳: خوشه های شکل‏۴‑۱۲ در محیط ویژگیها ۶۵

شکل‏۴‑۱۴: سیگنال میانگین برای خوشه ها ۶۶

شکل‏۴‑۱۵: پردازش مکانی.. ۶۷

شکل ‏۵‑۱: یک نمونه از آرتیفکتهای شناسایی شده توسط الگوریتم.. ۷۰

شکل ‏۵‑۲: نتایج شناسایی کاندیداها توسط سیگنال والش…. ۷۱

شکل ‏۵‑۳: کاندیداهای استخراج شده در بازه مورد نظر بر روی سیگنال مورد بررسی ۷۲

شکل ‏۵‑۴: تمامی کاندیداهای شناسایی شده در بازه مورد اشاره در بیمار ۱٫ ۷۲

شکل‏۵‑۵: ویژگی های استخراج شده برای تمامی امواج در بازه مورد بررسی در کانال فوکوس… ۷۴

شکل‏۵‑۶: دندروگرام خوشه بندی کاندیداهای موجود در فوکوس کانال بیمار ۱٫ ۷۵

شکل‏۵‑۷: کاندیداهای استخراج شده در فضای ویژگیها ۷۶

شکل‏۵‑۸: بررسی بازه مورد بررسی پس از خوشه بندی و حذف خوشه های نامناسب… ۷۶

شکل‏۵‑۹: بررسی نتایج بخش پردازش مکانی برای پنجره مورد نظر پردازش مکانی.. ۷۷

 

برآورد خشکسالی روزانه با استفاده از پدیده­های همدیدی

بسمه تعالی

 

 

 

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تحصیلات تکمیلی

تاریخ : ………………

شماره : ………………

پیوست : ……………..

فرم پیشنهاد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

 

مدیر محترم گروه کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

سلام علیکم:

 

فارسی: برآورد خشکسالی روزانه با استفاده از پدیده­های همدیدی

 

انگلیسی:

Drought is estimated daily using synoptic phenomena

 

 

امضا و تاریخ

 

 

 

 

 

 • مشخصات استاد راهنما و مشاور

 

 

ردیف نام       نام خانوادگی سمت در پایان نامه محل خدمت مرتبه علمی امضا
۱

 

دکتر محمود رائینی سرجاز

 

استاد راهنما دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

دانشیار

 

 

 

۲ –  تعریف مسئله: (به­طور مختصر)

خشکسالی یکی از پدیده­های زیان­آور هوا­شناختی است که نقش چشمگیری در کاهش تولید گیاهی دارد .

گام زمانی این پدیده از چندین روز تا چندین ماه در تغییر است .از دیدگاه هواشناسی هرگاه مقدار بارندگی کمتر از میانگین بلند مدت باشد خشکسالی رخ می­دهد. شدت بازه زمانی و گستره جغرافیایی این پدیده نشانگر گستردگی این پدیده است .

برآورد این پدیده می­تواند پیش آگاهی­های لازم را به کشاورزان بدهد تا در مصرف آب و بهره­وری بالا از آن کوشا باشند.

بنابراین ، هدف این پژوهش برآورد روزانه نمایه خشکسالی و آگاهی­رسانی به کشاورزان عزیز است .

تعریف دیگر خشکسالی به فرونشست هوا ، ایجاد مراکز پر فشار و گرم شدن هوا که خود به خود پتانسیل بارندگی را کاهش

می­دهد مربوط می­شود.

اگرچه برای خشکسالی تعاریف مختلف بیان گردیده است ، اما همه تعاریف به محرومیت موجودات زنده (حیوان و گیاه) از رطوبت مورد نیازشان بر می­گردد.

سازمان هواشناسی جهانی عواملی که می­توان با آنها ، خشکسالی را تعیین و تعریف نمود مطابق زیر ارائه کرده است. (Hounam et al; 1975  ) بارش ، بارش با میانگین دما ، رطوبت خاک و میزان محصول ، تبخیر و تعرق

اما از بین عوامل فوق ، بارش یکی از عمده­ترین پارامترهایی است که در تعریف خشکسالی مورد استفاده قرار می­گیرد و بیش از ۹۰ درصد تحقیقات خشکسالی بر مبنای آن انجام گرفته است.

تاثیر خشکسالی بر بخش­های مختلف به طور یکسان نمی­باشد . در شرایطی که منطقه­ای با کاهش محسوس بارندگی مواجه شده باشد ، این امکان وجود دارد که تاثیر آن بر منابع آب هنوز ملموس نشده و یا کاهش منابع آب سطحی تاثیری بر تولیدات کشاورزی نداشته باشد. ( Thompson 1999) این وضعیت سبب می­شود که هر بخش تعریف خاص خود را از خشکسالی داشته باشد .

یکی از اقدامات اساسی در مطالعات خشکسالی ، انتخاب شاخص­ها برای ارزیابی میزان شدت ، تداوم و وسعت خشکسالی در یک منطقه می­باشد . کارهای اولیه در خصوص بررسی این پدیده در مقیاس کوچک توسط وپیل در سال ۱۹۶۶ آغاز شد (سن ۱۹۸۰) و سپس توسط محققین دیگر برای مقیاس بزرگ صورت گرفت . شاخص پالمر (۱۹۶۵) از اولین شاخص­های خشکسالی بوده که در آمریکا و استرالیا بطور گسترده از آن استفاده می­شد. علاوه بر آن شاخص­های دیگری مانند دهک ، درصد از نرمال و بارش استاندارد شده نیز تدوین گردید (هایس۲۰۰۰) . از بین این شاخص­ها شاخص پالمر قابلیت پایش را بطور هفتگی و بقیه عمدتا ماهانه و یا بالاتر را دارا می­باشد.

بویان و وایلهایت (۱۹۹۶) شاخص جدیدی ، تحت عنوان شاخص خشکسالی موثر (EDI ) که دارای مقیاس زمانی روزانه

می­باشد، را ارائه نمودند که بر برخی از مشکلات گذشته فائق آمد. تحقیق­های موجود در ایران پیرامون این شاخص توسط بذرافشان ۱۹۸۶ برای اولین بار صورت گرفت.

رائینی و همکاران شاخص خشکسال موثر  ( EDI ) را جهت ایستگاه­های سینوپتیک بابلسر و گرگان بررسی کردند.

 

طبقه بندی شاخص خشکسالی موثر

وضعیت مقدار شاخص
خشک بزرگتر از ۷/۰-
خشکسالی ملایم بزرگتر از ۵/۱-
خشکسالی شدید بزگتر از ۵/۲-
خشکسالی بسیار شدید کوچکتر از۵/۲-

 

امروزه آب و هواشناسی سینوپتیک با استفاده از یکسری قوانین دینامیکی و فیزیکی سعی در ریشه یابی علل پدیده­های محیطی مانند خشکسالی و تر سالی و غیره دارد. اما پدیده­های خشکسالی که ظاهرا آرام و ساکن هستند، می­توانند آثار تخریبی گسترده و شدیدی به جا گذارند. این پدیده عبارت است از کاهش غیر منتظره بارش، در مدتی معین در منطقه­ای که الزاما خشک نیست مهمترین متغیری که در مطالعه خشکسالی مورد بررسی قرار می­گیرد تغییرات بارندگی است.

در بررسی ریشه­های دینامیکی خشکسالی از داده­ها و نقشه­های سینوپتیکی می­توان گفت که پدیده خشکسالی توسط یکسری ناهنجاریهای عناصر گردش عمومی هوا در سطح جهان شکل گرفته و بطور منطقه­ای عمل می­کنند (جانباز قبادی و همکاران-۸۴)

این پدیده با ریشه دینامیکی هوا سبب تغییرات شدید عناصر مانند کاهش بارندگی ، افزایش دما ، افزایش تبخیر و تعرق شده که در نتیجه سبب شکل گیری خشکسالی هواشناسی و به دنبال آن خشکسالی کشاورزی و هیدرولوژیکی را ایجاد کرده و در نهایت تاثیر منفی روی محیط طبیعی و اجتماعی و اقتصادی می­گذارد .

فینک و همکاران در سال ۲۰۰۴ به بررسیعلل خشکسالی با استفاده از نقشه­های همدیدی سطح زمین و سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال به این نتیجه رسیدند که افزایش بی سابقه دما در سال ۲۰۰۳ باعث آتش سوزی جنگلها و خشکسالی شده و وجود واچرخند­ها روی اروپای مرکزی موجب شکل گیری موج گرما و خشکسالی روی اروپای مرکزی بویژه در فصل بهار و تابستان شده است.

ترن و همکاران در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که شریط سینوپتیکی به عنوان عامل کلیدی برای بارش و خشکسالی محسوب می­شوند

برای تعیین علل خشکسالی از دو نقشه سطح زمین و سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که وجود مراکز واچرخندی روی بلغارستان موجب ریزش باران در حد زیر نرمال می­باشد.

 

 

۳   فرضیات پژوهش:

فرض صفر:رابطه بین نمایه خشکسالی (EDI) و دما در سطح ۸۵۰ هکتو پاسکال (میلیباری ) و نم ویژه در سطح ۷۰۰ هکتو پاسکال

(میلیبار ) و ارتفاع ژئو پتانسیل سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال  وجود ندارد.

فرض یک: رابطه بین نمایه خشکسالی (EDI) و دما در سطح ۸۵۰ هکتو پاسکال و نم ویژه در سطح ۷۰۰ هکتو پاسکال و ارتفاع ژئوپتانسیل سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال  وجود دارد.

 

۴   اهداف پژوهش :

 

یافتن رابطه بین نمایه خشکسالی و فشار در سطح زمین و دما در سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال و نم ویژه در سطح ۷۰۰ هکتو پاسکال و ارتفاع ژئوپتانسیل ۵۰۰ هکتوپاسکال

 

 

۵ –  خلاصه مراحل پژوهش (مواد و روشها)

 

برای این پژوهش داده­های هواشناسی بلند مدت شهرستان بجنورد  با طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۱۹ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه و ارتفاع ۱۰۹۱ متر از سطح دریا با متوسط بارندگی ۲۷۰ برای بازه زمانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۸ ، و با استفاده از سایت هواشناسی NOAA  داده­های دما ، ارتفاع ژئوپتانسیلی ، نم نسبی و فشار نیواری همدیدی ایستگاه گرد­آوری می­شود.

با بهره­گیری از نرم افزار DIP نمایه خشکسالی کارآمد (EDI ) و میانگین گام­های زمانی بازه­های نمایه خشکسالی محاسبه

می­شود .

رابطه میان نمایه خشکسالی و پدیده­های همدیدی ، با بهره گیری از نرم افزار SAS محاسبه می­شود.

 

۶-  زمان بندی اجرای پایان نامه:

 

جدول زمانی پیشرفت کار : هشت ماه :

الف : جمع آوری داده­ها سه ماه

ب : تجزیه و تحلیل داده­ها و نوشتن نتایج و مقاله پنج ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷   منابع

 

 

American Meteorological Society.1997 . Meteorological drought. Bull. Am. Meteorolo. Soc. 78: 847- 849

Byun, H. R., and D. A. Wilhite.1996. Daily quantification of drought severity and duration. http://rossby.metr.ou.edu/buun.html

Byun, H. R., and D.A. Wilhite,1999 : Objective quantification of drought severity and duration. Journal of Climate, 12- 7. 381-390

Byun, H.R., and Wilhite, D.A. 1999. Objective quantification of drought severity and duration, J. Climate. 12: 2747-2756.

Edwars, D.C. and Mckee, T.B. 1997. Characteristics of 20th century drought in the university, Colorado.

Fink, A., Brucher, T., Kruger, A., Leckebuch, G., Pinto,J.,Ulbrich, U., 2004. The 2003 European summer heatwaves and drought_ synoptic diagnosis and impacts. Royal Meteorology Society, vol .59, No .8

Hayes, M. J., 2000. What is drought? Climate impacts specialist. National Drought mitigation center, U.S.A.

Hayes, M.J. 2000. What is drought? National Drought Mitigation Center, URL:www.drought.unl.edu/whatis/indices.htm

Hayes, M.J., Svoboda, M.D., Wihite, D.A. and Vanyarkho, O.V. 1998. Monitoring the 1996 drought using the standardized precipitation index. Bulletin of AmericanMeteorological Society, 80: 429-438.

Hong WU., Hayes, M.J., Welss, A. and Hu, Q. 2001. An evaluation the standardized precipitation index, the china-z index and the statistical z-score. International Journal of Climatology, 21: 745-758.

Karl, T.H.R. and Knight, R.W. 1985. Atlas of monthly Palmer hydrological drought indices for the contiguous united states. Historical Climatology Series 3-7. National Climatic Data Center.

Palmer, W.C.1965. Meteorological drought. U. S. Wearther Bureau, Washington D.C Research Paper 45

Quiring, S.M. and Papakryiakou, T.N. 2003. An evaluation of agricultural drought indices for the Canadian prairies, Agricultural and Forest Meteorology, 118:49.

Sen, Z., 1980. Regional drought and flood frequency analysis. Journal of Hydrology. 46:265-279.

Thompson, S.A. 1999. Hydrology for water management. Rotterdam. Netherlands.

Tran, L., Knight, G.,Wesner, V., 2003. Drought in Bulgaria and atmospheric synoptic conditions over Europe.Geo Journal. 57:149-157.

Triola, MF. 1995. Elementary Statistics (6th edition). Addison-Wesley: Reading, MA; 691–۶۹۳٫

Wilhite, D.A. 1997.  An assessment of drought mitigation technologies in the United States. Final Report to the Soil Conservation Service/USDA, IDIC Technical Report 93-1

 

 

 

 

 

 

 

 

۸-  جمع هزینه های طرح

 

الف – هزینه های پرسنلی (ریال)               ۴۵۰۰۰۰۰
ب –  هزینه های وسائل و مواد (ریال)
پ –  هزینه های مسافرت (ریال)                     ۳۰۰۰۰۰۰
ت- هزینه های تهیه نشریات و آماده سازی پایان نامه (ریال)                             ۴۰۰۰۰۰۰
جمع کل هزینه ها (ریال)                                                                                   ۱۱۵۰۰۰۰۰

 

 

۹-  امضاء دانشجو                                                                                             امضاء استاد راهنما

                   نام و نام خانوادگی با قید تاریخ:                                                                              نام و نام خانوادگی با قید تاریخ ۱۱- 

 

 

۱۲–  در تاریخ……………………………….پیشنهادیه  پایان نامه در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 امضای اعضای کمیته

 

 

 

 

 

در تاریخ ………………………………. این موضوع پیشنهادی پایان نامه در پایگاه اطلاعات پایان نامه­ها و رساله­های  تحصیلات  -۱۳

 

تکمیلی کشور به آدرس:http/thesis.irandoc.ac.ir به ثبت رسیده است که کد رهگیری آن …………. بوده و کپی ثبت شده آن در این پایگاه پیوست می­باشد.

                                                                                                                    امضاء کارشناس  دانشکده

۱۴- در تاریخ…………………………. تعریف پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

                                                                                                  امضاء اعضای شورای

 

 

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir دانلود کنید

روش اجزاء محدود، تحلیل تنش مسطح، تحلیل کرنش مسطح، پردازش موازی، کتابخانه­ی PETSc.

 

چکیده

تحلیل اجزاء محدود بخش مهمی از فرآیندهای مرتبط با طراحی و تولیدات مهندسی است. تکرار تحلیل در یک فرآیند طراحی، باعث بالا رفتن حجم محاسبات و اهمیت یافتن سرعت انجام آن شده است. امروزه با تکامل سیستم­های رایانه­ای و ارائه­ی سیستم­های موازی، پیشرفت زیادی در افزایش سرعت و بازدهی محاسبات حاصل شده است. با توجه به این­که روش اجزاء محدود، روشی بسیار پر­کاربرد ولی با محاسبات قابل توجه است، استفاده از پردازش موازی می­­تواند تأثیر بسیاری در سرعت بخشیدن به پاسخ در این روش داشته باشد. هم­چنین کاهش زمان حاصل شده به کمک پردازش موازی این امکان را فراهم می­سازد تا بتوان مسائل پیچیده­تر را با دقت بالاتری تحلیل کرد. در این تحقیق مسائل دو بعدی -که دارای حجم محاسبات زیاد به علت نیاز به دقت بالا در قسمتی از جسم و یا تغییرات زیاد تنش می­باشند- در حالت تنش مسطح و کرنش مسطح، توسط تئوری اجزاء محدود مورد تحلیل قرار گرفته­اند. به این منظور، نرم­افزاری برای اجرا بر روی سیستم­های چند پردازنده­ای در دو نسخه آماده شده است. به کمک این نرم­افزار، ماتریس سختی کل از ابتدا به صورت فشرده تشکیل و ذخیره می­شود. در نسخه دوم نرم­افزار، علاوه بر بخش­های موازی تحلیل FEM، مراحل تشکیل ماتریس سختی المان­ها و تشکیل ماتریس سختی کل نیز به شیوه موازی پیاده­سازی شده­اند. با توجه به حجم زیاد محاسبات برنامه، در قسمت حل دستگاه معادلات خطی، از کتابخانه­ی PETSc برای حل موازی بهره گرفته شده است. توزیع اطلاعات در بین پردازنده­ها در این بخش، توسط کتابخانه مدیریت می­شود. در حل موازی دستگاه، از الگوریتم GMRES به همراه پیش­شرط استفاده شده است. محاسبات تنش و کرنش نیز در نسخه­ی دوم به صورت موازی انجام می­گردد. با توجه به حجم کم حافظه­ی استفاده شده به علت فشرده­سازی، تحلیل مسائل با حجم بالا، در زمان کم میسر شده است. در این پژوهش، زمان مورد نیاز تحلیل مسائل در دو حالت سریال و موازی با یکدیگر مقایسه و تأثیر بخش­های موازی شده بر کاهش زمان تحلیل، بررسی خواهد شد. در نهایت، کاهش زمان تحلیل مسائل، تأثیر مطلوب استفاده از روش پردازش موازی را نشان می­دهد.

کلید واژه: روش اجزاء محدود، تحلیل تنش مسطح، تحلیل کرنش مسطح، پردازش موازی، کتابخانه­ی PETSc.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فهرست جدول‌ها ه

فهرست شکل‌‌ها   ز

فهرست علایم و نشانه‌ها ک

فصل ۱     مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته. ۱

۱-۱-    پیشگفتار ۲

۱-۲-    مقدمه­ای بر پردازش موازی.. ۳

۱-۳-    کارهای انجام شده ۴

۱-۴-    اهداف تحقیق.. ۹

۱-۵-    ضرورت انجام تحقیق.. ۹

فصل ۲     روش عددی اجزاء محدود. ۱۱

۲-۱-    مقدمه …….. ۱۲

۲-۲-    تاریخچه­ی پیدایش…. ۱۲

۲-۳-    فرآیند کلی روش اجزاء محدود. ۱۳

۲-۴-    تحلیل به روش اجزاء محدود دو بعدی.. ۱۴

۲-۴-۱-     حالت تنش مسطح.. ۱۵

۲-۴-۲-     حالت کرنش مسطح.. ۱۶

۲-۴-۳-     مراحل تحلیل مسئله. ۱۷

۲-۴-۳-۱-   انتخاب نوع المان و شبکه­بندی… ۱۸

۲-۴-۳-۲-   انتخاب توابع شکل . ۲۱

۲-۴-۳-۳-   تعریف روابط تنش-کرنش…. ۲۳

۲-۴-۳-۴-   تشکیل ماتریس سختی المان­ها ۲۶

۲-۴-۳-۵-   تشکیل بردار نیروهای المان.. ۳۲

۲-۴-۳-۶-   تشکیل ماتریس سختی کل.. ۳۴

۲-۴-۳-۷-   اعمال شرایط تکیه­گاهی.. ۳۴

۲-۴-۳-۸-   حل دستگاه معادلات و به­دست آوردن جابه­جایی­های گرهی.. ۳۴

۲-۴-۳-۹-   محاسبه­ی تنش و کرنش در جسم.. ۳۵

۲-۵-    عوامل مؤثر بر دقت و هم­گرایی روش اجزاء محدود. ۳۶

۲-۶-    مؤخره …………. ۳۷

فصل ۳     پردازش موازی.. ۳۸

۳-۱-    مقدمه ………… ۳۹

۳-۲-    مقدار افزایش سرعت ناشی از موازی­سازی.. ۳۹

۳-۳-    وابستگی دستورات.. ۴۱

۳-۳-۱-     وابستگی داده­ای… ۴۱

۳-۳-۲-     وابستگی اسمی… ۴۲

۳-۳-۳-     وابستگی کنترلی… ۴۳

۳-۴-    بسترهای مورد نیاز ۴۴

۳-۴-۱-     الزامات سخت­افزاری… ۴۴

۳-۴-۱-۱-   سیستم­های خوشه­ای   ۴۶

۳-۴-۱-۲-   سخت­افزار استفاده شده در این تحقیق.. ۴۷

۳-۴-۲-     الزامات نرم­افزاری… ۴۹

۳-۴-۲-۱-   سیستم­عامل مناسب   ۵۳

۳-۴-۲-۲-   کتابخانه MPI……… 53

۳-۴-۲-۲-۱- آشنایی با MPI ………………………………………………………………………………………………………………………. 53

۳-۴-۲-۲-۲- انواع داده در MPI …………………………………………………………………………………………………………………….54

۳-۴-۲-۲-۳- فرآیند کار MPI ………………………………………………………………………………………………………………………..57

۳-۴-۲-۳-   کتابخانه PETSc……….. 63

۳-۴-۲-۳-۱- آشنایی با PETSc …………………………………………………………………………………………………………………..63

۳-۴-۲-۳-۲- شیوه­ی نوشتن برنامه به کمک PETSc ………………………………………………………………………………..66

۳-۴-۲-۳-۳- کامپایل و اجرای برنامه­ها ………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۴-۲-۳-۴- برنامه­نویسی موازی ………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۴-۲-۴-   نرم­افزار استفاده شده در این تحقیق.. ۷۵

۳-۵-    مؤخره …. ۷۵

فصل ۴     تعریف مسئله و بیان الگوریتم حل.. ۷۶

۴-۱-    مقدمه …… ۷۷

۴-۲-    تعریف مسئله. ۷۷

۴-۳-    الگوریتم­های حل دستگاه­های معادلات خطی.. ۷۸

۴-۳-۱-     روش­های زیر فضای کرایلف… ۷۹

۴-۳-۱-۱-   روش گرادیان مزدوج (CG) 79

۴-۳-۱-۲-   روش GMRES ……… 83

۴-۳-۱-۳-   سایر روش­های زیر فضای کرایلف… ۸۶

۴-۳-۲-     پیش شرط­ها ۸۸

۴-۳-۲-۱-   روش استفاده از پیش­شرط­ها ۸۸

۴-۳-۲-۲-   پیش­شرط ژاکوبی … ۸۹

۴-۳-۲-۳-   پیش­شرط فاکتورگیری غیر کامل.. ۸۹

۴-۴-    کنترل صحت تحلیل.. ۹۱

۴-۴-۱-     آزمون وصله  ۹۱

۴-۴-۱-۱-   آزمون چندجزئی ….. ۹۲

۴-۴-۱-۲-   آزمون تک جزئی (IET-SET) 94

۴-۴-۲-     معیار تسلیم مصالح.. ۹۴

۴-۵-    مؤخره …… ۹۵

فصل ۵-    مراحل انجام کار ۹۶

۵-۱-    مقدمه …… ۹۷

۵-۲-    فلوچارت کلی تحلیل.. ۹۷

۵-۳-    توزیع بار ۱۰۱

۵-۴-    توابع مورد استفاده ۱۰۲

۵-۴-۱-     دریافت اطلاعات اولیه. ۱۰۲

۵-۴-۲-     تشکیل ماتریس سختی المان­ها ۱۰۳

۵-۴-۳-     تشکیل ماتریس سختی کل… ۱۰۴

۵-۴-۴-     اعمال شرایط تکیه­گاهی… ۱۰۵

۵-۴-۵-     حل دستگاه معادلات خطی به کمک کتابخانه­ی PETSc. 106

۵-۴-۵-۱-   تعیین تولرانس خطا ۱۰۸

۵-۴-۵-۲-   کنترل هم­گرایی یا واگرایی حل تکراری دستگاه معادلات… ۱۰۹

۵-۴-۵-۳-   محاسبه­ی نرم خطا . ۱۱۰

۵-۴-۵-۴-   تعداد تکرار حل دستگاه. ۱۱۱

۵-۴-۶-     تشکیل بردار جابه­جایی کل… ۱۱۱

۵-۴-۷-     محاسبه­ی تنش و کرنش….. ۱۱۲

۵-۴-۸-     دریافت فایل­های خروجی… ۱۱۳

۵-۵-    مؤخره ….. ۱۱۳

فصل ۶     نتایج عددی.. ۱۱۴

۶-۱-    مقدمه ….. ۱۱۵

۶-۲-    شاخص­های افزایش سرعت و کارآیی.. ۱۱۵

۶-۳-    مسئله شماره ۱:  صحت سنجی.. ۱۱۵

۶-۴-    مسئله شماره ۲:  کنترل آزمون وصله. ۱۲۲

۶-۵-    مسئله شماره ۳: صحت سنجی.. ۱۲۳

۶-۶-     مسئله شماره ۴٫ ۱۳۲

۶-۷-    مسئله شماره ۵٫ ۱۳۸

۶-۸-    مسئله شماره ۶٫ ۱۴۸

۶-۹-    تجزیه و تحلیل نتایج افزایش سرعت… ۱۵۵

۶-۱۰-  مؤخره … ۱۶۳

فصل ۷-    نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۶۴

۷-۱-    مقدمه …. ۱۶۵

۷-۲-    جمع­بندی نتایج.. ۱۶۵

۷-۳-    پیشنهادها برای تحقیقات آینده ۱۶۶

ضمیمه ‌أ – شیوه­ی روی هم­گذاری ماتریس­های سختی.. ۱۶۸

ضمیمه ‌ب – شرح توابع استفاده شده در برنامه. ۱۷۳

ضمیمه ج- محاسبه ماتریس سختی المان چهار وجهی چهار گرهی ………………………………. ۱۷۷

فهرست مراجع  ۱۸۲

 

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir دانلود کنید

ازدیاد برداشت نفت، مخازن نفت سنگین، دی اکسید کربن، فوم، بخار

 

چکیده

تزریق CO2 عموماً یک روش ازدیاد برداشت از مخازن نفت سبک است. علت این امر امتزاج پذیری سریع CO2 با نفت‌های سبک می‌باشد. در مخازن نفت سنگین و نیمه سنگین به علت ترکیبات سنگین این نوع نفت‌ها، امکان دست یابی به امتزاج پذیری در فشارهای پایین میسر نمی­باشد. علاوه بر این، در این مخازن تحرک بالای  CO2نسبت به نفت باعث میان شکن شدن سریع CO2 می­گردد و سیلابزنی با CO2 دارای راندمان جاروبی پایینی خواهد بود، که به بازیافت پایین منجر می­شود. بنابراین لازم است در مخازن نفت سنگین و نیمه سنگین تحرک  CO2کاهش یابد. ایده­ی استفاده از فوم برای کنترل تحرک گاز در سال ۱۹۵۸ ارائه شد. با وجود کاهش تحرک CO2 در طی تزریق هم‌زمان با ماده فعال کننده سطحی، به علت بالا بودن ویسکوزیته­ی نفت‌های سنگین و نیمه سنگین، باز هم راندمان جاروبی ضعیف خواهد بود. بنابراین کاهش ویسکوزیته­ی نفت برای بهبود راندمان جاروبی فرآیند دی‌اکسید کربن- فوم ضروری به نظر می­رسد. ویسکوزیته­ی نفت می­تواند با به کار گیری روش­های ازدیاد برداشت حرارتی مانند تزریق بخار قبل از سیلابزنی با دی‌اکسید کربن- فوم، کاهش یابد.

در فرآیند نوین سیلابزنی با بخار- دی­اکسید کربن- فوم[۱] (SCF) ابتدا بخار به منظور کاهش ویسکوزیته نفت نیمه سنگین تزریق می­شود؛ سپس در ادامه فرآیند جابجایی توسط سیلابزنی با دی‌اکسید کربن- فوم انجام می­گیرد. بنابراین در این روش بدون نیاز به مواد فعال کننده سطحی با مقاومت دمایی بالا، حرارت بیشتری به نفت منتقل می­شود و راندمان جاروبی دی‌اکسید کربن- فوم افزایش می­یابد.

در این پایان نامه برای شناخت هر چه بهتر این فرآیند آزمایش­هایی با یک نفت نیمه سنگین (۱۹ API) و یک نفت سنگین (API 12) انجام شد. بر اساس آزمایش­های انجام گرفته، بازیافت نهایی نفت در طی سیلابزنی با فرآیند دی­اکسید کربن- فوم در نفت­های نیمه سنگین و سنگین به ترتیب به ۵/۵۷ (به ازای حجم تزریقی PV 3/1) و ۲۵/۴۶ (به ازای حجم تزریقی PV 4/2) رسید. در حالیکه، میزان نفت بازیافتی نهایی در طی سیلابزنی با فرآیند SCF در نفت­های سنگین و نیمه سنگین به ترتیب به ۸/۷۳ و ۷/۷۳ رسید. این نتایج نشان داد، در طی سیلابزنی با فرآیند SCF بازیافت نهایی به مراتب بالاتر از سیلابزنی با دی اکسید کربن- فوم بود. علت این موضوع فعال بودن هم‌زمان مکانیسم­ها­­یی از قبیل: کاهش ویسکوزیته نفت توسط بخار، کاهش ویسکوزیته نفت در اثر حل شدن CO2 در نفت، کاهش تحرک دی­اکسید کربن و ایجاد میکرو امولسیون­های ویسکوز در طی سیلابزنی با SCF است.

در این مطالعه اثر توده پیش تزریق بر بازیافت نفت در طی سیلابزنی با SCF مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد توده پیش تزریق بعد از تزریق بخار موثر بوده و موجب بهبود بازیافت نفت شد. همچنین اثر دو نوع گاز نیتروژن و دی­اکسید کربن، و نسبت حجم بخار به فوم تزریق شده در طی سیلابزنی با این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آورده شده است.

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir دانلود کنید

کلمات کلیدی

ازدیاد برداشت نفت، مخازن نفت سنگین، دی اکسید کربن، فوم، بخار

[۱] Steam-CO2-Foam

پایان نامه ارتباطات انسانی

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

۱- ۱ مقدمه

جهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان. دگرگونی‌های بسیاری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفت‌های سریع علوم و تکنولوژی انسان را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته علم مدیریت است که پا به عرصه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالش‌های محیطی به جستجوی روش‌های تازه پرداخته است. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمان‌ها به عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دست‌یابی به اهداف بودند ولی امروزه سازمان‌ها با نگرش وسیع‌تر در نظر گرفته می‌شوند و به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه‌ای می‌شود. تقریباً در دو دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان‌ها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته است. ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان‌های تجاری و تولیدی نیز از آن به عنوان کلید موفقیت یاد نموده‌اند.

ارتباط برای هماهنگی فعالیت‌های گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم است، بنابراین مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال نمایند به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروه‌های رسمی و غیررسمی، روش‌های بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان حائز اهمیت است.

همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران می‌گذرانیم یا در فکر آن به سر می‌بریم. تحقیقات، نشان داده است که ۷۵ درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط با دیگران می‌شود و شاید بتوان گفت ۷۵ درصد موفقیت‌های ما نیز به روابط ما با دیگران وابسته است. از همین رو، در دهه‌های اخیر، توجه زیادی به مبحث «مهارت در روابط (تعامل) اجتماعی» شده است. این نکته که برخی انسان‌ها تعامل گران ماهرتری هستند، باعث شده تا پژوهش‌های دقیق و منظّمی درباره ماهیت و کارکردهای تعامل اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر آن، انجام شود. عوامل بسیاری در تعامل اجتماعی ماهرانه و تأثیرگذاری و ایجاد محبوبیتْ  نقش دارند؛ اما نقش عواطف و احساسات در این میانْ بسیار مهم و چشمگیر است (قاسم زاده، ۱۳۷۹، ص ۲۵).

در یک برخورد دو نفره معمولی، یک سوم مفاهیم اجتماعی (اطلاعات، معانی و احساسات) از طریق مؤلفه‌های کلامی و دو سوم مابقی از راه‌های غیرکلامی (مانند: حرکات، وضعیت بدن، نحوه نگاه، حالات چهره و…) منتقل می‌شوند (ساسمن، ۱۳۷۶).

و از طرفی جامعه و پلیس متکی به یکدیگرند. اهمیت روابط اجتماعی در پلیس تا بدان حد می‌باشد که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش جرائم اثرگذار باشد.

۱-۲ بیان مسئله

تاریخ پیدایش ارتباطات انسانی تقریباً به قدمت تاریخ خود انسان است. موجودات زنده به استثنای انسان به وسیله صدا، حرکات بدن و نشانه‌های شیمیایی قادر به برقراری ارتباط دوطرفه هستند. انسان به طور یقین در ابتدایی‌ترین دوران زندگی خود دارای این مشخصات بوده است (امیرشاهی، ۱۳۸۵).

ارتباطات فرایندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات، به شکل پیام‌هایی کلامی و یا غیرکلامی بیان گردیده سپس ارسال، دریافت و ادراک می‌شوند (امیرشاهی،۱۳۸۵).

(در تمام سطوح سازمانی ۷۵ درصد از کار روزانه صرف ارتباط می‌شود حدود ۲۵ درصد آنچه را که ما می‌شنویم به آن بی‌توجه هستیم و ۷۵ درصد را با دقت می‌شنویم) (دف، ۱۳۷۸).

 • میتنزبرگ نقش‌های مدیران را در سه سطح تقسیم می‌نمایند:نقش اطلاعاتی، نقش ارتباطی و نقش تصمیم گیری (رابینز، ۱۳۷۷).
 • اکثر اوقات مدیر صرف ایجاد ارتباط و انتقال می‌گردد (رابینز، ۱۳۷۷).

دراکر می‌گوید:۶۰%از مشکلات مدیران ناشی از ارتباطات غلط است (برومند، ۱۳۸۶).

سازمان پلیس نیز ازجمله آن دسته از سازمان‌هایی است که با اقشار مختلف جامعه به واسطه مأموریت تعیین شده در ارتباط تنگاتنگ بوده و مدیران اجرائی پلیس به جهت برآوردن کردن نیازهای جامعه و مردم می‌بایست دارای مهارت‌های ارتباطی بوده تا بتوانند به حداقل امکانات حداکثر خدمات را ارائه نمایند (تجربیات چهارده ساله محقق در سازمان پلیس).

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران می‌گذرانیم یا در فکر آن به سرمی بریم. تحقیقات نشان داده است که ۷۵ درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط با دیگران می‌شود و شاید بتوان گفت ۷۵ درصد موفقیت‌های ما نیز به روابط ما با دیگران وابسته است (دف، ۱۳۷۸). با توجه به اینکه سازمان پلیس با اقشار مختلف مردم ارتباط زیادی دارد برای موفق شدن آن مدیرانش نیاز دارند که از مهارت‌های خاص ارتباطی برخوردار باشند؛ و هرچه این مهارت‌ها کاربردی‌تر باشد به دنبال آن موفقیت پلیس در انجام وظایف محوله بیشتر خواهد شد و در نتیجه با کاهش شکایات و انتقادات از عملکرد پلیس بهره وری بالا خواهد رفت.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت مهارت‌های ضروری مدیران اجرای سازمان پلیس با مردم می‌باشد.

۱-۵ سوالات تحقیق

سؤال اصلی تحقیق:

مهارت‌های ضروری برای مدیران اجرای پلیس با مردم چیست؟

سؤالات فرعی:

۱٫مهارت‌های لازم برای مدیران اجرای پلیس با مردم کدامند؟

 1. اولویت بندی مهارت‌های لازم برای مدیران اجرائی پلیس با مردم چیست؟

۱-۶ تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات:

الف/۶ تعاریف مفهومی: در این پژوهش با مفاهیم متعددی روبه رو هستیم که به اختصار تعریف می‌شوند:

مهارت:

ماهر بودن در کاری، استادی، زیرکی، چابکی و زیر دستی در کار (فرهنگ عمید، ۱۳۸۳).

ارتباط:

 • مورهد و گریفین می‌گویند:

ارتباطات یک فرایند اجتماعی است که در آن اطلاعات مبادله شده و نوعی تفاهم بین طرف‌های ذینفع حاصل می‌شود. ارتباط یک فرایند اجتماعی است به دلیل آنکه در آن دو یا چند نفر دخالت دارند. همچنین ارتباطات یک فرایند دو طرفه است و در یک لحظه به وقوع نمی‌پیوندد، بلکه در طول زمان تحقق می‌یابد (مورهد و گریفین، ص ۴۵۲).

 • فرهنگی (۱۳۸۴) آن را این‌گونه تعریف کرده است:

ارتباط (Commuiction) از لغت لاتین (Communicare) مشتق شده است که این لغت خود در زبان لاتین به معنای (To Make Common)یا عمومی کردن و با به عبارت دیگر در معرض عمومی قرار داد است (جودی،۱۹۸۳). این بدین معناست که مفهومی که از درون فردی برخاسته به این شکل تعریف می‌گردد:ارتباطات برخی مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیام‌های[۱] را به دیگران و یا عموم گسترش می‌دهد. تعاریف جدیدتر آن را «انتقال مفاهیم» و یا «انتقال معانی[۲]» و نیز «انتقال و یا تبادل پیام‌ها[۳]» می‌دانند (فرهنگی،۱۳۸۴، ص ۶).

مدیران اجرائی:

مدیران را با القاب و عناوین بسیاری نامیده‌اند. این عناوین حتی اگر برای نشان دادن سلسله مراتب سازمانی و سمت یک مدیر خاص مورد استفاده قرار گیرند ممکن است گمراه کننده باشند. همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است به مدیرانی که در سطح هرم یا سلسله مراتب قرار دارند اغلب «مدیران اجرایی[۴]»اطلاق می‌شود. عناوین آنان شامل رئیس، مدیرعامل و نایب رئیس می‌باشد (بیتل، ۱۳۸۰، ص ۶).

ب /۶ تعاریف عملیاتی

مهارت

مهارت عملی است که سه فاکتور زمان-انرژی و عملکرد در آن نقش دارند، از این رهیافت است که کسب مهارت نیازمند تمرین و تجربه است یا  به تعبیری دیگر به هر عملی  که در آن بتوان تجربه و تمرین داشت، می‌توان مهارت اطلاق کرد (همایش بزرگ تقویت ذهن و حافظه، ۱۳۸۸).

 ارتباط

ارتباط جریانی است که ضمن آن افراد می‌کوشند تا مفاهیم و مقاصد خود را از طریق پیام‌های نمادی به یکدیگر انتقال دهند (امامی، ۱۳۸۵).

فرماندهی

مسئولیتی است که به موجب قانون و حکم فرماندهی متبوع برای اعمال آن در قلمرو قانونی به یک فرمانده انتظامی واگذار می‌گردد (ناصحی،۱۳۸۶، ص ۲۹).

مدیر اجرائی: منظور فرماند هان پاسگاه‌های انتظامی، راهور و پلیس راه می‌باشند.

نا جا

سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب قانون نا جا و قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است (مجموعه قوانین، ۱۳۷۹، ص ۱۹۹).

۱-۷ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این تحقیق از بین مدیران اجرائی پلیس فرماندهی انتظامی استان یزد (به تعداد ۱۱۳ نفر) طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ انجام شده است.

۱-۸ کاربران تحقیق

 • گزینش و استخدام ناجا به منظور استخدام افرادی که داری مهارت‌های لازم هستند.
 • دانشگاه علوم انتظامی به منظور آموزش مهارت‌های ارتباطی به دانشجویان.
 • بازرسی کل ناجا به منظور انتخاب مدیران.
 • فرماندهی انتظامی استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور شناسائی مدیران کارا و شایسته.

[۱] – Messages

[۲] -Exchongemeaning

[۳] -Transmit Messages

[۴]– Executives

 

 

 

 

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

طراحی و ساخت نمونه کلکتور خورشیدی سهموی

 

نگارش:

سلیمان عاربی

 

استادان راهنما:

دکتر علی غفاری

دکتر فرید نجفی

 

تابستان ۱۳۸۸

  به نام خدای مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        تقدیم  به   یگانه  خالق مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

 

تأییدیه هیأت داوران

 

هیأت داوران پس از مطالعه پایان‌نامه و شرکت در جلسه دفاع از پایان‌نامه تهیه‌ شده تحت عنوان “ طراحی و ساخت نمونه کلکتور خورشیدی سهموی ” توسط سلیمان عاربی، صحت و کفایت تحقیق انجام‌ شده را برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک و گرایش طراحی کاربردی، مورد تأیید قرار می‌دهد.

۱- استاد راهنما:                                آقای دکتر علی غفاری

۲- استاد راهنما:                                 آقای دکتر فرید نجفی

۲- استاد ممتحن داخلی:                     آقای دکتر علی موسویان

۳- استاد ممتحن داخلی:                      آقای مسعود ضیاء بشرحق

۴- نماینده تحصیلات تکمیلی:               آقای دکتر علی موسویان

 

اظهارنامه دانشجو

 

موضوع پایان‌نامه: طراحی و ساخت  نمونه کلکتور خورشیدی سهموی

اساتید راهنما: آقای دکتر علی غفاری، آقای دکتر فرید نجفی

دانشجو:           سلیمان عاربی

شماره دانشجویی:          ۸۵۰۳۷۲۴

 

اینجانب سلیمان عاربی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گواهی می‌دهم، که تحقیقات ارائه‌ شده در این پایان‌نامه توسط شخص اینجانب انجام‌ شده است و صحت و اصالت مطالب نگارش ‌شده مورد تأیید می‌باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مربوطه اشاره شده ‌است. به‌ علاوه گواهی می‌نمایم که مطالب مندرج در پایان‌نامه تاکنون برای دریافت هیچ مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری در هیچ جا ارائه نشده‌است و در تدوین متن پایان‌نامه چهارچوب مصوب دانشگاه به‌طور کامل رعایت شده‌است.

 

سلیمان عاربی

تاریخ :

 

حق چاپ و نشر و مالکیت نتایج

 

حق چاپ و نشر این پایان‌نامه متعلق به نویسنده می‌باشد. هرگونه کپی‌برداری به‌صورت کل پایان‌نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت نویسنده یا کتابخانه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز می‌باشد.

کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می‌باشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

همچنین، استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد.

 

از پدر و مادرم به خاطر تمام زحمات و دعای خیرشان و

از جناب آقای دکتر غفاری به خاطر راهنمایی ها و حمایت هایشان

صمیمانه تشکر کرده و آرزوی خوشبختی و سلامتی برایشان دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

با پیشرفت انرژی های نو در جهان، نیروگاههای خورشیدی نیز تکامل یافته اند. در بین این نوع نیروگاه ها، آنهایی که از کلکتورهای سهموی خطی استفاده می کنند، بیشترین مصرف تجاری را به خود اختصاص داده اند. کلکتورهای این نیروگاهها علاوه بر آنکه باید دارای سازه مناسب، آینه هایی با کیفیت بالا و لوله های گیرنده مناسب باشند، باید دارای سیستمهای کنترلی مناسب برای تنظیم دمای خروجی و نیز ردیابی دقیق خورشید در طول روز باشند. با توجه به هزینه بالای اجزای مزرعه کلکتورها، هرگونه روش کنترلی برای تنظیم دما باید ملاحظات حرارتی تغییرات دما در لوله گیرنده را به دقت و با ضریب ایمنی بالا در نظر گیرد. در این تحقیق یک نمونه از کلکتور سهموی در ابعاد کوچک ساخته شده و روش های کنترل دمای خروجی در آن پیاده سازی شده است. همچنین با توجه به شرایط آزمایشگاهی آن، بررسی هایی در زمینه انعکاس نور و تاثیر شرایط محیطی بر روی کارکرد کلکتور و بازدهی آن انجام شده است. به منظور محاسبه بازده حرارتی، کلکتور در چند روز مختلف تحت آزمایش قرار گرفته و میزان حرارت جمع شده در طول روز محاسبه شده است. همچنین به منظور بررسی عملکرد کلکتور در گرمایش آب مخزن، مقدار مصرف گاز طبیعی، نفت گاز و برق  معادل انرژی بدست آمده از کلکتور با توجه به ارزش حرارتی این سوخت ها محاسبه شده است. در نهایت هزینه معادل این مصرف محاسبه شده و با هزینه اولیه ساخت کلکتور مقایسه شده است.

همچنین با بررسی تاثیر میزان انحراف کلکتور از ردیابی مسیر دقیق خورشید بر روی دمای خروجی، مدل کلکتور سهموی خطی بهبود یافته و با استفاده از معادله انرژی و به کمک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک، مدل مناسبی از کلکتور و مخزن ذخیره مدل نمونه ارائه شده است. در نهایت با اعمال یک روش کنترلی، دمای خروجی کلکتور در طول روز در مقدار مطلوب تنظیم شده است.

 

فهرست مطالب                                                                                                      شماره صفحه

 

فصل اول: نیروگاه خورشیدی سهموی خطی                                                                                          

 

مقدمه                                                                                        ۱

۱-۱- نیروگاه خورشیدی سهموی خطی                                                       ۲

۱-۲-  مسئله کنترل در مزرعه کلکتور نیروگاه خورشیدی                                  ۶

۱-۳- تاریخچه تحقیق                                                                            ۹

۱-۴- موضوع پژوهش حاضر، ضرورت انجام و روش اجرا                                  ۱۳

  فصل دوم: طراحی و ساخت نمونه کلکتور خورشیدی سهموی

مقدمه                                                                                         ۱۶

۲-۱- مطالعات اولیه و امکان سنجی ساخت قطعات در داخل کشور                       ۱۷

۲-۲- طراحی و ساخت سازه و آینه کلکتور                                                     ۱۹

۲-۳- طراحی، تهیه و نصب سیستم انتقال سیال                                              ۲۹

۲-۴- طراحی و ساخت اجزاء سیستم الکترونیکی                                             ۳۰

۲-۵- نصب و راه اندازی                                                                             ۳۳

۲-۶- انجام آزمایشات و بررسی کارکرد                                                           ۳۷

  فصل سوم: طراحی سیستم کنترل دما در کلکتور سهموی نمونه

مقدمه                                                                                              ۴۷

۳-۱- شناسایی مدل کلکتور                                                                       ۴۸

۳-۲- کنترل دمای خروجی کلکتور و مخزن ذخیره                          ۵۹

 

       نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                                        ۶۷

       پیوست ها

پ-۱- تعاریف زوایای خورشیدی                                                               ۷۰

پ-۲- اطلاعات جغرافیایی شهر تهران                                                         ۷۸

پ-۳- قسمتی از برنامه مدار الکترونیکی                                                      ۷۹

پ-۴- مدل های دینامیکی مزرعه کلکتور                                                     ۸۳

پ-۵- جدول کالیبراسیون شیر کنترلی                                                         ۸۵

پ-۵- گالری عکس                                                                                 ۸۶

    مقالات ارائه شده                                                                                                                         ۹۰

    مراجع و سایت های مرتبط                                                                                                          ۹۱

 

 

 

فهرست جدول ها، نمودارها و شکل ها                                                                  شماره صفحه

 

شکل ها

شکل ۱-۱- انواع کلکتور نیروگاه های خورشیدی                                                                ۲

شکل ۱-۲ – نمای کلی از یک نیروگاه خورشیدی سهموی                                                     ۳

شکل ۱-۳- کلکتور های خورشیدی متداول                                                                      ۴

شکل ۱-۴-  سیستم مجموعه کلکتور و مخزن ذخیره                                                           ۸

شکل ۲-۱- کلکتور نصب شده در برج دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر        ۱۷

شکل ۲-۲- زاویه و وضعیت انعکاس پرتو در آینه سهموی                                                     ۲۰

جدول ۲-۳-  معرفی قسمت های کلکتور خورشیدی سهموی                                                ۲۲

شکل ۲-۴- کلکتور نمونه : قفل باد و موقعیت آن                                                               ۲۵

شکل ۲-۵-  جهت کلکتور نسبت به باد                                                                           ۲۶

شکل ۲-۶- نقاط پایه آینه ها و مدل بررسی شده سازه                                                        ۲۷

شکل ۲-۷- جابجایی پایه های آینه ها در بارگذاری نیروی باد                                               ۲۸

شکل ۲-۸- مسیر لوله های انتقال سیال در کلکتور                                                            ۲۹

شکل ۲- ۹- وضعیت قرارگیری المانهای مدار الکترونیکی                                                    ۳۱

شکل ۲- ۱۰- قسمت های نصب سازه                                                                           ۳۴

شکل ۲-۱۱- محل ترمینال های ورودی و خروجی                                                           ۳۵

شکل ۲-۱۲- دماسنج لیزری برای اندازه گیری دمای لوله                                                   ۳۸

شکل۲-۱۳- نتایج حرارتی در روز ۱۳ اردیبهشت                                                             ۴۰

شکل۲-۱۴- نتایج حرارتی در روز ۱۵ خرداد                                                                  ۴۱

 

 

شکل ۳-۱- وضعیت انعکاس نور در سهمی                                                                            ۵۲

شکل ۳-۲- مراحل شناسایی پارامترهای مدل به کمک الگوریتم ژنتیک                              ۵۴

شکل ۳-۳- تغییرات دمای سال در خروجی کلکتور ودر مخزن ذخیره به ازای انحراف کلکتور   ۵۶

شکل ۳-۴- مدل مجموعه کلکتور و مخزن                                                                 ۵۶

شکل۳-۴- مقایسه مدل و کلکتور واقعی در دو روز آزمایش                                             ۵۸

شکل۳-۵- تغییرات پله در دبی سیال                                                                       ۶۰

شکل ۳-۶- پاسخ سیستم کلکتور به تغییرات پله                                                         ۶۱

شکل ۳-۷- خصوصیات پاسخ سیستم                                                                       ۶۳

شکل ۳-۸-  کنترل تناسبی برای کنترل دمای خروجی کلکتور                                        ۶۴

شکل ۳-۹- پاسخ کلکتور نمونه و مخزن ذخیره به کنترلر تناسبی                                     ۶۵

شکل پ-۱-  نمای سه بعدی موقعیت یک نقطه روی زمین نسبت به خورشید                      ۷۳

شکل پ-۲-  نمای مقطع زمین در ظهر خورشیدی                                                      ۷۳

شکل پ-۳-  زاویه های خورشیدی                                                                          ۷۳

شکل پ-۴-  زاویه های خورشیدی                                                                          ۷۴

شکل پ-۵-  مسیر خورشید در طول روز                                                                  ۷۴

شکل پ-۶-  گستره طیفی تشعشع خورشید                                                              ۷۵

شکل ۶-۷-  انواع تشعشع فرودی                                                                            ۷۷

 

 

 

 

 

جدول ها

جدول ۲-۱- خصوصیات اپتیکی آینه ها                                                                     ۲۱

جدول ۲-۲-  معرفی قسمت های کلکتور خورشیدی سهموی                                           ۲۲

جدول ۲-۳-  خصوصیات کلکتور خورشیدی سهموی                                                     ۲۳

جدول۲-۴- مقایسه  نسبت وزن سازه به دهانه کلکتور در مدل های مختلف                         ۲۵

جدول ۲-۵- خصوصیات قسمتهای سیستم انتقال سیال در کلکتور                                    ۳۰

جدول ۲-۶- خصوصیات موتور های پله                                                                     ۳۱

جدول ۲-۷- قسمت های مختلف مدار الکترونیکی                                                        ۳۵

جدول ۲-۸- ضرایب در معادله انرژی                                                                        ۳۸

جدول ۲-۹- ارزش حرارتی سوخت های متداول                                                          ۴۲

جدول ۲-۱۰- نتایج آزمایش در سه روز مختلف                                                           ۴۴

جدول ۲-۱۲- میزان بهای مصرف گاز معادل انرژی ذخیره شده در کلکتور در هر روز آزمایش   ۴۵

جدول ۲-۱۲- میزان بهای مصرف برق معادل انرژی ذخیره شده در کلکتور در هر روز آزمایش  ۴۵

جدول ۲-۱۳- میزان بهای مصرف نفت گاز معادل انرژی ذخیره شده در کلکتور در هر روز       ۴۶

جدول ۳-۱- علائم در معادله انرژی                                                                          ۴۹

جدول ۳-۲- مقادیر نهایی ضرایب شناسایی شده مدل                                                   ۵۷

جدول۳-۳- پارامترهای نهایی انتخاب شده در الگوریتم ژنتیک                                         ۵۷

جدول ۳-۴- خطاها در تخمین دما سیال در خروجی کلکتور                                           ۵۹

جدول ۳-۵٫- ضرایب بر اساس قواعد زیگلر- نیکولز                                                       ۶۳

 

 

فهرست علائم و اختصارات

 

 

 

Notation

 

 

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

 گزارش فنی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان :

 عوامل موثر رفتاری بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان

(مطالعه موردی شهرستان بهارستان )

استاد راهنما:

سرهنگ دکتر علی اکبر زمانی

استاد مشاور:

سرتیپ دوم دکتر پیمانی اصل

نگارش:

 سزهنگ دوم علی محمد احمدی

بهار ۱۳۹۳

 

الف ) کلیات:

 بیان مسئله

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از حاکمیت و سازمانی خدمتگزار ، مسئولیت خطیری در حفظ امنیت و آسایش عمومی مردم دارد. گستردگی دامنه مسئولیت و چالش‌های فراوان پیش روی پلیس از یک طرف و وظیفه سنگین برقراری امنیت عمومی از طرف دیگر، ضرورت پلیس مقتدر و در عین حال مردمی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

از سوی دیگر با توجه به گسترش مسئولیت‌های پلیس و تخصصی شدن امور و تغییر و تحول، شکل گیری و گسترش فضای مجازی، رشد جمعیت شهری و مهاجرت‌ها و مقولاتی مانند تعارض فرهنگ‌ها، رشد فناوری، گسترش دامنه جرم و جنایت و… محیط را با پیچیدگی روبه ‌رو کرده است، لذا پلیس باید از هر حیث، چه فردی و چه سازمانی، دارای اقتدار باشد تا بتوانند با روحیه و قدرت هر چه بیشتر در انجام امور محوله ماموریت‌های خود را دنبال کند.

بررسی ها بیانگر آنند که بین اقتدار و امنیت عمومی رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد آنچه که بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد این است که پلیس با اقتدار، باید بتواند بزرگترین وظیفه خود را که برقراری امنیت عمومی در جامعه است به شایستگی به انجام برساند، اما باید دانست که اقتدار پلیس چه مفهومی دارد، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اقتدار قدرت مشروعی است که رهبری جامعه یا طبقه فرادست با تکیه بر این قدرت مشروع دارای آمریت هستند و رهروان جامعه یا طبقه فرودست به واسطه پذیرش قلبی و عقلی آن قدرت مشروع با رضایت خاطر بر آن گردن می‌نهند به گونه‌ای که این نفوذ آگاهانه و با مطلوبیت و محبوبیت همراه باشد و قبول آن از سوی افراد تحت نفوذ ارادی است نه از روی اجبار؛ بنابراین اقتدار امری معنوی است که حقی را برای نهادها ایجاد می‌کند تا با استفاده از این قدرت مشروع و مقبول به اصلاح امور بپردازند.

نیروی انتظامی زمانی مقتدر است که، به مثابه یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول ایجاد نظم و امنیت در جامعه، بتواند با کمترین ابزارهای قدرت فیزیکی اعمال حاکمیت نماید. اقتدار پلیس عبارت است از سلطه اطلاعاتی و روانی بر مجرمان و محیط های جرم خیز، به گونه ای که از یک سو مجرمان همیشه حضور پلیس را احساس کنند و چنین احساسی به مانع مهمی در اعمال مجرمان تبدیل گردد و از سوی دیگر حضور پلیس مایه آرامش و آسایش عمومی در جامعه گردد.

همانگونه که در بالا اشاره شد امروزه جوامع به نحو فزاینده ای در حال تجربه ی تحولات مستمر و گوناگون در ساختار و کارکردهای خود در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فناوری و… می باشد. بنابراین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می بایست همواره و بطور مستمر دامنه و عمق کارکردی و کارآمدی خود را گسترش دهد تا از عهده حجم انبوه انتظارات اجتماعی و حاکمیتی برآید. یکی از مهم ترین روش های موثر و توفیق در اجرای بهینه ماموریت ها افزایش اقتدارناجا در سطح جامعه می باشد. در غیر این صورت، پلیس در کوتاه مدت به مجموعه ای ناکارآمد و عقب مانده تبدیل می شود. حاصل این فرآیند افزایش جرم و جنایت در جامعه و گسترش نارضایتی ها از نیروی انتظامی است. به این ترتیب مسئله اصلی این تحقیق شکل می گیرد که عوامل موثر در افزایش اقتدار ناجا کدامند.

ضرورت واهمیت:

نیروی انتظامی به علت سطح گسترده حوزه  فعالیت، نقش برجسته ای که در امنیت ایفا می کند و کمیت و کیفیت مخاطبینی که دارا می باشد، از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است . بنابراین اقتدار جزء لاینفک حیات سازمان خواهد بود و تا حد قابل توجهی نقش و جایگاه آنرا تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا امنیت در یک نظام ،حکومت و جامعه از نقش بالایی برخوردار است و در صدر نظام و برنامه های حکومت قرار دارد ،قطعا پلیس و نیروی انتظامی که در جهت برقراری امنیت عمومی برنامه ریزی و تلاش می نماید، نقش و جایگاه ویژه و بسزایی داراست .

با توجه به نقش و اهمیت اقتدار در مجموعه های امنیتی وبا تاکید براینکه نیروی انتظامی یکی از واحد های تامین کننده امنیت عمومی محسوب می شود، بایستی بر عناصر تقویت کننده ی اقتدار تاکید بیشتری نمود.

شناخت عوامل مؤثر برافزایش اقتدار پلیس از دیدگاه شهروندان می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و تعارضات تربیتی و آموزشی شود. زیرا با آشکار شدن این عوامل مسیر ایجاد پلیس مقتدرمشخص تر  می گردد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر برافزایش اقتدار پلیس و اهمیت هریک از آنان برای پلیس  می توان به سالم سازی سازمان، شناسایی نقاط ضعف و قوت پلیس و در نهایت تربیت نیروهای مقتدر کمک نموده تا سرانجام الگوی مناسب برای تربیت پلیس فراهم گردد.

تاکید برمسئله افزایش اقتدارپلیس به این دلیل از اهمیت لازم وقابل توجهی برخوردار خواهد بود که  پرسنل پلیس در بسیاری از مسائل، بر گروهای اجتماعی تاثیر گذار بوده و در فرهنگ اجتماعی در حد بسیار زیادی افراد متاثر از رفتار و الگوهای رفتاری پرسنل و مامورین خواهند بود.

همچنین استفاده ناصحیح از قدرت علاوه بر آن که فساد اجتماعی و بی اعتمادی عمومی را افزایش     می دهد، اخلاق حرفه ای پرسنل را نیز تحت تاثیر قرار داده و این امر بجای آنکه منجر به اقتدار سازمانی گردد زمینه های انحطاط در سازمان و محیط اجتماعی را فراهم می آورد. بنابراین لازم است کاربرد قدرت به گونه ای قانونمند و بر اساس معیار های اخلاقی انجام پذیرد تا عواقب و بازتاب های آن منجربه امنیت در جامعه، قانون گذاری، عقل گرایی تواضع و گسترش معیارهای ایدئولوژیک و اخلاقی در محیط رفتاری گردد.

ضرورت توجه ارزش های اسلامی زمانی اهمیت بیشتری  برای نیروی انتظامی  پیدا می کند که این نیرو جهت گیری های نظام سیاسی و توصیه های رهبری را با وقوف بیشتر و گسترده تری به انجام رساند.

اقتدار باید به گونه ای در نیروی انتظامی تاّمین و فراهم گردد که پرسنل و سازمانهای درونی برای    ایفای نقش مربوط به ماموریتی که بر عهده آنان است بانگرشی  هدف گرا وظایف خود را به انجام برسانند.

مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که ارزش های اسلامی باید به عنوان چهارچوبی برای اقتدارتلقی شود. بنابراین لازم است تا نیرو در جهت نیل به اقتدار سازمانی مطلوب خود با ارزش های ایدئولوژیک به گونه ای وسیع تر مرتبط گردد. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد اقتدار و قدرتمندی پلیس در کنار رحمت و عطوفت و مهربانی دو ویژگی مطلوب از نظر مقام معظم رهبری معرفی شده اند. نتایج ارزیابی دیدگاه های معظم له در باره شاخص های ارزیابی پلیس در نیروی انتظامی نشان می دهد که بیشترین تاکید ایشان بر شاخص کارایی و کار آمدی سازمانی ،احساس آرامش و اطمینان مردم در مقابل پلیس است.

  اهدف تحقیق

مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از :

الف –هدف اصلی :

تعیین عوامل رفتاری مؤثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان

ب –اهداف فرعی :

 • شناخت شاخص های انگیزشی موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان
 • شناخت شاخص های کار گروهی موثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان
 • شناخت شاخص های رفتاری موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان
 • شناخت شاخص های ایجاد اعتماد موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان

سوالهای تحقیق

الف – سؤال اصلی :

عوامل رفتاری مؤثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان کدامند؟

ب – سؤالات فرعی

 • مهم ترین شاخص های انگیزشی موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان کدامند؟
 • مهم ترین شاخص های کارگروهی موثر برافزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان کدامند؟
 • مهم ترین شاخص های رفتاری موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان شامل چه مواردی است؟
 • مهم ترین شاخص های ایجاد اعتماد موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان چه مواردی هستند؟

نوع و روش تحقیق :

با توجه به این که تحقیق حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی می پردازد و از آنجایی که نتایج تحقیق به یکی از مشکلات سازمان پاسخ داده و برای آن راه چاره می اندیشید کاربردی است ودر گرداوری اطلاعات از روش پیمایشی استفاده شده است.

جامعه آماری :

در این تحقیق جامعه آماری کلیه شهروندان شهرستان بهارستان میباشد که بصورت هدفمند تعداد ۳۸۴ نفر از شهروندان دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر انتخاب شده اند .

ب) یافته های تحقیق:

یافته های این  تحقیق   بر پایه ۴ فرضیه شکل گرفته بود که نتایج تحقیق هر۴ فرضیه را مورد تایید قرار می دهد . البته این فرضیات تایید شده همگی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد مورد تایید قرار می گیرد اما اغلب فرضیات در سطح متوسط ، معنادار بوده اند .

به طور کلی ، مهمترین عوامل رفتاری موثر بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان به ترتیب عبارتند از :

رفتا مناسب کارکنان پلیس

انگیزش کارکنان

کار گروهی  کارکنان پلیس

ایجاد اعتماد

همچنین رابطه چهار  مولفه فوق  بر افزایش اقتدار ناجا از دیدگاه شهروندان مثبت و معنا دار بوده است و می توان گفت این مولفه ها به درستی انتخاب شده اند

ضمنا از چهار فزضیه پ‍ژوهش بیشترین تاثیر را در میان متغیرهای وابسته ،رفتار مناسب کارکنان پلیس  دارا  می باشد و کمترین تاثیر را ایجاد انگیزش کارکنان به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

پیشنهادات

الف) پیشنهادات کاربردی:

با توجه به فرضیات معنادار تحقیق،  می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود :

– تاکید بیشتر بر رفتا مناسب کارکنان پلیس با ایجاد الگوی مناسب و ایجاد مشوق های لازم .

– تاکید بر انگیزش کارکنان و فراهم نمودن بسترهای مناسب در این راستا  .

– تاکید بر تغییر روند انجام فعالیت ها از شیوه سنتی به شیوه الکترونیک و دانش بنیان  برای ایجاد اعتماد بیشتر شهروندان .

– انجام فعالیت بیشتر در زمینه اطلاع رسانی اقدامات پلیس برای جلب اعتماد بیشتر شهروندان.

– تاکید بر توسعه آموزش های ضمن خدمت به منظور توانمند سازی کارکنان در خصوص افزایش مهارتهای مربوط به وظیفه.

– تاکید بر بهبود و افزایش روابط میان کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیریت و کار گروهی  کارکنان پلیس

 

  ب ) پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و نمونه های مشابه این کار که به انجام رسیده است بررسی عوامل مختلف بر افزایش اقتدار ناجا ، امری لازم الاجرا و نیازمند توجه هر چه بیشتر محققان         می  باشد. در ادامه برخی از عناوین پیشنهادی محقق به سایر محققان که به کار در این زمینه علاقه دارند، پیشنهاد می گردد:

 • بررسی افزایش اقتدار ناجا و توسعه سرمایه اجتماعی پلیس .
 • بررسی افزایش اقتدار ناجا و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و بهره وری فردی ( از منظر کارکنان).
 • بررسی افزایش اقتدار ناجا و تاثیر آن بر بهبود نظم و انضباط سازمانی یا رفتارهای شهروندی سازمانی.
 • بررسی تاثیر آموزش بر اقتدار ناجا (نمونه موردی دانشگاه پلیس).
 • بررسی تاثیر اقتدار ناجا بر مدیریت انتظامی جرم.

 

 

 

بهبود کیفیت و به تعویق انداختن بیاتی نان سنگک با استفاده از

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

 

بهبود کیفیت و به تعویق انداختن بیاتی نان  سنگک با استفاده از

 بعضی بهبود دهنده ها

 

 

 

Quality Enhancement and Staling Retardation of Sangak Bread Using Some Improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشکده کشاورزی

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی خانم سمیه تقیان دینانی

تحت عنــــوان

 

 

بهبود کیفیت و به تعویق انداختن بیاتی نان  سنگک با استفاده از بعضی بهبود دهنده ها

 

 

 

 

در تاریخ۲۴/۶/۱۳۸۸ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

۱- استاد راهنمای پایان نامه                                                دکتر محمد شاهدی

۲- استاد راهنمای پایان نامه                                                 دکترمهدی کدیور

۳- استاد مشاور پایان نامه                                                    دکتر محمود شیخ زین الدین

۴- استاد داور پایان نامه                                                       دکتر محمد فضیلتی

۵- استاد داور پایان نامه                                                       دکترمحمد حسین اهتمام

سرپرست تحصیلات تکمیلی                                               دکتر فرشید نوربخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در سال های اخیر کیفیت نان های ایرانی کاهش یافته و میزان ضایعات نان های ایرانی به شدت بالا رفته است. در این تحقیق تاثیر دو بهبود دهنده آسکوربیک اسید در سه سطح ۳۰، ۶۰ و ۹۰ پی پی ام و روغن قنادی در سه سطح ۵/۰، ۱ و ۵/۱ درصد بر نان های سنگک تهیه شده از آرد گندم رقم بک کراس روشن مورد بررسی قرار گرفت. آزمون بک اکستروژن روی خمیر پس از ۱۰ و ۶۰ دقیقه تخمیر صورت گرفت. آزمون های پانکچر ، رنگ و تعیین مقدار رطوبت پس از ۱، ۲۴ و ۴۸ ساعت از زمان پخت و آزمون حسی پس از ۱ ساعت از زمان پخت روی نان ها صورت گرفت. نتیجه آزمون بک اکستروژن نشان داد که استفاده از اسید آسکوربیک از ۳۰ پی پی ام به ۹۰ پی پی ام، منجر به افزایش مقاومت خمیر شد، ولی استفاده از روغن قنادی باعث کاهش مقاومت خمیر حاصله گردید و با افزایش غلظت روغن قنادی کاهش مقاومت خمیر به آزمون بک اکستروژن نیز افزایش یافت. از طرفی با افزایش زمان تخمیر نیروی لازم برای اکسترود کردن خمیر کاهش یافت. نتایج آزمون بیاتی موید این مطلب بودکه استفاده از ۹۰ پی پی ام آسکوربیک اسید در به تعویق انداختن بیاتی در نان سنگک موثر است. استفاده از غلظت ۵/۱ درصد روغن قنادی نیز در این زمینه تاثیر به سزایی دارد. در مجموع می توان گفت استفاده از هر دو بهبود دهنده آسکوربیک اسید و روغن قنادی در به تعویق انداختن بیاتی نان سنگک نسبت به نمونه شاهد موثر هستند.

نتایج ارزیابی رنگ نان ها نشان داد که استفاده از آسکوربیک اسید و روغن قنادی منجر به افزایش روشنی تیمارها ( افزایش شاخصه (L ، کاهش شدت رنگ قرمز ( کاهش شاخصه a) و کاهش شدت رنگ زرد (کاهش شاخصه b)می شود. با افزایش غلظت آسکوربیک اسید رطوبت تیمارها افزایش یافت، به گونه ای که بیشترین مقدار رطوبت تیمارها به ازای استفاده از غلظت ۹۰ پی پی ام آسکوربیک اسید حاصل شد. همچنین اثر متقابل آسکوربیک اسید و روغن قنادی نشان داد که در هر سه سطح آسکوربیک اسید با افزایش غلظت روغن قنادی مقدار رطوبت تیمارها افزایش یافت. نتایج آزمون حسی نشان داد که استفاده از دو بهبود دهنده آسکوربیک اسید و روغن قنادی در بالا بردن کیفیت نان سنگک نسبت به نمونه شاهد موثراست، به طوری که استفاده از آسکوربیک اسید به میزان ۹۰ پی پی ام منجر به حصول بیشترین امتیاز نهایی نان در ارزیابی حسی شد، که البته به دلیل عدم تفاوت معنی دار از نظر امتیاز نهایی در ارزیابی حسی با غلظت ۶۰ پی پی ام آسکوربیک اسید، استفاده از ۶۰ پی پی ام آسکوربیک اسید از نظر اقتصادی توصیه می شود. استفاده از ۵/۰ درصد روغن قنادی نیز نسبت به سطوح ۱ و ۵/۱ درصد آن منجر به بیشترین امتیاز نهایی در ارزیابی حسی شد. در مجموع استفاده از ۶۰ پی پی ام آسکوربیک اسید و ۵/۰ درصد روغن قنادی  برای بالا بردن کیفیت نان سنگک از نظر خواص ارگانولپتیکی توصیه می شود.

 

کلمات کلیدی: نان سنگک، آسکوربیک اسید، روغن قنادی، بیاتی

 

 

 

 

Quality Enhancement and Staling Retardation of  Sangak Bread

 Using Some Improvers

Somayeh Taghian Dinani

s.taghiandinani@ag.iut.ac.ir

September 15, 2009

Department of Agriculture, Food Science and Technology group.

Isfahan university of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Degree: M. Sc                                                                                                                     Language: Farsi

Mohammad Shahedi ( shahedim@cc.iut.ac.ir) and Mehdi kadivar ( mak120@mail.usask.ca)

 

Abstract:

In order to decrease wastage of Iranian breads, attempts have been made to improve their quality by using a number of improvers. This study was carried out to determine the effects of two improvers, ascorbic acid in three levels (30, 60 and 90 ppm) and shortening in three levels (0.5, 1 and 1.5 percent) in Sangak bread dough prepared from Back Cross Roshan wheat flour. Back extrusion was carried out over all of the dough samples after 10 and 60 minutes of fermentation using Instron instrument. Puncture test, moisture content and color determination of Sangak breads, which are usually affected during staling, were also monitored after 1, 24 and 48 hours of bread storing at room temperature. Also sensory evaluation was carried out after 1 hour of storage. The result of back extrusion test showed that ascorbic acid increased the resistance of the dough, whereas shortening had the opposite effect. Increasing fermentation time also decreased the resistance of dough in back extrusion test. The result of puncture test showed that 90 ppm ascorbic acid or 1.5 percent of shortening had significant effect to postpone staling, so that the combination of the improvers provide breads with less staling and hardness. The result of color determination showed that ascorbic acid and shortening caused to increase the bread lightness (increasing L index), decrease the intensity of red color (decreasing a index) and the intensity of yellow color (decreasing b index). The moisture content determination showed that ascorbic acid had the significant effect to increase the moisture content of bread. The interrelation of ascorbic acid and shortening showed that by increasing concentration of shortening from 0.5 to 1.5 percent in three levels of ascorbic acid, the water content increased. Organoleptic quality of the breads was evaluated by panelists, and the results showed that those contained ascorbic acid and shortening had higher scores than those of control. According to final scores, there wasn’t significant difference between 60 and 90 ppm ascorbic acid in sensory evaluation, so using 60 ppm ascorbic acid is recommended for improving Sangak bread quality. Application of 0.5 percent of shortening is also recommended for improving Sangak bread quality rather than 1 and 1.5 percent.

 

Key words: Sangak bread, Ascorbic acid, Shortening, Staling

عنوان پایان‌نامه: مباحثی در بازسازی داده‌های ترتیبی گم‌شده

 

 

بسمه تعالی

مشخصات پایان‌نامه تحصیلی دانشجویان

دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پایان‌نامه: مباحثی در بازسازی داده‌های ترتیبی گم‌شده

نام نویسنده: بهاره خطیب آستانه

نام استاد راهنما: : دکتر جعفر احمدی

دانشکده: علوم ریاضی

گروه: آمار

رشته تحصیلی:  آمار

تاریخ تصویب: ۳/۱۱/۱۳۸۸

تاریخ دفاع: ۹/۰۴/۱۳۹۲

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد                  دکتری

تعداد صفحات: ۱۸۷

چکیده پایان‌نامه:

در آزمایش‌های طول عمر و تحلیل بقا موارد زیادی وجود دارد که در آنها  برخی از مقادیر زمان از کار افتادگی  واحدهای مورد نظر بنا به دلایلی ثبت نمی‌شود و یا اینکه گم می‌شوند. در چنین مواقعی، در حقیقت با نمونه‌های سانسور شده روبرو هستیم که دسترسی به تمامی اطلاعات ممکن نیست. واضح است که هر چه میزان اطلاع در مورد طول عمر اجزا سیستم بیشتر باشد تصمیم‌گیری در مورد کل سیستم قاطعانه‌تر و دارای خطای کمتری خواهد شد. لذا بازسازی مقادیر داده‌های گم‌شده از اهمیت خاصی برخوردار است. این مسأله در این رساله مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است با استفاده از نتایج تئوری داده‌های ترتیبی، بازسازی آماره‌های مرتب پایین، میانی و همچنین رکوردهای گذشته بررسی شود. در این راستا با این فرض که توزیع آماری جامعه پیوسته باشد، بازسازهای نقطه‌ای و فاصله‌ای متنوعی به روش های کلاسیک و بیزی به‌دست آمده‌اند. جزییات محاسبات برای توزیع‌های نمایی دوپارامتری، نمایی یک پارامتری و توزیع فرشه مورد توجه قرار گرفته است. بازسازهای نقطه‌ای براساس معیارهای میانگین توان دوم  خطا، میانگین توان دوم خطای وزنی و معیار نزدیکی پیتمن با یکدیگر مقایسه شده‌اند. مقایسه بازسازهای فاصله‌ای براساس معیارمتوسط طول انجام شده‌است.

کلید واژه:

 

۱٫ بازسازی

۲٫ آماره‌ مرتب

۳٫ رکورد

۴٫ داده‌های سانسورشده

 

امضای استاد راهنما:

تاریخ:

 

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

زنجیره تامین

چکیده :

مساله مکانیابی – تخصیص هاب ها (واسطه های توزیع) با هدف طراحی انواع شبکه های توزیع (جابه جایی مسافر،حمل و نقل کالا،جمع آوری و توزیع مرسولات پستی،    مخابره اطلاعات،…) به عنوان یکی از مسائل مهم در زمینه ی شبکه های ترابری مطرح می باشد. طراحی صحیح شبکه های هاب و تخصیص بهینه گره های غیر هاب به آنها با توجه به کاربرد وسیعی که در عملکرد سیستم های ترابری محصول و شبکه های ارتباطی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طراحی صحیح آن بی شک در بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حمل ونقل موثر خواهد بود.

مدل مطرح شده در این پایان نامه در قالب مسئله مکانیابی – تخصیص هاب پوششی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت برای هر هاب و همچنین تخصیص چندگانه برای هر گره غیر هاب که شامل نقاط تولیدکننده و مشتری می گردند بیان شده است . مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح با هدف مینیم سازی هزینه های انتقال و بهینه سازی تخصیص تقاضا ها از تولید کننده به مشتری از طریق عبور از یک یا دو هاب می باشد به نحوی که به طور همزمان هزینه های تخصیص تقاضا ها حداقل شده و نیزبهینه بودن استفاده از هر هاب موجود در شبکه ، با توجه به محدودیت هایی که برای انتقال یا جمع آوری تقاضاها برای هاب ها وجود خواهند داشت ،بررسی شده است.

با استفاده از نرم افزار lingo 9 به حل مدل پرداختیم و نتایج حاصل از حل مدل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.

 

 

فهرست رئوس مطالب                  ..                           ت

فهرست جداول                       ..                        د

فهرست تصاویر                           ..                        س

چکیده فارسی                       ..                ب

فهرست رئوس مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………..۱–

۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱ زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-۱تعریف زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱-۲لایه های زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………۳

۱-۱-۳ضرورت استفاده از زنجیره تامین……………………………………………………………………………..۵

۱-۱-۴مزیت های زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲ مکانیابی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۲-۱مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۲-۲اهداف مسایل مکان‌یابی…………………………….………………………..………………………………………۷

۱-۲-۳انواع مسایل مکان‌یابی………………………………………………………………………………………….. ۸

۴-۲-۱اهمیت و ضرورت مکانیابی……………………………………………………….…………………………….. ۱۰

۵-۲-۱مکان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین ………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳ مکانیابی نقاط توزیع……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۳-۱شبکه های هاب و اسپوک………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۳-۲انواع مسائل مکانیابی …………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۳-۲-۱مساله مکانیابی p- هاب میانه………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۲-۲مساله مکانیابی p- هاب مرکز………………………………………………………… ۱۴

۱-۳-۲-۳مساله مکانیابی هاب با هزینه ثابت……………………………………………………. ۱۵

۱-۳-۲-۴مساله هاب پوششی………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۳-۲-۴مساله مکانیابی یال هاب………………………………………………………………… ۱۷

۱-۳-۳ الگوی تخصیص ……………………………………………………………………………………….………….. ۱۷

۱-۳-۳-۱تخصیص منفرد ……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۳-۳-۲تخصیص چندگانه ……………………………………………………………….…………………… ۱۸

۱-۳-۴ظرفیت ……………………………………………………………………………………….………………………… ۱۸

۱-۳-۴-۱ مسائل با محدودیت ظرفیت…………………………………………………………………….۱۸

۱-۳-۴-۲ مسائل بدون محدودیت ظرفیت……………………………………………………………….۱۸

۱-۴ مکانیابی مجدد یا جابه جایی تسهیلات……………………………………………………………………… ۱۹

۱-۴-۱تعریف مکانیابی مجدد……………………………………………………………………………………….  ۱۹

۱-۴-۲ضرورت مکانیابی مجدد……………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۴-۳هدف مکانیابی مجدد………………………………………………………………………………….………….  ۲۰

۱-۵ فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۶ هدف از اجرا ……………………………………………………………………………………………………..  ۲۱

۱-۷ توجیه ضرورت انجام طرح …………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۸ کلمات کلیدی فارسی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۹کلمات کلیدی انگلیسی……………………………………………………………………………………………. ۲۲

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………۲۳

۲- ادبیات موضوع …………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱ زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۱مدل های چند رده ای و چند کالایی شبکه لجستیک…………………………………………………۲۵

۲-۲ مکانیابی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳ مکانیابی هاب ………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۳-۱کاربردها و دسته بندی شبکه های هاب و اسپوک……………………………………………………..۳۷

۲-۳-۲تعدادی از مطالعات موردی مسائل هاب به شرح زیر می باشد……………………………………. ۳۸

۲-۳-۳تعدادی از مهمترین مدل های مطرح شده در ادبیات مکانیابی هاب……………………………………..۳۹

۲-۳-۴روش های حل برای مسائل مطرح شده در زمینه مکانیابی هاب………………………………………….۴۲

۲-۴ مکانیابی مجدد (جا به جایی) ……………………………………………………………………………………۴۵

 

    فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-تعریف مسئله و ارائه مدل ریاضی…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۱تعریف مسئله…………………….. …………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۲هدف ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۳مفروضات مدل …………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۴مدل پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۴-۱اندیس ها ، پارامترها و متغیر های تصمیم گیری………………………………………………………..۵۵

۳-۴-۲ارائه مدل…………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۴-۲-۱ تابع هدف…………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۴-۲-۲ محدودیت های مدل…………………………………………………………………………….۶۲

 

فصل چهارم: محاسبات و یاافته های تحقیق…………………………………………………………………….۶۶

۴- نتایج عددی و تحلیل های مربوطه …………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱ حل مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی در ابعاد کوچک…………………………………………….. ۶۷

۴-۱-۱نتایج حل مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک……………………………………………………………….۷۴

۴-۱-۱-۱تخصیص………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۱-۱-۲بررسی حالت های مختلف برای استقرار هر هاب………………………………………………۷۵

۴-۲ حل مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی در ابعاد متوسط…………………………………………. ۸۱

۴-۲-۱نتایج حل مدل پیشنهادی در ابعاد متوسط…………………………………………………………………۹۴

۴-۲-۱-۱ تخصیص ………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۲-۲-۲ بررسی حالت های مختلف برای استقرار هر هاب……………………………………………..۹۷

۴-۳ حل مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی در ابعاد بزرگ…………………………………………. ۱۰۵

۴-۳-۱نتایج حل مدل پیشنهادی در ابعاد بزرگ………………………………………………………………….۱۲۷

۴-۳-۱-۱تخصیص…………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۳-۱-۲ بررسی حالت های مختلف برای استقرار هر هاب……………………………………………۱۳۲

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………….۱۴۳

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۵-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………۱۴۴

۵-۲ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱ جدول روشهای حل مسائل مکانیابی هاب ، مکانیابی تسهیلات…………………………………………….۴۳٫٫

۳-۱ جدول اندیس ها………………………………………………………………………………………………………….۵۵٫٫

۳-۲ جدول پارامتر ها…………………………………………………………………………………………………………۵۵٫٫

۳-۳ جدول متغیر های تصمیم……………………………………………………………………………………………….۵۷٫٫

۴-۱ جدول فاصله مبدا از هاب اول(سایز کوچک)………………………………………………………………………۶۷٫٫

۴-۲ جدول هزینه جاری بین مبدا و هاب اول(سایز کوچک)……………………………………………………………۶۸

۴-۳ جدول حداکثر هزینه جاری بین مبدا و هاب اول(سایز کوچک)……………………………………………….. ۶۸

۴-۴ جدول فاصله بین هاب اول و هاب دوم(سایز کوچک)…………………………………………………………… ۶۹

۴-۵ جدول هزینه جاری بین هاب اول و هاب دوم(سایز کوچک)…………………………………………………… ۶۹

۴-۶ جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و هاب دوم(سایز کوچک) …………………………………………………۶۹

۴-۷ جدول فاصله بین هاب دوم و مقصد(سایز کوچک) ……………………………………………………………..۷۰

۴-۸ جدول هزینه جاری بین هاب دوم و مقصد(سایز کوچک)………………………………………………………..۷۰

۴-۹ جدول حداکثر هزینه بین هاب دوم و مقصد(سایز کوچک) ……………………………………………………..۷۰

۴-۱۰ جدول فاصله بین هاب اول و مقصد(سایز کوچک)……………………………………………………………….۷۱

۴-۱۱ جدول هزینه جاری بین هاب اول و مقصد(سایز کوچک)……………………………………………………….۷۱

۴-۱۲ جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و مقصد(سایز کوچک)…………………………………………………….۷۱

۴-۱۳ جدول هزینه ثابت احداث هر هاب(سایز کوچک)……………………………………………………………….۷۲

۴-۱۴ جدول هزینه ثابت جابه جایی هر هاب(سایز کوچک)……………………………………………………………۷۲

۴-۱۵ جدول هزینه ثابت بستن هر هاب(سایز کوچک)…………………………………………………………………..۷۲

۴-۱۶ جدول حداقل ظرفیت  انتقال هر هاب(سایز کوچک)…………………………………………………………….۷۲

۴-۱۸ جدول فاصله بحرانی (پر هزینه)هر هاب از گره های غیر هاب(سایز کوچک)………………………………۷۳

۴-۱۹ جدول حداکثر فاصله هر هاب از گره های غیر هاب(سایز کوچک)…………………………………………..۷۳

۴-۲۰ جدول مقدار تقاضای هر مشتری از هر تولید کننده(سایز کوچک)…………………………………………….۷۳

۴-۲۱ جدول مقدار تقاضای جاری هر مبدا به هاب تخصیص داده شده(سایز کوچک)…………………………….۷۴

۴-۲۲ جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هاب های دوم به ازای هر مبدا………………………………..۷۴

۴-۲۳ جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های دوم به هر مقصد به  ازای هر مبدا ………………………………..۷۵

۴-۲۴ جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های اول به هر مقصد به  ازای هر مبدا …………………………………۷۵

۴-۲۵ جدول فاصله مبدا از هاب اول(سایز متوسط)………………………………………………………………………۸۲

۴-۲۶ جدول هزینه های جاری به ازای  تقاضای جاری بین مبدا و هاب اول…………………………………………۸۳

۴-۲۷ جدول حداکثر هزینه در نظر گرفته شده بین مبدا و هاب اول(سایز متوسط)………………………………….۸۴

۴-۲۸ جدول فاصله بین هاب اول و هاب دوم(سایز متوسط)…………………………………………………………….۸۵

۴-۲۹ جدول هزینه های جاری بین  هاب اول و هاب دوم(سایز متوسط)……………………………………………..۸۶

۴-۳۰ جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و هاب دوم(سایز متوسط)…………………………………………………..۸۷

۴-۳۱ جدول فاصله بین هاب دوم و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………………………..۸۸

۴-۳۲ جدول هزینه های جاری  بین هاب دوم  و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………..۸۸

۴-۳۳ جدول حداکثر هزینه  بین هاب دوم و مقصد(سایز متوسط)……………………………………………………..۸۹

۴-۳۴ جدول فاصله بین هاب اول و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………………………..۹۰

۴-۳۵ جدول هزینه های جاری  بین هاب اول  و مقصد(سایز متوسط)…………………………………………………۹۱

۴-۳۶ جدول حداکثرهزینه  بین هاب اول و مقصد(سایز متوسط)………………………………………………………۹۲

۴-۳۷ جدول هزینه ثابت احداث هر هاب(سایز متوسط)…………………………………………………………………۹۲

۴-۳۸ جدول هزینه ثابت جابه جایی هر هاب(سایز متوسط)……………………………………………………………..۹۲

۴-۳۹ جدول هزینه ثابت بستن هر هاب(سایز متوسط)…………………………………………………………………….۹۳

۴-۴۰ جدول حداقل ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها………………………………………………..۹۳

۴-۴۱ جدول حداکثر ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها………………………………………………۹۳

۴-۴۲ جدول فاصله بحرانی (پر هزینه) هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد………………………………………………….۹۳

۴-۴۳ جدول حداکثر فاصله هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد(سایز متوسط)…………………………………………….۹۴

۴-۴۴ جدول مقدار تقاضای هر مشتری از هر تولید کننده(سایز متوسط)……………………………………………..۹۴

۴-۴۵ جدول مقدار تقاضای جاری هر مبدا به هاب های تخصیص یافته به آن……………………………………….۹۵

۴-۴۶ جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هاب های دوم به ازای هر مبدا………………………………. ۹۵

۴-۴۷ جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های دوم به هر مقصد به  ازای هر مبدا………………………………….۹۶

۴-۴۸ جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هر مقصد به  ازای هر مبدا……………………………………..۹۶

۴-۴۹ جدول فاصله مبدا از هاب اول(سایز بزرگ)………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۵۰ جدول هزینه های جاری بین مبدا و هاب اول(سایز بزرگ)……………………………………………………۱۰۶

۴-۵۱ جدول حداکثرهزینه بین مبدا و هاب اول(سایز بزرگ)…………………………………………………………۱۰۷

۴-۵۲ جدول فاصله بین هاب اول و هاب دوم(سایز بزرگ)……………………………………………………………۱۰۹

۴-۵۳ جدول هزینه های جاری بین  هاب اول و هاب دوم(سایز بزرگ)…………………………………………….۱۱۰

۴-۵۴ جدول حداکثر هزینه بین هاب اول و هاب دوم(سایز بزرگ)…………………………………………………۱۱۱

۴-۵۵ جدول فاصله بین هاب دوم و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………………………….۱۱۳

۴-۵۶ جدول هزینه های جاری بین هاب دوم  و مقصد(سایز بزرگ)………………………………………………..۱۱۵

۴-۵۷ جدول حداکثر هزینه بین هاب دوم و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………………..۱۱۷

۴-۵۸ جدول فاصله بین هاب اول و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………………………….۱۱۹

۴- ۵۹ جدول هزینه های جاری بین هاب اول  و مقصد(سایز بزرگ)……………………………………………….۱۲۱

۴-۶۰ جدول حداکثرهزینه بین هاب اول و مقصد(سایز بزرگ)………………………………………………………۱۲۳

۴-۶۱ جدول هزینه ثابت احداث هر هاب(سایز بزرگ)………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۶۲ جدول هزینه ثابت جابه جایی هر هاب(سایز بزرگ)……………………………………………………………۱۲۵

۴-۶۳ جدول هزینه ثابت بستن هر هاب(سایز بزرگ)…………………………………………………………………..۱۲۵

۴-۶۴ جدول حداقل ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها……………………………………………..۱۲۵

۴-۶۵ جدول حداکثر ظرفیت هر هاب در توزیع یا جمع آوری تقاضاها…………………………………………….۱۲۵

۴-۶۶ جدول فاصله بحرانی (پر هزینه) هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد………………………………………………..۱۲۶

۴-۶۷ جدول حداکثر فاصله هر هاب از نقاط مبدا یا مقصد…………………………………………………………….۱۲۶

۴-۶۸ جدول مقدار تقاضای هر مشتری از هر تولید کننده(سایز بزرگ)…………………………………………….۱۲۶

۴-۶۹ جدول مقدار تقاضای جاری هر مبدا به هاب های تخصیص یافته به آن……………………………………..۱۲۸

۴-۷۰ جدول مقدار تقاضای جاری هاب های اول به هاب های دوم به ازای هر مبدا………………………………۱۲۹

۴-۷۱ جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های دوم به هر مقصد به  ازای هر مبدا………………………………..۱۲۹

۴-۷۲ جدول مقدار تقاضای جاری از هاب های اول به هر مقصد به  ازای هر مبدا………………………………..۱۳۱

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                   صفحه

‏۱ -۱ شکل نمونه ای از یک زنجیره تامین خطی سه لایه ای……………………………………………………………….۴

‏۱ -۲ شکل نمونه ای از شبکه هاب و اسپوک ……………………………………………………………………………..۱۳

‏۳ -۱ شکل جریان برقرار شده بین تولیدکننده و توزیع کننده و نقاط تقاضا در شبکه ای با ۳ هاب ………………۵۲

 متن کامل را می توانید در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

پایان نامه جنگ نرم

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

جنگ نرم از لحاظ بررسی های علمی ،مفهومی نوین و از جنبه تاریخی ،سابقه بسیار کهن دارد .این مفهوم در دنیا در کنار  قدرت نرم شناخته می شود ، بایستی توجه کرد که جنگ نرم هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی به مراتب پیشرفته تر ،پیچیده تر و خطر ناکتر از جنگ سخت است.علت اصلی این امر را باید در ابزارهای ارتباطی جدید مورد استفاده در جنگ نرم و برنامه ریزی های فرهنگی وتبلیغاتی جستجو کرد،جمهوری اسلامی ایران به دلیل جایگاه مهمی که در توجه به ملت های مظلوم و رنجدیده دنیا همچون ملت فلسطین دارد،به شدت تحت فشار امپریالیسم رسانه ای غرب و به ویژه صهیونیستها که گردانندگان اصلی رسانه های غربی هستند ،قرار دارد از این رو مقابله با چنین جنگی نیاز به آشنایی با اهداف و ابزار های آن نیز دارد.

اصطلاح« جنگ نرم » در برابر جنگ سخت، در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه‌ای و… می باشد که توسط مهاجم یا مهاجمین ، جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش و با استفاده از جنگ روانی ، جنگ رایانه‌ای ، اینترنتی ، براندازی نرم ، راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی و شبکه سازی ، رقیب را به انفعال یا شکست وا می‌دارد .

جنگ نرم در مفهوم نوین آن با وی‍‍‍‍‍‍ژگی هایی از جمله نرم افزار گرایی ، ذهنیت سازی،تغییر در ارزشها و باورها، تغییر در سبک زندگی،تغییر هویت فرهنگی ، تغییر الگوهای رفتاری همراه با الگوسازی رفتاری، ایجاد تردید در مبانی وزیر ساخت های فکری یک نظام سیاسی ، زمینه سازی برای ایجاد بحران در ارزش هاو باور های اساسی جامعه همراه است.در جنگ نرم لااقل در مراحل اولیه جنگ، هیچ منازعه فیزیکی و سختی صورت نمی گیرد. جنگ نرم از سنخ جنگ فرهنگی است. ابزار و ادوات جنگی در این نوع جنگ از سنخ ابزار های فرهنگی، فکری ،               اندیشه ای و منشی است، نه ابزار و وسایل نظامی. دشمنان در جنگ نرم به دنبال تسخیر باور ها و ارزش های یک ملت اند. تصرف قلب ها و مغزها هدف اصلی جنگ نرم است ،جنگ نرم نبردی است که در برابر رقبا و دشمنان اعمال می شود و در این مبنا به معنای استفاده از قدرت نرم است، یعنی یک نوع قدرت اقناع کننده و اغوا کننده یعنی تغییر تصاویر ذهنی ملت ها .

بنابراین جنگ نرم امروزه مؤثرترین ،کارآمدترین وکم هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است.چون می توان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و ازبین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسید زیرا با عواطف ، احساسات، فکرو اندیشه ، باور و ارزشها و آرمانهای یک ملت و نظام سیاسی ارتباط دارد ابعاد این جنگ وتهدیدگسترده و مخرب تر است زیرا دین، فکرو آرمان ملت ها را آماج تهاجم قرار می دهد.عدم شناخت کارکنان ناجا ازابعادوماهیت جنگ نرم می تواند به عنوان تهدیدی برای آنان باشد. اهم مشکلاتی که جنگ نرم در نظام ارزشی جوامع ایجاد می کند به شرح زیرمی باشد:

۱- تغییردر  باورها ،اعتقادات و علائق مردم بویژه جوانان

۲- بیگانه کردن مردم به ویژه جوانان با فرهنگ و ارزش های  بومی اسلامی ،ملی وسنت های جامعه

۳- تغییر در الگوهاو سبک زندگی مانند الگوهای مصرف و پوشش

 

 

۱-۲- بیان مسئله:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازیابی هویت اصیل اسلامی ، کشورهای غربی و در رأس آن ها ا مریکا که منافع خود را در خطر می دیدند،با همدستی یکدیگر و پس از ایجاد آشوب و توطئه های مکرر در نقاط مختلف کشور که به شکست انجامید،دست به طراحی جنگی تمام عیار برای مقابله با فرهنگ و ارزشهای والای اسلامی زدند، شکست استکبار در عرصه نبرد سخت ، آن ها را به سمت استفاده از روش های جایگزینی سوق داد که به مراتب پیچیده تر و حساس تر از روش های قبلی بود. که آن استفاده از جنگ نرم برای مقابله با انقلاب اسلامی و  نظام جمهوری اسلامی ایران بود از جمله آنها می توان به هجمه ارزش های اسلامی ،اخلاقی مبتنی بر اسلام ، ولایت فقیه، مکتب امام حسین (ع)و فرهنگ عاشورایی، شهادت و ایثار ، مشارکت گسترده مردم در انتخابات مختلف،تعلق مردم به فرهنگ شیعه و ائمه معصومین(ع)  اشاره کرد.

نیروی انتظامی به عنوان یک سازمان اجتماعی که نقش تأثیر گذار اساسی در تامین نظم ، امنیت و آسایش عمومی و دفاع از فرهنگ و ارزشها و مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی دارد .در این زمینه مسئولیت خطیری را می تواند عهده دار باشد،بنابراین شناخت کارکنان ناجا از مفاهیم ،مؤلفه ها و سازوکارهای مقابله با جنگ نرم ، اهمیت شایان توجهی دارد و در همین رابطه مسأله ای که در این تحقیق برای پژوهش گر مطرح است این است که کارکنان ستاد ناجا چه شناختی از آسیب پذیری از جنگ نرم و ابعاد و  مؤلفه های آن دارند.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق :

در بیان اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر باید اذعان داشت که جنگ نرم را به عنوان یکی ازعوامل مؤثر بر بروز تهدید و آسیب پذیری کارکنان نیروی انتظامی ،می توان از جمله تحولاتی دانست که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوی رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی اعم از کشوری و لشکری می شود.

جنگ نرم نوعی سلطه کامل در حوزه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اعتقاد و …. است که از طریق استحاله الگوهای رفتار ملی در این حوزه  ها و جایگزینی الگوهای نظام سلطه محقق می شود با  این وجود تمامی اقدام هایی که موجب می شود تا اهداف و ارزش های حیاتی یک نظام سیاسی (زیرساخت های فکری، باورها و الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، علم و فن آوری، امنیتی، دفاعی و ….) به خطر افتد، یا موجب ایجادتغییر و دگرگونی اساسی در عوامل تعیین کننده هویت ملی یک کشور گردد جنگ نرم به شمار می رود. به بیان دیگر باید تأکید کرد که در زمان حاضر انجام جنگ های نظامی و تحریم های اقتصادی علیه امنیت ملی کشورها به آخر خط بازدهی رسیده و برای دول غرب این موضوع به اثبات رسیده که به منظور تسلط بر کشورها، لشگرکشی و صرف هزینه های کلان نظامی و تحریم های اقتصادی، دیگر پاسخگو نخواهد بود، چرا که تجربه ثابت کرده هیچ قوم و ملتی از اشغالگر استقبال نخواهند کرد، از همین رو ساده ترین راه یعنی غلبه بر افکار و اندیشه های ملت ها را برگزیده اند تا با ایجاد جنگ های روحی و روانی بتوانند آحاد مردم آن جامعه را ضمن تهی نمودن از آرمان ها و ارزش های شناخته شده تاریخی و مواریث گرانبهای فرهنگی، وام دار فرهنگ و اندیشه های خود کنند وضمن رخنه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، همچون موریانه ای به قطع ریشه های کهن تاریخی ملت ها بپردازند و حمله ای نرم، خاموش و بی صدا(براندازی نرم) داشته باشند. با این وجود کارکنان نیروی انتظامی که وظیفه برقراری نظم و امنیت و آرامش عمومی را بر عهده دارند در انجام این رسالت خطیر با تهدیدات و آسیب پذیری های گوناگون از جمله تهدیدات و آسیب های ناشی از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی روبرو  هستند، بنابراین ضرورت ایجاب می نماید با شناخت هر چه بهتر این پدیده و ایجاد بصیرت در کارکنان، زمینه ها و بسترهای آسیب جنگ نرم در نیروی انتظامی به حداقل ممکن برسد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حافظ ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مهمی در مقابله باجنگ نرم و عوامل آن دارد و کارکنان ناجا نیز بخشی ازجامعه هدف جنگ نرم قلمداد می شوند. در همین راستا بصیرت افزایی کارکنان با ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم و راه کارهای مقابله با آن، بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا می کند، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این نیاز و ضرورت ،انجام می شودباعطف به مباحث مطروحه مهمترین ضرورت تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های  جنگ نرم دشمن بر علیه کارکنان ستاد ناجا از یک سوء و ارائه راهکارها ی بنیادی همچون ارتقاء بصیرت افزایی کارکنان ناجا برای مقابله با این جنگ نرم از سوی دیگر می باشد.

 

۱-۴-  اهداف تحقیق:

۱-۴-۱ : هدف اصلی تحقیق :

بررسی میزان شناخت کارکنان ستاد مرکز ی ناجا از ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم دشمن و سازو کارهای مقابله با آن

۱-۴-۲: اهداف فرعی :

الف – بررسی میزان شناخت کارکنان ستاد ناجا از  ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم.

ب – بررسی میزان  شنا خت کارکنان ستاد ناجا ازجنگ نرم.

ج- بررسی میزان شناخت کارکنان ستاد ناجا از سازوکارهای مقابله با جنگ نرم.

۱-۵-سئوال اصلی :

شناخت کارکنان ستاد مرکزی ناجا از ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم و سازو کارهای مقابله با آن به چه میزان است ؟

۱-۵-۱ سئوالات فرعی :

الف – ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم چیست؟

ب–میزان شناخت کارکنان ستاد ناجا نسبت به جنگ نرم چقدر است ؟

ج– را هکارهای مقابله با جنگ نرم  چگونه است؟

۱-۶- کاربرد های تحقیق:

 • بهره برداری در راستای برنامه ریزی در جهت بصیرت افزایی کار کنان ناجا نسبت به ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم
 • بهره برداری توسط مراجع پژوهشی و علمی ناجا از داده ها و یافته های طرح در جهت برنامه ریزی.

 

۱-۷-رده های کاربر:

 • دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ساعس ناجا
 • معاونت سیاسی ساعس ناجا
 • معاونت تربیت و آموزش ساعس ناجا
 • دانشگاه علوم انتظامی ناجا
 • معاونت تربیت و آموزش ناجا
 • سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا
 • – سازمان حفاظت اطلاعات ناجا

۱-۸-جنبه جدید تحقیق:

بر اساس بررسی های  انجام یافته تحقیقی در خصوص بررسی میزان شناخت کارکنان ناجا از ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم و سازو کارهای مقابله با آن در ناجا  صورت نگرفته است .

۱-۹-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش های توصیفی تحلیلی و پیمایشی ، با استفاده از تکنیک اسنادی و کتابخانه ای وپرسشنامه استفاده  شده است.

۱-۱۰-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

الف :فیش مأخذ که صرفاً نام مؤلف کتاب ، مقاله ، اسناد و مدارک در آن درج می شود

ب: فیش محتوایی: که برای ثبت محتوای کتابها ، مقاله ، اسناد و مدارک به کار می رود

۱-۱۱- جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم):

از بین کارکنان ستاد مرکز ناجا تعداد ۱۰۰نفربصورت تصادفی (بدون توجه به درجه،سن وسطح سواد)آنان بعنوان حجم نمونه جامعه آماری انتخاب گردیدند.

۱-۱۲- روش نمونه گیری(درصورت لزوم):

با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه می شود.

۱-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :

استفاده از نرم افزارهای SPSS

۱-۱۴- متغیر های تحقیق :

متغیرمستقل : میزان شناخت کارکنان ستاد مرکزی ناجا از ابعاد و مؤلفه های جنگ نرم

متغیر وابسته : ساز و کارهای مقابله با جنگ نرم

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir