پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي- قسمت دوم

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي

9- مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ابزار و تجهيزات

يكي ديگر از مقررات ورزشي موضوع وسايل و اسباب و آلات آن است كه مورد استفاده ورزشكاران قرار مي گيرد. اين وسايل و ابزار همان طوري كه مقررات مقرر داشته بايستي مجاز و قانوني بوده و مطابق استاندارد و ضوابط مديريت يا فدراسيون مربوطه باشد .بنابراين وسايل و اسباب مورد استفاده ورزشكاران نيز بايستي مطابق مقررات و استانداردهاي تهيه شده و در اختيار آنان قرار گيرد. به طور مثال كشيدن پاي حريف و يا فشار بيش از حد به ناحيه حلق حريف در كشتي خلاف مقررات است استفاده از تور مخصوص براي پرتاب ديسك يا پرتاب چكش و به كارگيري تجهيزاتي كه ايمني بيشتري را به وجود مي آورد مورد استفاده و در صورت ايجاد صدمه و چنانچه از تجهيزات لازم استفاده نشده باشد باعث مسؤوليت جزايي ورزشكاران و مربيان خواهد بود.

براي مثال اگر در جريان تمرين فوتبال در محيط يك مدرسه كوچك در اثر برخورد شوت يك بازيكن به شيشه كلاس شكسته و به دانش آموزان صدمه بدني وارد شود مسئوليت جزايي متوجه دانش آموزي است كه شوت زده است هر چند زدن شوت با پا خطا نباشد يا در صورتي كه يك پرتاب كننده ديسك، وزنه، چكش و امثال آن در جريان تمرين بدون توجه به حضور افراد در حريم غير مجاز مبادرت به پرتاب كند و حركت ورزشي و فني و بدون ايراد هم باشد اما وزنه يا ديسك يا چكش به فردي كه در محدوده و يا حريم غير مجاز ايستاده برخورد و موجبات مصدوم شدن او را فراهم آورد پرتاب كننده مسؤول است مسؤوليت در اين موارد خطاي فني يا ورزشي نيست بلكه بي احتياطي و عدم رعايت مقررات و نظامات متعارف ورزش مورد نظر است و اگر داور هم اجازه پرتاب را داده باشد در حالي كه افرادي در محوطه غير مجاز ايستاده اند اجازة نادرست داور يا مربي رافع مسؤوليت ورزشكار پرتاب كننده نيست. علاوه بر ورزشكار خاطي مربي يا داور نيز مسوول خطاي خود خواهد بود.

10- نhttp://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2015/11/tahghigh20-1.docگاهي به موازين شرعي در قانون

در ماده 59 قانون مورد نظر مربوط به صدمات ناشي از حوادث ورزشي و بند 3 قانون فوق الذكر آمده است …

در مادة 59 اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد…

قسمت موخر اين بند در مادة 59 بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به قانون اضافه شده است.

از ديدگاه اسلام ورش وسيله اي است براي بهتر تلاش كردن و جنگيدن در راه آرمان هاي مقدس خدايي و بهتر كار كردن براي تقرب خدا. بنابراين ورزش بايستي وسيله مطمئني براي بهتر زيستن وبهتر انجام وظيفه كردن و نيكو مبارزه كردن براي تقرب به حضرت حق باشد بنابراين ورزش هايي كه در جهت خلاف اين موارد و هدف شان آزار شخصي يا نفس يا غيره است داراي اشكال شرعي بوده و مورد تاييد نمي باشد براي ورزش هاي زيان بار آيات و احاديث متعددي داريم كه از آن جمله خداوند در قرآن مجيد به بشر دستور فرموده اند خودتان را به دست خود به هلاكت نياندازيد ( سوره بقره آيه 195 قرآن كريم) البته در اكثر ورزش هاي متداول برخورد و ايراد صدمه غير قابل اجتناب است مبناي مخالفت شرع صدمات طبيعي و حركات عادي كه مطابق موازين و عرف ورزشي باشد نيست بكله حركات غير طبيعي و صدمات زيان آوري است كه هر چند از لحاظ مقررات مجاز هم باشند اما شرعاً جايز نيست مانند كشتي كج ايراد ضربات مشت به سروپيشاني و شكستن بيني و مانند آن .

11- مسؤوليت جرايي مديران در ورزش

مديريت را مي توان تشكيل علم و هنر و هماهنگ كردن رهبري، كنترل فعاليت هاي دسته جمعي براي نيل به هدف هاي مطلوب با حداكثر كارايي تعريف كرد.

تعريف ديگري از مديريت عبارت است از به كار گرفتن نيروي انساني و هماهنگ كردن با منابع مادي براي نيل به اهداف مديريت در ورزش برحسب اختيارات مديران مسؤوليت هايي نيز متوجه آنان است و قصور هر مدير در انجام وظايف خويش و كنترل و رهبري خود نسبت به همكاران زير مجموعه چنانچه موجب حادثه اي شود مسؤوليت كيفري براي مدير يا رئيس مربوطه به همراه خواهد آمد. در حقوق ورزشي ما بررسي مي كنيم كه وظيفه نظارت و كنترل و رهبري و تشويق و تنبيه و حفاظت و حراست از آنچه كه به يك مدير سپرده شده انجام شده است يا خير و نيز بررسي مي كنيم كه حادثة به وجود آمده ناشي از ورزش كه موجبات صدماتي شده در نتيجه قصور عمدي يا بي احتياطي يا عدم اعمال مديريت و نظارت صحيح رخ داده است يا خير كه اين مديران شامل مديران ورزشگاه ها، مديران هيئت ها، مديران فني ورزش هاي مختلف، سرپرستان مربيان، معلمان ورزش، داوران و امثال آنها در حوزه كاري كار خود است وقتي يك مدير ورزش يا مدير تيم در چنين مقام وموقعيتي قرار مي گيرد در واقع قبول مسؤوليت كرده و با قبول پست تقبل مسؤوليت در همه ابعاد مديريت خويش را كرده است و از آن جمله نظارت و كنترل در اعمال و فعاليت هاي ورزشي زير مجموعه خود و چنانچه صدمه اي به ورزشكاري وارد شد كه ناشي از عدم نظارت و كنترل و رعايت اصول و موازين ورزشي مصرحه در قانون باشد مدير مذكور نيز بار مسؤوليت خود را داشته و در برابر قانون و سازمان و باشگاه يا فدراسيون يا ارگان مربوطه مسؤول و پاسخگو خواهد بود اين موضوع خاص مربوط به ورزش و صدمات ورزشي است.

12- خودداري از كمك به مصدومان در محيط ورزش

همان طور كه مي دانيد مجرم بودن هر شخص موكول به انجام عمل مجرمانه و ارتكاب جرايمي است كه به موجب قانون جرم شناخته شده و براي آن اعمال مجازات در نظر گرفته شده است و عناصر و اركان ثلاثه احراز بزه در آن عمل وجود داشته باشد. و عمل نيز با نيت و قصد مجرمانه به وقوع پيوسته باشد يا اين كه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي و ثبوت تقصير مباشر جرم باشد. اما گاهي مقنن بدون توجه به اين مورد كه چه كسي و چگونه موجب بروز حادثه و صدمه گرديده بنابر مصالح عاليه جامعه و براي سلامت اركان اجتماعي پاي اشخاص ديگري را هم به ميان كشيده و بدون آنكه دخالت يا سببيتي در وقوع بزه يا جرم داشته باشد و يا نقشي در حادثه آنها را به موجب قانون به دادرسي جلب و محاكمه و مجازات هم مي كند در اين جا مجازات سواي پاداش و جزاي جامعه و ملت و دولت نسبت به يك فرد خطا كار و متخلف از قانون جنبه عبرت گرفتن ديگران را نيز دارد.

به موجب مواد و موازين قانوني تحت عنوان مجازات كساني كه از كمك به مصدومان امتناع كنند و در اقدام رساندن آنها به مراكزدرماني قصور و تعلل كرده اند برحسب مورد و ميزان امتناع به مصدوم به حبس از يك تا سه سال محكوم مي گردند بدون آنكه كوچكترين تقصير يا نقشي در ايجاد حادثه داشته باشند فقط مجازات اين قبيل افراد به سبب خودداري و امتناع از كم به يك همنوع مصدوم مطابق قانون و از جهت اخلاقي بي تفاوتي و بي اعتنايي توأم با رفتار غير انساني و غير مسؤولانه اشخاص حاضر در صحنه نسبت به مصدومان مي باشد. زيرا ما ورزش را به خاطر سلامت تن و روان و تزيكه نفس و رسيدن انسان به كمالات و فضيلت هاي معنوي از راه و طريق ورزش قبول داريم و تازه اصول و ايين ورزشكار بايستي داراي احساس مسؤوليت بيشتر توأم با مردانگي و جوانمردي نسبت به همنوعان و بندگان خدا باشد و هرگونه بي تفاوتي و بي اعتنايي و بي مسووليتي از ناحيه مربي، مدير، سرپرست، داور و معلم ورزش و حتي خود ورزشكار نسبت به هماوران خود يا همنوعان و ديگر مردم عادي غير قابل گذشت و چشم پوشي است.

13- مسؤوليت مدني در ورزش

هرگاه شخصي يا اشخاصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد گفته مي شود در برابر او داراي مسؤوليت مدني است. مسؤوليت مدني يا به موجب قرار داد مي باشد يا خارج از قرار داد.

مسؤوليت هاي قراردادي به علت عدم اجراي تعهدات و عدم وفا به عهدي كه ناشي از عقد قرارداد في مابين است يعني فردي كه به تعهدات و عهد خود وفا نمي كند و به اين طريق باعث ضرر به غير يا طرف قرارداد مي گردد مكلف است از عهده خساراتي كه در اين رهگذر حاصل گرديده برآمده و ضامن است يعني مسؤوليت ناشي از قرارداد عبارت از تعهدي است كه متخلف از مفاد قرارداد مكلف به انجام آن مي باشد. مانند يك مربي كشتي كه متعهد به آموزش فنون كشتي به يك نوجوان بوده و در نتيجه عدم مراقبت و بي احتياطي او نوجوان مصدوم شده است مربي در برابر نوجوان و والدين وي مسؤول بوده و مكلف به جبران خسارات وارده است.

در مورد مسؤوليت هاي خارج از قرارداد يا بدون قرار داد اين كه قراردادي في مابين وجود نداشته و دو نفر هيچ تعهدي نسبت به يكديگر نداشته اند و حال يكي از دو نفر عمداً يا به خطا به ديگري زيان وارد ساخته است. در اين جا بدون توجه به نبودن قرار داد چون به دستور قانون عمليات ورزشي بايستي با رعايت مقررات و موازين خاص خود اجرا شوند و در نتيجه تخلف يك ورزشكار مقررات نقض شده به حكم قانون خاطي مسؤول خسارات ناشي از صدمه وارده به ورزشكار يا ديگران است در حالي كه هيچ قرارداد پيمان نامه اي هم وجود دارد نتيجه اين كه در صدمات بدني ناشي از خطا يا تخلف چه قرارداد باشد يا نباشد جبران خسارت بر عهده كسي است كه در اثر تقصير و بي احتياطي و بي مبالاتي وي ايجاد خسارت شده است.

و اين حكم قانون ناشي از مسؤوليت مدني مصوب 1339 و ساير قوانين موجود و بعد از آن است كه مقرر مي دارد « هر كس از بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه اي وارد كند كه موجب ضرر و زيان مادي يا معنوي شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود خواهد بود.» يادگيري اين ماده كه مبناي اصلي مسؤوليت مدني است براي همه سرپرستان،‌مديران، مربيان، داوران و تجه دقيق به متن و كلمات آن لازم ضروري است و با درك درست و توجه به كلمات و جملات مبناي مذكور خواهيم دانست كه در كسوت مدير تيم و يا ورزش يا سرپرست يا مربي يا داور كدام يك از اعمال ما موجب مسؤوليت مدني خواهد بود.

14- اركان مسؤوليت مدني

الف – وجود ضرر كه به اشكال مختلف زير ملاحظه مي شود :‌

1- صدمه جاني به خود يا ديگران به صور مختلف مانند ضرب، جرح، نقص عضو، قتل در اثر حركات خطا.

2- تجاوز به حيثيت ديگران و لطمه زدن به حيثيت شخص مانند ايجاد شايعات هم جنس بازي يا اعمال منكراتي در مورد سرپرست يا مربي يا داوران.

3- تعرض و تجاوز به نواميس ديگران.

4- اتلاف و ناقص كردن اموال خود و ديگران و تجاوز به مال غير مانند شكستن شيشه هاي سالن يا ورزشكاه كه گويند زياني حاصل شده است.

موارد داراي دو شرط است اولاً ضرر به خود شخص در اثر فعل خود ولي موجب مسؤوليت مدني نيست. ثانياً حدوث و ايجاد ضرر بايستي مسلم باشد تا موجب مسؤوليت مدني گردد.

ب- انجام فعل يا خودداري از عمل بر خلاف قانون

انجام يك عمل كه موجب ضرر و زيان شود كافي نيست بلكه بايستي عمل برخلاف قوانين و مقررات هم باشد يا عمي نامشروع تا عامل آن را مسؤول دانست.

و نيز برخورداري از عمل نيز كه باعث اضرار و زيان شود و قانون نيز آن را منع يا تخلف شناخته باشد زيرا مواردي بسيار زيان بار داريم كه به حكم و به دستور قانون موجب مسؤوليت نبوده و خساراتي هم در بر ندارند.

مثال : برخورد توپ با صورت يك بازيكن فوتبال يا واليبال كه موجب صدمه و حتي شكستگي هم گردد مسؤوليتي متوج داور يا بازيكن نخواهد بود.

شرط اساسي تحقق جرم در اين مورد چه از باب فعل يا ترك آن در صورتي است كه عمل برخلاف مقررات و موازين انجام گرفته باشد تا موجب مسؤوليت مدني باشد.

ج- مرتكب بايد مقصر باشد

تقصير مرتكب گاهي به طور عمد و زماني به صورت غير عمد و در نتيجه بي احتياطي است همانطوري كه قبلاً گفته شد تقصير عمدي عبارت است از داشتن سوء نيت و ارتكاب عملي توأم با سوء نيت است كه موجب ضرر و زيان و ورود خسارت مي شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل

Leave a comment