پروژه مشكلات مرتبط با بافندگي حلقوي – قسمت دوم

تاب نخ:

يك مقدار تاب كم براي نخ مورد استفاده در بافندگي حلقوي مورد استفاده است زيرا يك نخ با تاب زياد مشكلات زيادي هنگام بافت به وجود خواهد آورد و همچنين روي زيردست پارچه تاثير خواهد گذاشن كه يك پارچه معيوب از لول خورده شدن و پيچ خوردن شناخته مي شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

در مورد نخ فلامينت ابريشني ، تعداد لاها در نخ و تاب نخ هر دو وابسته به هم مي باشد. اگر تعداد لاها افزايش پيدا كند نمره نخ به طور متناظر افزايش پيدا خواهد كرد در نتيجه نخ مناسب براي محصولات سنگين و پارچه هاي چگالتر خواهد بود .ولي اگر نمره لاها افزوده شود يك درجه بزرگتر از تاب براي نگهداشتن لاها و فيلامتها كنار هم نياز خواهيم داشت.علاوه بر آن با افزايش تاب. گرايش به پا ملخي شدن نخ همچنين بالا خواهد رفت و اين مي تواند باعث شكستگي سوزن و يا نخ پارگي ( به خاطر گیر کردن نخ) يا هر دو باشد.

مشكلات تاب بالا در نخ توسط آب عمل بخار زني مي تواند كاسته شود ولي بهتر آن است كه يك نخ با تاب پايين در مقايسه با نخ استفاده شده براي پارچه هاي تاري پودي استفاده شود ومي تواند نقص خود را به خوبي در پارچه هاي توليد شده با كمترين نقص ايفا كند.

خصوصيات مالشي نخ:

رفتار مالشي يك نخ با توجه به عملكرد آن روي هر ماشين حلقوي خيلي مهم است . اين رفتار و البته به خصوصيات سطحي نخ است كه مقاومت مالشي را تعيين مي كند هنگامي كه نخها در تماس با قسمتهاي ديگر ماشين حركت مي كنند.در طول فرآيند بافندگي حلقوي نخ ابريشم بايد در تماس با تعداد مختلفي از سطح ماشين باشد به عنوان مثال دور سوزن و سينكر كه در طول عبورش از قسمت هاي مختلف تنش آن افزايش مي يابد. اين در برگشت مانع از بافندگي بدون اشكال خواهد شد و باعث افزايش و شكستگي سوزنها و سوراخها در پارچه خواهد شد.

سختي خمشي نخها:

سختي خمشي يك تابع تعريف شده است از نيرويي كه شامل خمش يك ماده از طريق واحد خميدگي اعمال مي شود. در حلقوي ، سوزن باعث مي شود نخ به داخل يك حلقه خمش پيدا كند. بنابراين سختي نخ تعيين خواهد كرد نيروي اعمال شده خمشي نخ براي ساختن يك حلقه را درطی فرآيند بافندگي همان نيرو و روي قلاب سوزن و سوزن عمل خواهد كرد ولي در اصل يك نيروي عكس العمل مي باشد.

در حالت ايده آل سختي خمشي يك نخ فيلامنتي ابريشمي از نخ پنبه اي بيشتر مي باشد.

به عنوان يك نتيجه يك نيروي عكس العمل زياد روي سوزن وجود خواهد داشت. بنابراين يك تغيير بزرگ براي قلاب سوزن يا ضربه اي براي پارگي خواهد شد. براي برطرف كردن اين مشكل معقولانه تر آن است كه يك نخ انعطاف پذير براي حلقوي ( با توجه به خصوصيات براي بهترين گيج ماشين)انتخاب كنيم.

نوع بسته تغذيه:

در بافندگي حلقوي گردباف، بسته تغذيه معمولا به صورت فرم مخروطي مي باشد . نخ هاي ابريشمي پيچيده شده روي بسته هاي به فرم مخروطي يا پنيري شكل عموما تمايل به ريزش هنگام باز شدن را دارند . براي رفع اين مشكل يك بوبين دوبل فلچ براي جلوگيري از تمايل به ريزش استفاده شده است و باز شدن آسان را موجب مي شود . فقط اشكال كار با اين بوبين هاي دوبل فلچ مي باشد که گنجايش كم نخ در بسته و بي ثباتي باز شدن هنگام بافندگي حلقوي است.

نوع ماشين:

ماشين هاي گردباف و فلت ريب مناسب بافتن حلقوي نخ فيلامنت ابريشمي مناسب هستند. تغذيه كننده هاي مثبت در حلقوي يك نقش حياتي ابريشم بازي مي كنند توسط كنترل تغییر تنش آنها در طول بافت حلقه ها فراهم مي سازند.ماشين هاي حلقوي بدون وسايل تغذيه كننده مثبت مي توانند به راحتي سبب تغييرات منش نخ در طول حلقوي شوند كه رويداد حلقه هاي در رفته را نتيجه مي دهند.

(مواد اوليه ، ماشينها و روشها)

كار مقدماتي براي انتخاب نخ صحيح براي بافندگي انجام شده است.

انواع نخ مفيد منتي ابريشم موجود به صورت تجاري و رنج دنيري به صورت نرمال پيدا شده اند در زير نشان داده شده اند.

100-120   denier    44-40         denier       22-20       :نخ فیلامنتی ابريشم

denier           200           : ابريشم dupion

اين رنج در حد مياني چگالي نخها موجود مي باشد و هنگامي كه استفاده شد به عنوان يك نخ دوبل ، آنها هنوز كيفيت خوبي براي حلقوي داشتند.

رنج 100-200 دنيري. اين نخها كيفيت كافي براي حلقوي دارند ولي به عنوان نخهای منفرد در بافندگي تمايل به سر خوردن روي سوزن دارند و سبب به وجود آمدن حلقه هاي در رفته مي شوند .دوبل كردن آنها باعث زبري بيشتري براي نخ مورد استفاده مي شود.

رنج 20-22 دنيوي . اين نخها لازم دارند به يك تعداد بيشتر لاها و تاب خيلي زياد تافيلامتها را كنار هم نگه دارد. گذشته از اين مشكل ، شكستگي سوزنها است كه با تاب بالا به وجود مي آيند.

نخستين آزمايش بافت حلقوي:

آزماشهاي بافت حلقوي نشان دادند كه تعيين كردن تعداد لاهاي اپتيمم وميزان تاب در 44-40 دنيري نخ يك بافندگي حلقوي بدون زحمت را سبب مي شود.

سه تركيب مختلف اين پارامترها آزمايش شده است.

آزمايش1:

اولين آزمايش به دست آمده از يك نخ پيچيده از تركيب 8 لا از فيلامنتهاي 40 دنيري ابريشم با تعداد تاب در اينچ 15 TPI بود. ورودي ماشين بافندگي با گيج 8 امتحان شد. مشاهده گرديد كه نخ به صورت مكرر در واحد تغذيه به خاطر گرايش به پا ملخي شدن نخ فيلامنت ابریشم گير مي كند.

آزمايش 2:

آزمايش دوم با نخ فيلامنتي با همان تعداد لاها ولي ميزان تاب در اينچ از 15 به 4 TPI كاهش يافت . براي بافندگي از همان ماشين با گيج 8 دستي استفاده شد. ملاحظه شد نخ پارگي ها و حلقه ها در رفته در روي پارچه به خاطر فيلامنتي بودن نخها در سوزن. حلقه ها ي دررفته روي پارچه به وجود آمد.

آزمايش 3:

در اين حالت تعداد لاها از 8 به 3 كاسته شدند تاب هم بيشتر كاهش يافت : به 3 TPI

در اين حالت و تركيب پارامترها در طول جريان بافندگي بدون سوزن شكستگي يا پاره شدن فيلامنتها رخ داد .

بافندگي حلقوي در روي ماشين هاي صنعتي

براساس آزمايش هاي مقدماتي بالا ، با نخ ذيل و ويژگي هاي فني ماشين براي بافندگي حلقوي ابريشم روي ماشين آلات صنعتي حلقوي استفاده شدند. نخ پنبه نمره نخ برابر براي خاطر مقايسه استفاده شد.

يك ماشين كشباف عادت داشت كه ساختار ريب را ببافد.عموما بافندگي حلقوي ماشين گردباف ريب مقايسه اش نسبت به ماشين اینترلوك گردباف تا اندازه اي مشكل است. اين به خاطر زاويه بيشينه به هم پيوستن نخ و حداقل فاصله سوزن تا سوزن مي باشد.

نتايج و مباحث

ظاهر پارچه

پارچه ابريشمي فيلامنتي حلقوي يك احساس ظريف و نرمي دارد و يك ساختار باز حلقوي داراست.

مشاهدات بحراني در طول بافندگي حلقوي

– هيچ شكستگي سوزن هنگام بافت حلقوي در سه بافت پايه اتفاق نمي افتد(فقط در 10 متر نمونه توليد شده از هر طرح).

– اجراي بافت فیلامنتی ابريشم روي انتخاب مناسب از دينر الياف ، شماره لاها در نخ و سطح ميزان تاب و گيج ماشين وابسته است.

– نخ الياف بلند ابريشمي موجود تجاري در شكل بوبين با گنجايش 150-100 گرم مي باشد. در دسترس بودن بسترهاي بزرگتر براي توليد عمده نياز به تغییر قفسه فراوان را اجتناب مي نمايد.عرضه بسته هاي در شكل مخروطي باعث ريزش نخ ها زمان باز شدن در ماشين مي شود.

– در مقايسه يا پارچه حلقوي پنبه، پارچه ابريشمی حساس به جمع شدگي غير قابل پيش بيني در طي فرآيند تر نمودن است.اين مشكل به صورت وسيع با به كار بردن نخ ابريشمي رنگي در حلقوي ميتواند كنترل شود.

– كشش نخ ابريشم در طي فرآيند بافت 8-7 گرم است ولي در مورد پنبه تنها 5 گرم است.اين مي تواند با يك عدد بزرگتر منجر به شكستگي سوزن در بافندگي ابريشم شود. تنش زياد غير قابل اجتناب است به طوريكه سطح كشش پايين تر براي نخ باعث مي شوند از سوزن فرار كنند.

– سرعت ماشين براي بافت ابريشم 25% از سرعتي بود كه براي بافت پنبه به كار مي رفت.

اين هم توسط نخي كه رسيده شده بود به دست آمد . سرعت ماشين 10 – 5 RPM براي نخ ابريشمي است و براي نخ پنبه اي 40-30 RPM و يك ماشين با قطر INCH 20 استفاده شد.

يك مقايسه از مشخصات مكانيكی و راحتي.

پارچه هاي فيلامنت حلقوي ابريشم ، استحكام تا پارگي بالا ،مقاومت سايشي بالاتر و نفوذ پذيري نسبت به هواي بالاتري دارند و شكل مقايسه شده بهتري با توجه به پارچه هاي پنبه اي با ساختار حلقوي شباهت دارند . پرز دادن به نظر نمي رسد كه يك مشكل جدي براي پارچه هاي ابريشمي باشد.

درصد جمع شدگي براي پارچه هاي ابريشمي از پارچه هاي پنبه اي خيلي بالاتر است.پارچه ابريشمي اينترلوك بزرگترين جمع شدگي را نسبت به همه نشان مي دهد

خصوصیات مکانیکی تنش پایین:

نمايش نتايج آزمايش كششي پارچه هاي ابريشمي LT بالاتر و ارزش WT بالاتر دارد و ارزش RTكمتر نسبت به پارچه هاي حلقوي پنبه اي با همان ساختار را دارا مي باشد.

با توجه به خصوصيات خمشي پارچه هاي فيلامنتي ابريشمي ، سختي خمشي بالاتري دارند و خاصيت هيسترزين پايين همان خمشي به پارچه هاي پنبه اي شباهت دارند و اين بدون توجه به ساختمان بافته شده مي باشد.

نتایج آزمایشهای برداشت شده نشان می دهد که G و 2H و2GH . پارچه های ابریشمی 5 مقدار ارزشی بالاتر نسبت به پارچه های پنبه ای دارند.

نتایج آزمایشهای متراکم سازی نشان می دهد که پارچه های ابریشمی LCوWCو RC بالاتری نسبت به پارچه های مقایسه شده پنبه ای دارد.

با مراجه به زبری سطحی می توان مشاهده کرد که پارچه های فیلامنتی ابریشمی MIU و MMD و SMD بالاتری در این موارد را دارند.

مفاهیم تجاری:

بافندگی حلقوی ابریشمی به وسعت پارچه های پنبه آزمایش شده است.در این زمینه سوالهایی در زمینه بافندگی حلقوی به ذهن می آید که چرا مردم به طرف بافندگی حلقوی ابریشم نمی روند؟چراآنها با احتیاط برخورد می کنند موقعیکه آنها با بافندگی حلقوی ابریشمی مواجه می شوند؟چرامردم با تغییر وتحول دراین زمینه مقاومت می کنند؟ شاید دلیل هزینه بالای ابریشم مقایسه شده باپنبه است تا این که چالش ها بعلت فن آوری و تکنولوژی محکوم شوند.

برای مثال نخ فیلامنت ابریشمی هر کیلو 1000-1500 Rs  قیمت دارد .از طرف دیگر هر کیلو نخ پنبه به طور میانگین 110-130 Rs قیمت دارد و هنگامی که ضایعات بافندگی مطرح باشد این تفاوتها ملموس تر است.با برداشت حدود 5% ضایعات از هر کیلو از هر دو الیاف ارزش ضایعات پنبه 5-7 Rs برای هر کیلو میباشد در حالی که در مورد ابریشم این مقدار به 50-70 Rs میرسد.

درآزمایش واقعی ،ضایعات نخ فیلامنتی ابریشمی کمتر است بطوریکه آن به علت پاره نشدن نخ درطی بافندگی حلقوی می باشد.احیاکردن هزینه تولید ماده اولیه یکی دیگر از راههای بزرگ است که کمک میکندکه در بافتن ابریشم هزینه تولید پارچه ،کاسته شود.

قیمت نخ ابریشمی چینی نصف قیمت ابریشم هندی است.آن است علت این که چرا بافندگی حلقوی ابریشمی درچین محبوب است.

سنجش فنی امکان بافت نخهای ابریشم برای بافندگی حلقوی تحقیق شده است.نخهای فیلامنت ابریشمی بسیار زیاد مناسب برای بافندگی حلقوی هستند.این یک سود بزرگ به صنعت تریکو بافی برای بقای آن در بازار مد بین المللی است.

تریکوهای ابریشم پارچه های ویژه ای هستندکه مناسب برای تمام فصلهامی توانند باشند.

کاربرد انتخابی تریکوهای ابریشم یک روش باصرفه برای جبران فشارهای اقتصادی است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment