پروژه رشته تاریخ در مورد بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران – قسمت دوم

– ورود قشون عثماني به آذربايجان:

… «تفو بر تو اي چرخ گردون تفو» كه عثماني ايران كند آرزو …

(عارف قزويني، ديوان، ص 336)

… شنيدم كه در حمله ايروان چنين گفت سلطان عثمانيان
كه ايران خدا داده گنجينه اي است بر آن ملك تبريز قفلي گران…

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

(حسين مسرور، راز الهام، ص 32)

14- در بيان اوضاع مجلس سوم شورا (انتخابات، وكلا، مجلس):

… به مرگ غير چو ديدند نفع خويش از آن جماعتي رگ يك ملتي به خواب زدند…

(عارف قزويني، ديوان، ص 285)

در مجلس به فرخي واشد آنچه گم گشته بود پيدا شد…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 228)

… به ويژه مجلس امروز ما كه گرنامش شدست ملي، مشتق بود زلفظ ملال…

(غلامرضا روحاني، كليات، ص 297)

1294 خورشيدي

15- جنگ اصفهان:

اصفهانا گشته اي مأواي شيران آفرين كرده‌اي بنياد استبداد ويران آفرين…

(نسيم شمال، كليات، ص 321)

باز بربام صفاهان كوس هشياري زدند خفتگان مهد غفلت دم ز بيداري زدند…

(وحيد دستگردي، كليات، ص 600)

16- معاهدة 1915 م. (در باب مداخلة روس و انگليس در امور مالي ايران)

… اين كشور تحت الحمايه نيست هم نيز برنجد ز صحبتش…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 244)

1295 خورشيدي

17- نخست وزيري وثوق الدوله 9:

خوش زي اي دل ايران نه چنان خواهد بود كه در او دزد عسس، گرگ شبان خواهد بود…

(وحيد دستگردي، كليات، ص 235)

1297 خورشيدي

بر كناري مستوفي الممالك 10 و رئيس الوزاريي صمصام السلطنه11:

اين شنيدم كه چو كابينة مستوفي رفت فرصت افتاد به كف مردم فرصت جو را
از وطن خواهان يك عده به هم جمع شدند عرضه كردند شهنشاه فلك نيرو را
كاندر اين ملك رئيس الوزرايي بايد كه به اعجاز كند سخرة خود جادو را…
بعد يك هفته ملك داد به آنان پيغام كه نكو جستم بر درد شما دارو را
پس از انديشه مرا رأي به صمصام افتاد از همه خلق پسنديدم اين هالو را

(ايرج ميرزا، ديوان، ص 165 و 166)

19- كشته شدن حيدر عمو اوغلي12 به دستور ميرزا كوچك خان جنگلي:

… به پيش اهل زندان صدر مليون نمايان شد سخن كوتاه، حيدر با رفيقان تيرباران شد…

(ابوالقاسم لاهوتي،‌ديوان، ص 271)

20- رفتن احزاب از تهران به قم:

… اين همان ماه كه يك دسته ز مردم رفتند سوي قم
قم غم شد و غم قوت و غذاي رفقا شد اين ظلم به ما شد…

(نسيم شمال ، كليات، ص 160)

21- نهضت جنگل :

… ديروز كه در محيط گيلان بد پرچم انقلاب بر پا
از خون مبارزان زحمت گلگون شده بود آب دريا…

(ابوالقاسم لاهوتي، ديوان، ص 591)

شد به اقبال شهنشه ختم كار جنگلي جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزلي…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 265)

1298 خورشيدي

22- قرارداد 1919 م:

… به انگليس كه تلبيس اوست برتر از ابليس فروخت خاك وطن را وزير اعظم ايران…

(عارف قزويني، ديوان، ص 284)

با وثوق الدوله اي باد صبا گو اين پيام: با وطن خواهان ايران بدسلوكي نيك نيست..
آن كه استقلال ما را در قرار انشا نمود مقصدش از آن مواد شوم، جز تمليك نيست..

(فرخي يزدي، ديوان، ص 257)

… او گمان دارد كه ايران بردني است همچو شيره، سرزميني خوردني است
با وثوق الدوله بست ، اول قرار ديد از آن ، حاصلي نامد به كار…

(ميرزاده عشقي، كليات، ص 277)

23- بازگشت مهاجرين سياسي به ايران:

هزار شكر كه ايران چو كبك زخمي باز برون ز پنجه شاهين و شاهباز آمد…

(عارف قزويني، ديوان، ص 279)

1299 خورشيدي

24- كشته شدن خياباني13:

… گر خون خياباني مظلوم بجوشد سرتاسر ايران كفن سرخ بپوشد…

(محمد تقي بهار، ديوان، ص 271)

برد ز افق بر چرخ ، فوارة خون هر روز تا غوطه زند خورشيد درخون خياباني…

(فرخي يزدي، ديوان، ص 401)

25- سردار سپه شدن رضا خان پهلوي:

سردار سپه چو قد مردي افراخت تيغ آخته تا خطة خوزستان تاخت

(اديب نيشابوري، ديوان، ص 230)

… تجارت نيست صنعت نيست ره نيست اميدي جز به سردار سپه نيست

(ايرج ميرزا، ديوان، ص 94)

… باد سردار سپه زنده در ايران عارف كشور رو به فنا را به بقا خواهد برد

(عارف قزويني، ديوان، ص 312)

1300 خورشيدي

26- وزير جنگ شدن رضا خان پهلوي:

… آن وزير جنگ كز وي اهل تهران راضي اند زينت مجلس رضا خان است گويي نيست هست…

(نسيم شمال، كليات، ص 68)

… اصلاح وزير جنگ با پارلمان نيكو قدمي بود كه برداشته شد

(فرخي يزدي، ديوان، ص 344)

27- اوضاع مجلس چهارم (انتخابات، وكلا، مجلس)

… يك دسته رند و قلاش دلدادة وكالت هر گوشه پهن كرده سجادة وكالت…

(نسيم شمال، كليات، ص 242)

… زدستبرد وكيل و وزير غارتگر شدي چو لخت، دگر دزد انتخاب مكن…

(عارف قزويني، ديوان، ص 308)

… خواستم مثبت شوم، باشد اگر كابينه خوب چون بديدم، ديدم اين كابينه، آن كابينه نيست…

(فرخي يزدي، ديوان، ص 111)

… اين مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود ديدي چه خبر بود؟
هر كار كه كردند، ضرر روي ضرر بود ديدي چه خبر بود؟

(ميرزاده عشقي، كليات، ص 450)

28- اعطاي امتياز نفت شمال به آمريكا:

… حقوق نفت شمال و جنوب خاصة ماست بگو به خصم بسوزان به نفت پيكر خويش

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 945)

1301 خورشيدي

29- استخدام ميلسپو مستشار آمريكايي:

… طي گشت هرج و مرج زمستان كز آسمان آورده اند بهر چمن مستشار نو…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 953)

گر درد عموم را دوا بايد كرد با كوشش مستشار ما بايد كرد…

(فرخي يزدي، ديوان، ص 338)

1302 خورشيدي

30- وزارت و كابينة رضاخان پهلوي:

با مشت و لگد معني امنيت چيست بانفي بلد، ناجي امنيت كيست؟…

(فرخي يزدي، ديوان، ص 326)

31- اوضاع مجلس پنجم (انتخابات، وكلا، مجلس):

… دقتي چون كه در وكيل نشد بهر ما هيچ كس كفيل نشد…

(نسيم شمال ، كليات،‌ص 524)

 

… هر منتخب اين دوره وكيل الدوله است دردا كه يكي وكيل ملت نشود

(محمدهاشم افسر، ديوان ، ص 96)

… هر چه رأي از دل صندوق برون مي آيد دادش از رأيِ خر و ناله اش از رأي خر است…

(فرخي يزدي، ديوان، ص 91)

1303 خورشيدي

32- شهادت ميرزاده عشقي:

… حال عشقي اگر كه حق گو بود زين شهادت مقام او افزود…

(نسيم شمال، كليات، ص 540)

… چون كشته شد به سال مهش گفتم بادا شهيد عشق وطن عشقي

(محمدهاشم افسر، ديوان ، ص 74)

… شاعري نو بود و شعرش نيز نو شاعر نو رفت و شعر نو بمرد

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 980)

… دادند بسي به راه آزادي جان اما چه نتيجه ملت آزاد نشد

(فرخي يزدي، ديوان، ص 343)

عشقي كه بود محرم اسرار ما به كار عشقي نمود و عشق دگر را گرفت پيش

(نيما يوشيج، مجموعه اشعار، ص 876)

از جان گذشت عشقي و اجرت چه يافت ؟ مرگ اين كارمزد كشور و آن كاركرد او

(شهريار، ديوان، ص 366)

33- ترور نافرجام ملك الشعراي بهار و كشته شدن واعظ قزويني:

… خواستند اهرمنان تا كمينگاه مرا خون بريزند از اين رو ره و بيراه زدند
ناگهان واعظ قزوين به كمينگاه رسيد بر سرش ريخته و زندگي اش تاه زدند…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 315)

34- در بيان مخالفت با جمهوري پيشنهادي رضا خان پهلوي:

… از براي ما فقيران بود مشروطه زياد حال در جمهور بايدداشت دست آهنين…

(نسيم شمال، كليات، ص 404)

 

… آن كه با آب و گلشن بندگي آميختند لايق تربيت ملي و جمهوري نيست…

(وثوق الدوله، ديوان، ص 60)

… بي علمي و آوازة جمهوري ايران اين حرف درين مملكت امروز جفنگ است..

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 307)

… اين چه بيرق هاي سرخ و آبي است مردم، اين جمهوري قلابي است…

(ميرزادة عشقي، كليات، ص 278)

35- در بيان موافقت با جمهوري پيشنهادي رضا خان پهلوي:

… پس از مصيبت قاجار،‌عيد جمهوري يقين بدان بود امروز بهترين اعياد…

(عارف قزويني، ديوان، ص 311)

1304 خورشيدي

36- خلع احمدشاه قاجار:

… احمد از تخت چون فرود آيد پهلوي جاش متكي باشد

(ايرج ميرزا، ديوان، ص 175)

… گداي كوي خرابات را بشارت ده هم عن قريب شه كامران نخواهد ماند…

(عارف قزويني، ديوان، ص 299)

37- انقراض قاجاريه:

… ديگر مكنيد عنوان قجر بنمود وداع ايران قجر…

(نسيم شمال، كليات، ص 416)

… بنگر يكي به چشم خرد كايدون بر باد رفت دولت قاجاري…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 317)

38- مرگ محمدعلي شاه قاجار:

چون محمدعلي ز دار فنا كرد در بارگاه هستي رو…

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 898)

… همين بس كه گويم به تاريخ او محمدعلي شاه هم فوت شد

(ايرج ميرزا ، ديوان، ص 176)

وقايع دوران پادشاهي احمدشاه قاجار بيش از وقايع سياسي دوران ساير پادشاهان قاجار در شعر فارسي بازتاب داشته است. از بين اين حوادث معاهدة 1919 م انعكاس گسترده تري يافته است و سال 1304 خورشيدي سياسي ترين سال محسوب مي گردد. محمدتقي بهار، فرخي يزدي و عارف قزويني بيش از ساير شعرا به بيان مسائل سياسي روز در اشعارشان پرداخته اند. در مجموع محمدتقي بهار سياسي ترين شاعر پارسي گوي از صدور فرمان مشروطيت تا انقراض قاجار مي باشد.

توضيحات و تعليقات:

1و2: پاك و پاكيزه 3- وزير خارجه انگليس در ايران 4- افسر ستاد ارتش روسيه تزاري و فرمانده بريگارد قزاق در ايران 5- بوي خوش
6- آجودان ناصرالدين شاه كه در ابتداي سلطنت محمدعلي شاه به صدارت رسيد و در سال 1329 قمري به نيابت سلطنت احمدشاه برگزيده شد. 7- سپهدار محمدولي خان تنكابني، يكي از دو فاتح تهران 8- مصطفي عدل (منصورالسلطنه) حقوق دان و از رجال سياسي مهم دوران قاجار و رضا شاه پهلوي 9- حسن وثوق (وثوق الدوله) از كارگردان اساسي تاريخ مشروطيت ايران و باني قرارداد 1919 م. 10- حسن مستوفي 11- نجفقلي صمصام بختياري 12- از آزادي خواهان بنام ايران 13- شيخ محمدخياباني از آزادي خواهان معروف آذربايجان در دوران مشروطيت كه در جنگ با قواي دولتي به شهادت رسيد.

 

كتاب نامه:

1- اديب الممالك فراهاني، محمد صادق ديوان كامل (2 مجلد)، به كوشش مجتبي برزآبادي فراهاني، انتشارات فردوس، تهران،‌چاپ اول، 1378.
2- اديب نيشابوري ،‌عبدالجواد ديوان اشعار، به كوشش دكتريدالله جلالي پندري، نشر بنياد، تهران، چاپ دوم، 1377.
3- اسفندياري، علي (نيما يوشيج) مجموعه اشعار نيما يوشيج، به كوشش دكترابوالقاسم جنتي عطايي، انتشارات صنفي عليشاه، تهران، چاپ پنجم، 1368.
4- افسر، محمدهاشم (شيخ الرئيس) ديوان شيخ الرئيس افسر، به كوشش عبدالرحمان پارسا تويسركاني، سلسله نشريات ما،‌تهران، چاپ دوم، 1362
5- ايرج ميرزا ايرج ميرزا، به كوشش دكتر محمدجعفر محجوب، انتشارات انديشه، تهران، چاپ چهارم، 1356.
6- بهار، محمدتقي (ملك الشعرا) ديوان، نشر سمير، تهران، چاپ اول، 1378
7- بهجت، محمدحسين(شهريار) ديوان (2 مجلد)، انتشارات نگاه ، تهران، چاپ اول، 1382
8- حسيني، سيداشرف الدين (نسيم شمال) كليات، به كوشش احمد اداره چي گيلاني، انتشارات نگاه، تهران، چاپ اول، 1375.
9- دهخدا، علي اكبر ديوان دهخدا، به كوشش دكترسيدمحمد دبير سياقي، انتشارات تيراژه، تهران، چاپ دوم، 1361.
10- رعدي آذرخشي، دكتر غلامعلي پنج آيينه، چاپخانه كاوه، تهران، چاپ اول، 1358.
11- روحاني،‌غلامرضا كليات اشعار و فكاهيات روحاني، انتشارات سنايي،‌تهران
12- عارف قزويني، ابوالقاسم ديوان عارف قزويني، به كوشش مهدي نورمحمدي، انتشارات سنايي،‌تهران، چاپ اول، 1381.
13- عشقي، محمدرضا ميرزاده كليات مصور، به كوشش علي اكبر مشير سليمي، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ چهارم، 1342.
14- فرخي يزدي، محمد ديوان، به كوشش حسين مسرت، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1380.
فروزانفر، بديع الزمان مجموعه اشعار، به كوشش عنايت الله مجيدي، كتابخانه طهوري، تهران، چاپ اول، 1368.
16- لاهوتي، ابوالقاسم ديوان، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ اول، 1358.
17- مسرور، حسين رازالهام، چاپ كيهان، تهران، چاپ اول، 1338
18- مصاحبي نائيني، ميرزامحمدعلي (عبرت) ديوان كامل، به كوشش مجتبي برزآبادي، فراهاني، انتشارات سياسي، تهران، چاپ اول، 1376.
19- وثوق، حسن (وثوق الدوله) ديوان وثوق، به كوشش ايرج افشار، سلسله نشريات ما، تهران، چاپ اول، 1363
20- وحيد دستگردي، حسن ديوان وحيد دستگردي، به كوشش س. وحيدنيا، انتشارات آفتاب،‌تهران، چاپ اول، 1374.
21- وفا، نظام ديوان، به كوشش احمدكرمي، سلسله نشريات ما، تهران چاپ اول ، 1363

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment