پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 23

دانلود پایان نامه

پذیری
حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری
مولفه های آماری متغیر جنس
فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ
پیشنهادات بر اساس نتایج
کافران
مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن
دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده
پاسخ به فرضیه‌های تحقیق
شیوه های فرزندپروری
عدم طبقه بندی صحیح در زندان
فواید ارزیابی عملکرد
وضعیت عرضه در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده
رفتار پیش قدمانه در سازمان کرنت
نگرش‌های مختلف به هویت
فراوانی نسبی سن پاسخدهندگان
یافته‏های اصلی
نقش توسعه اقتصادی در مهاجرت نیروی کار
فصل اول کلّیات درمفهوم ماهیت و پیشینه سازش مبحث اول مفهوم وماهیت سازش
٥ ٦ پیشنهادات برای پژوهش های آینده
ارزشیابی و مدیریت آموزش
تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله
مبحث نخست پیشگیری واکنشی
تحقیق و توسعه
قاچاقموادمخدر
رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری
گامهای
معنویت هوش معنوی
نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی امید به زندگی مادران
نظریه ارزیابی شناختی آمبروس و کولیک
اسلام
نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به کارایی سرمایه‌گذاری
بازارمحوری
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
بند سوم نظریه حقوقدانان دکترین
میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی
بعد عاطفی
پیشینه نظری پژوهش
پیشنهادات بر اساس یافتههای تحقیق
اقدامات فرهنگی
مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده
آموزش کارکنان به چه معنی است
تاثیر طراحی و چیدمان بر تصویرذهنی از فروشگاه
پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف
مبحث دوم عفو و گذشت
نقش واسطه های فضای مجازی
مشکلات انجام تحقیق
بهداشت روانی در خانواده
تعریف طلاق
توزیع فراوانی اعضای نمونه های
بخش اول چارچوب مفهومی
فصل دوم مبانی نظری و تحقیقات پیشین
انجام اقدامات مقتضی
طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش
روشهای تخمین مدلهای تلفیقی
فطرت از منظر آیت الله شاه آبادی
مبحث دوم نقاط ضعف و قوت قانون
محدودیت ها و تنگناها در خصوص برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
استرس و فرایندهای فکری
در مورد ابزار تحقیق
– تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در هندوستان
گردشگری مبتنی برطبیعت
گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری
پیشینه تحقیق هوشمندی کسب و کار
دوم از جهت رکن معنوی
عوامل موثر در تخطی مالیاتی
گفتار سوم ملاک تعیین میزان نحله
مرحله سوم اولویت‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از روش تاپسیس فازی
تجارت و ورزش
گفتار اول قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ
تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون
ضوابط تعیین طرح های مشمول اوراق مشارکت عمرانی
مدل پویای فرهنگی مری جو هچ
مفهوم مدارس هوشمند
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر
اسقلال خطی متغیر های مستقل
مدیریت سرمایه در گردش
صنعت لوازم خانگی ایران
نظریه دوگلاس مک گریگور
نوجوانی تعریف‎ها و مفهوم‎پردازی‎ها
جدول همبستگی عدالت گرایی و رفتار فرانقش
همبستگیهای متقابل بین هوش هیجانی و سه سطح تئوری ذهن
گفتار دوم نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث
تفاوتهای جنسیتی در عوامل موثر بر اختصاصدهی شهر به خود
فصل دوم بررسی ادبیات پژوهش
گفتار دوم تقصیر چیست
فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بخش سوم آزمون تی یک نمونه ای
موضوعات مطرح در عرضه اولیه سهام
ج سایر استدلالها
مدل‌های مکمل و جامع از ارزش مورد انتظار مشتری
تعریف رقابت و رقابت پذیری
توصیف متغیر تواضع
محدودیت منابع و مآخذ منابع فارسی منابع لاتین ضمائم فهرست جداول
تاریخ تربیت بدنی در ایران باستان
آمیخته بازاریابی سبز
عوامل ژنتیکی
عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا
خلاصه مدل همبستگی
پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی
مروری بر مفاهیم تصویر برند
رهیافت مختلف رتبه بندی پارتو
ح جدول
ویژگی های عینی شرکت
کانال های توزیع
بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها
توزیع فراوانی
ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژی
محدودیت های علمی
اشخاص و دستگاه‌های مذکور در ماده
مدل پنجم
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردن جدول
مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی
تأمین مالی از طریق استقراض
طبقه‏بندی تکنولوژی
چالش‌های مدیریت عملکرد
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تیپ شناسی شخصیتی هرمان رورشاخ
ب ب عنوان شماره صفحه فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
زمینه های انجام مسئولیت اجتماعی
گفتاردوم گونه های جرم نظامی
برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
مکان تحقیق
نمونه گیری خوشه ای
مدیرت منسجم و جامع خدمات
وسایل صحنه
داده های خود تأملی خود فکورانه مقایسه با دیگران
ویژگی‌های معنویت و تجارب معنوی
گفتار دوم ماهیت جهیزیه
نظام مبادله پایاپای یا تهاتری
استراتژی بازاریابی رابطه ای
تئوری های روا بط سازمان محیط
لوازم آرایشی و بهداشتی تولیدی تماماً ایرانی
۱ تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای تعیین سازه رفتاری مرتبط با شغل
متغیر عملکرد کیفیت
تعریف مفاهیم و واژگان طرح
بزرگ‌ترین تکه ابر سریع‌ترین عنصر پردازشی
جاسوسی در دوران قاجاریه
کارایی نظارتی مدیران مستقل
تحولات بانکی
تعریف خشونت نسبت به زنان
روشهای ارزیابی سنجش رضایت مندی مشتریان
ب موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است
محیط های یادگیری
واژه شناسی
تصمیمات بازاریابی خرده فروش
ریسک سرمایهگذاری
نتایج آزمون فرضیه ها
مزایای تحلیل محتوا
منظر مشتری
الگوی مایر و شورمن
مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث
بخش دوم نوآوری سازمانی
خلاصه مدل متغیر جابجایی
نظریه ی تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه و ارزیابی آن
الزام های موردنیاز در فرآیند توانمندسازی کارکنان
اهمیت تکمیل فرش
جدول شماره
خستگی و خوابآلودگی
تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک ریخت‌شناسانه
تشریح مفهوم تعهد سازمانی
آنالیز داده ها
مدل های خطی
مکان جغرافیایی
گفتار اول سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق
مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب معناداری
– بررسی نرمال بودن توزیع خطا ها
آزمون بارتلت و ضریب
ضرایب آلفای
پوست گیری
مدیریت سود
بند اوّل تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران  

مزایای آموزش و یادگیری فرایند مدار
منظر مالی
نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر
مانگانارو و مارتینز
بیعت
راهبردهای کلان شرکت
– روش جمع آوری اطلاعات
شناخت نیاز
توزیع فراوانی و درصد‬جواب‬ به گویه‬های پرسشنامه‬پژوهش به تفکیک مولفه‬های مورد بررسی
استراتژی تعمیرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران
مشوق و محرکه‌‌‌‌‌های سازمانی
بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال
الگوی کار پژوهش
هیجان جویی
روشهای رفع تبعیض شغلی زنان
تعریف نظری اثربخشی سازمانی
تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از فرودگاه
تکریم مشتری مداری
اعتماد و عملکرد
توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل
اجزای تشکیلدهندۀ کیفیت خدمات و عوامل موثر بر آن
رویکرد طولانی مدت
برآورد پایایی پرسشنامه
فرآیند ارزیابی عملکرد
مدل مفهومی پویا سلام زاده و همکاران
محدودیتهایپژوهش
مدل ایکویترند
طبقه بندی مشتریان از نظر رفتاری
«آزمون
ویژگی‌های ساختار سازمانی مبتنی بر نوع وظیفه
نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های ایرانی
عواملمؤثربرعزت‌نفس
مدل جامع رفتار مصرف کننده هاوکینز و
فصل سوم نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن
اطلاعات فردی – اجتماعی متخصصان
چشم انداز مشترک
فرایندهای انتخابی
بخش سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
رویکرد های نظری اشتیاق شغلی
زمینه سازی حکومت و ریاست
اثرات اجتماعی واقتصادی تبلیغات
توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر به زبان فارسی
مقایسه تطبیقی بازاریابی رابطه
مدل یا هیاملهم
الگوی دانشگاه مبتنی بر بازار
دانشگاه و تجاریسازی دانش
اهداف سیاست پولی
سوئیفت
تامین
تاریخچه ایجاد فرضیه بازار کارا
قلمرو زمانی ۹
روش نمونهگیری
ضوابط و چارچوب تمسک به مصالح مرسله
تعریف سکوت
اعتبار وپایایی پرسشها و سوالات تحقیق
دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کهلی و جاورسکی
تحلیل فرضیه‏های پژوهش
نتایج تحلیل ورایانس چند متغیره با هدف مقایسه متغیرهای پژوهش برحسب عضویت گروهی
تالاب سیاب دریوش
مسئولیت ها و خط مشیهای اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تعمیرات مبتنی بر شرایط
تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهانی
شیوه اندازه‌گیری متغیرها
گستردگی کارآفرینی
نیاز مالی بلند مدت به منظور ایجاد توسعه و تکمیل طرح های در دست اجرای واحدها
عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشگاهیان از موانع مربوطبه تبادل دانش
وضع و اعمال قوانین
فعل شخص ثالث
ادغام معیارهای اثربخشی
نتایج مورد انتظار پس از تحقیق
تعریف یادگیری
اعتبار
مدل اندازه گیری متغییر رفتارکارآفرینانه
عنوان صفحه فصل سوم مولفه های الگوی نقش اجتماعی زن مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی مقدمه
اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها
اعتبار و شهرت بین المللی در کشور هدف
در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران ذکر شود
پیشینه تبلیغات تجاری در ایران
محدودیت ها و پیشنهاد برای تحقیقات آتی
روشهای پارامتری
خانواده دو
کوشش بر ناشناس بودن خود
اهمیت هوش هیجانی
هجری شمسی
ریسک اقتصادی
مدل های بازارگرایی و عملکرد
موارد استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد
کارایی بازاراوراق بهادار
روشهای مستقیم محاسبه شاخص
انجام مصاحبه
تجزیه و تحلیل میانگین مدیریت دانش براساس جنسیت
اعتماد اجتماعی
گفتار اول سیر تحول رسانه
طرح مساله
ارزش دفتری
کیفیت تنبیه
نمادها مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی
معیارهای انتخاب استاد راهنما در دانشکده علوم تربیتی
توابع ترجیحی شش گانه برانس و همکاران
ارتباطات تعاملی
بیان مسئله پژوهش
مشروعیت زندان از نظر عقلی
گفتار دوم توسعه تدبیر میانجیگری کیفری
جدول ‏أ
توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس استفاده حال و آینده
عامل دوم مزایای مربوط بر خدمات بر ارزش درک شده
استفاده از کتابخانه
تقسیم‌بندی‌های امنیت
بخش هفتم تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت
تعریف وفاداری مشتری
فصل دوم ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعارضهای هیجانی
گام‏های تجزیه و تحلیل در موضوع پژوهش حاضر
نهادهها و ستاندههای اولیه تحقیق
بررسی جنسیت پاسخگویان
گفتاراول اصلغیرنظامیکردنفضایماورایجو
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
نگرش دینی
نظریه پرتفوی مارکویتز
تعاریف واژه ها و اصطلاحات فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم مقایسه هیئت داوری ماده
ارزش اسمی
توزیع
آثار فردی رشوه
نام تجاری
مدرسه
برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه کارآفرینی
نظریات سازگاری دین با پدیده های مدرن
نظریه بولونا و لیندکوئیس
جدول شاخص‌های آماری متغیر بازده نقدی قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
تعریف جامعه آماری
بخش دوم مداخله بشردوستانه در کشور مالی
تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی
مدل مربوط به بررسی فرضیه پنجم
مفهوم مدیریت سود
مبحث ششم روش های برسی نظام اقتصادی
فرآیند تهیه و تدارک کالا
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم
ارتباط بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و انگیزش پشرفت در دانشجویان
تحلیل موقعیت استراتژیک سازمان
نقش هستی شناسی امام خمینی ره و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان
فصل دوم چهار چوب نظری تحقیق طرح مطلب مبحث اول اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد
تعداد کارکنان
فصل سوم –روش تحقیق مقدمه
گفتار سوم ‌رکن معنوی
برخی از مهم‌ترین معیارهای مشترک در رتبه بندی اغلب موتورهای جستجو
مولار
شرایط مواجهه
محاسن و معایب شیوه مصاحبه پژوهش کیفی
مولفه های پرسشنامه عملکرد سازمانی
الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی
ربا