پایان نامه چالش ها و فرصت ها بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس از2001 تا 2012

دانلود پایان نامه

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، و با استقلال مستعمره ها و فروپاشی حکومت عثمانی، تعداد کشورهای نوظهور در عرصه جهانی افزایش یافت و کشورهای جدیدی به استقلال رسیدند، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس نیز بعد از این دوره به وجود آمدند. با توجه به این که در نظم نوین جهانی کنونی کشورها برای پیشبرد منافع ملی واهداف خود نیازمند روابط نزدیک به خصوص در سطح منطقه ای هستند، به ویژه اینکه شورای همکاری به دلیل پوشش دادن تمامی حوزه جنوبی کشور و مسایل استراتژیکی – سیاسی و اقتصادی برای ایران اهمیت وافری دارد. بنابراین شناخت فرصت ها و چالش ها تاثیر گذار بر روابط  ایران و شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نقش مهمی در درروابط دو طرف و پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی دارد . ما در این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های موثر در روابط بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس می پردازیم.

واژگان کلیدی: چالش، فرصت، شورای همکاری خلیج فارس، منطقه، منافع ملی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. 5

بیان مسئله. 1

ادبیات و پیشینه تحقیق. 3

اهداف تحقیق. 5

سوالات تحقیق. 5

فرضیات تحقیق. 5

متغیرها 6

مفاهیم و شاخصهای تحقیق. 6

روش تحقیق. 7

روش گردآوری داده ها 7

سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم: چارچوب نظری. 8

بخش اول: همگرایی و واگرایی. 9

انواع همگرایی. 12

مفروضه های همگرایی. 13

بخش دوم: نظریات همگرایی. 14

الف: فدرالیسم. 14

ب: کارکردگرایی. 16

ج: نوکارکردگرایی. 19

د. نظریه های ارتباطی. 22

منطقه گرایی. 24

معیارهای منطقه گرایی. 25

1-درجه انسجام اجتماعی: 25

2-انسجام اقتصادی: 26

3-یکپارچگی سیاسی: 26

4-انسجام سازمانی. 26

انگیزه های همگرایی منطقهای.. 27

نظریه همگرایی منطقهای کانتوری و اشپیگل. 28

نظریه وابستگی متقابل: 30

فصل سوم: فرصت ها بین ایران و شورا 33

بخش اول: روابط ایران و شورا 34

بخش دوم: فرصتها و زمینه های همگرایی. 37

1-وضعیت ژئو استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز  عامل همگرایی. 37

2- عوامل اقتصادی: 39

2-1همکاری در زمینه‌های نفت و گاز 43

3- همکاری جهت حفظ محیط زیست خلیج فارس.. 46

4-همکاری در زمینه کشاورزی.. 49

5- همکاری در زمینه دریایی و خدمات کشتیرانی. 50

6- نزدیکی و مشترکات جغرافیایی: 50

7-نقش اقتصادی و ارتباطی تنگه هرمز. 51

8-بحران آب و لزوم همکاری منطقه‌ای.. 52

10-همکاری در زمینه شیلات و ماهیگیری.. 55

11-همکاری ‌های صنعتی و فنی. 56

12-همکاری در زمینه حمل و نقل. 56

13-توسعه اشتراکی مخازن نفت و گاز مشترک.. 57

14-نقش ارتباطی: 57

فصل چهارم: چالش ها بین ایران و شورا 62

1-اختلاف ایدئولوژیک(داخلی-فرهنگی) 63

1-1تفاوت ساختارهای قومی و مذهبی: 63

1-2- ناسیونالیسم: 64

2-اختلافات داخلی(سیاسی، اقتصادی، امنیتی): 65

2-1-برداشت‌های متفاوت از امنیت.. 65

الف-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران. 65

ب-دیدگاه اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس.. 66

ج-سیاست امنیتی مشترک غرب و شورای همکاری خلیج فارس… 67

د-گسترش خرید های تسلیحاتی. 69

2-2-منازعات مرزی سرزمینی(ادعای امارات نسبت به جزایر ایران! ) 71

2-3-مکمل نبودن اقتصاد منطقه: 73

2-4-برنامه هسته‌ای ایران. 74

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment