پروژه رشته کشاورزی درباره خانواده گلسرخیان – قسمت چهارم

-8-1- (TD-PCR) Touch Down PCR

 در TD-PCR شرايط دوره اي به گونه اي است كه توليد محصولات نامناسب و آغازگر هاي دوتايي به حداقل مي رسند.   اتصال اوليه بالاتر از Tm آغازگرهاست اما در طول سيكلهاي بعدي، به تدريج كاهش مي يابد تا به زير دماي  Tmبرسد.  در اين صورت، قبل از هر اتصال غير اختصاصي ديگري، آغازگر ها تواليهاي كاملاًً مكمل خود را پيدا مي كنند و قطعات اختصاصي تري توليد مي كنند (33).

 4-8-1- PCR  آشيانه اي[1]

روش PCR آشيانه اي براي افزايش ميزان اختصاصي بودن واكنشي PCR كاربرد دارد. در اين روش دو نوع آغازگر براي تكثير توالي هدف استفاده مي شود.  ابتدا در دور اول ، آغازگرهاي بيروني قطعه DNA را تكثير مي كند.  قطعات حاصل به عنوان الگو براي آغازگرهاي بعدي مورد استفاده قرار مي گيرند و قطعه داخلي محصولات قبلي را تكثير مي كند.   به اين علت كه اين تكنيك هميشه محصولات غير اختصاصي را حذف مي كند، حساسيت و اختصاصي بودن واكنش را افزايش مي دهد.  هر چند خطر آلودگي در اين تكنيك بالاست و به خصوص آزمايشگاههاي تشخيصي بايد از آلودگي به شدت جلوگيري نمود (33,35).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

9-1- الكتروفورز ژل آگارز

آگارز يك پلي ساكاريد حاصل از جلبك دريايي آگار[2] است.  آگارزها از نظر نقطه ذوب (c35ْ تا c95 ) با يكديگر متفاوت هستند.  اندازه منافذژل بسته به غلظت آگارز قابل تعديل است.  الكروفورز آگارز روشي استاندارد براي تفكيك قطعات DNA و RNA است. عموماً يك ژل با غلظت 8/0 تا 1 درصد ممكن است براي تفكيك قطعات 100 تا 1500 جفت بازي مورد استفاده قرار گيرد. آگارز هاي با قدت تفكيك بالا (متافور[3]) قادر به تشخيص اضافه/ چند بازي هستند . ژل هاي آگارز با رنگهاي فلوئورسنت از جمله اتيديوم برومايد رنگ آميزي مي شوند.  نوار ها تحت نور UV نمايان مي گردند . اتيديوم برومايد داراي ساختار فضايي مسطح است كه با ملكول DNA پيوند مي شود.   اگر چه حركت الكتروفورزي DNA دورشته اي خطي در حضور رنگ به ميزان قابل ملاحضه  اي كاهش مي يابد، اما توانايي بررسي مستقيم ژل زير نور UV در طي انجام الكتروفورز از اين طريق اغلب امتياز بزرگي محسوب مي شود (39).

10-1- الكترفورز ژل پلی آكريل آميد[4]

ژلهاي پلي آكريل آميد اولين بار توسط ريموند و وين تراب در سال 1959 مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از ژلهاي پلي آكريل آميد به تفكيك قطعات كوچكتر كمك مي كند. در ژلهاي پلي آكريل آميد موقعيت نوار تحت تأثير تواليهاي بازي آنها مي باشد. قطعات غني از AوT آهسته تر از بقيه حركت مي كنند(40).  قطعات DNA  بعد از الكتروفورز توسط نیترات نقره رنگ آميزي و قابل رؤيت مي شوند. ژلهاي پلي اكريل آميد به تفكيك بهتر قطعات كمك مي كنند اما زمان طولاني تري براي تهيه و تفكيك قطعات نياز دارند (37).

11-1- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR

SSR ها بعنوان وسیله ای برای شناسایی ژنوپیتها و همچنین مطالعه ساختار جمعیتی گونه ‌های گیاهی مانند سویا (آکایا و همکاران، 1992، مورگانت و اولیوری، 1993، موگان و همکاران 1995) ذرت (سینور هان، 1993) کلم (لاگر کرانتز و همکاران 1993)گندم (دوس و همکاران، 1995) انگور (توماس واسکوت، 1993) جو (ساقی – معروف و همکاران 1994)، برنج (دو و تنکسلی، 1993) زو وکوچرت، 1پ993)، آفتابگردان (برونل، 1994)، آووکادو (لاوی و همکارانع 1995) و موز (جارت و همکاران، 1994) درآمده‌اند.

در سال 1998 L. Gian franceschi و همکاران با استفاده از 16 نشانگر SSR، تجزیه ژنتیکی سیب را بررسی کردند، با استفاده از این نشانگر میزان بالای پلی مورفیسم با میانگین 2/9 در هر لوکس و میانگین هتروزیگوستی 78/0 به اثبات رسید. و در نهایت اهمیت استفاده از نشانگرهای هم بارز در گونه‌های اصلاح نشده مطرح گردید.

در سال 1997 Guilford و همکاران فراوانی، پلی مورفیسم و شناسایی کولتیوارهای سیب را به استفاده از نشانگر SSR بررسی کردند. آنها نشان که حتی 3 جفت از نشانگر SSR قادر به تفرق 21 کولتیوار از سیب است.

در سال 1381 ارشادی برروی بعضی از ارقام سیب ایرانی به منظور بررسی خودناسازگاری، قرابت ژنتیکی برخی از این ارقام را با استفاده از نشانگر SSR بررسی نمود. ولی تاکنون هیچ گونه تحقیق عمده ای برروی تمام ارقام سیب که در ایران کشت می شود گزارش نشده است.

در سال 2001 T. yamaoto  و همکاران نشان دادند که SSR های ایزوله شده از سیب می تواند پلی مورفیسم و تنوع ژنتیکی در گلابی را شناسایی کند. نتایج این آزمایش نشان داد که SSR های ایزوله شده از سیب به میزان نسبتاً بالایی در گلابی حفظس شده بود. و می توانستند بعنوان نشانگر DNA در گونه‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

در سال 2004  L. pierantoni  و همکاران نشان دادند که بیش از 100 نشانگر از SSR های ایزوله شده از سیب، در دو جمعیت از گلابی اروپایی وجود دارد.

در سال 2001 K.Kenis و همکاران با استفاده از ریزماهواره ها 28 کولیتوار سیب و بعضی از نسلهای آنها را انگشت نگاری کردند. برای اثبات انگشت نگاری 80 کولیتوار از نسل اول را نیز مورد بررسی قرار دادند. اکثر ریزماهواره ها دو آلل مختلف را در هر ژنوتیپ نشان دادند. تعداد آللها در هر لوکوس ریز ماهواره از 13-4 آلل متغیر بود با میانگین 7/8 آلل در هر لوکوس ریزماهواره. انگشت نگاری نشان داد که به دلیل گرده افشانی باز و یا امکان ترکیب دانه ها کولتیوارهای والدین فرضی مربوط به هر ژنوتیپ همیشه صحیح نمی‌باشد.

در سال 2005 . N.C. Orgazie و همکاران ، 66 پایه سیب را با استفاده از 7 جفت آغازگر SSR به منظور تهیه شناسنامه ژنتیکی، تعیین تنوع ژنتیکی و تعیین ارتباط ژنتیکی مورد بررسی قرار دارند. تمام آغازگرهای SSR 1 یا 2 نوار در این 66 پایه ایجاد کردند و در نهایت تمام پایه های تجاری سیب به منظور شناسایی کلونهای اختصاصی انگشت نگاری شدند. در سال 2003 E.Coart و همکاران، تنوع ژنتیکی بین نمونه های سیب وحشی و کولتیوارهای درخت سیب را با استفاده از نشانگر AFLP و SSR به منظور بکار بردن این اطلاعات در برنامه های خفاظت ژنتیکی سیب های وحشی در معرض خطر موجود در بلژیک بررسی کردند

در سال 2007 S.Pereira. Lorenzo 114 کولیتوار محلی سیب و همچنین 26 کولتیوار تجاری غیر محلی را به منظور بررسی میزان تفاوتهای ژنتیکی بین آنها با استفاده از 10 جفت نشانگر SSP مورد آزمون قرار دادند. در تمام کولیتوارها 119 آلل یافتند که فراوانی 10 آلل از بقیه کمتر بود.

منابع و مآخذ:

طه نژاد ح ،1380. كشت و پرورش درخت سيب (سيري در باغداري نوين). انتشارات نقش مهر.

حق جويان ر، حسيني ح، 1378. توسعه باغهاي متراكم سيب با استفاده از پايه‌هاي رويشي (ايست مالينگ). انتشارات وزارت كشاورزي، معاونت امور باغباني، دفتر امور ميوه‌هاي سردسيري و خشك.

منيعي ع ،1371. سيب و پرورش آن. انتشارات اختر شمال.

فاوست م ،1377 . فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله. ترجمه: طلايي، عليرضا. انتشارات دانشگاه تهران.

  • امين ا، 1360. اسلام پزشك بي‌دارو. انتشارات نسل جوان.
  • بريماني ل، 1366. طب سنتي، داروهاي سنتي. انتشارات گوتنبرگ.
  • خوشخوي م، شيباني ب، روحاني ا، و تفضلي ع. اصول باغباني. انتشارات دانشگاه شيراز.
  • خليقي ا، ناصري ل، مصطفوي م، 1374. كاربرد كاربايل (سدين) به عنوان تنك كننده شيميايي براي تنظيم باردهي سيب Golden delicious. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 26. شماره 3.
  • داونينگ د، 1374. صنايع تبديلي سيب (تكنولوژي آب سيب). ترجمه:‌ مسعود فلاحي. انتشارات بارثاوا.
  • هارتمن ه، كستر ت، ديويس ف، 1378. گياه افزايي (ازدياد نباتات). جلد سوم. ترجمه: خوشخوي م. انتشارات دانشگاه شيراز.
  • رم ر ،كارلسون ر ف،1375. پايه‌هاي درختان ميوه. ترجمه: برادنيا ح. نشر آموزش كشاورزي.

12) نقوي م، قره‌ياضي ب، 1384 نشانگرهاي مولكولي، انتشارات دانشگاه تهران.

13) قره‌ياضي ب، 1375. كاربرد نشانگرهاي DNA در اصلاح نباتات، مجموعه مقالات كليدي چهارمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

14) محمدي ا، 1381. مباحث نوين در اصلاح نباتات (جزوه درسي)، دانشگاه تبريز.

15) كيهان ا، 1384. بررسي تنوع مولكولي برخي ارقام زيتون ايران با استفاده از نشانگر RAPD. پايان نامه كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

16) ابدالي ن، 1384.، بررسي تنوع ژنتيكي ارقام زيتون ايراني با استفاده از ماركرهاي مولكولي RAPD. پايان نامه كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

17) باقري ع، ايزدي دربندي ع، ملبوي م، 1381. كاربردهاي عملي بيولوژي مولكولي گياهي (ترجمه)، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

18) بهنام ب، یزدی صمدی ب، عبدمیشانی س، طالعی ع،.شاه نجات بوشهری ع ا،1379. استفاده از روش RAPD بعنوان مارکر DNA برای تشخیص چند شکلی در ارقام جو ایرانی. مجله علوم کشاورزی،جلد31 ،شماره1،

19)شاه حسینی م ح ، تهرانی ر،.1384.واکنش زنجیره ای پلیمراز.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهر قدس.

20)حبیب زاده ع ر،1384.بررسی تنوع ژنهای مقاومت به بیماریها در تعدادی از ارقام گندم توسط نشانگر مولکولی RGAP .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment