پروژه تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك – قسمت اول

تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك: برخي از مقايسه هاي بين المللي:

چكيده:

در اين مقاله بر روي يك سري ابداعات انتخاب شده در ارتباط با پيشرفتهاي فني در شركتهاي مكزيكي سخن خواهيم گفت علاوه بر ان توضيحاتي در ارتباط با محصولات مكزيكي ارائه مي دهيم. اين جنبه‌هاي از نظر كيفي و كمي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اطلاعات در ارتباط با تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري‌هاي آموزشي يك سري شاخص هاي در رشد زيرساختاري محسوب مي شود. دو ديدگاه دوباره ارائه شده يكي در ارتباط با مهندسي روند جاري و فرهنگهاي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد. البته با توجه به شرايط موجود در مكزيك مشاهده شده است كه مسائلي را مي توان در استفاده از اين روند به وجود خواهد آمده است زمانيكه مكزيك سعي دارد شاخصهاي تكنولوژي و كيفي را افزاش دهد. يك سري پيشنهادات در ارتباط با روند كار ارائه شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

واژه هاي كليدي: مكزيك ، تكنولوژي – كيفيت. ساخت مجدد، روند تجاري، كيفيت كلي، مديريت

مقدمه:

گرچه يك سري بررسيهاي عملي در ارتباط با ابزارهاي مشخص صورت نگرفته است كه در آن تغييرات تكنولوژي تأثيرات عملكرد اقتصادي را تغيير دهد. تكنولوژي را به عنوان يك نيروي در دسترسي به كيفيت و موقعيت رقابت چه در سطح اقتصاد خرد و چه اقتصاد كلان مي دانيم. تغيير تكنولوژي يك سري نكات مثبتي را به دنبال دارد. انعطاف پذيري در واكنش به چالش هاي بازاري در حاليكه اهميت منابع به دست فراموشي سپرده نشده است از جمله كار و هزينه پايين مواد اوليه كه اغلب منجر به رشد اقتصاد در گذشته شده است هنوز كيفيت و تكنلولوژي را مي توان در يك بعد وسيعتر مورد بررسي قرار داد كه پزيرش و درك اجتماعي، شرايط اقتصادي و زيرساختاري عملكردهاي تجاري و فشارهايي براي رقابت را شامل مي شود و شركتها را به آن مي‌دارد كه خلاقيت خود را افزايش دهند به گفته d nveni و Gunther قيمت تأثير چنداني را نخواهد داشت اگر كيفيت به حد مطلوب نرسد. افزايش در سطح همكاري صنعتي و افزايش در تكنولوژي، تغييرات تكنولوژي و انتظارات بيهوده مشتريان دراين زمينه نقش دارد اين الگوها تأثير زيادي را بر ويژگي رقابتي در پيشرفت در زمينه تكنولوژي و افرادي كه آن را جذب مي كنند خواهد داشت. اين امر موجب مي شود كه چنين وظايفي را در وراي پيشرفت اقتصادي انجام دهيم: بنابراين مسائل و مشكلات در زمينه بدست آوردن آگاهي امري است بديهي. ارتباط نزديكي بين تكنولوژي و اقتصاد وجود دارد. انتخاب واقعي اين است كه آيا فرد مي تواند و يا تمايل دراد آن را مورد بررسي قرار داد.

و آيا افراد مي توانند شباهت هاي بين نوع شركت ونوع رقابت در سطوح ملي را مشاهده نمايند. هدف از اين مقاله بررسي توانايي شركتهاي مكزيكي در جذب ديدگاههاي مدرن مربوط به تكنولوژي و افزايش كيفي است: مسائل و مشكلات كاربردي در اين زمينه وجوددارد. جنبه‌هاي انتخاب شده در اين شركتها در حال بحث  وگفتگو است بر اساس اين بررسيي‌هاك

  • شرايط كمي در پيشرفت تكنولوژي
  • شرايط كيفي براي پيشرفت تكنولوژي
  • شرايط فرهنگي

يك سري رقابتهايي در زمينه اقتاصاد مكزيك به طور جزئي به واسطه مقايسه بوجود آمده است. در مجموعه از اين شاخصها را مي توان بواسطه تحليل اطلاعات آماري و طبقه بندي آن در مكزيك بر اساس گزارش رقابتهاي جهاني(1995 و 1997) مورد تحليل و بررسي قرار داد. احتمال استفاده از تكنولوژيهاي جديد به خصوص تكنولوژي هاي فردي با توجه به استفاده از ويژگيهاي فرهنگي توسط Hofsted مورد بررسي بوده است.

تغييرات تكنولوژي قابل درك، اسامي و پيچيده در شركتهاي مكزيكي مورد نياز مي باشد بنابر آن دو ديدگاه را به طور جزئي مورد بررسي قرار مي دهيم. مديريت كيفي GM آ و مهندسي فرآيندهاي تجاري: ديدگاههاي مورد نظر را با فرضيات مهم، روندهاي كاربردي دريافت مكزيك مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهيم.

در ارتباط با برخي شركتها كه توسط قوانين با خاص بازار مكزيك مورد حمايت قرار مي گيرند ديدگاههاي كيفي و كارآيي مربوط به آن كاملاً مشهود مي باشد. اساس‌هاي BRP و Tax را دوباره بايستي فرمول بندي نمائيم تا آن را با ويژگيهاي فرهنگي مكزيك تطبيق دهيم. به طور اساسي روشهاي ديگر نيز براي ساختار كيفي/ فني مورد استفاده قرار مي گيرد از جمله مديريت استراتژيك (SM) و ساخت كامپيوتر كه به هم مرتبط مي باشند. اما نمي توان در دنياي واقعي سريعاً آن را تطبيق داد.

1-2- ويژگيهاي شركتهاي مكزيكي

چنديننوع سرمايه گذاري در تكنولژي صورت گرفته است البته با يك سري قوانين تجاري معرفي شده با NAFT و همچنين سرمايه گذاريهاي جديدي نيز در زمينه شركتهاي محلي صورت گرفته است يك سري ديدگاههاي جديد نيز در شركتهاي مكزيكي، توليد پايين و كيفيت پايين قابل بررسي بوده است در مكزيك شرايطي چون سطح پايين تحصيلات، زيرساختارهاي ضعيف و عملكردها و فعاليتهاي سرمايه گذاري و ويژگيهاي فرهنگي از موارد تأييد شده در اين مسائل تجاري محسوب مي شود اين بافت در كوتاه مدت تغيير مي يابد. نتايج بدست آمده در مسائل تجاري از اين فاكتورها محسوب مي شود در صورتيكه كارآيي به حساب مي آيد:

شركتهاي مكزيكي با 2 مشكل عمده روبرو مي باشند كه منجر به رقابت پايين در بازاراهاي بين المللي مي شود اولي مربوط به سطح پايين رشد فن آوري اين شركتها مي باشد هنوز مريدان اي با سطح پيشرفت تكنولوژي پايين در شركتها وجود دارد و هنوز مريداني در اين شركتها وجوددارند كه معتقدند سطح پرداخت پايين به كارگران با تحصيلات پايين در اتحاديه هاي تجاري ضعيف و كاهش توجه به محيط مربوط مي شود. پيشرفتها در زمينه تكنولوژي منوط مي شود به سرمايه گذاري كه به طور 2 سال در بحرانهاي سياسي دائم و ميزان سودآوري بالا مربوط مي شود به ويژه پس از بحران هاي مالي سال 1994، مسأله دوم، ريشه در توليد پايين و استفاده از مسال اصلي و به روز دارد اين مشاهدات را مي توان تأييد كرد البته با محاسبه زمان توليد ايده آل. برنامه ريزي توليدي ناكافي و مديريت منابع موجود سازمان دهي جريان اطلاعاتي و ساختار توليد. اين امور مسائل و مشكلات تنها به دليل دست يابي محدود به مهارتهاي  موجود مي باشد ديدگاه مربوط به توليد يك ديدگاه نامناسب است كه اغلب در بازارهاي انحصاري ديده مي شود. يعني در جاييكه ساختارهاي تسلسلي از جامعه مي تواند از شركت پذير در فرآيند تصميم گيري ممانعت به عمل آورد.

علاوه بر آن روشهايي ساختاري وجود دارد كه در ديگر كشورها به صورت موفقيت آميز عمل مي كند با اين وجود استفاده از يك سري مسائل از جمله TQM ، CI يا سيستم كيفي مي پذيرد. در نتيجه يك سري پارامترهاي عملكردي موجود است به عنوان مثال افزايش kanban در JIT مورد تفسير و بررسي قرار داده است تكنولوژي گروهي يك الگويي در تغيير اين سطح مي باشد.

2-2- شرايطي در ابداع پيشرفت در سطح تكنولوژي: جنبه هاي كمي

يكي از چالشهاي كه دولتها به منظور بسط و توسعه استانداردهاي موجود در كشور با آن مواجه اند سطح پايين تكنولوژي مي باشد اين مساله يك مسأله مشهود در عملكردهاي اقتصادي است با مطالعه و بررسي سطوح تحقيقاتي و بررسي و فروش حجم بالايي از مواد داراي مجوز و  ارائه يك سري الگوها مي‌باشد.

پيشرفت تكنولوژي را مي توان بواسطه RSD يا بواسطه وارد كردن تكنولوژي از خارج بدست آورد. زماني كه يك سري الگوها و مجوزها و يك سري سرمايه گذاريهاي خارجي مورد استفاده كرده و تلاشهاي زيادي را در زمينه علم و تكنولوژي صورت داده اند. كره و تايوان نيز حدود دو درصد از GDP را به RSD اختصاص  ميدهند تا ميزان وابستگي خود را به تكنولوژيهاي وارداتي كاهش دهند و آنان ظرفيتهاي خود را در اين زمينه در جذب سرمايه هاي خارجي افزايش داده اند. هنوز موقعيت موجود براي كشورهاي در حال توسعه متمايز است در بسياري مواردها با كاهش STي  مواجه هستيم و يا آنچه كه دولتها ادعا مي كنند نمي توانند در روند فني سرمايه گذاري هاي مالي از آن بهره مند شود. تعاملات فني گسترده بين كشورهاي توسعه يافته در حال توسعه ناشي از موارد غربي و در بعد وسيعتر مراكز RSD مي باشد. در نهايت ابداعات و نوآوريها روش آنان را براي رسيدن به سطح گسترش پايين و سطح جغرافيايي گسترش داده اند. هنوز تحقيقاتي توسط Mansfield و Romeo نشان داده اند كه تكنولوژي منتقل شده به كشورهاي در حال توسعه عمدتاً 4 سال عقبتر از تكنولوژي است كه در آمريكا مورد استفاده قرار ميگيرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment