پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 28

دانلود پایان نامه

مکانی
اصل نفی سبیل از زوایای گوناگون
قضات دیوان
خلاقیت و نوآوری
حرز از نگاه شهیدین شهید اول و شهید ثانی
ب تقیّه مداراتی
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه کلیات
مسموم کردن
استراتژی‌های رقابتی
کشور ایرلند
نقش و وظایف گمرک
مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت
مدل بامگرت و اسچمیدت
ابعاد هویت دینی
آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک آمرانه و تعهد سازمانی
سرمایه اجتماعی
تعریف شبکه توزیع و اهداف آن
لوازم آرایشی و بهداشتی ساخت ترکیه
نیکوکاری ریسک پذیر
دیدگاههای محافظهکاری
جمع بندی و خلاصه فصل دوم
مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفهها
قلمرو مکانی تحقیق
اقسام مسئولیت مدنی
دلایل نیاز به درس کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور
مروری بر مفهوم برند یا نام تجاری
ابعاد سیاسی
مبحث اول – مورد معامله در قوانین
ارزش کسب‌شده
عنوان صفحه گفتار دوم آثار تعهدات قانونی وکیل دعاوی
بند دوم قیمی
ابزارهای گرد آوری اطلاعات
پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق
دیدگاه مؤلف فقه الصادق
بند دوم – ارتباط مالک واقعی و ثالث
چه مدون چه ضمنی
واژگان تحقیق
تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق
ابعاد مزیت رقابتی
سولات تحقیق
یافته های پژ وهش
بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد
مدیریت ریسک اعتباری
موانع شخصی
مبحث دوم ماهیت شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
مطالعات انجام شده در مورد ارتباط تجربه و ریسک پذیری
عوامل موفقیت در فروش اینترنتی
تعریف شخص حقوقی
روش‌شناسی تحقیق
تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا
هداف فرعی
نظریه تضاد
مهارت های حل مسئله
سیستم های تمام مکانیزه
روش یا تکنیک دلفی
بنداول شرط سنی
آزمون یک بعدی تک متغیره
ج ارائه ملاک های عامل دانش آموز مدارس و نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و متخصصین
شاخصهای اندازهگیری تمرکز
فصل سوم روش‌شناسی تحقیق
کیفیت افشا
هلدینگ تولیدی
نسل پنجم
الف مصادرهی عام
چهارچوب نظری
مقالات
مبحث اول مفهوم صلاحیت و گونه های جرم نظامی
ادامه فهرست جداول عنوان شماره صفحه جدول
عامل انسانی
گفتار دوم خلاصه و روش اجرا
اهمیت رضایت شغلی
عوامل و شاخصهای موثر بر موفقیت کارآفرینان
تعهد سازمانی و ترک خدمت
ادله اثبات دعوی
الف مزایا
نهاده ها
حق در قرآن
عناصر تشکیل دهنده کارآفرینی
مفهوم کودک و همسر
تامین مالی
ج دیدگاه سوسیال دموکراتیک شهروندی
تقسیم بندی انواع فساد
حلقه بازخوردی
رویکرد تحلیل روانشناختی و رویکرد شناختی
آزمون کروسکال والیس
فصل چهارم یافته‌های پژوهش
توسعه مهارت به صورت خودآموزی
فرزندخواندگی در قانون جدید مصوب
ترخیص
تعریف محدودیت در تأمین مالی
بند اول فله‌های مایع
فرایند تحقیق
ویژگیهای رفتار شهروندی سازمانی
پایایی ایستایی متغیرهای مدل فرضیه اصلی سوم
فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق بیان مسئله
فرآیند تدوین مأموریت سازمان
حد لواط
رویکردهای سه بعدی به نگرش
توصیف متغیرهای زمینهای تحقیق
محیط و پیچیدگی
روش و چارچوب تحقیق
مدل بازداری رفتاری  

توزیع فراوانی وضعیت تاهل
عنوان به زبان انگلیسی
نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
فلسفه توسعه منابع انسانی
۲ ۲ فلسفه و تاریخچه
سیستم گزارشات مدیریت
د باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد سالم
وکالت عادی
پیشنهاد‌ها کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق
فصل پنجم بحث و تفسیر یافته‌ها
تاریخچه تجارت الکترونیک
تسهیم و انتقال دانش
شاخص جامع تمرکز صنعتی
تیپ‌های شخصیتی کرچمر
بهره‌وری و کیفیت
مدل پارک و کیم
گفتار اول نظام اقتصادی سرمایه داری
ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان پنهان و سرمایه اجتماعی هنجارهای مشارکتی
آزمون دست بندی کارت های ویسکانسین
بررسی سؤال ششم پژوهش
آزمون فرضیه فرعی دوم «آزمون
صادرات فرش
آمادگی فرایندها
بررسی نگرش نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج
شیوه های دستیابی به اهداف فرآیند توسعه محصول جدید
نظریه رهبری فیدلر
جزای نقدی روزانه
ب مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری
فصل اول کلیات طرح
پیوست الف
رتبه بندی میزان اثرات هر یک از شاخص های عوامل انگیزشی و بهداشتی
ویژگی های کاربران
رویکرد های نظری روانشناسی طلاق
فهرست تصاویر عنوان صفحه تصویر
کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق
عزت نفس
نمونه و جامعه آماری
طبقه بندی خدمات
روش توزیع پرسش نامه
تعریف بازارگرایی
سایر یافته
دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی
مهارت های ارتباط بین فردی روابط انسانی
شرح تکنیک ها
تحلیل آماری منظر مشتریان
نظریة پردازش اطلاعات
رکود اقتصادی سال های
فصل دوم مبانی و چارچوب نظری تحقیق مقدمه
ج – اهداف سازمان ملل متحد
دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران
عمل شرکاء
شمای کلی الگوریتم رقابت استعماری
ح محدوده زمانی و مکانی تحقیق
دریاچه مصنوعی
ساخت پرسشنامه و پیشآزمون
گفتار سوم شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها
مقایسه دیدگاه اسلام با دیدگاه روان‏شناسان شخصیت
توصیف متغیرهای تحقیق
نظریۀ سولومن اش
پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری
نوآوریهای تحقیق
ج بررسی اموال شرکتهای دولتی
گفتار اول مفهوم فضای سایبر
ویژگی های تئوری سوداگری
الف تابلوی بالینی اختلال وسواس فکری عملی
مفهوم فرض تقصیر
ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها
ج مقایسه رکن روانی
مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها
بند اول منشور اخلاقی پلیس
مرحله دوم نظرسنجی
فصل اول شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی
بسط دیدگاه سه بخشی به اثرات
٥ ۴ پیشنهادات برمبنای نتایج فرضیه ها
الف تعریف و انواع مسئولیت محض
نظارت با منشاء درون سازمانی
مفهوم و مؤلفه های استراتژی ظرفیت
فرضیه ی قراردادهای پاداش
اندازه شرکت فرضیه هزینه سیاسی
ویژگی های تصمیمات و برنامه های مبتنی بر تفکرو بینش استراتژیک
نسبت بدهی
تفویض اختیار
فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا
نظریه تضمین حق
حل مدل
وظایف مدیریت شهری
فصل اول کنوانسیون حقوق دریاها
بیماری مالتیپل اسکلروزیس
الف مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی
ب تضمین صریح
اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی
مدل تحلیلی خوشه صنعتی چای
گفتارچهارم ید تصرف و ارتباط آن با مالکیت
فرضیه های پژوهش
تک نمونه‌ای برای متغیر خودآگاهی
تعریف واژگان عملیاتی
رویکرد وابستگی وفاداری به برند
مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا بر حسب مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه
در صورت فوت پدر
ترکیب روش کمی و کیفی
خوشه های صنعتی
تنظیم توافقنامه و اجرا
فصل سوم حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه
گردشگری و اقتصاد جهانی
تعریف افشا
نوع شناسی اقدامات مدیریت منابع انسانی
تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق
نظریه فرآیند تخریبی خانواده
روش های آماری پژوهش
بعد اجتماعی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام
تأثیر رضایت مندی بر وفاداری خدمات
تأثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف مؤسسه
مدل‌های رقابت پذیری
منافع حاصل از گردشگری
هدف علمی
شرکاء و هم پیمانان کسب و کار
ادغام و اکتساب
بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری
آزمون ضریب همبستگی پیرسون
کلید واژه های فارسی
حجم نمونه‌ی در بخش کیفی
بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار
پرسش نامه و روش پرسش نامه ای
ارتباط شرم و گناه
هتک حرمت منزل
هدفهای جزئی
فعالیت های سیاسی و اجتماعی اقبال
دوره زمانی انجام تحقیق
تقویت منفی
نمودار
خلق دانش
۱ ۲ ۹ اختلال کمبود توجه بیش فعالی و سایر ناتوانی‌های همراه
روش طرح تحقیق
نقد روششناختی مطالعات فرهنگی ایرانی
گفتمان اسلام ناب محمدی ص
تحلیل رفتار مالی سرمایه گذاران
پ دارا بودن مهر
اعتبار و پایایی تحقیق
طبقه‌بندی حقوق صاحبان سهام
ویژگی های ارزشیابی توصیفی
عناصر برجسته محور فرهنگی در حافظه جمعی پاسخگویان
توسعه از دیدگاه مارکس
تجربه سوئد
بررسی سؤال شماره سه تحقیق
طبقه بندی مقیاسهای وفاداری به نام تجاری
خلاصه طرح و نتیجه پژوهش
نسبت به قصد و واقع
راهکارهای اصلاح نظام یارانه
تعاریف عملیاتی واژه ها
طبقه‌بندی برحسب علت وقوع خطا نظریه موسیتا
سابقة تحقیق
فهرست مطالب عنوان صفحه نظریه های سبک های یادگیری
تجزیه و تحلیل اطلاعات
شناسایی مصرف کنندگان وفادار به مارک
باورهای فراشناختی
محدودیت های در کنترل محقق
ر دورکیم و تئوری آسیب شناسی
آگاهی زیست محیطی راه حلی برای مشکلات زیست محیطی
عوامل مهم و موثر در میزان عدم تمرکز
جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن
کار در بستر تاریخ
اصل رعایت انصاف و امانت تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال تجهیزات و منابع در اختیار
بند اول مفهوم هویت یابی انسانی
طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر هوش میان فردی کودکان تاثیر دارد
عدم مهارت
احترام
عوامل مؤثر برخلاقیت
مقایسه داده اطلاعات و دانش و اجزای آن
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های
انواع یادگیری از دیدگاه ارجریس و شون
انواع بسته بندی کاغذی از نظر شکل
بخش دوم عملکرد مالی
دعاوی مساعدتی
مبحث اول – روند شکل گیری سازمان ملل متحد
احساس تاثیر
جمع بندی پژوهش‌های پیشین
رویکرد مبتنی بر فرایند درونی
فهرست مطالب فصل اول مقدمه و کلیات طرح تحقیق مقدمه
متغیرهای واسطه‌ای
انواع سبک تفکر
اصل بیست و یکم قانون اساسی
د جلوه هایی از کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر کیفری
مبحث پنجم ارکان مسئولیت کیفری
مبنای مسئولیت کارفرما
خروجی ها
سرعت در تحویل کالا
قلمروززمانیپژوهش
مکتب فرانکفورت و پارادایم انتقادی
کلیات
کیفیت خدمات و برآورده نشدن انتظار
دیدگاه بار آن در هوش هیجانی مدل شخصیتی هوش اجتماعی و هیجانی
نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه
تقسیم کفار از دیدگاه اسلام
موجودیها به عنوان وثیقه
ادبیات تحقیق تحقیق
یادگیری تا حد تسلط انفرادی
تجزیه و تحلیل عوامل درونزا
فهرست مطالب عنوان صفحه
تاثیر تروریسم بر حقوق بشر
الف یکپارچگی رویه حل اختلاف
معیارهای حسابداری
برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
مبحث چهارم انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است
مسئله اصلاحی
بانک مسکن
وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان
گمرک
کیفیت برند
عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی
مدیریت
بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی
مقیاس و طیف ابزار اندازهگیری
نمودار ارتباط بین آمار توصیفی وآمار تحلیلی وتحلیل عاملی اکتشافی
ب اهمیت انجام پژوهش
مکعب های داده
محدودیتهای ذاتی
مسئوولیت کیفری
خ روسپی گری
۳ ۲ روش پژوهش
فصل دوم تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان مبحث اول – ورود بیگانگان به کشور
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
ی روش تحقیق
بخش سوم الگوی مفهومی تحقیق
روش اجرای آزمون ها
دیدگاه آیت الله خویی
اهرم انحلال
تجزیه و تحلیل یافتهها
فوکو و ایده حکومتمندی
بازار جذب نیروی انسانی
مدل تحلیلی تحقیق
توزیع فراوانی گروه‌ها
بررسی پایایی پرسشنامه
شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر پژوهشی
– الف وفاداری مصرف کننده
دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
طرح ریزی شبکه عصبی مصنوعی
دنیا مزرعه ای برای عالم آخرت
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
روش پژوهش
تجهیز منابع در بانکداری سنتی
نرخ تخفیفات عدم خسارت
مباحث نظری تحقیق
کره جنوبی
حق ثابت و حق متزلزل
سوال سوم