پژوهش شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفته ترین آن، عملـی اسـت كـه بـه لحـاظ قانونی خلاف شمرده میشود و عامل اصلی آن متهم و محكوم و بـه زنـدان مـی شـود و شـكی نیست این طیف وسیع متأثر از عوامل مختلف ناشی از موقعیتها و شرایط اجتماعی است، نظیر گسیختگی های خانوادگی، پایین بودن سطح تحصیلات و زندگی در محیطهای منحرف، میزان باورهای مذهبی، ازدواج در سنین پائین و نداشتن تعلقات اجتماعی و عوامل دیگر. اندیشمندان متعددی علاقه مند به پژوهش در مورد انحرافات اجتماعی هستند و هر یك از زاویه ای خاص به عوامل اجتماعی ایجاد جرم پرداخته اند كه در تحقیق حاضر در قسمت مبانی و نظریه های مربوطه به جرم و مشخصات آنها مورد بحث قرار گرفته اند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

آمارهای موجود نشان میدهند كه شیوع جرم زنان در بسیاری از كشورها در حال افزایش است و همگام با آن پدیده زنان زندانی رو به توسعه گذاشته است. متأسفانه كشور ایران نیز از این رویداد بین صیب نمانده و سالانه هزاران زن به علل مختلف وارد زندانهای كشور می شوند ( بشری اولاد و دیگران: ،1386 .) براساس آمار سازمان زندانهای استان مازندران، تعداد مجرمین و زندانیان زن این شهر سال به سال افزایش چشمگیری داشته اند و نظام قضایی و به طور كلی بخش عمومی جامعه مجبوراند بودجه و هزینه های كلان،

  • 1