پروژه رشته مکانیک درباره سيستم ترمز سالنهاي مسافري – قسمت دوم

زمان ترمز

زمان ترمزثانيهثانيهآتمسفر
حالت G(باري) زمان ترمز30-18زمان تخليه 60-45حداكثر فشار سيلندر ترمز3
حالت P (مسافري) زمان ترمز5-3زمان تخليه 20-15حداكثر فشار سيلندر ترمز3
حالت R( سريع) زمان ترمز5-3زمان تخليه 20-15حداكثر فشار سيلندر ترمز8/3

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

در واگنهاي اكسپرس از دو مخزن 100 و 25 ليتري R1 و R2 ،‌جهت ذخيره هواي و از يك مخزن چهار ليتري R3 جهت تشخيص شاخص ترمز و ترمز دستي و از يك مخزن (9) ليتري UB جهت تعادل ترمز در سرعت سريع و يك مخزن (9) ليتري R4 جهت هواي كمكي مانند باز و بسته كردن دربها استفاده مي گردد.

صفحه باري مسافري واگنهاي اكسپرس:

در واگنهاي اكسپرس صفحه اي در دو طرف واگن قرار دارد كه در روي آن كلمه G-P-R و يك لوزي كه داخل آن R حك شده است G-P دسته باري مسافري است كه زمان ترمز را تغيير مي دهد و نيز فشار داخل سيلندر را توسط سوپاپ تبديل به 3 آتمسفر ميرساند و اگر دسته در حالت R قرار گيرد فشار ترمز به 8/3 مي رسد و چون دسته فقط در سه حالت كار مي كند و لوزي كه داخل آن R مي باشد نشان دهنده آنست كه اين واگن مجهز به سوپاپ تسريع EB3 ميباشد كه قادر است ترمز مغناطيسي انجام دهد و چون واگنهاي موجود در ايران فاقد ترمز مغناطيسي است اين سوپاپ در اين حالت بكار نمي‌آيد در روي واگنهاي اكسپرس آلمان شرقي لوزي داخل صفحه ديده نمي شود و اين نشان دهنده اينست كه سوپاپ تسريع آن مجهز به ترمز مغناطيسي نمي باشد و اعداد روي صفحه مربوط به وزن ترمز مي باشد كه بازديدكنندگان مي توانند جهت محاسبه درصد ترمز از آن استفاده كنند.

مكانيزم سيلندر CK10:

سيلندر CK10 كه در روي واگنهاي اكسپرس نصب مي باشد مكانيزم آن بدين شرح است كه در زمان ترمز هوا وارد سيلندر شده و پيستون شماره 2 در جهت مخالف فنر حركت مي دهد و مانع شماره 12 فاصله ايكس (x) را طي كرده و بشدت با انتهاي آن برخورد مي كند و مانع حركت كورس سيلندر مي شود نيروي وارده به مهره انتقال نيرو شماره 8 منتقل مي شود و از اين طريق به لنت و چرخ مي رسد و طبقة‌انتقال نيرو پايان يافته و نوبت تنظيم نيرو مي رسد كه با برخورد مانع شماره 12 نشيمنگاه شماره 11 از مهره كمكي 9 جدا شده و مهره شماره 9 فرصت پيدا كرده بدور ميله خودكار شماره 3 چرخيده و طول خود را افزايش داده و فاصله لنت و ديسك را يكنواخت نمايد و اين امر باعث ثابت نگهداشتن نيروي ترمز مي گردد و جبران خوردگي ادوات ترمز بعهده مهره شماره 9 و نشيمنگاه 11 مي باشد و زمان تخليه ترمز پيستون سيلندر ترمز با كاهش هوا در سيلندر تحت فشار فنر به عقب برگشته و فاصله (x) از بين رفته و مانع شماره 12 بابتداي فاصله ايكس فاصله ايكس مي رسد و مهرة شماره 9 مجدداً به نشيمنگاه 11 متصل ميشود خودكارهاي سيلندر CK10 برعكس خودكارهاي DRV عمل مي كنند. زمان ترمز ميله خودكار CK10 براي انتقال به بيرون حركت مي كند خودكارهاي DRV جهت عكس حركت كرده و ميله آن به داخل مي رود كورس پيستون سيلندر CK10 در حالت نيروي 3 اتمسفر و آتمسفر 25 ميليمتر مي باشد.

سيلندر CK10

=C سيلندر              =k كوتاه                 يعني سيلندر كوتاه

«براي تنظيم فاصلة لنت و ديسك هيچگاه نبايد از مهره تنظيم استفاده كرد و فقط بايد توسط گلوئي خودكار اين عمل انجام شود در واگنهاي اكسپرس اكثراً ديده شده است كه مهره تنظيم ها لق شده و گاهي اوقات هم مي افتد بدين جهت پيشنهاد مي شود كه در اينطور مواقع مي توانند زمانيكه لنتهاي كل بوژي را تو انداختيد و فاصله ديسك و لنت راتنظيم نموديد مهره تنظيم را جوش بدهيد و بايد حتماً مواظب بود كه زمانيكه لنتها لاغر هستند اينكار را نكنيد. حتماً زمانيكه لنت ها نو هستند بايد جوش داد.

قطر لنت ترمز واگنهاي اكسپرس 35 ميليمتر

حداكثر خوردگي                 30 ميليمتر

حداكثر قطر ديسك              110 ميليمتر

حداكثر خوردگي از هر طرف  7 ميليمتر

حداكثر خوردگي واليك         2 ميليمتر

جهت تنظيم فاصله لنت و ديسك فقط از گلوئي خودكار سيلندر CK10 استفاده كنيد از مهره تنظيم به هيچ وجه نبايد استفاده شود لنتها را هميشه بايد زمانيكه بوژي روي چرخ قرار گرفت انداخت نه قبل از آن. اگر ديسك ها بالانس نباشند احتمال اينكه لنت ها ناميزان سائيده بشود هست. اشكال مهم در سائيده شدن يكطرفه لنت ها قاب لنت مي باشد كه نيرو را دقيقاً به مركز ثقل وارد نمي كند.

سوپاپ ضد لغزندگي:

سوپاپ ضد لغزندگي جهت جلوگيري از سرخوردگي چرخ در روي ريل مورد استفاده قرار مي گيرد و طرز كار آن بدين شرح است كه بادامك شماره 3 كه با چرخ طيار در حال حركت است در مقابل سوپاپ هوا شماره 5 كه بفاصله 8/0 ميليمتر از يكديگر قرار دارند مشغول كار مي باشند و تا زمانيكه ترمز غير عادي انجام نشود اين سوپاپ هيچ كاري انجام نمي دهد ولي زمانيكه ترمز غير عادي يا ترمز خطر انجام شود سوپاپ شماره 2 از مدار خود توسط شوك خارج ميشود. و بادامك شماره 3 را بسمت سوپاپ هواي شماره 5 حركت داده و با برخورد با آن فاصله 8/0 ميليمتر از بين رفته و هواي G كه در پشت پيستون شماره 6 قرار داشت ناگهان خارج مي شود با خروج هواي G سوپاپ MTA بكار افتاده و هواي سيلندر ترمز را بخارج مي فرستد و چرخ از حالت سرخوردن باز مي ايستد و چنانچه بعلت سرعت زياد مجدداً ترمز شود همان عمل دوباره تكرار ميشود و آنقدر ادامه پيدا مي كند تا چرخ كاملاً از سرخوردن روي ريل باز بايستد. چون مكانيزم ضد لغزندگي طوري است كه يك سمت آن با هوا و سمت ديگر آن توسط بلبرينگ و چرخ طيار با محور درگير مي باشد و در موقع تعميرات بايد كليه قطعات آن توسط شابلن هاي مخصوص دقيقاً اندازه گيري شود و از گريس مخصوص: N,12006-1.1 استفاده شود و پس از تعمير بايد مدت يك ساعت در روي دستگاه آزمايش با دور 1000 در دقيقه بطور آزاد كار كند پس از پايان مدت با دست اطراف سوپاپ را بايد لمس كرد حرارت آن نبايد دست را بسوزاند در غيراينصورت قسمت مكانيكي آن خوب كار نمي كند فاصله 8/0 با كوليس عمق سطنج بطور بسيار دقيق بايد اندازه گيري شود و پس از تنظيم اين فاصله پس از آزمايش بالاك سفيد بادامك شماره 3 را آغشته كرد كه در جاي خود محكم شده در اثر كار كردن شل نشود. چون در غير اينصورت خسارت ببار مي آورد.

1- چرخ طيار 2- بلبرينگ 3- بادامك 4- محافظ 5- سوپاپ هوا      6- پيستون     

d3 – روزنه هوا         02- خروجي هوا

انواع سوپاپ ضد لغزندگي

سوپاپ ضد لغزندگي موجود در راه آهن عبارت است:

1- سوپاپ ضد لغزندگي M2

2- سوپاپ ضد لغزندگي M3

3- سوپاپ ضد لغزندگي MWX3

فرق بين سوپاپ M3 و MWX3

سوپاپ ضد لغزندگي M3 در هر دو جهت چپ و راست كار كرده و در حالت توقف با چرخاندن چرخ طيار هواي G خارج مي شود.

سوپاپ MWX3 فقط در جهت حركت واگن كار مي كند و در حالت توقف اگر چرخ طيار را بچرخاند فقط به يك سمت بايد كار كند و در جهت ديگر نبايد هواي G تخليه گردد و اگر بخواهيم بدانيم كه جهت مخالف هم كار مي كند بايد واگن را چهارمتر سمت عقب ببريد آنگاه جهت كار سوپاپ تغيير كرده و برعكس كار مي كند سوپاپ MWX3 جديدتر از نوع قديمي آن است و امتياز آن نسبت به M3 در اينست كه در زمان سرخوردگي كمتر هوا خارج شده و از خروج هواي بيشتر جلوگيري گردد و براي اينكار يك مانع در سوپاپ MWX3 قرار داده شده كه در هنگام حركت به چپ و يا راست به يك مانع مغناطيسي برخورد مي كند در زمانيكه چرخ شروع بسر خوردن بكند هواي G در مدت 4/0 ثانيه از 5 به 3 آتمسفر تقليل يافته و سپس در مدت 2 ثانيه از 3 به 5 مي رسد.

فرق بين سوپاپ M3,M2

از نظر مكانيزم تفاوت چنداني با هم ندارند و فقط فاصله x در سوپاپ 1,M2 الي 2/1 ميليمتر مي باشد در M3 ، 8/0 ميليمتر سوپاپ M2 روي واگنهاي باكفش ترمز و M3 روي واگنهاي ديسكي نصب مي گردد.

سوپاپ MTA:

سوپاپ MTA در ارتباط با سوپاپ ضد لغزندگي و سيلندر ترمز عمل مي نمايد و طرز كار آن بدين شكل است كه در زمان هواگيري سوپاپ سه قلو هواي لوله اصلي را گرفته در مخزن R ذخيره مي نمايد از طريق مخزن R يك لوله فرعي به سوپاپ MTA رفته است هواي R پس از ورود به سوپاپ MTA از طريق يك مجرا بقسمت فوقاني سوپاپ رفته و تشكيل هواي G را مي دهد و توسط يك شيلنگ به سوپاپ ضد لغزندگي M3 مي رود. هر زمانيكه راننده عمل ترمز انجام دهد و چرخ دچار سرخوردگي نگردد سوپاپ سه قلو هوا را از مخزن R گرفته و پس از تنظيم توسط لوله اي بنام D به سوپاپ MTA فرستاده ميشود و از طريق لوله C به سيلندر ترمز رفته و زمان تخليه نيز به همين شكل از C به D برگشته و از طريق سوپاپ سه قلو ترمز آزاد مي شود ولي چنانچه ترمز غير عادي انجام شود كه چرخ دچار سرخوردگي گردد، بادامك سوپاپ M3 تحريك شده و با ضربه اي كه به سوپاپ هواي G مي زند هواي G را خالي كرده و فشار R در سوپاپ MTA پيستون داخلي آنرا به بالا برده و هواي سيلندر ترمز از راه مجراي خروجي زير سوپاپ MTA به سرعت خارج شده و در اثر كاهش فشار سيلندر ترمز چرخ از سرخوردگي آزاد شده و مجدداً بين بادامك و سوپاپ هواي G فاصله8/0 برقرار مي گردد و چون هواي G خارج نمي شود فشارG در قسمت سوپاپ با هواي R مساوي شده و سوپاپ داخلي MTA به پائين حركت داده و راه خروجي هواي سيلندر ترمز را بسته و راه ورود هوا به سيلندر ترمز از لوله D را باز مي كند و مجدداً عمل ترمز انجام مي شود. اينبار باز هم چنانچه چرخ دچار سرخوردگي گردد مجدداً مانند دفعه قبل چند بار عمل ترمز و تخليه به طور خودكار انجام ميشود تا چرخ كاملاً از حالت سرخوردگي باز بايستد.

سوپاپ اطمينان:

سوپاپ اطمينان در ارتباط با سوپاپ ضد لغزندگي كار مي كند و هواي G پس از خروج از سوپاپ MTA وارد سوپاپ اطمينان مي گردد و در آنجا پس از تنظيم به سوپاپ ضد لغزندگي مي رود. سوپاپ اطمينان وظيفه دارد اگر شيلنگ سرمحور ضد لغزندگي پاره شود بلافاصله هواي G را قطع و از خروج هوا جلوگيري نمايد. چون در واگنهائيكه سوپاپ اطمينان ندارند اگر شيلنگ پاره شود هواي G كاهش يافته و چون ارتباط هواي G با هواي R مي باشد، و سرانجام R نيز كاهش خواهد يافت و همانطوريكه مي دانيد اگر كاهش هواي R زياد باشد تعادل سوپاپ سه قلو بهم خورده و عمل ترمز انجام مي شود و سوپاپ اطمينان از اين كار جلوگيري مي نمايد و اين سوپاپ ها در روي تعداد معدودي از واگنها از جمله واگنهاي پست مورد بهره برداري مي باشد.

سوپاپ SH2:

طرز كار سوپاپ SH2 در واگنهاي اكسپرس بدين شكل است كه در زمان هواگيري واگن از مخزن R هوا وارد مخزن (4) ليتري شده و توسط يك لوله به سوپاپ SH2 رفته و راه ورود به لوله A را ندارد و تا زمانيكه عمل ترمز انجام نشود سوپاپ SH2 هيچ عملي انجام نمي دهد. زمانيكه عمل ترمز چه توسط هو و يا توسط ترمز دستي انجام شود سوپاپ داخلي SH2 نيز با آن حركت كرده و در نتيجه هواي R بر لوله A ارتباط برقرار كرده و از اين طريق به تابلوي شاخصي رفته و پلاك جانبي مربوط به سيلندر SH2 را ترمز مي نمايد و زمانيكه ترمز تخليه گردد هواي پشت تابلو سوپاپ SH2 برگشته و از مجراي خروجي آن خارج مي شود و هدف از قراردادن سوپاپ SH2 اين مي باشد كه چنانچه واگن ترمز دستي آن بسته باشد و چون اين نوع واگنها داراي ترمز ديسكي مي باشند و از بيرون بطور مشخصي نمي توان ترمز بودن يا نبودن آنها را تشخيص داد توسط پلاكهاي جانبي موقعيت واگن را ديد و سوپاپ SH2 و پلاكهاي جانبي فقط با هوا كار مي كنند و اگر واگن فاقد هوا باشد ترمز دستي را ببنديد پلاك قرمز نميشود ولي ترمز دستي عمل مي نمايد. بهمين جهت از يك مخزن (4) ليتري استفاده شده كه هواي مخزن R توسط يك شير يك جانبه به مخزن 4 ليتري رفته و اگر هواي واگن را خالي كنند مخزن مذكور خالي نميشود و تا زمانيكه مخزن 4 ليتري هوا دارد چنانچه ترمز دستي را ببنديد پلاك قرمز مي شود.

ترمز خطر:

براي استفاده مسافرين در هنگام خطر جعبه ترمز خطري در كوپه و راهروها در نظر گرفته شده است و دستگيره آن پلمپ شده است كه در مواقع اضطراري با كشيدن ملايم دستگيره ترمز خطر شروع بكار مي كند و پلمپ درپوش پاره شده و فشار كشش سيمي منتقل مي شود و چون سيم به ترمز خطر متصل مي باشد موجب باز كردن شير خطر در كلگي واگن ميشود و در نتيجه هواي لوله اصلي بسرعت خارج و عمل ترمز سريع انجام مي گيرد و پس از پايان ترمز شير خطر بجاي اول برگردانده شود تا هواي لوله اصلي در لوله ها جريان پيدا كرده و باعث تخليه ترمز گردد و سپس دستگيره جعبه ترمز خطر بجاي خود برگردانده و پلمپ شود كليه جعبه هاي ترمز خطر در كوپه و راهرو توسط سيم به شير خطر مربوط مي باشد در واگنهاي باري نيز از شير خطر استفاده ميشود كه بايد توسط مأمور ترمزبان مورد بهره برداري قرار بگيرد.

ترمط خطر واگنهاي فرانسوي با هوا كار مي كند كه توسط يك سوپاپ كه در زير واگن در نزديكي سوپاپ سه قلو قرار دارد و طرز كار آن بدين شرح است كه هواي لوله اصلي از طريق L وارد اين سوپاپ شده و پس از تشكيل هواي S در بالاي پيستون شماره 2 از مجراي St به پشت نشيمنگاه V در جعبه ترمز خطر در داخل كوپه ها مي رود و آنجا به حالت آماده باش قرار مي گيرد و زمانيكه دستگيره ترمز خطر كشيده شود دسته شماره يك (1) به پائين آمده و با ضربه به دو شاخه 3 پيستون 4 را به عقب كشيده و نشيمنگاه V بار شده و هواي S از اين طريق بخارج مي رود با كاهش هواي S پيستون 2 تحت فشار هواي L به بالا حركت كرده و در نتيجه نشيمنگاه V باز شده و هواي لوله اصلي بخارج رفته و عمل ترمز سريع انجام مي گيرد پس از پايان ترمز مأمورين بايد توسط آچار مخصوص جعبه ترمز را 45 درجه پيچانده تا دستگيره شماره 1 بجاي اول برگشته و در نتيجه سوپاپ شماره 4 نشيمنگاه V در جعبه ترمز خطر را بسته راه خروج هوا بسته شده و هواي S در سوپاپ زير واگن متراكم شده و پيستون شماره 2 را پائين برده و نيشيمنگاه V را مي بندد و لوله اصلي شروع به هواگيري نموده ضمن تخليه ترمز هواي L مجدداً از طريق S به مجراي St به پشت نشيمنگاه V در جعبه ترمز خطر مي‌رود.

-60 پيستون تعادل

-61 سوپاپ لوله اصلي

-62 مخزن اطاق

62a- خروجي اطاق

63- سوپاپ R

64- سوپاپ ضربه اي

64a- خروجي R

 

سوپاپ تسريع كننده EB/3 :

اين سوپاپ امكان انجام ترمز سريع و خطر را با توجه به هوارساني تسريع و يكنواخت به سيلندرهاي ترمز انجام داده و عمل ترمز سريع را در تمام واگنها بطور هماهنگ انجام مي دهد چون طبق معمول در موقع ترمز خطر كاهش فشار در انتهاي لوله اصلي قطارهاي طويل آهسته تر از مقدار مورد نياز فشار سيلندر ميباشد سوپاپ تسريع در اين حالت به كمك مي آيد و زمانيكه ترمز سريع انجام شود با كسر شدن هواي لوله اصلي فشار هواي RS پيستون 60 را به بالا حركت داده و سوپاپ 61 را باز مي كند در اين زمان مقداري از هواي لوله اصلي وارد مخزن 9 ليتري 62 ميش ود و زمانيكه فشار لوله اصلي به 3 آتمسفر رسيد و با مخزن 9 ليتري برابر شد سوپاپ 61 بسته ميشود و ارتباط لوله اصلي با مخزن 9 ليتري قطع شده و زمانيكه فشار سيلندر به حداكثر رسيد هواي مخزن 9 ليتري از مجراي a62 خارج شده و براي ترمز بعدي آماده ميشود. سوپاپ تسريع فقط در ترمز سريع و خطر بكار مي آيد و در سوپاپ تسريع بعضي از واگنها كه ترمز مغناطيسي مجهز مي باشد شير G-P-R-RR قرار دارد كه در حالت ترمزهاي معمولي مورد استفاده نمي باشد و كلمه A-Z كه در روي سوپاپ تسريع قرار دارد A سمت باز شدن را نشان مي دهد و Z سمت بسته شدن را مشخص مي كند و هميشه بايد باز و پلمپ شده باشد و اگر بسته باشد واگن بدون سوپاپ تسريع ميباشد.

ترمزدستي:

ترمز دستي نيروئي است كه انسان با كمك اهرمها و دست به چرخها منتقل مي كند. ترمز دستي بر چند نوع است: كه آنچه در راه آهن ايران متداول مي باشد ترمز دستي – زنجيري كه در واگنهاي مسافري توسط فلكه دايره اي كه راهرو ورودي سالن قرار گرفته بوسيله زنجير و اهرم به كفش ترمز متصل مي باشد و هنگاميكه ترمز دستي را ببنديد با پيچاندن فلكه بسمت راست نيرو به مهره و اهرمها منتقل مي گدد و كفشها را به چرخ مي چسباند در واگنهاي باري از نوع پيچي استفاده مي شود بدين شكل كه در سر كلگي واگن فلكه ترمز دستي قرار گرفته و نيرو توسط ميله پيچي و اهرمها به كفش و چرخها انتقال مي يابد. چون ترمز دستي در مواقع لازم مورد نياز مي باشد، بايد دقت كرد كه پيچ و مهره ها كاملاً روان باشند واليك ها داراي اشپيل واشر باشند براي‌ آزمايش ترمزدستي پس از تعمير بايد چند مرتبه ترمز را باز و بسته كرد تا از سالم بودن آن اطمينان حاصل كرد در موقع آزمايش بايد توجه شود كه حداكثر با پيچاندن 7 الي 8 دور بايد كفشها كاملاً به چرخ بچسبد و در موقع تعمير بايد سالم بودن دنده ها و زنجيرها به دقت توجه كرد و حتماً بايد معايب آنرا برطرف نمود.

ترمز دستي واگنهاي اكسپرس:

ترمز دستي واگنهاي اكسپرس جديدترين و پيشرفته ترين نوع ترمز دستي مي باشند كه متشكل است از كابلي كه در داخل آن ساچمه هائي بين دو تسمه فلزي مقاوم تعبيه گرديده كه با حركت فلكه ترمز دستي نيرو سريع و روان منتقل مي گردد و زمان نصب آن به واگن بايد دقت شود كه انعطاف پذيري آن مشخص شود چون در غير اينصورت فلكه بسختي حركت كرده و كابل زود فرسوده مي گردد و بستها بايد محكم بسته شود تا كابل در جاي خود محكم قرار گيرد كابلهاي واگنهاي اطريشي و آلمان غربي كه هر يك داراي دو كابل مي باشند به موازات يكديگر بسته ميشوند ولي واگنهاي آلمان شرقي داراي دو كابل يكي كوتاه و ديگري بلند است كه كابل كوتاه بسمت داخل و نزديك به سيلندر بسته مي شود و واگنهاي فرانسوي داراي يك كابل هستند و نيروي ترمز دستي فقط روي يك محور اثر مي گذارد ولي در واگنهاي اكسپرس ديگر ترمز دستي روي يك بوژي يعني دو محور اثر مي گذارد و بايد دقت شود كه واگن كابل مخصوص خودش را ببندد و در زمان نصب كابل باندازه هاي زير دقت كنيد.

آلمان غربي     2360 = L

اطريشي         2320 = L

آلمان شرقي    2220 = L

آلمان شرقي    2035 = L

فرانسوي        7400 = L

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل

Leave a comment