پروژه روشهاي مختلف جوشكاري با برق – قسمت سوم

Iاز پشت ماسك منطقه مذاب را دقيقا” كنترل نمائيد تا عرض جوش و طول قوس آن مناسب باشد.

J . براي اين كه افراد مبتدي بتوانند روي يك خط مستقيم جوشكاري كنند بهتر است قبلاً روي فلز ، با گچ سفيد يك خط مستقيم جوشكار مستقيم رسم شود.براي خاموش شدن قوس الكتريكي كافي است دست خود راعقب بكشيد تا عمل جوشكاري متوقف شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه  کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان  کنید

K . د رخاتمه ماسك را برداريد.

به وسيله قام و چكش و برس تفاله هاي روي گرده جوش را تميز كنيد و كار را براي بازديدهاي زير آماده كنيد:

 • مستقيم و تنظيم بودن خط جوش.
 • عرض گرده جوش.
 • عمق جوش.
 • سوراخ هاي گاز.
 • ترشحات اضافي.
 • يكسان بودن گرده جوش.

يك گرده جوش خوب كه بر وري يك صفحه فلزي به ضخامت   اينچ انجام شده باشد شبيه گرده جوش مشابهي است كه به وسيله جوش اكسي استيلن انجام شده است.

يك جوش خوب و مناسب داراي سطح براق و عمق مناسب است. يكي از تمرينات و كاربردهاي عملي ، جوشكاري مجدد قطعاتي است كه در قسمت تماس به هم ، سائيده شده باشند. براي تمرين كردن مي توان محورها، چرخ دنده ها و چرخ هاي مستعمل را انتخاب و در روي سطوح مختلف آنها جوشكاري نمود.

يكي از موارد استفاده اين طريق جوشكاري ، تهيه سطوح سخت و مقاوم در برابر سائيدگي است. براي اينكار چندين خط جوش را كه الكترود آنها از جنس آلياژهاي دلخواه باشد در كنار يكديگر تهيه مي كنند. در اين حالت سطوح ايجاد شده ، در مقابل سائيدگي از خود مقاومت زيادي نشان مي دهند.

انواع اتصالات :

در جوشكاري با قوس الكتريكي پنج روش اصلي براي جوش دادن قطعات به يكديگر وجود دارد كه به شرح زير هستد:

 • اتصال لب به لب .
 • اتصال روي هم.
 • اتصال گوشه هاي يا نواري.
 • اتصال T شكل يا سپري.
 • اتصال پيشاني.

براي انجام هر كدام از اين انواع ، بايد روش هاي مخصوصي را به كار برد.

وضعيت جوشكاري :

ساده ترين طريقه جوشكاري ، جوش مسطح و معمولي است، اگر چه اغلب لازم مي شود كه عمل جوشكاري را در وضعيت هاي ديگر انجام دهيم. وضعيت هاي شناخته شده جوشكاري به شرح زير هستند:

جوشكاري تخت : در اين طريقه ، جوشكاري در قسمت بالاي اتصال انجام مي شودو گرده جوش تقريبا” در وضعيت افقي قرار دارد.

جوشكاري در وضعيت افقي _ جوش گوشه اي : در اين حالت يك صفحه در وضعيت افقي قرار دارد و يك صفحه ديگر به طور متعامد بر روي آن قرار مي گيرد و درز جوش در قسمت بالائي صفحه افقي واقع مي شود.

جوش شياري : در اين حالت محور خط جوش در وضعيت افقي و سطح گرده جوش در صفحه قائم واقع مي شود.

جوشكاري در وضعيت قائم : در اين حالت محور خط جوش در امتداد قائم قرار دارد.

جوشكاري سر بالا:در اين حالت عمل جوشكاري در قسمت زيرين قطعه كار صورت مي گيرد و محل اتصال دو قطعه به يكديگر تقريباً” در وضعيت افقي قرار مي گيرد.

دمش يا ضربه قوس الكتريكي :

يكي از خصوصيات جوشكاري با برق مستقيم كه وجه تمايز آن با جوشكار برق متناوب هم است ، عدم ثبات قوس الكتريكي است. اين عمل به خاطر وجود ميدان مغناطيسي در اطراف قوس الكتريكي است . وقتي از هاديهاي الكتريكي جريان الكتريسيته عبور مي كند در اطراف همه آنها يك فلوي مغناطيسي ايجاد مي گردد. همين اثر فلوي مغناطيسي ايجاد شده د راطراف سيم پيچي آرميچر موتور است كه باعث دوران آن مي شود. قوس الكتريكي ايجاد شده باعث حركت قوس شود مي تواند موفقيت آميز محسوب گردد.

فلوي مغناطيسي ايجاد شده در هادي هائي مانند آهن و فولاد خيلي بهتر از هوا است.

وقتي به انتهاي قطعه مورد جوشكاري مي رسيم ، تراكم خطوط فلوي مغناطيسي زياد شده و باعث تغيير فرم قطعه كار مي گردد و فرم قوس الكتريكي نيز حالت معمولي خود خارج مي شود.

پديده مزبور دمش يا ضربه قوس الكتريكي ناميده مش يود. توجه داشته باشيد كه در ابتدا وانتهاي قطعه كار ، خطر مزبور وجود دارد . وقتي مي خواهيد دو قطعه كار را به هم جوش بدهيد ، توجه داشته باشيد كه جريان مدار در اطراف قطعه كار ، يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند كه كنترل الكتريكي را دشوار مي سازد.

وقتي الكترود در نقطه C قرار گيرد و سيم اتصال زمين به نقطه A و B وصل شده باشد، جريان مدار را از A به C و يا ازB به C جاري خواهدشد. در جريان جوشكاري، وقتي نوك الكترود را به طرف چپ و راست حركت مي دهيم، مقاومت مغناطيسي ميدان ايجاد شده د ردو قطعه ، متناوبا” زياد وكم مي شود، اين ميدان مغناطيسي متغيير ، شعله را از مسير اصلي خودمنحرف مي كند.

برا ي كاهش دادن اثرات ناشي از دمش ، مي توان كار را به نقاط مختلفي از ميز كار متصل نمود. د ركورد كارهاي بزرگ ، هم زمان با انجام عمل جوشكاري ، مي توان محل كابل زمين راتغيير داد. اگر جهت حركت جريان مشابه جريانات متناوب ، سريعا” عوض شود، كه امتداد ميدان مغناطيبس نيزتغيير كرده و مسئله دمش قوس ا زبين مي رود و پديده ناپايداري قوس الكتريكي نيز منتفي خواهدشد.

خوردگي :

خوردگي ذوب و گود شدن قسمتي از قطعه كار ، د راثر حرارت ايجاد شده، ناشي از قوس الكتريكي است. چون ضخامت فلز اصلي نازك است معمولا” مسئله خوردگي به وجود آمده و ايجاد اشكال ميكند. جوش خوب جوشي است كه در انتهاي آن اثري از خوردگي مشاهده نشود و گرده هاي جو ش سالم و بي عيب باشد . خوردگي معمولا” در اثر حركات ناجور الكترودو تنظيم نبودن دستگاه به وجود مي آيد.

جوش پيشاني :

بر اساس تعريف انجمن آمريكائي جوشكاري، جوش پيشاني ، جوشي است كه پيشاني با لبه هاي دو يا چند قطعه كار را كه موازي هم باشند، به يكديگر متصل نمايد.

جوش پيشاني را در هر وضيعتي مي توان انجام داد.اين طريق، ساده ترين روش جوشكاري است. قطعات نازك احتياجي به آماده سازي ندارند ولي قطعات كلفت را بايد قبلا” ماشين كاري و يا سنگكاري كرده و يخ زده و سطح آن ها را به صورت V يا U در اورد. براي تمرين كردن ، افراد مبتدي بهتر است ابتدا با قطعاتي به ضخامت   اينچ شروع كنند. اين ضخامت فلز احتياجي به آماده سازي ندارد و مستقيما” قابل جوشكاري است ،براي شروع كار، بايد انبرقفلي ، قطعات را به يكديگر وصلا كرده و مجموعه را به كابل زمين متصل نمود.براي سر پا نگهداشتن قطعه كار مي توانيد آن را به يك يا چند آجر نسوز تكيه دهيد.

جوشكاري لب به لب در وضعيت افقي :

براي جوش دادن دو صفحه     اينچ از فولاد معمولي از الكترود روپوش دار   اينچ استفاده كرده ، آمپراژ دستگاه را بر وري 80 تا 100 آمپر تنظيم مي كنيم.

براي شروع كار ، افراد مبتدي بهتر است يك الكترود روپوش دار   اينچ رادرالكترود قرار داده و با تماس دادن الكترود به سطح كار قوس الكتريك يرا تشكيل دهند. در اين حالت يك نفر ديگر بهتر مي تواند آمپراژ مصرفي را از روي دستگاه خوانده و به اطلاع جوشكار برساند. توجه داشته باشيد كه بدون ماسك محافظ چشم، مستقيما” به قوس الكتريكي نگاه نكنيد . قبل از خواندن آمپراژ مصرفي بهتراست طول قوس را طوري تنظيم كنيد كه صداي وشكاري مناسب باشد( صداي مناسب براي الكترودهاي روپوش دار شبيه خش خش است). اندازه ولتاژ را هم مي توان د رهمان زمان اندازه گرفت . حدود تقريبي ولتاژ مناسب 20 تا 25 ولت است.

پس از تمرين هاي متوالي بر وري صفحات اينچ و كسب مهارت كافي ، مي توان صفحات ضخيم تر را انتخاب نمود. در صفحه اينچ يا اينچ را تهيه كرده و گوشه هاي آنها را به وسيله ماشين سنگ يا صفحه تراش با زاويه 45درجه تراشدهيد تا حدود   اينچ از ضخامت فلز باقي بماند، ضمنا” قبل از جوشكاري كامل ، بايد در دو انتهاي خط جوشكاري ، دوخال جوش گذاشت ، تا در موقع عمل ، كار دچار پيچيدگي نشود. اگر مي خواهيد اتصال را فقط در يك مرحله جوشكاري نمائيد، ضمن عمل بايدالكترود را با يك حركت نوساني به راست و چپ يا جلو وعقب حركت دهيد تا فلز پر كننده به خوبي نفوذ كرده همه قسمت ها را پر كند.

اگر مي خواهيد جوشكاري را در چند مرحله انجام بدهيد قبل از شروع مرحله دوم تفاله هاي پاس [1]اول را به دقت پاك كنيد تا در مرحله دوم تفاله ها در داخل جوش باقي نمانند. توجه داشته باشيد كه نفوذ هر مرحله بايد با فلز اصلي در تماس باشد.

در موردخط جوش هاي طولاني كه براي جوشكاري كامل قطعه،به چند الكترود احتياج داشته باشيم ، بهتر است براي هر بار شروع مجدد بين   تا     اينچ عقب رفته نروي دنباله خط جوش قبلي جوشكاري كنيم.

در شروع كار بهتر است شعله قوس الكتريكي را ط.وري نگهدرايم كه قطعه كار كاملا گرم شود و در موقع جوش دادن هم مي توانيم نوك الكترود را با يك حركت يكنواخت و آرام به جلو وعقب ببريم تا سطح گرده جوش و نفوذ آن مناسب باشد.

جوشكاري كردن قطعات كثيف و روغني يا گريسي بسيار دشوار است چون قوس الكتريكي دوام و ثبات ندارد.براي اينكار بهتر است قبلا قطعات كار را تميز و چربي زدايي نمائيد، در غير اين صورت نتيجه كار ضعيف خواهد شد. براي تميز كردن گرد و خاك ، جوشكارهااز پرس ها را بايد در محل مناسبي داخل اتاقك مخصوص جوشكاري قرار داد . براي جوشكاري هاي بسيار دقيق بعضي از جوشكارها از برس هاي ساخته شده از پشم فولاد استفاده ميكنند.

در موقع جوشكاري قطعات فولاد ضد زنگ از برس هاي پشم فولادي ضد زنگ استفاده ميكنند . توجه داشته باشيد كه اين برس ها و ساير وسائل تميز كننده هم بايد گاهي اوقات تميز شوند.

در اتصالات لب به لب ،حتي الامكان گوشه هاي بلند دو قطعه را در كنار هم قرار داده ، مجموعه را روي ميز جوشكاري قرار دهيد. قبل از جوشكاري كامل، پيش بيني انقباض حرارتي كامل ، پيش بيني انقباض حرارتي را كرده وبين دو قطعه يك فاصله ناچيز بگذاريد و براي جلوگيري از بروز پيچيدگي بهتر است اول، ابتدا و انتهاي دوقطعه را دو خال جوش بگذاريد. براي شروع كار ماسك را جلو صورت قرار داده ،نوك الكترود را به سطح كار نزديك كنيد كه صداي جوشكاري شبيه خش خش باشد. الكترود را به آرامي حركت دهيد و منطقه مذاب را در امتداددرز جوش راهنمائي كنيد وضمنا اندازه حوضچه مذاب را كنترل نمائيد. توجه كنيد كه حوضچه مذاب به طور مساوي بين دوقطعه كار تقسيم شود. يادآوري مي شود كه حركت الكترود بايد ملايم و آرام باشد. به محض رسيدن به انتهاي كار الكترود را به عقب كشيده ، قوس الكتريكي را قطع كنيد. قطعه كار را خنك كرده ، تفاله را پاك كنيد و به وسيله برس سيمي سطح كار ار تميز كنيد. در موقع تميز كردن تفاله ها ، عينك محافظ به چشم بزنيد چون امكان جهش ذرات تفاله ها به اطراف وجود دارد. پس از انجام كا رقطعه را از نظر مستقيم بودن ، حباب هاي هوا، امتزاج ، پاشيدگي ذرات ذوب شده به اطراف خط جوش ثابت بودن عرض خط جوش و يكنواختي خط جوش بايزديد كنيد.

يك جوش خوب بايد داراي ظاهر تميز بوده و گوشه هاي خط جوش صاف و يكنواخت باشد. موج هاي موجود در روي وضعيت نفوذ گرده جوش را مي توان از قسمت زيرين كار بازديد نمود. در سطح جوش نبايداثري از منافذ ريز ديده شود و در صورت مشاهده يا كوتاه كردن طول قوس مي توان عيب مزبور را برطرف كرد. د رمورد اين گونه جوشكاري ها مسئله امتزاج بسيا رمهم است و منظور از آن استحكام كافي بين فلز پر كننده و فلز اصلي است. در اين حالت غرض اين نيست كه فلز پر كننده فقط از نظر ظاهري شكاف بين دو قطعه را پر كند. منظور اصلي اين است كه يك پيوند اساسي مابين فلز ذوب شده الكترود ايجاد شود. در اطراف گرده جوش نبايد اثري از ترشحات الكترود ذوب شده الكترود ايجاد شود. در اطراف گرده جوش نبايد اثري از ترشحات الكترود ذوب شده ديده شود و اگر هم ترشحي وجود دارد مقدار آ، بايد اندك باشد.

به طور كلي ترشح فلز ذوب شده به اطراف به خاطر زياد بودن طول قوس ، زياد بودن ولتاژ و بالا بودن آمپر ايجاد مي شود. هر گاه فاصله قطعات كار تا سطح ميز خيلي كم باشد انحراف قوس الكتريكي به خاط زياد بودن طول قوس باعث تضعيف گرماي منطقه مذاب ودر مجموع موجب ضعيف شدن استحكام جوش مي شود.

جوشكاري روي هم در وضعيت تخت :

اگر چه استحكام جوش اين طريقه زياد جالب نيست ولي جز روشهاي مرسوم جوشكاري است.نكته بسيار مهمي كه در موقع جوشكاري بايد به خاطر داشت اين است كه قطعه اي كه گوشه آن جوشكاري نمي شود به گرماي بيشتري نياز دارد.براي توزيع صحيح گرما مي توان الترود را به صورت نوساني حركت داده و قسمت بيشتر حركت را به صفحه پاييني اختصاص دهيم. بايد توجه داشت كه زاويه الكترود يا سطح كار نيز از اهميت به سزائي برخوردار است. براي ثابت نگه داشتن طول قوس ، جوشكار بايد در موقع رسيدن به صفحه بالائي دست خود را قدري عقب بكشد..

1- لغت انگليسي Pass به معني راه راست كه در كشور ما نيز كاملا” متداول شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment