پروژه رشته تاریخ در مورد سوسياليسم از دوران غارنشيني تا ظهور تورات- قسمت چهارم

مقام والاي خانواده در تورات

بحث در مورد عبرانيان چندان ساده نيست زيرا درتاريخ و كتاب مقدس آ‌نان، مالكيت اشتراكي و خصوصي بطور همزمان پذيرفته و ردشده است. فروخته است، به دست خريدار آن تاسال يوييل بماند ـ يعني 50سال ـ و درسال يوييل رها خواهد شد و او به ملك خود خواهد برگشت.» (سفر لاويان، باب25، آيه 28). و اين تأكيدي است برحقوق عاليه و غيرقابل انتقال خانواده.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

كتاب مقدس براي خانه دو نوع قاعده وضع مي‌كند: يكي درمورد خانه‌هاي مسكوني واقع در شهرهاي محصور و ديگري دربارة خانه‌هاي روستائي درميان دشتها. خانه‌هاي نوع اول را مي‌توان فروخت و فروشنده حق بازخريد تا پنجاه سال محفوظ مي‌ماند و پس از آن به ملكيت قطعي خريدار درخواهد آمد. به عبارت ديگر، خانه‌هاي شهري را بآساني مي‌توان خريد و فروش كرد ولي خانه‌ها روستائي تا پنجاه سال بلاتكليف باقي مي‌ماند.

قوانين مذكور ممكن است اين اشتباه و تصور را پيش‌آورد كه وقتي يهوه صحبت از «زمين‌تو» و «خانة همساية تو» مي‌كند ويا كسي را كه گله‌اش درمراتع ديگران بچرد، محكوم به پرداخت غرامت مي‌سازد، مالكيت شخصي را تسجيل كرده است اما واقعيت اين است كه منظور يهوه ماليكت خانوادگي است (امثال سيلمان، باب 19، آية4).

همين قوانين دربارة چهارپايان هم‌جاري است. مالكيت گله در آغاز اشتراكي بود و بعد به صورت خانوادگي درآمد. مالكيت گله را از آن روبايد خانوادگي تعبير كرد كه مي‌بينيم هابيل نخستين نوزاد گله‌اش را به خداوند پيشكش مي‌كند (سفر پيدايش، باب4، آية 4) و يهوه مي‌گويد: «لوط را گله و رمه و خيمه‌ها بود» (سفر پيدايش، باب 12، آية5) و حضرت ابراهيم نيز «هفت بره‌اش را به‌ ابي‌ملك مي‌دهد» (سفر پيدايش، باب21 آية 30) اما وقتي يهوه در مجموعة قوانين خود مي‌‌گويد: «اگر گاو شخصي گاو همساية اورا بزند و آن بميرد، پس گاو زنده را بفروشند و قيمت آن را تقسيم كنند» (سفر خروج، باب21، آية 35) و يا «اگر كسي گاوي يا گوسفندي را بدزدد و يا آن را بكشد به عوض گاو پنج‌گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد» (سفر خروج، باب 22، آية1) و يا «در هفتمين روز آرام كن تاگاوت و الاغت شما دادم تا مالك آن باشيد و زمين را به حسب قبايل خود به قرعه تقسيم كنيد، براي كثير نصيب اورا كثير بدهيد و براي قليل نصيب اورا قليل بدهيد» (سفر اعداد، باب 33، آيات 53 و 54). بدين ترتيب از مالكيت همگاني به مالكيت قبيله‌اي مي‌رسيم.

وقتي يهوديان شهرتشين شدند و اقتصاد شباني آنها به اقتصاد كشاورزي تغيير يافت، قبايل آنان زمينها را بين خانواده‌ها تقسيم كردند و بدين ترتيب مالكيت پدر تباري احياء گرديد و مالكيت خانوادگي كه سرانجام به مالكيت شخصي منجر شد، به سرعت گسترش يافت.

اين نوع مالكيتها ديرزماني در اسرائيل مرسوم بود و كلية اموال به خانواده تعلق مي‌گرفت و نه پدر خانواده كه به عنوان نمايندة‌ اعضاي خانواده ادارة امور اموال را برعهده داشت. درآن زمان فرد هيچ‌بود: عضوي از خانواده بود كه نمي‌توانست زمين خانوادگي را خواه به‌صورت فروش و خواه به‌شكل هبه يا به‌وصيت و ارث به‌ديگر منتقل سازد. خدا زمين را از پيش به اخلاف و بازماندگان گروه عطا كرده بود.

پيش‌تر هم وقتي «خدا حضرت آدم را گرفت و اورا در باغ عدن گذاشت تا كرده و آن رامحافظت نمايد» (سفر پيدايش، باب2، آيه 15) معنايش اين است كه آدم حق داشته آ‌ن‌را به بازماندگانش منقل سازد. حضرت ابراهيم نيز بهمين ترتيب مالك شد و يهوه به اوگفت: «تمام اين زمين را كه مي‌بيني به تو و ذريت تو تا ابد خواهم بخشيد،» (سفر پيدايش، باب13، آية 15) و افزود: «سرزمين كنعان را به تو و بعد از تو به ذريت تو به ملكيت ابدي مي‌دهيم» (سفر پيدايش، باب17، آية 8). مالكيت يعقوب و بازماندگانش ترتيب تأكيد گرديد: «و سرزميني را كه به ابراهيم و اسحق دادم به تو دهم و به ذريت بعد تواين زمين را خواهم داد» (سفر پيدايش، باب 35، آية 12).

كتاب مقدس يهوديان خصلت خانوادگي مالكيت را با تفاوتي كه بين زمين و خانه‌‌ قائل مي‌شود مشخص مي‌سازد. زمين را نمي‌توان براي مدت طولاني از خانواده گرفت. اگر آن را بفروشند، فروشنده و اعضاي خانواده حق بازخريد آن را دارند و هرحال بايد به آنها مسترد شود. تورات مي‌گويد: «و اگر نتواند براي خود پس بگيرد، آنگاه آنچه كند.

هم آرام گيرند» (سفر خروج، باب23، آيه 12) اي منظورش مالكيت شخصي چند رأس دام نيست؟

گرايش به مالكيت شخصي در تورات

همين وضع در مورد اموال منقول نيز مشاهده مي‌شود. خيمه‌هاي يهوديان به هنگام مهاجرت از مصر، هنوز اشتراكي بود ولي غنائم ابتدا به قبايل و سپس به افراد تعلق داشت. زماني كه يهوديان قبيلة مادياني را شكست دادند، به نص تورات: «هريك از مردان جنگي غنيمتي براي خود برده بودند» (سفر اعداد، باب31، آية 54) و هنگامي كه كنعانيان را مغلوب ساختند، غنيمت خود را كه عبارت از «يك يا دو دختر براي هرمرد و رختهاي رنگارنگ براي سيسرا ـ سردار لشكريان يهود ـ بود» بدست آوردند (سفر داوران، باب 5، آية 30) غنيمت بردگان و خدمتكاران جاي خود را داشت زيرا آنان درحكم اسباب و اثاث خانه بودند چنانكه خزائني كه حضرت موسي به يهوه پيشكش مي‌كند (انگشتريها و حلقه‌ها، سنجاق سينه‌ها و نقره‌ و برنز، چوب اقاقيا و عقيق و عطريات و روغنهاي خوشبو) نيز جزو وسايل خانگي بشمار مي‌آمدند كه پيش از آنكه به خداوند پيشكش شود مي‌بايست به فرزندان اسرائيل هبه‌شود.

يكي از دلايل وجود مالكيت، فرامين دهگانه (احكام عشره) خداوند به حضرت موسي است كه مي‌گويد: «دزدي مكن، به زن همسايه طمع مورز، برمال همسايه طمع مكن» پس بايد مالكيت وجود داشته باشد تا بتوان مال ديگري را دزديد. درچند جاي تورات از وام دادن و وام گرفتن صحبت شده است مثلا در جايي‌ آمده است: «اگر نقدي به فقيري قرض دادي» و يا «اگر رخت همساية خود را به گرو گرفتي» (سفر خروج، باب 22، آيات 24 و25)، پس بايد ثروتمنداني وجود داشته باشد كه بتوان از آنها قرض كرد. درآن زمان پاره‌اي از يهوديان ثروت بسيار داشته و جمعي ديگر بي‌چيز و تهيدست بوده‌اند. تورات از مزرعه‌داراني سخن مي‌گويد كه مالك پنج جفت گاو هستند واز دهقاناني ياد مي‌كندكه حتي يك بز هم ندارند. وجود اغنيا وفقرا سرانجام اسرائيل را به صورت يك جامعة‌ طبقاتي درآورد. تجارت بين يهوديان آزاد بود و آنان را از نوعي پول فلزي در مبادلات خود استفاده مي‌كردند كه بايد توزين مي‌شد. تورات مي‌گويد: «پس ابراهيم سخن عفرون را اجابت نمود و چهارصد مثقال نقرة رايج‌المعامله را به نزد عفرون وزن كرد» (سفر پيدايش، باب 23، آية 16)، و عزرا براي شمارش پيشكشيهاي خشايارشا پادشاه ايران به حضور يهوه «ششصد و پنجاه وزنه نقره و صدوزنه طلا را توزين كرد» (كتاب عزرا، باب هشتم، آية 26) درآن زمان واحد وزن تالان ناميده مي‌شد كه ريشة «تالار» بمعني ترازو مشتق شده و هر تالان معادل 3000 سگالا بود. كتاب مقدس يهوديان داد و ستد را رد نمي‌‌كند و مي‌گويد: «از سود بردن كم زياد و منفعت كردن در داد وستد شمر نداشته باش» (كتاب جامعة‌ سليمان، باب 42، آية4). اما استعداد يهوديان در تجارت آن چنان بود كه مي‌بايست آنان را از انحراف و سودجويي برحذر داشت. كاسب مي‌بايست ترازوي صحيح بكار برد، قاچاق و احتكار عملي مذموم و درخور مجازات بود و وقتي حضرت مسيح ظهور كرد مجبور شد بگويد ثروتمند بآساني نمي‌تواند به درگاه خدا راه يابد و ناگزير بازرگاني را كه در معابد به داد و ستد اشتغال داشتند، بيرون براند.

بايد پرسيد چگونه يهوديان درطي 18قرن از سيستم اشتراكي به اقتصاد آزاد روي آورده‌اند؟ منحن سوسياليسم يهوديان كاملا پاسخگوي اين سؤال است: بيابانگردها شهرنشين و شبانان كشاورز شدندو دروازة شهرها به روي تجارت بازشد و پول قانونش را ديكته كرد و كمونيسم جاي خود را به سرمايه‌داري داد.

با اين همه، هنوز جوهر زندگي اشتراكي اثرات خود را بربعضي از جنبه‌هاي اقتصاد باقي گذاشته بود. مثلا هرگونه داد و ستدي باخارج ممنوع و تجارت خارجي در انحصار دولت بود و فقط دولت مي‌توانست ارابه را از مصر، اسب را از كيليكيه، وچوبهاي گرانبها را از اوفير وارد كند كاروانهائي كه از فلسطين روغن به مصر وعسل به فنيقيه مي‌بردند، بوسيلة اعراب هدايت مي‌شدند، نه عبرانيان.

يك قرينة ديگر از تجديد حيات سوسياليسم در اين منطقه، وجود فرقة اسيني‌ها است كه در طومارهاي بحرالميت به آنها اشاره شده است. فرقة مزبور نظا يك جامعة بدون پول و زن را پذيرفته بود و پيروانش تحت رهبري يك قاضي اعظم همانند تارك دنياها با رضايت و چشمپوشي از لذات دنيوي زندگي مي‌كردند و شعارشان اين بود: «مردم در رديفهاي هزار،صد، پنجاه و ده‌نفري با نظم و ترتيب حركت مي‌كنند». رهبانان كومران[1]غذاي خود را دسته‌جمعي صرف مي‌كردند و شام آخر حضرت عيسي ا زاين آئين الهام گرفته است. حتي نام كليسا[2] به معني مجمع از گردهم آئيهاي عارفانة آنها مشتق شده است و همينها بودند كه غسل تعميد در آئين پرستش مسيحاي موعود را متداول كردند كه بعدها حضرت عيسي دين خود را براساس آن پايه‌گذاري كرد.

بدين سان تمايلات فردي و خانوادگي و اشتراكي در ميان قوم يهود چنان بهم آميخته‌اند كه اين قوم حتي بعد از هزاران سال استعداد خاصي دركسب و تجارت دارد و هنوز به زندگي قبيله‌اي كه امروز به صورت كيبوتص تجلي يافته گرايش شديدي نشان مي‌دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment