پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاري با اكسي استيلن – قسمت دوم

 ملاحظه مي كنيد هر چه شماره بيشتر باشد، قطر كمتر است. در صفحه بعد، جدول اندازه شماره مته داده شده است.

وقتي جوشكار با مشعل هاي يك كارخانه خاص و شماره گذاري آن كارخانه ناآشنا باشد، لزومي ندارد كه باندازه شماره مته سوراخ سر مشعل مراجعه كند.

چون حجم گاز استيلن و اكسيژن كه از سوراخ خارج مي شود متناسب قطر سوراخ است، پس مقدار حرارت ايجاد شده به قطر سوراخ بستگي دارد. هر چه سوراخ بزرگتر باشد حرارت بيشتري توليد خواهد شد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه  کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان  کنید

اگر مشعل از نوع فشار متعادل باشد، اگر سوراخ خيلي كوچك باشد، حرارت كافي براي ذوب فلز تأمين نمي شود. اگر سوراخ بزرگ باشد جوش ضعيف است. زيرا جوش ، خيلي سريع انجام ميشود، ذوب سيم جوشكاري قابل كنترل نبوده ، ظاهر و كيفيت جوش نيز رضايت بخش نيست.

روشن كردن مشعل از نوع فشار مساوي

براي روشن كردن مشعل، شير گازها را باز كنيد و فشار را تنظيم كنيد، فشار متناسب با اندازه سر مشعل است و باين ترتيب عمل كنيد:

1- مطمئن شويد تمام قسمتهاي دستگاه داراي شرايطي عالي هستند.

2- تنظيم ها را بررسي كنيد. پيچ هاي تنظيم را كاملا بچرخانيد (برخلاف حركت عقربه ساعت) تا وقتي شير كپسول باز ميشود. صفحه دستگاه تنظيم صدمه نبيند.

3- خيلي به آهستگي شير كپسول اكسيژن را باز كنيد (بر خلاف حركت عقربه ساعت) تا پرده دستگاه تنظيم بر اثر فشار ناگهاني 2000 پوند بر اينچ مربع خراب نشود. وقتي فشار سنج تنظيم فشار به حداكثر رسيد، شير كپسول را تماما باز كنيد.

اين شير داراي دو تكيه گاه است. وقتي شير را كاملا باز كنيم اين تكيه گاهها امكان نفوذ اكسيژن با فشار زياد از اطراف ساقه شير را از بين مي برند. (جوشكار در موقع باز كردن شير كپسول نبايد در مقابل فشار سنج قرار گيرد زيرا ممكن است فشار سنج منفجر شود)

4- شير كپسول استيلن را بآهستگي باز كنيد (برخلاف حركت عقربه ساعت) از آچار مناسب استفاده كنيد ، فقط 4/1 تا 2/1 دور باز كنيد . هميشه آچار را روي ساقه شير كپسول باقي بگذاريد تا در موقع لزوم آن را فورا ببنديد.

5- شير اكسيژن روي مشعل را يك دور باز كنيد. بعد پيچ ميزان تنظيم اكسيژن (موافق جهت حركت عقربه ساعت ) را باز كنيد تا فشار سنج اكسيژن فشاري متناسب با سوراخ سر مشعل را نشان دهد.

فشار در موقع كار كمتر از فشاري است كه شير مشعل بسته ميباشد . شير اكسيژن روي مشعل را ببنديد. فقط از نيروي نوك انگشت براي بستن شير مشعل استفاده كنيد. اگر فشار بيشتري وارد كنيد ممكن است شيرهاي سوزني را خراب كند، با اين روش فشار اكسيژن مشعل تنظيم ميشود.

6- شير استيلن مشعل را يك دور باز كرده و پيچ ميزان تنظيم استيلن را بآهستگي (موافق جهت حركت عقربه ساعت) باز كنيد تا فشار سنج فشار كم استيلن ،‌فشار متناسب با شماره سر مشعل نشان دهد.

بعد شير مشعل استيلن را فقط با نيروي سر انگشت باز كنيد. به اين ترتيب رگولاتور در حال حاضر ميزان شده و تقريباً فشار تعيين شده را پيدا كرده است.

7- شير استيلن را بيش از دور نچرخانيد، با استفاده از فندك سنگ دار،‌گاز استيلن را كه از نوك سر مشعل خارج ميشود، شعله ور سازيد.

8- شير استيلن مشعل را بآهستگي بچرخانيد تا شعله استيلن از انتهاي سر مشعل كمي دورتر برود. باين ترتيب مقدار استيلن لازم كه بايد به سر مشعل وارد كرد، معلوم ميشود. بايد بتوانيد شعله را باندازه اينچ دور كرده و دوباره آنرا بسر مشعل برگردانيد و اين عمل را با تلنگر انجام دهيد. اگر شعله به نوك سر مشعل برنگردد، مقدار استيلن زياد است، اگر نوك سر مشعل خراب باشد مشكل بتوان شعله را از آن دور كرد. با حركت مشعل بايستي استيلن را وادار كنيد كه از نوك سر مشعل خارج شود.

روش ديگر تعيين مقدار صحيح استيلن اين است كه جريان استيلن را زياد كنيد تا شعله اغتشاش پيدا كند و فاصله آن تا 2 سانتيمتر دورتر از نوك مشعل قرار گيرد.

9- پس از اينكه مقدار لازم استيلن را بدست آورديد، بآهستگي شير اكسيژن روي مشعل را باز كنيد. چون اكسيژن وارد شعله مي شود، شعله استيلن كه نور زيادي داشت برنگ ارغواني در مي آيد. داخل مشعل مخروطي كوچكي ايجاد ميشود. اين مخروط خالي برنگ سبز كم رنگ است. در وحله اول تشكيل، اطراف انتهاي شعله نامنظيم و ناصاف است. مخروط داخلي اطراف شعله نامنظم و ناصاف است. مخروط داخلي اطراف شعله صاف شده و مخروط گرد تشكيل مي شود. در اينجا ديگر اكسيژن بيشتري وارد نكنيد. در غير اينصورت شعله اكسيد كننده ميشود (يعني اكسيژن زيادتر از ميزان لازم بوده ، فلز اكسيده ميشود و مي سوزد) نوك مخروط داخلي گرمترين قسمت شعله است.

در مورد سر مشعل كوچك ، مقدار مناسب گازها را از صداي هيس شعله مشعل هم ميتوان فهميد. شعله بايد داراي صداي نرم باشد. وقتي شعله بطور صحيح تنظيم شود صداي هيس نمي دهد.

10- اگر اطراف شعله، تا مخروط نامنظيم مانند پر باشد شعله احياء كننده بوده ، استيلن زيادتر از حد لازم است. ولي اگر مخروط داخلي داراي نوك خيلي تيز و صداي هيس آن زياد باشد اكسيژن خيلي زياد است.در اين حال شعله اكسيد كننده بوده و اگر شعله داراي مخروط داخلي صاف باشد، آن را خنثي نامند.

روش تنظيم صحيح فشار گاز مشعل جوشكاري چنين است:

1- گاز كپسول ها را طبق دستور قبلي باز كنيد.

2- شير استيلن را كم كم باز كنيد. وقتي گاز استيلن شروع بجريان مي كند مشعل را روشن كنيد. پيچ ميزان روي تنظيم استيلن را بيشتر باز كنيد تا شعله از مشعل بجهد و دور شود تا اغتشاش شعله طبق روش قبلي اصلاح شود.

3- شير اكسيژن مشعل را يكدور باز كرده پيچ روي تنظيم اكسيژن را بآهستگي باز كنيد تا اكسيژن كافي وارد مشعل شود و براي تركيب با تمام استيلن كافي باشد و شعله خنثي بدست آيد (شعله خنثي را طبق روش پيش شناسائي كنيد.)

4- ميتوانيد از اين روش بجاي روش قبلي استفاده كنيد. ولي اگر جوشكار از لوله لاستيكي بلند استفاده كند لوله در نقاط مختلف تغييرجهت داده و خميده ميشود، در نتيجه افت فشار در قسمتهاي مختلف لوله تغيير كرده و به اين علت فشار در سر مشعل عوض خواهد شد.

با وجود اين با روش اول كه توضيح داديم شيرهاي مشعل در شرايط عالي قرار گرفته و تنظيم آنها بهم نميخورد. جوشكار مي تواند از هر كدام از دو روش استفاده كند و بعد بتدريج روشي را كه بهتر باشد انتخاب نمايد.

نتايجي كه از هركدام از اين روشها بدست مي آوريد كاملا رضايت بخش است.

 

روشن كردن مشعل جوشكاري از نوع تزريقي

بطور كلي ترتيب روشن كردن مشعل نوع تزريقي بقرار زير است:

1- دستگاه را بررسي كنيد تا مطمئن شويد تمام اجزاء آن خوب كار مي كنند.

2- تنظيم ها را بررسي كنيد، پيچ هاي ميزان دستگاههاي تنظيم بايستي كاملا باز باشند (در خلاف جهت حركت عقربه ساعت آنها را باز كنيد)

3- شير كپسول را بآهستگي باز كنيد تا فشار سنج فشار زياد دستگاه تنظيم، حداكثر مقدار را نشان دهد، بعد شير را كاملا باز كنيد.

4- با استفاده از آچار كپسول استيلن ، به آهستگي شير كپسول استيلن را تا دور باز كنيد. آچار بايد در روي ساقه شير كپسول استيلن باقي بماند.

5- شير اكسيژن مشعل را كاملا باز كنيد (1 تا 5/1 دور). پيچ ميزان فشار روي دستگاه تنظيم اكسيژن را بپيچيد تا فشار سنج فشار كم (خروجي گاز) ، فشار مناسب را نشان دهد (فشار مناسب را از جدول زير پيدا كنيد) بعد شير اكسيژن را ببنديد.

6- شير استيلن مشعل را دور باز كنيد. پيچ ميزان فشار روي دستگاه تنظيم استيلن را بپيچيد تا فشار سنج فشار كم (خروجي گاز )، فشار 5 را نشان دهد. شير استيلن مشعل را ببنديد.

7- براي روشن كردن ، شير اكسيژن را دور و شير استيلن مشعل را دور باز كنيد. با فندك نوك مشعل را روشن كنيد. شير اكسيژن مشعل را كاملا باز كنيد (1 تا 5/1 دور) و شير استيلن مشعل را تنظيم كنيد تا شعله مورد نظر بدست آيد.

8- در صورتي كه خروجي استيلن بقدري كم شود كه فشار PSI 5 را تأمين نكند،‌شير استيلن مشعل را كاملا باز كنيد و پيچ ميزان فشار دستگاه تنظيم اكسيژن را به چپ بچرخانيد تا شعله استيلن بشكل پر مرغ و طولش چهار برابر مخروط داخلي شود. سپس شير استيلن مشعل را تنظيم كنيد تا شعله مناسب بدست آيد.

تنظيم مشعل

بطور كلي و با استفاده از خصوصيات شعله، مشعل را مي توان با توجه با توجه به موارد زير تنظيم نمود:

1- شعله خنثي

2- شعله احيا كننده

3- شعله اكسيد كننده

بطور كلي شعله مطلوب، شعله خنثي است. اگر چه در جوشكاري آلومينيم، لحيم سخت و برخي عمليات ديگر كه امكان اكسيداسيون فلز در داخل جوش وجود دارد، بهره گيري از شعله‌ي كه كمي حالت احياء كنندگي داشته باشد، معمول است. در شكل 7-2 شكل ظاهري اين شعله ها نشان داده شده است. با وجود آنكه در بعضي موارد شعله بايد كمي احياءكننده باشد ولي شعله خنثي در همه جا بخوبي مورد استفاده قرار ميگيرد، در مدت زمان طولاني بعلت اينكه فشار گازها كمي تغيير مي كند مشكل بتوان شعله كاملا خنثي در دسترس داشت. امكان دارد شعله خنثي كمي اكسيدكننده يا احياءكننده شود. بنابراين براي اينكه شعله اكسيدكننده نشود بهتر است كمي احياءكننده باشد.

در حال جوشكاري ممكن است گاهگاهي مشعل، برگشت سوخت داشته باشد. اين انفجار كوچك شعله ممكن است در اثر شرايط مختلفي ايجاد شود كه ميتوان از آن جلوگيري كرد. علت عمده آن در اثر اشتعال پيشرس گازها است. البته علل ديگري هم ممكن است وجود داشته باشد كه عبارتند از :

1- خروج گازها از سوراخ سر مشعل خيلي آهسته بوده و فشار گازها خيلي كم و متناسب با قطر سوراخ سر مشعل نيست. انتشار شعله در گازها بيشتر از سرعت خروجي گاز بوده كه اين عيب را ميتوان با افزايش جزئي فشار گاز اكسيژن و استيلن از بين برد.

 1. اثر افزايش زمان جوشكاري، يا اگر جوشكاري در گوشه انجام شود و يا مشتعل خيلي نزديك جوش باشد، سرمشعل گرم مي‌شود. براي رفع اين عيب سرمشعل را خنك مي‌كنيم.
 2. داخل سرمشعل ممكن است دوده گرفته يا ذره‌اي از فلز، داخل سوراخ سرمشعل شده باشد. اين تكه‌ها گرم شده و باعث اشتعل گاز ميشوند. علت ديگر كه خيلي كم اتفاق ميافتد، اين است كه مخروط داخلي در فلز مذاب قرار ميگيرد. اشتعال عكس وقتي است كه اشتعال برگشت كرده بدستگاه تنظيم برسد. در اين حال لوله‌ها، مشعل و دستگاههاي تنظيم خراب شده بايستي تعويض يا تعمير شوند. دو نوع اشتعال عكس وجود دارد:
 3. اشتعال عكس در لوله استيلن، در صورتيكه اكسيژن در جهت عكس جريان استيلن وارد لوله استيلن گردد، مخلوط قابل اشتعال درست شده و انفجار مهيبي ايجاد ميشود. اگر مسير عبور مخلوط اكسيژن و استيلن گرفته شود و فشار گاز اكسيژن زياد باشد، امكان چنين انفجاري فراهم ميگردد.
 4. در داخل لوله اكسيژن، اكسيدهاي آلي تشكيل ميشود. اگر درجه حرارت لوله بنقطه اشتعال برسد ممكن است انفجار رخ دهد.

خاموش كردن مشعل

اگر جوشكار بخواهد فقط براي چند دقيقه از دستگاه استفاده نكند كافي است شيرهاي مشعل را به‌بندد و مشعل را كنار بگذارد تا دوباره بتواند از آن استفاده كند. در صورتيكه بخواهيم از دستگاه براي مدتي نسبتاً طولاني استفاده نكنيم، توصيه ميشود دستگاه را كلاً مسدود كنيم. روش خاص خاموش كردن دستگاه بترتيب زير است:

 1. شيرهاي دستي روي مشعل را به‌بنديد. بهتر است اول شير استيلن را به‌بنديد (با اين عمل از ايجاد دوده در اثر شعله استيلن جلوگيري ميشود).
 2. شيرهاي كپسول را محكم به‌بنديد.
 3. شيرهاي دستي روي مشعل را باز كنيد تا گازها خارج شوند.
 4. صبر كنيد تا فشارسنج‌هاي فشار زياد و كم روي دستگاه تنظيم اكسيژن و استيلن هر دو صفر را نشان دهند.
 5. پيچهاي تنظيم روي دستگاه تنظيم اكسيژن و استيلن هر دو را كاملاً به‌بنديد.
 6. هر دو شير دستي روي مشعل را به‌بنديد (نه محكم) و مشعل را در محل مناسبي آويزان كنيد.

مراحل فوق را براي كليه دستگاه‌هاي جوشكاري (هر نوع مشعل از نوع فشار مساوي و نوع تزريقي) يكسان عمل كنيد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment