پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 26

دانلود پایان نامه

کالا
کبیرکوه
تجزیه‎وتحلیل سوالات تحقیق
سازمان توسعه همکاری اقتصادی
نظریه رهبری تحول گرابس
مقدمه
تعارضات درونی
ز اهداف پژوهش
حرص وطمع
نمودار فرآیند تحقیق
خلاقیت
تئوری های عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی
مسئولیتپذیری دانشآموزان
مدل تکامل یافته پذیرش فن آوری
آزمون فرضیه اصلی دوم
چندین گردش کاری با چندین محدودیت
تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته گرایش به قتل قبیله ای
ج روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق
معایب استفاده از بازاریابی رویدادی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
پوشش گیاهی
گفتار سوم سابقه تاریخی و حقوقی اختلافات ایران و عراق
استراتژی‌های مدیریت دانش
مدل سروپرف
فصل دوم ادبیات تحقیق بخش اول بازارگرایی
مدل پانل دیتا
محافظهکاری مشروط
بررسی سؤال پنجم پژوهش
شفافیت اطلاعاتی وکارآیی بازاراوراق بهادار
ارزیابی عملکرد و ارتباط آن با کارایی
ب سایر تقسیم بندی ها
چ پیشینه تحقیق
نقش برند در پیشبرد اهداف مؤسسات آموزشعالی
رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری
احساس امنیت و تعادل کار و زندگی
پیچیدگی
فصل دوّم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ادبیات پژوهش
انواع روش های حمل و نقل
تعریف قیمت
پاسخ جمع بندی شده سوال اول تحقیق
د دینداری تجربه گرا
نظریهی تودارو
موضوع
عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
ز ساختار تحقیق
تعهد سطح پایین
نتایج حاصل از فرضیه پنجم
سوال های اصلی تحقیق
گفتار سوم مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند
راهکارهای عملی توانمندسازی
نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود
پاسخ نظریه بازار کارآ
فصلچهارم نتیجهگیریوپیشنهادات
روشها و شیوههای امر به معروف و نهی از منکر
مدل توانمندسازی باولن و لاولر
پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق
تحصیلات پاسخ دهندگان
ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی
ویژگیهای روابط زوجین
نوع شغل
توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت
هوش داستانی
توصیف متغیرها
شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر  

توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی بر حسب وضعیت تاهل
پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت
گفتار اول صلاحیت ذاتی
اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی
بند اول آیین نامه تعزیرات حکومتی در ارتباط با سوء استفاده از شناسنامه
تأثیرات ناشی از رویدادها
ارتباط تعهد سازمانی با اخلاق و نیت ترک خدمت
ب رویکرد سبک های شخصیت محور
استراتژی و راهبردهای کیفیت زندگی کاری
مهندسی مجدد و سیستم های برنامه ریزی
بررسی فرضه های فرعی تحقیق
تحلیل تعادل جزئی
تعریف نوآوری
گویه‏های مورد نظر برای سنجش هر متغیر
نهاد خانواده
تقیسم بندی معرفت شناختی دانش
اعتماد به نفس بیش ازحد
نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری
الگوهای یادگیری خودنظم بخشی
گفتاردوم رسیدگی شکلی
ارکان جرم
مبانی نظری خود کارآمدی
فرضیه‌های فرعی
موضوع جرم
کار از دیدگاه قرآن مجید
مفهوم فلسفه اخلاقی
جامعه و نمونه ی آماری
تحصیلات پاسخدهندگان
اهداف بورس کالای ایران
کاربرد ماهواره تلویزیونی
اجاره صندوق امانات
روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش
فصل چهارم تجزیه‌ و تحلیل یافته‌های تحقیق
نتایج سوال اصلی چهارم
تعهد به برند
خلاصه مدل ارتباط متغیر تغییر تکنولوزی بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری
الگوی والتون
انواع مهارت‌های اجتماعی
پیش‌نهادهای پژوهشی
تعاریف حاکمیت شرکتی
فهرست مطالب عنوان چکیده فصل اول کلیات پژوهش
توزیع فراوانی نمونه ها
سابقه کار مصاحبه شوندگان
رویکرد رفتارگرایی
دولت الکترونیک
اجتماعی ابتکار در برابر گناه
تاریخچه یادگیری
اسامی
تئوری توازن ثابت یا پایدار
گفتار دوم صندوق بین المللی پول
مفهوم ساختارمالکیت
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
عوامل حمایتی
هیات مدیره در حاکمیت شرکتی
تعریف قاچاق
اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری
مفهوم سیاسى امر به معروف و نهى از منکر
ب آشکار بودن نقض در آینده
وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان
مدل براون
وامهای کوتاهمدت
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ادبیات تحقیق
فصل اول دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن
ضرورت آموزش ضمن خدمت
تفکیک طبقات
گونه شناسی استون
رفتار واقعی
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است
قدرت کنترل و رسمیت
پیشنهادات در خصوص عدم وجود مقررات نظارتی
قابلیت تمرکز و عدم تمرکز
اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد
مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل
صادرات لوازم خانگی
فصل دوم زمینه و پیشینه پژوهش مقدمه
مقایسۀ ویژگیهای کالاها و خدمات منبع پاراسورامان و همکاران
فصل پنجم بحث در یافته ها
نقش استراتژیک اطلاعات
مزایای تعهد سازمانی و معایب فقدان آن
بند هفتم قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران
مرحله دوم بازارگرایی یا فروش‌گرایی
مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان
زندگی با معنی
ارتباط مدیریت با اسلام
روایی یا اعتبار تحقیق
پیشنهادات و راهکارهای مربوطه به هر فرضیه
عملکرد کاری
تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی
ولتر
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۵ ۱ مقدمه
پرسش های فرعی پژوهش
احترام به شخصیت انسانی فرد
صندوق های سرمایه گذاری شاخصی گالاگردرا و سیلواپول
فصل سوم روش‌شناسی تحقیق
مقیاس های توافق
مزیت های سودسهمی
الویت بندی مولفه های عامل
راهکارهای پیشنهادی
استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع
تعریف عملیاتی انضباط در سازمان
روشهای جمع آوری اطلاعات
حس شنوایی در بازاریابی
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بخش اول عملکرد سازمانی
رویکردهای یاددهی – یادگیری مکتب رفتارگرایی
نظریه نظام جهانی والراشتاین
چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری
شراکت فروشنده مشتری
مدل محتوایی پیشنهادی تحقیق
خطاهای رایج در تفکر
کاربرد و کاربران سوئیفت
ج عوامل اقتصادی
مقایسه بین مدل پیشنهادی و مدل مستقل
بند سوم دامنه اصل عدم مداخله
مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران
تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم
هم انباشتگی
پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن
تجارت الکترونیک مشتری با مشتری
معماری سازمانی
مفهوم داده اطلاعات و دانش
فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال
در جهان
ریسک های استراتژیک
رفتارشرکت‌های بازارگرا
نظریه داینر و همکاران
روش جمع آوری و ابزار اندازه گیری
مدل اثر ثابت
تحقیقات داخلی در زمینه فرهنگ سازمانی
اشکال استنکاف
اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده
ویژگی های نگرش
زیبایی دوستی
هدف ازدواج
اثرات منفی تبعیض و عدم رعایت عدالت در سازمان
گفتار اول تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع
بند دوم پرداخت حق بیمه
فصل دوم آثار اعتبار و اعتراض به گواهی انحصار وراثت
خلاصه مدل ارتباط استقرار مدیریت ارتباط با مشتری با افزایش ارزش
تولد مطالعات سیاست فرهنگی از دل انتقاد به وضع موجود
نحوه ی خسارت در ایران
شاخص‌های مزیت نسبی
بند نخست پیشگیری موقعیّت مدار
سیستمهای اجتماعی فنی
شرایط حد مسکر
کانالهای بانکداری الکترونیک
مدلهای جبرانی
اندازه سازمان
تمرکز بر اهداف
سوالات و فرضیات پژوهش
الگوی مدیریت شهری درفرانسه
قسمت اول خدمت داوطلبانه سربازی توسط افراد دارای تابعیت مضاعف
ماتریس دارایی مشتری
بی نهایت بزرگ
برآورد الگوی مناسب
الف حمل نفی برنهی
سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا
مصاحبه ها
ارتباط هوش فرهنگی و موفقیت مهاجرین
فصل سوم روش اجرا روش تحقیق
مبحث پنجم– ارکان نظریه
نظریه انحراف فرهنگی
توازن درمیان کارت امتیازی متوازن
مروری بر یافته‌ها
شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان
ابزار گرد آوری داده
اهمیت تصمیم گیری
مدل تک ورودی در شبکه های عصبی
بحران تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان
خود کفایی و استقلال
استراتژی ترویج
دیدگاه کنش اجتماعی
مدل پردازش اطلاعات
بابتیستها
بخش چهارم ویژگی ها معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی
نقش و اهمیت اقلام تعهدی تئوری و اهمیت اقلام تعهدی
ویژگی سازمان کارآفرین
معیار کای اسکوئر
گفتار اول اعمال تجاوز کارانه
مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
فصل چهارم برآورد مدل و تحلیل نتایج
دلیل نیاز به مالی رفتاری
معنای جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علمای دینی و متون دینی ما یکی نیست هر چند بسیار به هم نزدیک است
آموزش
عوامل ساختاری
روثول و کانزانانس سه راهبرد را برای تعیین قابلیت ها معرفی می کنند
عوامل پنجگانه مقیاس انگیزه پیشرفت تحصیلی
نظریه ی مختلط
شاخص های مربوط به معنویت در کار به همراه شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه
مدیریت تن
شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین
دروس آموخته
نظریه دوسانتوس
ابزار تحقیق
بند اول مفهوم بیع زمانی
تاریخچه تقیّه
شاخص های توصیف داده های خام مربوط به هزینه ی شخصی دانشجو
مصداق بارز خشونت جسمی
روش ارزیابی تناسب فناوری
تعدد مادی
دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و همکاران
مبحث نهم تعهد و اقسام آن
مفاهیم
پیش نیاز های مقدمات بازارگرایی
مبحث سوم اشتغال افراد دارای معلولیت
اختلال های خوردن نوجوانان
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
نظریه حلیت مطلق تغییر جنسیت
ترس و لرز
نتایج حاصل از فرضیه سوم
ب پلیس قضایی
خوانش تفسیری
الگوی مکعب یخی تغییر
ارتباط بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رفتارهای شهروندی سازمانی
مؤلفه های مدیریت عملکرد
سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی
بعد زیست محیطی مسئولیتپذیری اجتماعی
بند اول تعریف آزادی
شرکتیسازی
بکارگیری فناوری اطلاعات
عوامل مؤثر بر فرهنگ‌سازمانی
آزمون فرضیه فرعی ششم
تئوری ترجیحی
فصل دوم ادبیات تحقیق و مبانی نظری
الگوی قبیله های سازمانی
تحلیل واریانس یکطرفه بین سطح تحصیلات ومیزان توانمندی کل
محدودیّت ها و پیشنهاد ها
مقایسه دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
گفتار نخست اعتبار و آثار سند رسمی
چالش‌های موجود در فرایند اجرای استراتژی‌ها
ج اهداف و کاربردهای تحقیق
پیش بینی مالی
تاریخچه سازه طرح واره
بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
کاکس
شبکه توزیع فروش و خدمات پس از فروش ایرانسل
تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت
بازاریابی گردشگری چیست
مدل گراهام
ج فرضیه های تحقیق
جواز دفاع
حاکمیت قانون
روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش
بند دوم رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا
بیمه الکترونیک
مفهوم سلامت اجتماعی
الف حبس
متغیر بکارگیری
کاهش عملکرد فردی
جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق
مفهوم عملکرد بانکی
ارزش تصفیه ای سهام
توصیف پیشآزمون پسآزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل
مدل های رگرسیون
قسمت اول تسهیم دانش
گیرنده ها
تبلیغات در خدمات تلفن همراه
نگرانی نسبت به تغییرات بازده
مشکلات نمایندگی
انواع مطالعات درباره جو سازمانی
تعریف مهارت‌های هیجانی
گفتار چهارم قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره
درمان های جسمانی
فرضیه «گرایشات و ‌علایق زودگذر»
سبک‌های نظارت پژوهشی
مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی روایی پژوهش
گفتار پنجم مدل حرفه ای کارشناسی
فقروناهنجاریهایروانی
استراتژی های مدیریت بهره وری انبساطی و انقباضی
پیوست و پرسشنامه
توجه به ظرفیت‌ها و استعدادها
روش‌های غیر پارامتریک
فرید العطاس
– توصیف یافته های تحقیق
نقاط ضعف و مشکلات صنعت لوازم خانگی ایران
بررسی متغیرها
چگونگی انتخاب متغیرها
فصل سوم روششناسی پژوهش
مدیران پایگاه داده
الگوی ایجاد سازمانهای فرا محلی وجایگزین
ویژگی های نوآوری
دیدگاه اتزیونی
پایه تحصیلی
برازش مدل
هفت خوان رستم
تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور
سیستم‌های اطلاعاتی پردازش تراکنش
فصل سوم جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات
مدیریت کانالهای ارتباطی
الگوریتم