پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 27

دانلود پایان نامه

زمان‌بندی منبع مجتمع و پویا
تعریف مفهومی وعملیاتی
تعریف معنویت
بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته
نظریه واقع‌گرایی
وضعیت متغیر ارتباطات مناسب در نمونه
الگوی توانمندسازی چهار عاملی
گرایش کارآفرینانه و عملکرد نوآوری
پایایی و روایی سرمایه فرهنگی
انواع تصمیمات خرید
محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
گفتار دوم ماهیت « ارتباط حقوقی » موجد امانت
اثر اعتماد سازمانی و فردی بر همدیگر
عود بهبود
رشوه در عرف بازاری
درصد ارزش بحرانی
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته‌ها
پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی
اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
قوانین و مقررات بازل
فروش اتوماتیک
سعی می کنم از مطالب آموخته شده عناصر مشترک را استخراج کنم
آزمونهای آماری مورد نیاز برای تخمین مدلها
رئوس مطالب آموزش کارآفرینی
نظریه‌های فمنیستی
دیدگاه تصمیم گیری
تجزیه وتحلیل فرضیه دوم
کوهنوردی
ویژگیهای جو سازمانی
پشتیبانی و خدمات مشتری
کارایی فنی
اختلالات اضطرابی
بند اول رفتار مجرمانه
اهداف سیاسی
لزوم قبض مال مرهونه
پیامدهای هوش هیجانی
اهمیت مطالعة رفتار مصرف کننده
جدول توصیفی برنامه درسی در رشد اخلاقی
عملیات وزن دهی فاکتورها
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
۳ ۵ ۲ پایایی پرسشنامه
بکارگیری دانش
شکاف عملکرد خدمات یا شکاف تحویل
ارزشیابی مستمر و ارتباط آن با بهبود فرایند یاددهی یادگیری
نوشته های شاطبی
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو
اهداف آموزش مهارت های زندگی
استراتژیهای بینابین
آزمون نرمال بودن داده ها آزمون جارکو برا
عقاید
مراحل و سیر فرسودگی
آمار توصیفی نمونه مورد بررسی
تناژ تولید و نیروی کار کل به تفکیک سال
آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه
بند اول تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه
مفهوم ثبت رسمی
بخش دوم کارآفرینی دانش
توزیع پاسخگویان بر اساس مناطق پنجگانه
خصوصیات خدمات و مفاهیم بازاریابی آن
تعریف تبلیغات
افزایش ترس از جرم
درصد فراوانی مربوط به جنسیت
تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان
فصل دوم لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن
استخراج قانون از شبکهی عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
آثار جهانگردی
تأثیر انگیزه بر یادگیری
تحلیل چاق ولاغر
بررسی مدلهای نمونه و نهایی
آزمونمدلمفهومیوفرضیه‌هایپژوهشی
تاریخچه خصوصی سازی در جهان
ارث در اصطلاح
تکنولوژی
سطوح بازاریابی سبز
الف تأسیس به موجب قوانین خاص
گفتار دوم قوانین بین المللی
انواع و حالت وفاداری به برند
آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیر میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
تقاضای کوتاه مدت
توصیف متغییر دانش صریح
مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها
پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش
دیدگاه دوم عدم تقسیم خمس
ابزار جمع آوری دادهها
جایگاه مشتری مداری در فرهنگ بانکی ایران
اقدامات سازمان ملل متحد
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخش اول تصمیم‌گیری استراتژیک
اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی بنگاههای زود بازده
قلعه‌ها
فرآیند تصمیم گیری
افشا
قناعت
طرح کارمزدی مریک
حداقل سن ازدواج
تعریف مسأله پژوهشی
داده های خود تأملی خود فکورانه شناخت خود بواسطه دیگر خود روایتگران
وضعیت تأهل
خطاهای مربوط با ارزیابی عملکرد
شکاف کیفیت
هوشیاری کارآفرینانه
قبض اثر عقد رهن
انواع کارآفرینی
ب کلیات
پژوهش‌های صورت گرفته داخلی
تناسب مفاهیم و تمرینات آموزش ریاضی ابتدایی برای حل مسایل در موقعیت های دیگر
منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل
قسمت اول مروری بر ادبیات استراتژی مدیریت استعداد
زنان به عنوان نماینده مجلس
محتوای دانش
بند دوم ضمانت اجرای کیفری
نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد
ارتباطات سوالات باهریک از متغیرهای تحقیق
فهرست مطالب ‌ج استطاعت معتبر در حج از دیدگاه فریقین
نظریه نمایندگی
ملاک مشروعیّت حکومت از دیدگاه تشیّع
آزمون فرض فرعی پنجم
ترکیب روش‏های هموارسازی و
ریخت‌های فرعی
تشکل
بند چهارم نظریه رفتار متقابل
جهات جغرافیایی
اتواتنوگرافی و اثرات درمانی آن
جمع‌آوری و نحوه پردازش داده‌ها
سطح سه
چارچوب تجارت الکترونیکی
ابزار جمع آوری اطّلاعات کمّی
عناصر مشخص کننده ساختارهای سازمانی
عناصر تدلیس
نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی
ب سوال‌های پژوهش
اهداف ارتباطات در محیط داخلی و خارجی سازمان
فصل دوم بررسی ادوار فقه و آثار فقهی امامیه از قرن اول تا دوازدهم
هدف از نگهداری دارایی های وقفی
قلارنگ
ی روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات
ویژگی های ساختاری شرکت
پیدایش تبلیغات
تئوری مدیریت دانش جامع
قسمت اول روند تکاملی
اهداف تبلیغات
تعریف مهندسی ارزش
جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان
مدل مبتنی بر پذیرش اختلال اضطراب فراگیر
الف نحوه‌ اعتراض
مبحث دوم انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی
پژوهش های انجام شده در خارج کشور
بند دوم شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول
تعمیرات مبتنی بر زمان
رعایت عدالت مالیاتی
تحقیقات آزمایشی
زن در زندگی مشترک
آزمون فرضیه فرعی دوم تحلیل مدل شبیه سازی
اقدامات مجمع عمومی
ارتباط رسمیت تمرکز پیچیدگی و انسجام باکاربرد دانش
فاکتورهای مهم بهینه سازی سایت در گوگل
توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد بررسی
برخی تعاریف ازمدیریت زنجیره تامین
تعهد عاطفی
تعهد کار
کیفر محاربه
جمع بندی مطالعات تجربی
بررسی فرضیات پژوهش
ویژگی های مدیران مشتری مدار
زنجیره تامین پایین دست
تحلیل چند متغیره رگرسیونی
مراحل و فرایند اجرای پژوهش
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری
توجه اسلام به حقوق متقابل مردم و رهبر
توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
سازه بازارگرایی
روش اجرا و جمع آوری اطلاعات پژوهش
بکارگیری نظریات انگیزش
ویژگی های استراتژی پاداش 
کیفیت اطلاعاتی و حسابرسی
ارتباط تمرکز و رسمیت
گفتار دوم فردیکردن قضایی مجازات
الف قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور
معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سهام
نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
مقیاس های سنجش جو سازمانی
عملیات زیگزاگ دوزی و حاشیه دوزی
شیوه های ارائه محتوای کتاب های درسی
سوالات تحقیق بخش کیفی
عوامل موثردرترکیب ترفیع
تکنیک جبرانی در فروش حضوری
فرزند پروری مقتدرانه
بازارگرایی و عملکرد سازمانی
روایی ابزار گردآوری اطلاعات
اعتبار و پایایی وسیله اندازهگیری
عامل خروجی
ریسک تورم
ویژگیهای شهرت سازمانی
آزمون همبستگی پیرسون فرضیه
سابقه تاریخی و ضرورت مشتری مداری
کدگذاری محوری و انتخابی شرایط علی
در زمینه ارتباطات
مدیریت جانشین پروری
روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها
اعتقادبی اساس نسبت به توانایی
گفتار اول در قوانین حقوقی
نظریهی مککلهلند
نهادهای تأمین کننده بودجه
دیدگاه اقتضایی
عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر
پیشینه نظری تحقیق
اجتناب یا احتراز
سطوح مختلف شخصیت
قابلیتهای چابکی
سوألات پژوهش
تاریخچه سرمایه اجتماعی
دامهای برنامه‌ریزی استراتژیک
اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق
آزمون سوالات فرضیه ها تحقیق بر اساس نتایج آزمون میانگین جامعه
تحقیق بیور و رایان
الگوی پی در پی
مقیاسهای اندازه گیری متغیرها
چ تعاریف و مفاهیم
سوئیت
بند نخست ماهیت سند
ب صوری بودن در اعمال حقوقی
مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکیوچی
ابزار سنجش و نحوهی طراحی آن
تاریخچه هیجان
پرخاشگری دفاعی و مجرمانه
پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش
ماهیّت پول
بهره‌وری نیروی انسانی
توانمندی و ویژگیهای سیستمهای خبره و هوش مصنوعی
صریح به صریح یاترکیب
تعاریف مختلف در باب شخصیت
سابقه ی مدیریت
تشخیص
پیشنهادات به تحقیقات آتی
روش های هموارسازی سود
بند اول مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا
فهرست شرکتهای نمونه
تأمین مالی
تعریف اصطلاحات و واژه های فنی
فهرست علائم اختصاری تحلیل
بررسی نقش روابط عمومی‌در بانک‌ها و تاثیرات آن بر مشتریان
جریان‌هاینقدیناشیازفعالیت‌هایعملیاتی
پایه اصلی کوبیت
تعریف انبار داده ها
شاخص مزیت نسبی آشکار
تجزیه و تحلیل دادهها
هپاتیت
ارزیابی مدل
انواع دانش از نظر نوناکا
آموزش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی
گردشگری فرهنگی و آموزشی
سودآوری و نسبت های سودآوری شرکتها
بند اول مقررات ملّی اعتبارات اسنادی
بحث گروه های کوچک
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی به صورت مفهومی و عملیاتی
توانایی تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی
فصل چهارم مسئولیت آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار
الزامات مدل بلوغ
شاخص های توصیفی آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  

تئوری مدل ‌های هوش هیجانی
پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی
آسایش ابدی
رشاء ارتشاءو رشوه
مدل کینگ
تعریف دموکراسی
اهداف فروشگاه های زنجیره ای
دادگاه محل وقوع جرم
مزایای مدیریت استعداد
مقایسه نتایج آزمون برج لندن گروه های سه گانه
فصل دوّم تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان
خصوصیات سهام عادی
دلایل گرایش به مدیریت دانش در سازمان ها
دیدگاه تعارض
تئوریهای مرتبط با شرم
گفتار اول شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه
اهمیت و ضرورت گمرک
اصول متعارفه
آمار توصیفی در سطح کل سال شرکت
مسئولیت مدنی ناشی از نفوذ و هک سیستم
آمار توصیفی متغیرهای درک متقابل و
داشتن نماینده مجلس
بررسی مقایسه بنگاههای با بهرهوری بالا و بنگاههای با بهرهوری پایین و اثرات آنها روی اشتغال
مبارزه
پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته مرتبط با تحقیق
روشهای بهبود ارتباطات دهان به دهان
نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی
رضایت مشتری و کیفیت خدمات
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق
نوع شغل
قانون آیین دادرسی کیفری
بودجه برنامه‌ای
ترازنامه نامرئی
درصد کودکان مدرسه رو و
تاریخچه تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه
داشتن اهلیت
اهداف پاسخگویی مالی
مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت ضرایب معناداری
طرح بحث
انواع طرحهای پاداش
بهره برداری وکاربرددانش
ب وقوع نزدیکی در دوران زوجیت
تأثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا
جامعه و نمونه آماری تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی
فزضیه اول
مدل بکوویتزوویلیامز
مسائل
مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر شهودی و توجه به ارتباطات
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
نگرش مصرف کننده نسبت به محصول تبلیغات آن و فرایند خرید
ویلاهای خصوصی
بخش دوم جو سازمانی
علل قاچاق
انواع مشتریان از نظر رفتاری
فصل سوم روش‌شناسی تحقیق مقدمه
تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
انواع آنی گرایی در مطالعات رفتار اجتماعی
نفس امّاره
دانش اولیۀ مصرف کنندگان
ارزش افزوده اقتصادی
نقشة ارزش
مدرسۀ دارالفنون در ایران
ابزار اندازه‌گیری پژوهش
تهیه شاخص برای مفاهیم متغیرها
مراحل برآورد مدل
ابعاد تعلق خاطر کارکنان
فصل دوم ادبیات پژوهش
ب هویت قومی
سرمایه کسب‌شده
نتایج حاصل از برازش مدل دوم
ماهیت خلاقیت
فهرست مطالب عنوان فصل اول – کلیات تحقیق
ج نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری
مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی
جمع بندی فصل اول
اقلام تعهدی
پرسشنامه سرمایه فرهنگی
ب اقسام تخلف در تعهد
ساختار نرخ سود
منابع مالی بانک ها
دامنه حجر سفیه در نمایندگی
انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی
بازار ارز
نگاه کلی به ‌ابزارهای پیشبرد فروش
رویکردهای فرآیند تصمیم گیری
اهمیت رویه قضایی
شناخت محصول
گفتار اول هزینه‌های دوران حضانت
سنجش عملکرد
مدل پانجایسری و اوانشزکی
جدول آمار توصیفی مربوط به ارتباط جنسیت و رفتار اخلاقی
سهم فروش و سهم بازار
تعهد به مراعات کامل و همه جانبه حق تربیت
بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه
محدوده