پروژه رشته جامعه شناسی درمورد بحران هويت جنسي – قسمت دوم

نظریه شناختی رشدی  

هرچند بچه هاي 2 ساله مي توانند جنس خود را در تصوير تهيه شده از آنها بشناسد و معمولاً مي توانند يك جنس يك مرد يا زن را با لباس كليشه اي او در يك تصوير تشخيص دهند. قادر به جور كردن تصاوير به صورت دخترها و پسرها را پيش بيني ترجيح اسباب بازي يك بچه ديگر بر اساس جنس نيستند معهذا حدود 5/2 سالگي آگاهي مفهومي بيشتري از جنس و جنسيت شروع به ظاهر شدن مي كند و در اين نظريه شناختي – رشدي قابل طرحي مي گردد. اين نظريه مخصوصاً معتقد است كه هويت جنسي نقش عمده در سنخ پذير جنسي دارد. ترادف به اين صورت است كه: من يك دختر(‌پسرم) بنابراين مي خواهم كارهايي را كه دخترها( پسرها) انجام مي دهند، انجام بدهم. به عبارت ديگر، اين انگيزه رفتار مطابق هويت جنسي است كه كودكان را به رفتار مطابق با جنس برمي انگيزد نه گرفتن پاداش بروي. نتيجتاً خود آنها با علاقه مندي تكليف سنخ‌پذيري جنسي خودشان و همتاهايشان را به عهده مي گيرند. طبق نظريه شناختي رشدي، هويت جنسي بين 2 تا 7 سالگي به تدريج و خود به خود، مطابق اصول مرحله پيش عملياتي رشد شناختي ظاهر مي‌گردد. كودكان پيش عملياتي مخصوصاً بر برداشتهاي بعدي تكيه مي كنند و ناتواني آنها براي نگهداري ذهني هويت يك شيء وقتي ظاهر آن تغيير مي يابد با مفهوم جنسيت آنها مرتبط است، مثلاً ، بچه هاي 3 ساله مي توانند تصاوير دخترها و پسرها را تفكيك كنند، اما بسياري از آنها قادر به اظهار نظر در اين مورد كه وقتي بزرگ شدند پدر خواهند شد يا مادر نيستند. فهم اينكه جنس شخص علي رغم تغيير در سن و ظاهر ثابت باقي مي‌ماند ثبات جنسيت ناميده مي شود و معادل با نگه داري ذهني كميت آب، گل رس و مهره هاست.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

نظريه طرح واره جنسيت

هم نظريه يادگيري اجتماعي و هم نظريه شناختي – رشدي توضيحات منطقي در مورد نحوه كسب اطلاعات مربوط به اصول و هنجارهاي فرهنگي رفتارها، نقش ها و خصوصيات شخصيتي ارائه كرده اند اما فرهنگ نيز درس عميقتري به كودك مي دهند – اينكه تفكيك بين دختر و پسر چنان حائز اهميت است كه با آن بايد به عنوان عينكي براي مشاهده ساير وجوه فرهنگي استفاده كرد. مثلاً كودكي را در نظر بگيريد كه براي نخستين بار وارد يك مركز مراقبت روزانه مي گردد كه انواع اسباب بازيهاي تازه و فعاليتها در آن عرضه مي شود. كودك در تصميم گيري براي اينكه با كدام اسباب بازي ها يا فعاليتها مشغول شود از ملاكهاي احتمالي بسياري مي تواند استفاده كند. آيا در فعاليتهاي داخل اتاق شركت كند يا خارج از اتاق، آيا در فعاليتهايي كه با توليدات هنري مربوط است شركت كند يا آنهايي كه مستلزم دستكاري مكانيكي است؟ آيا در فعاليتهاي مشترك با ساير كودكان شركت كند يا به فعاليت انفرادي بپردازد؟ اما از بين تمام ملاكهاي احتمالي فرهنگ بر ملاكي فراتر از بقيه تأكيد مي كند: اطمينان حاصل كنيد كه در ابتدا و مهمتر از همه وسيله يا فعاليتي را انتخاب كنيد كه متناسب با جنسيت شما است. در هر نوبت، كودك تشويق مي شود كه دنيا را از پشت عينك جنسيت خود نگاه كند – به عبارت ديگر، برحسب طرحواره جنسيتي، يا يك رشته باورها در مورد جنسيت رفتار كند.

والدين و معلمين مستقيماً درمورد طرحواره جنسيتي چيز به كودك نمي‌آموزند. در عوض، درس در كارهاي روزمره فرهنگ مستتر است. مثلاً، معلمي را در نظر بگيريد كه مي كوشد با دختر و پسر به يكسان رفتار كند بچه ها را جلو شيرهاي آب يك در ميان توي صف قرار مي دهد اگر پسري انتخاب مي شود كه روز دوشنبه مبصر باشد روز سه شنبه هم دختري مبصر خواهد بود. براي بازي در كلاس تعداد دخترها و پسرهاي انتخاب شده برابر خواهد بود. اين معلم معتقد است كه به اين ترتيب اهميت برابري جنسي را به دانش آموزان مي آموزد حق با اوست اما او ناآگاهانه اهميت جنسي را به دانش آموزان مي آموزد.

بنابراين به نظريه طرحواره جنسيتي پاسخي احتمالي به اين پرسش است كه چرا كودكان خود انگاره هايشان را پيرامون دختر يا پسربودن سازمان مي دهند. مثل نظريه رشدي شناختي، نظريه طرحواره جنسيتي كودك رو به رشد را عامل فعال در اجتماعي شدن او مي داند. اما مثل نظريه يادگيري اجتماعي، نظريه طرحواره جنسيتي تلويحاً مطرح مي كند كه نسخ پذيري جنسي نه اجتناب ناپذير است نه غير قابل تعديل طبق اين نظريه كودكان به اين دليل سنخ جنسيتي پيدا مي كنند كه جنس كانون عمده اي است كه فرهنگ آنها براي سازماندهي ديدگاه واقعيت خود انتخاب كرده است. اين نظريه تلويحاً به اين معني است كه اگر فرهنگ كمتر به سنخ پذيري جنسي متمايل باشد، كودكان نيز در رفتارها و خودانگاره هايشان كمتر سنخيت جنسي نشان خواهند داد.

ويژگي موضوع ما

بحران هويت جنسي يك مسأله اجتماعي است كه بسياري از مردم با آن دست به گريبان هستند و مي توان آن را حالتي رواني اجتماعي يا وضعيتي ناسازگار به ويژه در دوران نوجواني و جواني توصيف كرد كه به سبب تضاد تجربيات دروني و بيروني، فشارها، انتظارات و اغلب ايجاد اضطراب شديد به وجود مي آيد. همچنان كه زوج و ناسازگاري به ويژه در نوجوانان و جوانان از فشارهاي متضاد، ترديد يا بلاتكليفي درباره‌ي خود شخص به صورت فردي و نقش فرد در جامعه ناشي مي شود كه در فرهنگ جامعه نيز آمده است. بنابراين هويت جنسي تلاش براي درك جنسيت يك فرد توسط چالش هاي دروني و تجربيات وي است. اما اينكه بحران هويت جنسي به راستي به چه معناست و به چه سبب پديد آمده بايد ابتدا هويت جنسي را احساس فرد در مورد دختر يا پسر بودن خود تعريف كرد و ناراحتي وي از اينكه چرا دختر يا پسر آفريده شده و اشتياقش براي بودن در قالب جنس مخالف را بحران هويت جنسي ناميد. تحقيقات نشان مي دهد كه اين امر در دختران بيشتر از پسران است زيرا كه در جوامع مختلف نقش زن را وقتي كمرنگ مي بينند و ما نمي بينيم كه زني در نقش قهرمان باشد.

هويت مردانه يك فرد مذكر از طريق رفتارهاي ويژه اي قابل تشخيص است كه اين امر عموماً به چگونگي عملكرد جنسيتي باز مي گردد. براي نمونه از فردي كه به عنوان يك مرد شناخته مي شود، انتظار كار بيشتر در خارج از منزل و داشتن خشونت ذاتي وجود دارد و اين نشان مي دهد كه او يك مرد بوده و ايده آل هاي مردانه دارد. در مورد يك زن هم انتظار مي رود كه وي موجودي احساسي، زودرنج و … باشد. در طول تاريخ هرگز تعريف دقيقي براي زن يا مرد بودن وجود نداشته و حتي پيش آمده كه در يك برهه زماني تعريف زن يا مرد بودن متفاوت باشد. همچنين از اين مسأله مي توان به عنوان «زنانه، مردانگي» يادكرد كه در آن فرد به صورت بيولو‍ژيكي يك زن است، اما حالات، حركات و ايده هاي مردانه دارد كه اين خود نشانگر وجود يك بحران هويت جنسي است. مشكلي كه امروز گريبانگيري بسياري از خانواده هاست اينكه از سوي فرهنگ كار كردن زن در بيرون از خانه گسترش يافته و هم ديدگاه سنتي به قوت خود باقي است زنان پابه‌پاي مردان در خارج از منزل كار مي‌كنند و علاوه بر آن كارهاي خانه را انجام مي‌دهند، اما مردان هيچگونه مسئوليتي در قبال كارهاي خانه احساس نمي كنند و در برابر اعتراض همسر وابزار خستگي هاي وي از كار 2 برابر او را از كار بيرون از خانه منع مي كنند كه اين سبب دلسردي، سرخوردگي زن از زندگي و ناخشنودي از جنسيت خود مي شود.

نتيجه گيري

  • هويت جنسي به ميزاني كه فرد خود را مذكر يا مؤنث مي داند اطلاق مي شود اين مفهوم از سنخ پذيري جنسي: يعني كسب خصوصيات و رفتارهايي كه جامعه متناسب با جنس شخص مي داند، جدا است
  • طبق نظريه روانكاوي فرويد هويت جنسي و سنخ پذيري جنسي از كشف اوليه كودكان در مورد تفاوتهاي بين 2 جنس و همانند سازي نهايي كودكان با والد همجنس حاصل مي گردد.
  • نظريه يادگيري اجتماعي بر پاداش ها و تنبيه هايي كه كودكن براي رفتارهاي متناسب با جنس و نامتناسب با جنس دريافت مي كنند و نيز فرايند همانند سازي با بزرگان همجنس، كه بر يادگيري مشاهده اي مبتني است، تأكيد مي كند.
  • يك نظريه شناختي – رشدي هويت جنسي و سنخ پذيري جنسي بر اين فرض متكي كه وقتي كودكان خود را به عنوان پسر يا دختر شناختند، براي كسب رفتارهاي متناسب با سن برانگيخته مي‌گردند. فهم آنها از جنس و جنسيت مطابق با مراحل رشد شناختي پياژه، مخصوصاً درك آنها از ثبات جنسي است – درك اين واقعيت كه جنس فرد عليرغم تغييرات در سن و ظاهر ثابت باقي مي ماند.
  • نظريه طرحواره جنسيت در پي پاسخ به اين سؤال است كه چرا كودكان در اصل خودانگاره خويش را بر تفكيك مذكر- مؤنث قرار مي دهند. اين نظريه نقش فرهنگ در آموزش به كودكان كه دنيا را با عينك جنسيت ببيند تأكيد مي كند.
  • نقش زنان در جامعه ضعيف است و در جامعه به عنوان قهرمان ديده نمي شوند. و از كار در خانه و بيرون از خانه ناراضي هستند و از جنسيت خود دل خوشي ندارند.

راهكار

خانواده مهمترين نهادي است كه فرزندان نگرش، ارزش و رفتار خود را از آن آموخته و در خود دروني مي كنند و به وسيله ويژگي شخصيت آنان ساخته مي شود. به هر حال بايدهايي در اين زمينه وجود دارد كه بايد از ميان برداشته شود. به ياد داشته باشيم كه هرگز نمي توان همه تعاريف باورها را براي هويت جنسي يك شبه تغيير داد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment