پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاري با اكسي استيلن – قسمت چهارم

مشعل را كمي جلو ببريد و ادامه دهيد تا حوضچه جديد باندازه حوضچه قبلي برسد. سيم جوش را دوباره وارد حوضچه كنيد. همانطور كه قبلاً هم گفته شد حوضچه‌ها محدب مي‌شوند. اين روش را در طول تمام اتصال جوش ادامه دهيد. جوشكار بايد دائماً مشعل را با دامنه كم و يا با دامنه نسبتاً زياد حركت دهد.

سر مشعل را در فاصله معين از محل جوشكاري نگاه داريد، زاويه مشعل با فلز نبايستي تغيير كند. سيم جوش را بايد در فواصل زماني معين و هر بار به مقدار مساوي وارد كرد. پس از اينكه جوشكاري تمام شد مدتي صبر كنيد تا قطعه سرد شود و بعد آنرا بررسي كنيد. يك جوش خوب لب‌به‌لب را كه بر روي يك قطعه از جنس فولاد نرم انجام شده است، نشان ميدهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

جوشكاري روي هم

اين روش خيلي معمول است و بيشتر در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و آنرا جوشكاري اتصال رويهم مي‌نامند. اتصال از يك ورقه فلزي درست شده كه روي ورقه ديگر بصورت رويهم قرار گرفته و بايستي به آن جوش داده شود.

اين تمرين جوشكاري را ابتداء در وضع افقي انجام مي‌دهيم. با وجوديكه اين نوع جوشكاري خيلي معمول است ولي چند نكته را بايد در نظر گرفت تا نتيجه رضايت‌بخش باشد.

  1. مشكل است بتوان قطعه فلز پايين را حرارت داده و ذوب كنيم زيرا رد اين صورت قطعه فلز بالائي خيلي بيشتر ذوب مي‌شود و نتيجه كار بسيار ناصاف خواهد بود. براي جلوگيري از اين عمل شعله را روي فلز پايين متمركز كرده بطوريكه فلز پايين حرارت كل را دريافت كند.
  2. ضخامت جوش در قسمت جوشكاري شده بايستي حداقل باندازه فلز اصلي باشد. براي اين منظور بايد سيم جوشكاري را باندازه كافي اضافه كرد تا سطح جوش كمي برآورده شود.

مبتديان معمولاً ميخواهند بدون آنكه به فلز پايين حرارت كافي رسيده و كاملاً ذوب شود، جوشكاري كنند. قبل از آزمايش، ظاهر جوشكاري را بايد از نزديك مورد بررسي قرار داد. بايد ديد آيا گرده جوش يكنواخت است؟ آيا عرض جوشكاري ثابت مي‌باشد، آيا كار تميز و ظاهر كلي آن چگونه است؟ نفوذ نبايد بطسح پائين فلز زيري برسد، (نفوذ نبايد زياد باشد) و گرده جوش بايد مستقيم باشد.

اين نوع جوشكاري روي هم را جوش توپي ناميده‌اند. انجمن جوشكاران، جوش توپي را چنين تعريف كرده‌اند:

جوشكاري توپي عبارت از چسباندن لنت به فلز است. سوراخهائي روي لنت كنده يا بريده‌اند و بعداً آنرا روي اين سوراخها بفلز جوش داده‌اند. قطر سوراخها مختلف است و بستگي به ضخامت لنتي دارد كه با جوش پر شده و به فلز بدنه و اطراف سوراخ متصل ميشود.

شعله مشعل را بايد روي فلز بدنه متمركز كرد تا در همان وقت كه فلز بدنه به نقطه ذوب ميرسد، اطراف سوراخ روي لنت نيز تا همان درجه حرارت گرم شود. در تعمير لوله‌هاي هواپيما اين نوع جوشكاري را جوش گل سرخي مي‌نامند.

جوش شكاف نيز از هر لحاظ شبيه جوشكاري توپي است.

جوشكاري اتصال خارج گوشه‌اي

بدون استفاده از سيم‌جوش ميتوان اتصال خارج گوشه‌اي را جوشكاري كرد. روش ديگر جوشكاري گوشه‌ خارج را در اين روش دو قطعه فلز روي هم قرار نگرفته است. در عمل جوشكاري، كنار دو قطعه فلز ذوب شده و جوش را باضافه كردن فلز سيم جوش تكميل ميكنيم.

جوشكاري داخلي اتصال آگوشه

تمرين اين جوشكاري نسبتاً ساده است، در عوض شايد مشكل بتوان نفوذ كامل را بدست آورد. دو قطعه فلز بضخامت اينچ كه سطوح داخلي آنها عمود بر هم است يا بصورت L (اتصال گوشه‌اي) يا بصورتT معكوس قرار داده و همانطور گوشه داخلي را جوش ميدهيم. براي جوشكاري در وضع L از شعله مشعل در داخل L استفاده مي‌كنيم. چون مشكل بتوان از اكسيژن هوا براي احتراق كامل استيلن استفاده كرد، در اينحالت لازم است شير اكسيژن كافي براي تكميل احتراق تأمين شود. اين عمل باعث ميشود كه شعله در شرايط عادي اكسيد‌كننده باشد، در حاليكه در اين وضع خاص شعله خنثي است.

تمرين مربوطه را ميتوان بدو نحو انجام داد:

  1. مناسب‌تر اين است كه دو قطعه فلز را تحت زاويه 45 درجه نسبت به سطح افق قرار دهيم. تا مطابق به اين ترتيب جوشكار بسادگي ميتواند كار خود را انجام دهد. در اينجا اتصال تحت زاويه 45 درجه نسبت به افق قرار گرفته در حاليكه خود جوشكاري در سطح افق انجام ميشود. ابتدا بايد دو انتهاي قطعات را محكم كرد و بعد جوشكاري نمود.
  2. روش ديگر اينست كه يك قطعه را افقي و قطعه ديگر را قائم نگاهداشت، بطوريكه كناره قطعه و قائم در وسط قطعه فلز افقي قرار بگيرد. قبلاً بايد دو انتهاي فلز را محكم كرد. لزومي ندارد براي انقباض و انبساط فلز در اينحالت محلي پيش‌بيني نمود. وقتي جوش سرد شده و جامد شود دو فلز بطرف هم كشيده مي‌شوند. در اينجا طرز قرار دادن سيم جوشكاري و گرفتن مشعل مثل حالت قبل است.

جوشكار ملاحظه ميكند كه در اينجا احتياجي بحركت زياد مشعل نيست. اين مطلب اهميت زيادي دارد كه قبل از وارد كردن سيم جوشكاري، حوضچه بايد درست شده باشد. در غير اينصورت نفوذ كامل نخواهد بود. براي اينكه فلز مذاب بخوبي داخل راس خوش شود بايد مشعل را بدون اينكه مخروط داخلي شعله به فلز نزديك شود، بجوش نزديك كرد. وقتي سيم جوشكاري را ميخواهيم اضافه كنيم، مشعل را كمي دورتر مي‌كنيم. در اين حال جوشكار عملاً جوش افقي را در سطح قائم (قطعه قائم) انجام ميدهد. پس از تكميل جوش، بايد در برسي مجدد، گرده جوش بخوبي ديده شود. ذوب خوب و عرض جوش مناسب و ظاهر آن تميز باشد. منظور ما از توزيع مساوي اين است كه نصف جوش روي يك قطعه و نصف آن روي قطعه ديگر باشد. همچنين بايد توجه داشت كه روي قطعه فلز قائم هيچ نشانه‌اي وجود نداشته باشد كه مقداري از فلز ذوب و خارج شده و در نتيجه جوش ضعيف شده باشد. براي اينكه نفوذ جوش را امتحان كنيم دو قطعه فلز را مثل صفحات يك كتاب رويهم مي‌بنديم. عدم نفوذ چنين نمايان مي‌گردد كه فلز افزوده شده از فلز بدنه كنده ميشود.

طرحهاي متنوعي از اتصالهاي معمولي T شكل را آورده‌ايم.

اوضاع مختلف جوشكاري

جوشكاري در وضع تخت (بطرف پائين) خيلي بآساني انجام ميشود گرچه اغلب مجبوريم در اوضاع ديگر نيز جوشكاري نمائيم.

تا بحال اوضاع مختلف زير شناخته شده است:

جوشكاري در وضع تخت: جوشكاري در اين وضع از بالا انجام شده و سطح جوشكاري تقريباً افقي است.

جوشكاري در وضع افقي: يكي از وضعيت‌هاي جوشكاري است كه عمل در بالاي يك سطح نسبتاً افقي انجام شده و در اين حال سطح ديگر تقريباً عمودي است.

جوشكاري پخ: در اين نوع جوشكاري محور جوشكاري تقريباً در سطح افقي است در حاليكه سطح جوشكاري تقريباً در امتداد قائم قرار دارد.

جوشكاري در وضع قائم: در اين وضع، محور جوشكاري تقريباً قائم است.

جوشكاري در وضع بالاي سر: در اين وضع جوشكاري از پائين انجام شده محور اتصال و فلز بدنه هر دو تقريباً در وضع افقي قرار دارند.

جوشكاري اكسي استيلن در وضع افقي

در اين وضع اتصال افقي در يك سطح قائم قرار گرفته است. جوشكاري در اين وضع در اتصالهاي لب‌به‌لب، اتصالهاي گوشه داخلي و اتصال روي هم انجام ميشود. از جهت ايمني و براي اينكه جوشكاري عالي باشد، سر مشعل در امتداد اتصال قرار نگرفته بلكه بطرف بالا قرار مي‌گيرد. نيروي سرعت گازهاي خروجي از سر مشعل، مانع پائين آمدن فلز ذوب شده ميگردد. معلوم ميشود در جوش افقي در وضع قائم، نفوذ كاملتر و بهتر از وضع تخت بوده و جوشكار به طور ساده‌تر مي‌تواند گرده جوش بهتري را به تهيه كند. جوشكاري افقي روي سطح افقي خيلي ساده‌تر از جوشكاري قائم يا افقي، و ظاهر آن بهتر است.

جوشكاري اكسي استيلن در وضع قائم

جوشكاري قائم، در امتداد قائم و ريو سطح قائم انجام مي‌گيرد. تمرين جوشكاري در وضع قائم در اتصال لب‌به‌لب است. اگر احتياط‌هاي زير را در نظر بگيريم با انجام چند تمرين، عمل جوشكاري بسيار ساده مي‌شود.

  1. بايد جوشكاري را بطرف بالا شروع كرد. مشعل را تقريباً با زاويه 15 تا 30 درجه نسبت به سطح فلز نگاه داشته و سر مشعل را بطرف بالا نگاه مي‌داريم.

در اين حالت نيروي گازي كه با سرعت خارج مي‌شود از پائين آمدن فلز مذاب جلوگيري مي‌كند.

  1. مشعل بايد با دامنه خيلي كم حركت داشته باشد تا مانع پائين آمدن فلز مذاب گردد تا فلز مذاب دائماً در محل خود قرار گيرد.
  2. وضع گرده جوش‌ها و نفوذ ذوب را بايد طبق دستورات ذكر شده در مباحث قبل مورد توجه قرار دهيم.

جوشكاري اكسي استيلن در حالت سر بالا

جوشكاري بالاي سر مشكل‌ترين حالت جوشكاري است. جوشكار بايد قبلاً در اوضاع ديگر جوشكاري مهارت لازم را بدست آورده و بعداً جوشكاري بالاي سر را تمرين كند. تا جوشكار در اين وضع مهارت لازم را پيدا كند.

جوشكار بايد با پوشيدن لباسهائي كه آتشگير نيست خودش را محافظت كند، همينطور بايد دستكش محافظ و كفش‌هاي ساقه‌دار پوشيده، جيبهاي شلوار و لباسش بايد روجيبي داشته و پائين شلوارش پاكتي نداشته باشد.

تمرين جوشكاري بالاي سر بايد بر روي كليه حالات گفته شده انجام شود. حداقل دو عدد جوش خيلي خوب روي هر نوع اتصال انجام دهيد تا باندازه كافي مهارت پيدا كنيد. محل جوشكاري بايد حدود 6 تا 12 اينچ بالاي سر قرار گيرد تا جوشكاري براحتي انجام شود. در اين حال جوشكار در يك طرف درز قرار گرفته، عمل جوشكاري موازي شانه‌ها انجام ميشود. محل سيم جوشكاري و مشعل نسبت به حوضچه تقريباً شبيه وضع سيم و مشعل در جوشكاري بطريقه‌هاي ديگر است. نيروي گازهائيكه با سرعت از شعله مشعل خارج مي‌شوند و همچنين كشش سطحي موجود (كشش مولكولهاي روي يكديگر) از سقوط فلز مذاب جلوگيري ميكنند با وجود اين بايد مواظب باشيد فلز را زياد گرم نكنيد تا فلز مذاب خيلي سيال نشده و باعث ريختن آن نگردد.

شعله را بايد بسرعت از حوضچه دور كرد و دوباره بآن برگردانيد. با تنظيم حركت و وارد كردن سيم جوشكاري در حوضچه ميتوان در اين وضع نيز تقريباً بهمان خوبي جوشكاري تخت، جوشكاري كرد.

تهيه اتصال براي جوشكاري ورقه

براي جوشكاري ورقه فلز ضخيم و نازك، جوشكار بايد مهارت كافي داشته باشد. انجمن جوشكاران در مورد اتصالها و اجزاء اتصالهاي جوشكاري از اصطلاحات استانداردي استفاده ميكند. آماده سازي فلز مورد جوشكاري، روش‌هاي مختلفي دارد كه هر كدام از آنها بضخامت فلز بستگي دارند.

اتصال مستقيم يخ‌دار يا V شكل از همه معمول‌تر است. زيرا آنرا با وسايل مختلف موجود در كارگاه‌هاي معمولي ميتوان تهيه كرد. شيارهاي بشكل U و J احتياج به وسائل ديگري دارد كه البته اين نوع شيارها از لحاظ صرفه‌جويي در سيم جوشكاري و مصرف گاز يا برق و زمان، اقتصادي‌تر هستند. در موقع جوشكاري ورقه‌هاي فلزي بوسيله جوش اكسي استيلن، حركت سيم جوش و مشعل بايد متناسب باشد. باين ترتيب ميتوان به بهترين وجه حوضچه را از لحاظ ذوب و اضافه كردن فلز بآن كنترل كرد.

جوشكاري چپ به راست

در اين نوع جوشكاري نسبت به فلز كار زاويه 30 تا 45 درجه ميسازد و جهت پخش شعله برخلاف قسمتي از كار است كه جوشكاري شده است. باين ترتيب جوش داده شده، بتدريج سرد ميشود و فشارها تا حدود زيادي كاهش پيدا مي‌كنند. بعلاوه جوشكار ميتواند گرده جوش و نفوذ خوبي بدست آورد. معمولاً چدن و لوله فاضلاب را باين روش جوشكاري ميكنند. ضمناً براي كم كردن فشار در جوشكاري قطعات سنگين نيز از اين روش استفاده مي‌كنند. چون شعله دائماً روي قسمت گرم كه بتازگي جوشكاري شده پخش مي‌گردد، حوضچه بزرگتري تشكيل ميشود. پس براي اينكه حوضچه بصورت گرده جوش درآيد لازم است در فواصل زماني مساوي شعله را بطرف بالا منحرف كنيم تا كنارحوضچه كمي سرد شده و جامد گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment