پروژه در مورد ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه – قسمت دوم

آزمايشگر برشي و كششي KES-FB1

همانطور كه از نام اين روش پيداست، اين آزمايشگر براي اندازه گيري خواص برشي و كششي به كار مي رود. با اين روش آزمايشي شاخصه هاي كششي نظير كشش پذيري و سختي كششي به راحتي با رعايت كردن نسبت ازدياد طول به طول اصلي نمونه اي كه توسط دو گيره گرفته شده است، به دست مي آيد در تعيين خواص برشي، نمونه در معرض تغيير شكل برشي از قبل تعيين شده با زاويه برشي 8 درجه تحت يك نيروي كششي ثابت قرار مي گيرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

آزمايشگر خمشي محض KES-FB2

اين دستگاه از عامل خمش محض استفاده مي كند به طوري كه نمونه پارچه تحت قوس يك منحني ثابت كه دائم در حال تغيير است خم مي شود. لحظه خمش نمونه مشخص شده و ارتباط بين لحظه خمش و منحني بر روي نمودار X-Y ضبط و ثبت مي گردد.

آزمايشگر فشاري KES-FB3

اين دستگاه براي اندازه گيري خواص تغيير شكل فشاري جانبي ( افقي) كه نقش مهمي را در زير دست پارچه ايفا مي كند، به كار مي رود. در آزمايش فشاري، سطح استانداردي از پارچه را در معرض نيروي فشاري مشخصي قرار داده و سپس نيرو به تدريج relive مي شود. اين نيرو از طريق يك Plvnger متحرك كه به سمت بالا و پايين حركت مي كند و پارچه را بر روي سطحي ثابت مي فشارد، وارد مي شود. فشردگي پارچه با اندازه گيري درصد كاهش ضخامت پارچه در نتيجه افزايش فشار جانبي ( افقي) ( از 50 پاسكال تا 5 كيلو پاسكال) به دست مي آيد. علاوه بر آن، ارتباط بين Strain فشاري و استرس به طور اتوماتيك بر روي محور X-Y يا كامپيوتر متصل به دستگاه آزمايشگر ثبت مي شود.

آزمايشگر سطح KES-FB4

اين دستگاه خواص سطحي پارچه را كه ارتباط نزديكي با احساس زير دست پارچه دارند، اندازه مي گيرد.

ضريب اصطكاكي پارچه و انحراف ميانگين ضريب اصطكاكي توسط اصطكاك تماسي كه مستقيماً با چراغ علامت دهنده ( نشان دهنده) نيروي اصطكاكي در ارتباط است، مشخص مي شود.

سختي ( خشن بودن) هندسي سطح توسط ارتباط سختي نمايان مي شود. تمامي پارامترهاي محاسبه شده مي توانند مستقيماً‌ از مدار محاسباتي دستگاه نيز به دست آيند.

2-1-2-2- اطلاعات بدست آمده از سيستم KES-F :

مجموع 16 پارامتري كه از اين سيستم به دست مي آيد عبارتند از:

پارامترهاي كششي:

EMT: درصد ازياد طول كششي كه به صورت نسبت كشش واقعي به طول نمونه اصلي است و بر حسب درصد بيان مي شود.

WT: انرژي كششي يا كار صورت گرفته براي تغيير شكل كششي كه به مساحت زير نمودار تنش- كرنش نشان داده مي شود.

RT: برگشت پذيري نيروي كششي كه به صورت كار بازگشتي به كار انجام گرفته براي تغيير شكل كششي است و بر حسب درصد بيان مي شود.

LT: خطي بودن ( linearity) كششي كه اين اندازه گيري، درصد غير خطي بودن منحني هاي تنش- كرنش را بيان مي كند. مقدار LT زير 1 ( 1< LT) نشان مي دهد كه منحني تنش – كرنش در زير خط مستقيم 45 درجه، بالا مي رود و مقادير LT بالاي 1 ( 1> LT ) نشان مي دهد كه اين منحني در بالاي خط مستقيم 45 درجه پايين مي آيد.

پارمترهاي برشي:

G: مدول هاي برشي كه برابر با شيب منحني برش است و بين زواياي برشي 5/0 و 5 درجه پايين مي آيد.

2HG و 2HG5 : عرض هسيترزيس به ترتيب در زواياي برشي 5/0 و 5 درجه

پارمترهاي خمشي:

B: سختي خمشي كه به صورت شيب منحني خمشي بين شعاع منحني هاي 1-cm5/0 و 1-cm5/1 كشيده مي شود.

2HB: عرض هسيترزيس در منحني خمشي 1-cm1/0 .

پارامترهاي فشاري:

TO: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در تنش فشاري بسيار پايين برابر با 5/0 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

TM: ضخامت پارچه ( ميليمتر) در بيشترين حد تنش فشاري برابر با 50 گرم نيرو بر سانتيمتر مربع.

Wc : انرژي فشاري يا كار انجام گرفته در تغيير شكل فشاري كه بر اساس مساحت زير منحني فشاري بيان مي شود.

Rc : بازگشت پذيري فشاري كه بر حسب نسبت كار بازگشتي به كار انجام شده براي تغيير شكل فشاري است و به صورت درصد بيان مي شود.

Lc: خطي بودن فشاري كه به صورت انحراف منحني تغيير شكل از خط مستقيم ( راست) بيان مي شود. مقادير بالاي Lc نشان دهنده مقاومت اوليه بيشتر نسبت به نيروي فشاري است. به طور كل، تمامي پارچه ها مقادير كمتري براي خطي بودن نسبت به تست كشش دارند. به طوري كه محدوده مقادير بين 25/0 تا 36/0 تغيير مي كند.

 

جدول 2-2: پارامترهاي اندازه گيري شده در سيستم KES-F

واحدپارامتر اندازه گيري شدهعلامتخواص
[%]كشش پذيري، كرنش تحت500EMTكششي
[-]خطي بودن منحني تنش- كرنشLT 
[]انرژي كشش در هر واحد سطحWT 
[%]برگشت پذيري كششي، توانايي بازگشت از حالت تغيير شكل يافته كششيRT 
    
[]سختي خمشي، ميانگين شيب مناطق خطي منحني هسيترزيس خمشي به منحني1-cm5/1±  Bخمشي
[]هستيرزيس خمشي، عرض ميانگين چرخه هستيرزديس خمشي در منحني1-cm5/1±HB2 
    
[]سختي برشي، شيب ميانگين مناطق خطي منحني هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/2 ± درجهGبرشي
[]هستيرزديس برشي، عرض هاي ميانگين چرخه (حلقه) هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/0 ± درجهHG2 
[]هستيرزديس برشي، عرض هاي ميانگين چرخه (حلقه) هستيرزديس برشي به زاويه برشي 5/0 ± درجهHG52 
    
[-]ضريب اصطكاك سطحي پارچهMIUسطحي
[-]انحراف ميانگينMIUMMD 
‍[mm]سختي هندسي (زبر و خشني سطح)SMD 
    
[-]خطي بودن منحني فشار-ضخامتLCفشاري
[]انرژي فشاري وارد بر واحد سطحWC 
[%]بازگشت پذيري فشاري قابليت برگشت از حالت تغيير شكل يافته فشاريRC 
    
[mm]ضخامت پارچه تحت فشار 50 نيوتن بر متر مربعTضخامت
[]وزن متر مربع پارچهWوزن

 

 

پارمترهاي سطحي:

MIU : ضريب اصطكاك سطحي كه در طول بالغ بر 3 سانتيمتر از طول پارچه محاسبه مي شود.

MMD: انحراف معيار ميانگين ضريب اصطكاك

SMD: سختي سطحي ( انحراف معيار ميانگين از قسمت سپيك)، سطح كه نشان دهنده نقاط نازك و كلفت است.

كليه خواص مكانيكي اندازه گيري شده با سيستم KES‌ در جدول 2-2 خلاصه شده است.

2-2-2- سيستم Fast:

Fast يكسري از تجهيزات و روشهاي آزمايشي است كه توسط بخش CSTRO سازمان پشم استراليا براي اندازه گيري آن خواصي از پارچه به كار مي رود كه بر روي عملكرد دوخت و دوز پارچه و ظاهر پوشاك به هنگام پوشيدن اثر مي گذارد. اين سيستم از 3 دستگاه ساده و يك روش آزمايش تشكيل شده كه نيازمند سايز مشخصي از نمونه براي هر دو آزمايش دستگاهي و آزمايش ثبات ابعادي است. در عمل حدود نيم تر از پارچه در عرض كامل براي انجام تمامي آزمايشات لازم و كافي است.

روش Fast در صنعت روشي ساده، قوي و نسبتاً ارزان قيمت براي اندازه گيري عيني خواص سهم پارچه در تهيه پوشاك است. بنابراين، اين روش به طور عمده توسط توليد كنندگان پارچه، تكميل كنندگان و تهيه كنندگان پوشاك مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر چه، روش Fast كاربردهاي نهفته اي در تمامي مراحل توليد پارچه و استفاده از آن دارد در نتيجه كاربرد همه جانبه و وسيع اين روش باعث به وجود آمدن روش پيشرفته تري از Fast شده است. دسترسي به زبان مشتركي كه هم توليد كنندگان پوشاك و هم تهيه كنندگان پارچه بتوانند با آن در ارتباط با خواص و عملكرد پارچه و لباس گفتگو كنند، يكي ديگر از پيشرفت هاي اين روش است.

1-2-2-2- تركيب سيستم FAST :

اين سيستم از 3 دستگاه ساده و يك روش ازمايشي كه در جدول 3-2 آورده شده، تشكيل شده است.

براي اطمينان از محاسبات بدون اشكال، اين سيستم به كامپيوتري وصل است كه محاسبات را به طور مستقيم ثبت كرده و در صفحه مانيتور خود نمايش مي دهد.

FAST-1 : دستگاه اندازه گيري فشار ( فشردگي)

FAST-1 يك دستگاه اندازه گيري فشردگي است كه قادر است ضخامت پارچه و ضخامت سطحي را تحت دو بار گذاري از قبل تعيين شده، اندازه گيري نمايد. ضخامت سطحي به صورت اختلاف بين ضخامت تحت دو بارگذاري از قبل تعيين شده kpa2/0 و kpa10 تعريف مي شود. عامل اندازه گيري در شكل 2-2 نشان داده شده است. فشار در هر ضخامتي كه اندازه گيري مي شود، توسط افزودن وزنه بر روي درپوش اندازه گيري كنترل مي شود.

FAST-2: دستگاه اندازه گيري خمش

FAST-2 يك دستگاه اندازه گيري خمشي است كه طول خمش پارچه را اندازه مي گيرد. از اين طريق، مي توان سختي خمش پارچه را نيز محاسبه نمود. اين دستگاه از يك پايه Cantilever خمشي كه در روش استاندارد بريتانيا توضيح داده شده، استفاده مي كند. به هر حال در FAST-2 لبه پارچه با استفاده از يك فتوسل تشخيص داده مي شود در صورتي كه روشهاي ديگر با چشم ديده مي شود.

جدول 3-2: تركيب سيستم FAST

خصوصيات اندازه گيري شدهابزار
فشردگيFAST1
سختيFAST2
كشيدگيFAST3
ثبات ابعادي ( روش آزمايش)FAST4

 

شكل 2-2: عامل اندازه گيري فشار در سيستم FAST1

شكل 3-2: عامل اندازه گيري خمش در سيستم FAST2

همان طور كه اين روش براي استفاده ساده تر است، تشخيص منبع خطاي آزمايشگر، نيز باعث دقت و درستي بيشتر روش FAST2 به ديگر روشهاي متداول شده است. مقدار طول خمش مستقيماً‌از نمايشگر
( صفحه) روي دستگاه خوانده مي شود. شكل 3-2 عامل اندازه گيري را در اين روش بيان مي كند.

FAST3 دستگاه اندازه گيري كشش:

FAST3 يك دستگاه اندازه گيري كشش است كه توسط يك اهرم ساده كه در شكل 4-2 نشان داده شده، كار مي كند. با حذف وزنه ها از محور تعادل، كشش پذيري پارچه تحت 3 بار گذاري مختلف اندازه گيري مي شود كه شرايط دقيقاً همانند ان چيزي است كه براي پارچه تحت بار در طي فرآيند توليد پوشاك رخ مي دهد. كشش پذيري پارچه در تئوري مي تواند در هر زاويه اي از نخ هاي تار يا پود اندازه گيري شود. در عمل، معمول است تا كشش پذيري تنها در جهات تاري، پودي و يا اريب اندازه گيري گردد.

FAST4 آزمايشات ثبات ابعادي

آخرين جزء سيستم FAST، يك روش آزمايشي است كه تغييرات ابعادي پارچه هايي را اندازه گيري مي كند كه اين تغييرات هنگامي رخ مي دهند كه پارچه در معرض تغيير شرايط محيطي قرار بگيرد.

اين آزمايش شكل ديگري از آزمايش متداول تر- خشك است. آزمايش FAST4 مي تواند در كمتر از دو ساعت بدون نياز به شرايط اتمسفري (جوي) ويژه انجام شود. دياگرام شماتيك اين روش آزمايش در شكل 5-2 نشان داده شده است.

2-2-2-2 اطلاعات بدست آمده از سيستم FAST:

با استفاده از سيستم FAST، 14 پارامتر اندازه گيري شده يا محاسبه مي شود. اين پارامتر در جدول 4-2 آورده شده است. پارامترهاي اندازه گيري شده بر روي يك نمودار كمترلي ترسيم شده كه پيش بيني مناسبي از عملكرد پارچه در طي توليد پوشاك مي تواند به دست آيد .اهميت اين پارامترها مطابق با هدف نهايي پارچه مورد آزمايش تغيير مي كند . اين سيستم روشي ساده اما قابل اطمينان است كه اطلاعات را سريع براي كنترل عمليات تكميل و دوخت و دوز پارچه ، به ما مي دهد . بخش بعدي جزئياتي راجع به خواص اندازه گيري شده توسط سيستم FAST را بيان مي كند .

ثبات ابعادي FAST-U

اصطلاح به كار رفته براي تغيير در ابعاد پارچه هايي به كار مي رود كه پارچه در معرض تغييرات شرايط محيطي قرار گيرد. براي           پارچه پشمي و مخلوط پشم ، دو جزء مهم ثبات ابعادي وجود دارد

جدول 4-2 پارامترهاي اندازه گيري شده با سيستم FAST:

واحدپارامترهاي اندازه گيري شدهعلامتخواص
[‍%]درصد كشيدگي تختE5كششي
[‍%]درصد كشيدگي تختE20 
[‍%]درصد كشيدگي تختE100 
[‍%]درصد كشيدگي مايلEB5 
[‍mm]طول خمشيCخمشي
 سختي خمشيB 
 سختي برشيGبرشي
[mm]ضخامت تختT2فشاري
[mm]ضخامت تختT100 
[mm]ضخامت سطحيST 
[mm]ضخامت سطحي رهاشده (‌آزاد شده )STR 
[‍%]درصد جمع شدگي در حال استراحتRSثبات ابعادي
[‍%]درصد انبساط hygralRC 
[%MM2]شكل پذيريFپارامتر به دست آمده

 

 

*‌ جمع شدگي در حال استراحت :

تغيير غير قابل بازگشت در ابعاد پارچه ( جمع شدگي يا انبساط پذيري ) هنگامي رخ مي دهد كه پارچه خيس باشد (‌در آب خيس بخورد ) يا درمعرض بخار قرار گيرد . جمع شدگي در حالت استراحت به دليل رهايي از كرنش هاي تثبيت پيوسته يا موقتي است كه بر پارچه در طي آخرين مراحل تكميل وارد مي شود در سيستم FAST، جمع شدگي در حالت استراحت به عنوان درصد تغيير در ابعاد پارچه خشك بعد از استراحت در آب يا دماي اتاق بيان مي شود .

*‌انبساط Hygral

‌انبساط Hygral يك نوع از تغيير بازگشت پذير در ابعاد پارچه است كه هنگامي كه رطوبت محتوي الياف پشم تغيير مي كند ، رخ ميدهد . با استفاده از FAST ، انبساط HYGRD ، به عنوان‌درصد تغيير در ابعاد پارچه درحال استراحت تر به ابعاد پارچه در حال استراحت خشك بيان مي شود اين دو جزء به صورت رياضي در زير توضيح داده شده است :

درصد جمع شدگي در حال استراحت

انبساط hygral

‌به طور يكه L1 طول پارچه در حال استراحت خشك ، L2 طول پارچه تر پس از استراحت در آب و L3طول پارچه خشك تحت استراحت قرار نگرفته است .

ديگر اندازه گيري از جمع شدگي در حال استراحت ، نظير WIRA، آزمايش جمع شدگي پرس باز (‌اتوي باز)‌يا سيلندر بخار ، نيز وجود دارد ، اين روش ها نيز با روش تر – خشك FAST در ارتباط است .

ديگر روش هاي اندازه گيري ثبات ابعادي نيز وجود دارد كه شامل آزمايش DIN ، آزمايش HESC و جمع شدگي پرس بسته است .به هر حال ، در اين آزمايشات دو جزء ثبات ابعادي از هم جدا نيم شد و نتايج گمراه كننده‌اي براي برخي پارچه‌ها مي دهند .

كشش پذيري (‌قابليت ارتجاعي FAST3

در كشش پذيري يك پارچه ، افزايش ابعادي پارچه هنگامي كه درمعرض نيروهاي اعمال شده قرار بگيرد اندازه گيري مي شود . با استفاده از سيستم FAST، كشش پذيري با قابليت ارتجاعي تحت عنوان درصد افزايش طولي در نمونه تحت بارگذاري هاي عرضي مقدار مذكور براي كشش پذيري پارچه هماني است كه در اندازه گيري مي شود كشش پذيري در جهات تاري و پودي به ترتيب در كه براي محاسبة‌شكل پذيري پارچه استفاده مي شود ، اندازه گيري مي گردد. كشش پذيري مايل ( اريب ) تنها درعرض اندازه گيري مي شود .

سختي خمشي FAST2

سختي خمش يك پارچه تحت عنوان كوپل مورد نياز براي خمش پارچه به منحني يكنواخت ، تعريف مي شود ، سيستم FAST سختي خمش را از طريق طول خمش Cantilever پارچه مشخص مي كند كه با استفاده از عامل توضيح داده شده در BS:3356 و وزن پارچه اندازه گيري مي شود

سختي خمش از طريق زير محاسبه مي شود

6-10×807/9×3(‌طول خمش )×وزن

در حالي كه واحد آن ، واحد طول خمش mm و وزن پارچه بر حسب است .

سختي برشي (FAST3)

تغيير شكل برشي پارچه تحت عنوان حركت شبكه‌اي (‌Trellising) تعريف مي شود كه در آن زاويه بين نخ هاي تار و پود (‌از 90 درجه ) درحال تغيير است بدون آن كه تنشي برروي ديگر نخ ها وارد شود. سختي برش پارچه به عنوان نيروي لازم براي تغيير شكل پارچه اندازه گيري مي شود . در FAST ، سختي برشي از درصد كشش پذيري مايل (‌اريب ) پارچه تحت بارگذاري 5 محاسبه مي شود

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment