پایان نامه وضعیت فرهنگ سازمانی در بانک ملت براساس ویژگی های مدل دنیسون

دانلود پایان نامه

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: “بین فرهنگ سازمانی وسطح رضایتمندی مشتریان در بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد.”

فرضیه های فرعی:

۱-بین فرهنگ مشارکتی و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد.

۲-بین فرهنگ انطباقی و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد.

۳-بین فرهنگ سازگاری و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد.

۴-بین فرهنگ مأموریتی و رضایتمندی مشتریان در بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق شعب درجه دو، سه و چهار در سطح مدیریت منتخب بانک ملت استان سمنان می باشد.

قلمرو زمانی: داده های این تحقیق در بازه زمانی نیمه اول سال ۱۳۹۰جمع آوری گردیدند.

دراین تحقیق باتوجه به دسته بندی مشتریان به دوگروه اعتباری و غیر اعتباری ، از شعب درجه ۲ ، ۳ و۴ درسطح مناطق چهارگانه سمنان به منظور بررسی رضایتمندی و از کارکنان ستاد و شعب به منظور بررسی فرهنگ سازمانی استفاده گردید.

 

۱-۷- روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی و از شاخه همبستگی می باشد که به صورت پیمایشی انجام می شود.

با توجه به فرضیه های تحقیق، جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول مشتریان بانک به منظور بررسی رضایتمندی مشتریان و دسته دوم کارکنان بانک ملت به منظور بررسی فرهنگ سازمانی.

نمونه آماری تحقیق بخشی از جامعه آماری فوق است که از طریق فرمول تعیین حجم نمونه مشخص می گردد. در این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه ها از آزمون نیکویی برازش (کولموگروف- اسمیرنف)[۱] ، آزمون ضریب همبستگی پیرسون[۲] واسپیرمن[۳] ،آزمون معنی داری بتا در رگرسیون خطی[۴]، آزمون میانگین[۵]  و آزمون تحلیل واریانس فریدمن[۶] استفاده می گردد.

۱-۹-تعریف واژگان

فرهنگ سازمانی:

دراین پژوهش در رابطه با فرهنگ سازمانی از مدل ارائه شده توسط دنیسون استفاده می گردد که فرهنگ سازمانی را در قالب چهار ویژگی بیان نموده است(دنیسون،۲۰۰۰) .

۱-مشارکت(درگیرشدن درکار)[۷] :

افراد با درگیرشدن درکار احساس مالکیت ومسئولیت خودرا به عنوان پیکره ای از سازمان نشان می دهند و سعی می کنند تا با توسعه توانائیهای خود در گروههای سازمان نقش بیشتری داشته باشند.

۲-سازگاری(ثبات وپایداری)[۸]:

منظور آن است که نظام مشترک باورها، ارزشها ونمادهایی که به طورگسترده مورد درک و پذیرش اعضای سازمان است تأثیر مثبتی بر دستیابی آنها به تفاهم وتوافق وهماهنگی اقدامات دارد.

۳-انطباق پذیری(انعطاف پذیری)[۹]:

نظامی ازهنجارها وباورها مورد نظر است که توانایی سازمان برای دریافت، تفسیر و برگردان علائم محیطی به تغییرات رفتاری در داخل سازمان را حمایت کرده و احتمال بقا و رشد سازمان را افزایش می دهد.

۴-مأموریت(رسالت)[۱۰]:

منظور این است که درک از رسالت سازمان مسیر اقدام صحیح و جهت گیری برای تحقق اهداف را برای اعضا مشخص می کند.

۱ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

۲ Pearson Correlation

۳ Spearman Correlation

۴ Linear Regression

۵ One-Sample T Test

۶ Friedman Test

۷ Involvement

۱ Consistency

۲ Adabtability

۳ Mission

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment