پایان نامه یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده مهندسی

گروه صنایع

 

 عنوان:‌

یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

چکیده

در این تحقیق فرآیند مدیریت زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با تأکید بر نقش استراتژی فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعیت مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، به منظور یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع یک مدل ریاضی توسعه داده می­شود. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­شود. همچنین از اعداد فازی مثلثی برای بیان عدم قطعیت موجود در زنجیره و از برنامه­ریزی محدودیت فازی مبتنی بر شانس و رویکرد حداکثر-حداقل برای تبدیل مدل دو هدفه فازی به یک مدل یک هدفه قطعی استفاده می­شود. مدل یک هدفه قطعی حاصله به وسیله یک نرم افزار تجاری قابل حل می­باشد.

علاوه بر این، مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد بررسی قرار می­گیرد. در مدلی که به این منظور ارائه می­شود، مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی از تأمین­کنندگان به باراندازهای میانی و همچنین وسایل نقلیه خروجی از باراندازهای میانی به خرده فروش­ها مشخص می­شود. هدف، تخصیص محصولات به تأمین­کنندگان و باراندازهای میانی به منظور بهینه کردن مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی و خروجی و عملیات دسته­بندی کردن محصولات در باراندازهای میانی بوده به طوریکه کل هزینه­های خرید محصولات، حمل و نقل و نگهداری حداقل شود. همچنین به منظور حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی توسعه داده می­شود.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی فرابارانداز، مسیریابی وسیله نقلیه، اعداد فازی، برنامه­ریزی محدودیت مبتنی بر شانس، الگوریتم ژنتیک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق) 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسأله اول.. 5

1-3- مسأله دوم. 6

1-4- ضرورت تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-6- محدودیت­های تحقیق.. 9

فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع) 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- کاربرد تئوری مجموعه­های فازی در زنجیره تأمین.. 11

2-3- استفاده از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین.. 15

2-4- یکپارچه کردن  مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز 19

2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین.. 21

فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل) 23

3-1- مقدمه. 24

3-2- تئوری مجموعه­های فازی.. 24

3-4- تعریف مسأله اول.. 26

3-4-1- مفروضات مسأله اول.. 27

3-4-2- مدل ریاضی مساله اول.. 28

3-5- رویکرد حل مسأله اول.. 34

3-5-1- پرداختن به محدودیت­های فازی.. 34

3-5-2- پرداختن به توابع هدف.. 40

3-6- ضرورت یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز 42

3-7- تعریف مسأله دوم. 43

3-7-1- مفروضات مسأله دوم. 45

3-7-2- مدل ریاضی مسأله دوم. 46

3-8- رویکرد حل مسأله دوم. 53

3-8-1- نحوه نمایش جواب و تولید جمعیت اولیه. 54

3-8-2- ارزیابی میزان برازندگی کروموزوم­ها 58

3-8-3- عملگر انتخاب.. 60

3-7-4- عملگر همگذری.. 61

3-7-5- عملگر جهش…. 62

3-7-6- نحوه اصلاح کروموزوم­های نامعتبر. 63

3-7-7- روش جستجوی محلی.. 65

فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل) 66

4-1- نتایج محاسباتی مسأله اول.. 67

4-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم. 72

4-2-1- تولید مسائل نمونه و تنظیم پارامترهای الگوریتم. 73

4-2-2- تحلیل نتایج.. 75

فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی) 82

4-1- جمع بندی.. 83

5-2- تحقیقات آتی.. 85

منابع.. 86

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1: مطالعات صورت گرفته در ارتباط با استفاده از تئوری مجموعه­های فازی در برنامه­ریزی زنجیره تأمین.. 15

جدول 3-1: شاخص محصولات مختلف خرده فروش­ها 56

جدول 4-1: ابعاد اولین مسأله نمونه. 68

جدول 4-2: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای اولین مسأله نمونه. 68

جدول 4-3: نتایج اولین مسأله نمونه. 69

جدول 4-4: ابعاد دومین مسأله نمونه. 70

جدول 4-5: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای دومین مسأله نمونه. 71

جدول 4-6: نتایج دومین مسأله نمونه. 71

جدول 4-7: ابعاد مسائل نمونه تولید شده 73

جدول 4-8: توزیع­های یکنواخت به منظور تولید پارامترهای مورد نیاز 74

جدول 4-9: ارزیابی عملکرد در ارتباط با  اولین مسأله نمونه. 77

جدول 4-10: ارزیابی عملکرد در ارتباط با دومین مسأله نمونه. 77

جدول 4-11: ارزیابی عملکرد در ارتباط با سومین مسأله نمونه. 78

جدول 4-12: ارزیابی عملکرد در ارتباط با  چهارمین مسأله نمونه. 78

جدول 4-13: ارزیابی عملکرد در ارتباط با پنجمین مسأله نمونه. 79

جدول 4-14: ارزیابی عملکرد در ارتباط با ششمین مسأله نمونه. 79

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شکل 2-1: عملیات استراتژی فرابارانداز 17

شکل 3-1: نمودار عدد فازی مثلثی.. 26

شکل 3-2: شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی.. 27

شکل 3-3: نمودار معیار امکان.. 36

شکل 3-4: نمودار معیار الزام. 36

شکل 3-5: نمودار معیار اعتبار 37

شکل 3-6: نمودار معیار درستنمایی.. 39

شکل 3-7: نمایش شماتیک از شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی.. 45

شکل 3-8: نمایش ساختار کروموزوم برای مثال (3-3) 56

شکل 3-9: روش اصلاح چرخهای.. 64

شکل 4-1: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه  69

شکل 4-2: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه. 70

شکل 4-3: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه. 72

شکل 4-4: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه. 72

شکل 4-5: تعداد جواب­های غیرموجه موجود در هر نسل.. 76

شکل 4-6: تاثیر نگهداری موقت در باراندازهای میانی بر هزینه­های زنجیره تأمین.. 80

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

Leave a comment