پروژه تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك – قسمت دوم

گرچه دست يابي به مسير پيشرفت محلي متمايز مي باشد، آنان بايستي با فرد ديگر در تعامل بوده و آنان را نمي توان مجزا از هم كرد. به عنوان مثال عنوان شده است كه R&S براي اطمينان از افزايش آگاهي در سطح تكنولوژي مورد نياز است. علاوه بر ابداع و اختراع يك سري پيشرفتهاي تكنولوژيكي تحت تأثير بوده و شامل مراحلي ميباشد كه در آن رسيدن به تكنولوژي از خارج صورت مي گيرد. بر اساس مدل بدست آمده از NIS توسط Nasierowski و Arcelus اطلاعات بدست آمده در روند فني در مكزيك، كانادا و آمريكا مورد بررسي قرار گرفته است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

اين مباحث در جدول 1 آمده است. اين جدول شامل اطلاعات بدست آمده از شيلي و ارژانتين مي باشد. اين جدول علاوه بر آن مربوط مي شود به 2 كشور كه مورد بررسي قرار گرفته است. اطلاعات ايجاد شده در اين جدول را مي توان مورد بررسي قرار داد و اين به خاطر مسائل و مشكلات با يك سري اطلاعات و آماري از اين نوع:

3-2: شرايط مربوط اختراعات در تكنولوژي: جنبه هاي كيفي:

شرايطي كه استفاده از برنامه هاي تكنولوژي و كابرد آن را تغيير مي دهد. اساساً بحث در مورد اين موارد به صورت جزئي مشكل به نظر مي رسدو اين بدليل درجه بالاي سود بين اين جنبه ها مي باشد كه مربوط مي شود كه پيشرفت تكنولوژي و به دليل مسائل مربوط به عملگرايي، بنابراين تصميم گرفته ايم كه از WCR به عنوان يك معياري براي ارزيابي شرايط و برنامه هاي مربوط به تكنولوژي در مكزيك بهره ببريم. در جدول 1 و 2 توضيحاتي در ارتباط با يك سري شاخص هاي انتخابي ارائه شده است كه در ارزيابي از آن استفاده شده است و علاوه بر آن با طبقه بندي موارد فوق در مكزيك ، ارزش اين شاخصها و نام 2 كشور با سطح بالاي طبقه بندي مواجه مي باشد.

4-2- ويژگيهاي فرهنگي و استفاده از آن

فرهنگ عمدتاً به عنوان يك شاخصي از تكنولوژي به حساب مي آيد. بويژه نقش مهمي در افرادي كه با اين تكنولوژيها سر و كار دارند بازي مي كند جدول 4 برخي از ويژگيهاي مربوط به آن و علاقه به آن را زماني كه از تكنولوژي با ويژگيهاي فرهنگي استفاده مي نماييم.

25: توليد مجدد فن آوري و تلاش كشور مكزيك:

قبل از آغاز بحث بيشتر در ارتباط با شركتهاي مكزيكي كه از يك سري نوآوريهاي كيفي/ تكنولوژي در اين زمينه استفاده مي كنند يك مسئله بسيار حائز اهميت است: وجود 2 نوع تمايز در مكزيك:

تفاوت بين اين دو را مي توان با يك مثالي آورد به عنوان مثال تفاوت بين شواهد آماري از يك سو و مطالعات موردي از سوي ديگر منجر به يك سري برنامه هاي كيفي مي شود. و مطالعات موردي در ارتباط با نتايج مثبت در استفاده از برنامههاي كيفي علاوه بر آن تمايزات متوالي بين 2 بخش يعني اقتصاد مكزيك و جامعه مكزيك ديده مي شود. ضعيف و قوي، تحصيلكرده و با سواد. افرادي كه نياز به كيفيت را درك مي كنند و آن دسته كه ديدگاههاي كيفي بر اساس جريانات موجود در اين نوشته ها و مقالات در سراسر جهان صورت مي‌دهند.

بنابراين در ارزيابي موارد فوق قرد بايد اين امر را مد نظر قرار داد كه يك سري مشاهدات مربوط مي شود به جريانات مخالف و همچنين منجر به مقادير متوسط آماري مي شوند كه عمدتاً به هم نامربوط مي شوند. همچنين مشاهده شده است كه مكزيك در زمينه اختصاص و پرداخت به تحصيل، كيفيت در روند فني به همراه ديگر كشورهاي ديگر كار كرده است. بر اساس WCR مكزيك در ميان كشورهاي ديگر از نظر اقتصادي داراي رتبه 35 تا 40 مي باشد. براي برخي ها اين مي تواند يك ارزيابي مطلوب به حساب آيد هرچند با وجود 170 كشور موجود در جهان چنين، رتبهاي موجود مي باشد. براي برخي ديگر طبقه بندي مكزيك با يك سري نگرانيهاي مواجه است حدود 45 كشوري كه توسط WCR مورد طبقه بندي قرار گرفته اند 95 درصد فعاليت اقتصادي جهان را انجام مي دهند.

بر اساس اين ارزيابي مشكلات عديده اي در استفاده از روند كيفي كه منجر به يك سري راهكارها در مكزيك شده است وجود دارد.

فرهنگها چه فرهنگهاي ملي و چه فرهنگهاي راهبردي به سوي تكنولوژي و كيفيت در كشورهاي مكزيكي در حركت مي‌باشد و تلاشهاي زيادي به منظور قرار دادن توسعه و تكنولوژي در اين مسير صورت گرفته است كه موفقيت در آينده را تضمين خواهد كرد. بررسي هاي صورت گرفته در جدول 3و 4 نشان مي دهد كه شركتهاي مكزيكي در جذب تكنولوژي هاي خارجي با يك سري مشكلاتي مواجه بودند بويژه از آنجاييكه فاصله قدرت موجب يك سري ارتباطات مي شود كه مي تواند به رشد و پيشرفت Hauntas كمك نمايد: ابزاري براي پيشگيري از مسئوليت به جاي همكاري هاي بيشتر سطح نامعيني از آن بر اساس ايده Kedia و Bhagat عليرغم استفاده از اين تكنولوژي كار خواهد كرد. با اين وجود ژاپن با شرايط مشابه و موفقيت آميز رو به رو بوده است. زيرا از يك سري ديدگاههاي amآ بهره برده است اين پديده را مي توان با فرآيند LTO توجيه كرد. انتظار مي رود كه ديدگاههاي مكزيكي ديناميزگرايي اقتصادي را كاهش مي دهد.

بررسي در زمينه اين اطلاعات مربوط به تلفيق كيفيت / تكنولوژي در مكزيك مي شود كه يك سطح متوسطي از آموزش و سرمايه گذاري R&P را هم به صورت كاملاً آگاهانه و هم در ارتباط با سرانه.

سطوح پايين سرمايه گذاري S&T موجب مي شود شركتهاي مكزيكي با يك سري معايبي روبرو شوند علاوه بر آن سطح پايين درگيري بخش خصوصي در R&D منجر به ارائه يك سري راه حل هايي با ارزش تجاري مورد نظر مي شود.

سطح بالاي قابل مقايسه‌اي از FDI نشان دهنده پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات است كه اساساً ريشه در خارج دارد به طور معمول سطوح پايين تحصيلات ممكن است مشكلاتي در زمينه جذب اطلاعات بوجودآورد. بنابراين آن دسته از افرادي كه ممكن است بر اساس ايده هاي خارجي كار نمايند.

سطح پايين پيشرفت در زمينه تكنولوژي منجر به سطح پايين خروجي مي شوند همانگونه كه چنين مباحثي به صورت رياضي مورد ارزيابي قرار گرفتهاست. تنها تعداد معدودي از حق امتياز مكزيك بهره مي برند و در سطح كمي از كيفيت ابداعات و نوآوريهاي مكزيك بهره مند مي شود. اين ايده با سرعت پايين نشان دهنده سطح اقتصادي بالا مي باشد. اين حقايق نشان دهنده آن است كه در مكزيك كارآيي در استفاده از تكنولوژي و آموزش در سطح پايين مي باشد.

در نهايت سرمايه گذاري نامناسب بر روي تكنولوژي توسعه مربوط مي شود كه به يك سري فعاليتها از جمله استفاده از بخش خصوصي در سطح پايين در گسترش تكنولوژي كه مي توان در ساختار تكنولوژي در اقتصاد مكزيك آن را مورد استفاده قرار داد. در صورتيكه سطوح هزينه ها براي R&S و آموزش در مكزيك به مانند مشابه اي در كانادا باشد در هر سرانه . پس مي توان حدود 25 درصد از GDP را به اين فعاليتها اختصاص داد. چنين سطحي از سرمايه در واقع يك سطح فرضي است. سطح پايين آموزش و تعهدات محدود در زمينه توسعه تكنولوژي موجب جذب مؤثر سرمايه و آمادگي براي فراهم كردن موقعيتي مي شود كه مي توان در بخش خصوصي جست و جو نهاد. رويكرد تجاري به پروژه هاي تكنولوژي و تقويت تخصصهاي اقتصادي مي شود. راهكارهاي تطبيق داده شده در كشورهاي در حال توسعه و ايده هاي مربوطه در زمينه همكاريهاي اقتصادي با NAFTA مورد نياز است.

3- ديدگاههاي مربوط به ساخت و ايجاد مجدد همكاري:

موارد توجيه و توضيح داده شده در اين مقاله عنوان مي دارد كه شركتهاي مكزيكي با يك سري چالش‌هاي عمده اي در زمينه ساختار تكنيكي و تكنولوژي همراه بوده اند. ايجاد ساختارهاي مجدد در شركت عمدتاً در تجارت معاصر امري است كه قابل توجه و در حقيقت نوعي تغيير در سازمان محسوب مي شود. اين تغييرات قوانين مي باشد نه وقايع مورد نظر در ساختار مجدد شركتها چندين ديدگاه را مورد توجه قرار داد از جمله Sm و TQM و CIm

Sm به طور گسترده اي مي تواند نتايج مطلوبي را ايجاد و ارائه دهد. هنوز شرايط تجاري معاصر منجر به يك سري تغييراتي در محيط مي شود كه آن را نمي توان بواسطه اين ديدگاه حل نمود. معيار و مقياس اختصاصي، تخصص گرايي، واريانسهاي بين تمايز و مديريت با هزينه پايين و تأثير پذيري ساختارهاي سازماني در زمينه كاربرد تغييرات سازماني در حل مسائل و مشكلات پيچيده نامناسب مي باشند هنوز ترديد وجوددارد كه آيا مي توان از تجربه غربي ها به آساني و راحتي در كشورهاي در حال توسعه بهره برد. ديدگاههاي sm اغلب براي بدست آوردن نتايج ناكافي مي باشد. زمانيكه در واقع به دنبال پيشرفت ثابت در چنين موقعيتهايي هستيم.

ما به اين مبحث رسيده ايم كه Sm در واقع يك چهارچوب كلي را براي تغييراتدر حال بررسي در اختيار ما قرار مي دهد در حاليكه 3 ديدگاه ديگر از ابزار جايگزين و راهكارهاي مناسب به شمار مي روند. در صورتيكه چنين تفسيرهايي پذيرفتهشود. فرآيند طراحي و برنامه ريزي مجدد پروژه از تفكر دوباره در ارتباط با استراتژي تجاري مي تواند قوي تر به نظر برسد. ابتدا فرد بايستي دريابد كه آيا مسئله اصلي كيفيت توليد، هزينه يابي و سرعت فرآيند و يا عدم توانايي اساسي براي رسيدن به اهداف مورد نظر به واسطه يك سري استراتژيهاي مطلوب مي باشد.

با توجه به جنبه هاي سازماني و فني اين مسئله يك مسئله مهم است.

علاوه بر آن CIM در واقع يك سري استراتژيهاي براي يك شركت است و كاربرد و استفاده از آن منجر به تغييراتي در تمامي زمينه ها مي شود و بواسطه آن از تكنولوژيهاي جديد در تمامي ابعاد ساختاري بهره برده مي شود. بدليل محدوديتهاي HR و محدوديتهاي مالي، سطوح مورد نظري از اين پيشرفتهاي ساختاري و ساختاري سازماني و فرهنگي استفاده از CIM مشكل مي باشند. اتوماسيون يك روش كار اجراي كارهايي درست است يا غلط در مثالهاي ديگر به عنوان مثال نمي توان كامپيوتر را پيشنهاد كرد ويژه زمانيكه سطوح مهارت و هزينه هاي كار به صورت چشمگيري در سطح پايين مي باشد. مسائل كيفي ممكن است اهميت كمتري داشته باشد زماني كه بازارها مورد حمايت قرار گرفته و مصرف كنندگان در واقع عمدتاً به نكات مثبت كيفي توجه خاصي ندارد: دوباره در ارتباط با مكزيك: هزينه هايي كه به منظور بدست آوردن تكنولوژي صرف مي شود عمدتاً مربوط و منجر به پيشرفت عملكردها نمي‌شود. تغييرات در عملكرد همواره مشكل مي باشد. به منظور كنترل مقادير زيادي از هزينه چه نوع موادي در آينده مي تواند خطرناك عمل نمايند..

گزارشات زيادي ارائه شده است كه شواهدي را نشان مي دهد مبني به اين امر كه تلاشكه در زمينه معرفي CAD/CAM  در اغلب كشورهاي توسعه یافته صورت گرفته است موجب گسترش خلاقیت نمی شود. بدلیل چنین اموری عمدتاً استفاده از CIM در کشورها و شرکتهای مکزیک نکته مهمی محسوب نمی شود. این بدان معناست که در شرایط خاص CIM نتایج مثبتی را در کشورهای مکزیک نشان داده است.

بر اساس چنین مشاهداتی دو روش با نام amآ و BPR به منظور بحث بیشتر در شرایط و محیط مکزیک مورد بحث قرار گرفته است.

1-3- amآ: چهار چوبی برای رشد مداوم:

هدف از کیفیت به طور غیر بکنواخت تخسیس شده است. یک توافق کلی وجود دارد که این روش یک روش کلی برای ارزیابی و پیشرفت می باشد. بنابراین در بحثی در ارتباط با کیفیت 5 دیدگاه amآ در زیر پذیرفته شده است.

1-1-3- کیفیت بر اساس خواسته مشتری- در صورتیکه دیدگاههایی باعث درک کیفی و چون در اینجا مشتریان از فاکتورهای اساسی محسوب می شوند در نتیجه خواسته مشتری افزایش خواهد یافت.

اهمیت دادن به مشتریان و به طور خاص، ساختار بازاریابی عموماً مورد تشخیص قرار گرفته است بنابراین تفاسیر در ارتباط با کیفیت نقش اساسی بازی می کند. در این تفاسیر ویژه و خاص معمول بنظر می رسد. آمریکائیها بر کیفیت با رویکرد تولید توجه دارند. علاوه بر آن شرکتهای ژاپنی بر تحقیقات کاربردی تأکید دارد و این شرکتها اغلب پیروان رشد تکنولوژی می باشند. این اعتقاد وجود دارد که چنین ویژگیهایی مربوط می شود به ایده رقابتی که شرکت های ژاپنی در بسیاری از بخشها از آن استفاده می کنند. به نظر می رسد که ژاپنی ها بر پیشرفت کیفی تأکید دارند که در آن مشتریان اغلب تقاضاهای خود را ارائه می دهند.

در مکزیک: الگوهای با جهت یابی R&D به طور کامل تثبیت نشده است. قیمت گذاری و آنچه تولید و خدمات رسانی محسوب می شود یک امر و فاکتور مناسب محسوب شده و یک مقیاس مناسبی در تصمیم گیری های مربوطه به خرید با اکثریت مشتریان محسوب می شود. یک بخش عمده ای از بازار مکزیک(بازاری با درآمد پایین) هنوز تولیدات خود را در سطح بالایی با توجه به نیاز مربوط به مشتریان تولید می کنند. همچنین عدم درک آنچه کیفیت معنا می دهد. اطلاعات ناکافی و زیرساختاری و شرایط ویژه جذاب نمی باشد.

بنابراین هنوز فشارهای کمی در زمینه کیفی از اغلب بخش های جامعه مکزیک وجود داشته و در بسیاری از شرکتها توجه کمی به زیر ساختارهایی شده است که در آن معیارهای تولید، کارآیی نقش چندانی ندارد. هنوز نیازهایی و تقاضاهایی در زمینه استانداردهای کیفی وجود دارد در شرکتهایی که با شرکتهای خارجی مشارکت دارند.

30 مدیریت کیفی قوی: که به منظور غلبه به مشکلات سازمان و پایداری در ارتباط با این تغییرات مورد نیاز است و یک ابزاری برای مشخص کردن و برای رسیدن اهداف می باشد.

“مدیران مستولیت زیادی برای رسیدن به موفقیت سازمانها دارند و با توجه به موفقیت آنان مسئولیت عهده ای در زمینه تصمیم گیری دراند amآ مستلزم یک سری مهارتها هم در بخش مدیریت و هم در بخش رهبری به شمار می رود. به طور کلی مسئولیت به طور جزئی به عنوان یک ساختار اجتماعی قابل تشخیص بوده و تفاوتهای قدرت به عنوان نتیجه قوانین مالکیت پذیرفته شده است. Tam به مهارت هم در رهبری و هم در مدیریت نیاز دارد.

به طور کلی مسئولیت پذیری به طور جزئی یک ساختار اجتماعی به حساب می آید. بنابراین کیفیت مسئولیت هر فرد محسوب نمی شود.

نقش مدیریت در پایین ترین سطح در اغلب شرکتها باقی مانند افرادی که یک کیفیت کلی در روند مدیریت در آمریکا را ایجاد می نمایند. حدود 3/2 از ابداعات و اختراعات که منجر به پیشرفت می شده است در بیش از 2 سال با شکست مواجه شده است. مدیران کیفی و مشاوران اجرائی در موج جدید از این شکست ها در amآ قرار داشتند آنان اغلب عنوان داشته اند که تعهدات فعال، از مدیریت بالا برای amآ ضروری محسوب شده است و این شکست ها عمدتاً به دلیل عدم مدیریت می باشد. ساختارهای سلسله وار و کاهش تأکیدبر همکاری منجر به یک سری تلاشهایی در زمینه amآ می شود حتی در صورتیکه نیاز فهمیده و درک شود مسئله این حل اختلاف توسط مدیران عالی رتبه حل می شود.

در مکزیک، در بخش اقتصادی مدیریت به معنای اطلاعات، تجربه و نیاز به موسسه ای درون ایده های amآ می شود به طور معمول شرایط بوجود آمده اجباری نمی باشد. علوه بر آن نیازی برای استفاده از منابع جهت رشد کیفی وجود دارد. علاوه بر آن نیز تمایلی، برای درک مفاهیم خارجی وجود ندارد.

3-1-3- : پیشرفت مستمر- ایده ای برای پذیرش فرضیات در شرایطی که پیشرفت همواره ممکن می باشد.

ایده رشد  مستمر ابتدا مربوط می شود به درک خاور دور در ارتباط با زمان، استمرار و تکرار، دیدگاههای مختلفی در مورد زمان در مکزیک وجود دارد. امروزه این امر به طور خلاصه آورده شده است. چنین دیدگاهی در ارتباط با زمان به همراه عدم قطعیت بالا در تطبیق با مفهوم amآ معنایی ندارد. حتی در صورتیکه درک در ارتباط با این تغیرات وجود داشته باشد. در استفاده از این روش amآ مستلزم استفاده از زمان است تا بتوان به نتایج بهتری در این زمینه رسید. زمانیکه اغلب جمعیت در خط فقر زنگی می کنند. این فاکتورها در غیاب مدیریت قوی و اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد به نتایج کوتاه مدت. علاوه بر آن ساختارهای موجود از قدرت ممکن است از یک سری فاکتورهای جدید استفادئه نمایند که به طور گسترده ای؟ می باشد. شایان ذکر است که داستانهای مربوط به موفقیت که در معادلات و کتابها آمده است. نتیجه برنامه های کیفی است که اغلب موارد مورد نظر آنان همکاری با شرکتهای خارجی می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment