پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 14

دانلود پایان نامه

افراد نمونه بر حسب دانشکده
تصدیق و اعتماد
یافته‌های استنباطی
ارزیابی تکنولوژی اطلاعات مزایا هزینه ها و کارآیی
توانمند سازی کارکنان
تعریف متغبرها و اصطلاحات تحقیق
نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا
ضرورت انجام تحقیق
بررسی مفهوم وفاداری به برند بخش دوم وفاداری مشتری
تعریف مشتری
تفاوت آموزش و پرورش عمومی و آموزش کارکنان در سازمان
بند اول سیاست
تحلیل شکل گیری رفتارخادمانه به عنوان یک رفتار فردی در نظریه های رفتاری  

سودآوری در تولیدات و رضایت مشتری
دورنمای صنعت خودرو درجهان
عوامل انسان افزاری یا مغز افزاری
شناخت مساله
نقش موثر روابط عمومی
نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده بین کیفیت درک شده از نام ملی سمند و نام و نشان شرکت ایران خودرو
محدودیتهای پژوهشی
مزیت وجود اخلاق حرفه ای
منع اضرار
الف تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
روش مقیاسی رفتاری
هیجان چیست
کد دفاع
عوامل مربوط به سرمایه‌گذاری کمتر از حد
بخش سوم آشنایی با محصولات لبنی
آزمون‌های انتخاب مدل در پنل دیتا
ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی
الف سازش در محاکم صلحیه
توزیع فراوانی وضعیت مدرک تحصیلی
درآمدهای غیرعملیاتی
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عامله
کلید واژه ها انگیزه پیشرفت تحلیل عاملی تحصیلی هدف از
الف دین
گفتار سوم تقدم و تاخر در تنظیم اسناد
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
تفاوت بین کارایی و اثربخشی
روشهای تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه
گفتار چهارم مراجع تعیین درصد جانبازی در بنیاد شهید و امور ایثارگران
آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی
طراحی نظام پرداخت
تأثیر نگرانیهای زیستمحیطی بر بازاریابی سبز
خودطرحوارهها اهداف حافطهی هیجانی و دشواری فرد از تکلیف
عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
شاخص کل
روش های پولی
مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا
حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند اول فقر و محرومیت
مبانی نظری استرس شغلی
عوامل موجود در اهمیت و گرایش مدیریت دانش
قلمروزمانی تحقیق
دیدگاه اسلام در برابر پزشکان
بند ششم زیرساخت
مبحث سوم پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق
مراکز تجاری سازی یافته های پژهشی دانشگاه تربیت مدرس
مبحث دوم مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه
روش تحقیق جامعه آماری و نمونه آماری
تمرکز بازار یا صنعت
ابعاد ساختاری محرک ها و محدودیت های زنجیره تامین
تصمیم خرید
مدلهای هوش معنوی
وضع شغلی
شرط صریح
توزیع آزمودنی‌ها به تفکیک سن
انگیزه های خرید سودمندی گرایی و لذت گرایی
الف اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون
نظریه داده بنیاد
اهداف مدیریت دانش
گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیک
امتیازات و ویژگیهای دورۀ اول
بکارگیری نظریات انگیزش
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران
تعریف نظری و عملی مفاهیم
مفهوم‌سازی سازگاری شغلی
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس فریدمن
محتوای برنامه ها
بررسی مبانی حقوق دفاعی
آزمونچاووهاسمنبرایتخمیننوعمدل
فصل سوم مواد و روشها
بین جنسیت و نظر آنان در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد
روش گردآوری دادها
دیدگاه نظریه پردازان
وضعیت سواحل مرجانی ایران
آزمون میانگین تک نمونه ای
روش گردآوری دادهها
گفتار اول جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای
منابع
روایی پرسشنامه‌ها
نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مولفه اثربخشی کارکنان شبکه بهداشت و درمان
ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده
پیشینه تحقیقات داخلی
ایجاد اعتماد و اطمینان
اکوسیستم های آبی ایران
الف قرائن قرآنی و روایی
سرعت در تولید
چکیده با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و
موقعیت های ایجاد کننده آسیب نوجوانان
متغیرهای واسطه تقویت یا تضعیفکننده ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار
نظریه اریکسون
بند هفتم اشتباه
آزمون اسمیرنوف کولموگروف مولفه های صلاحیت عملکردی
عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری
تفاوت کارایی و بهرهوری
ایجاب و قبول
بررسی حقوقی بزه اخذ پورسانت در راستای لزوم تبعیت از قوانین حکومتی و رعایت نظم عمومی
مزایای ارزیابی عملکرد سازمان
راه‌های تقویت جایگاه یک محصول نزد مشتریان
حقوق مالکانه
رویکرد استراتژیک به گردشگری
الگوهای طراحی کسب وکار
وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری
جبران خدمات
پژوهش کیفی
ه ارتباط باورهای فراشناختی و بینش در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی
نگرش سیستمی در مطالعات اصول و مبانی ورزش
مفهوم یادگیری الکترونیکی
بررسی بازار و قیمت فروش
دوران پست مدرن فرا صنعتی
مبحث سوم نمونه گیری
بند دوم سازش در قوانین شکلی
استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری
انواع تعاونی گردشگری
انواع اکوسیستم
اندیشه های زمینه ای
ب مرحله‌ی زبانی
پاسخ به پرسش های تحقیق
فرضیه بازارکارا یانامانایی
نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون جوسیلیوس
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی
رشوه در شرایع و ادیان
ساختار مدل
تحقیقات خارج کشور
آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
مبحث نخست نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری بدون اجازه صاحب حق
مدل آنجل وپری
مدل لاجیت
حیله های ربا
توزیع گروه نمونه بر اساس سابقه
تحلیل همبستگی
ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از
ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی
جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش های مختلف
روش تحلیل
توسعه خدمات جدید
تحلیل استنباطی از یافته‌های تحقیق
نتایج آزمون من ویتنی
معایب صندوق مشترک سرمایهگذاری
سوالات جزئی تحقیق فصل دوم ادبیات تحقیق
آشنایی با وظایف سازمان تامین اجتماعی
تعاریف فرسودگی شغلی
تدارک و برنامه ریزی
ورودی ها و خروجی های نامطلوب در
سرویس دهنده اینترنت
مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها
اخلاق حرفه ای
مجازات انواع قتل
روش‌های تحقیق
پژوهش های داخلی و خارجی ارتباط بین مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد
موانع یکپارچه سازی زنجیره تأمین
اهداف توانمندسازی کارکنان
الگوی رهبری مشارکتی وروم یتون و جاگو
جایگاه عاقله
برونر
قواعد نگاری مذهب شافعیه
نمونه آمارگیری و روش نمونه گیری
گفتار دوم طرفین دعوای استرداد در فرض ماده
مدل‌های زنجیره تأمین
گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران
تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس
فرم کوتاه پرسشنامه
ضرورت تأثیرات و مزایای به‌کارگیری دفتر مدیریت پروژه
نقص‌ در مهارتهای اجتماعی و هیجانی
مهارتهای اجتماعی مدیریت روابط
تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع
الف پیشینه نظری
مراحل ارزشیابی آموزشی
سرمایه ی اجتماعی وسلامت روانی
نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی
اهمیت و نقش شرکتهای کوچک و متوسط در ایران
دامنه
توصیف درک سهولت جدول
جورج هربرت مید
حرز از نظر صاحب جواهر
بین المللی سازی
گفتار سوم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی آب دریا حاصل از کشتی‌ها
اولویت بندی تکنولوژی ها با تکنیک تاپسیس فازی
دیدگاه بریونز
تعریفها
حق بودن یا حق داشتن
فتح الله گولن
دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی
مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل سوم روش پژوهش
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازار گرایی
تعریف نام و نشان تجاری
تبیین قراردادی برای محافظه کاری
دیدگاه مقرراتگذاری
توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های دختران فراری بر اساس تعداد فرار
عنوان صفحه ارتباط بین شیوه های فرزندپروری راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری
مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد
معاهدات بینالمللی از آغاز تا کنگره
انواع تعهد سازمانی
ارتباط طفل با صاحب تخمک
جامعه‌ی آماری در بخش کیفی
نظریه زیست شناختی
قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
بند دوم بررسی ماده
اشنایی و تسلط کافی به علوم بودجه ریزی حسابداری و مالی
جایگاه حقوق کودک از نگاه قرآن
معنی داری آزمون فریدمن بر کاهش در آمد حاصل از تماشاگران جدول
تاثیر شخصیت معلم در پرورسه ی آموزش و پرورش
مدل شناختی
توصیف متغیر نوآوری سازمانی
پوشش
جلسات هیات مدیره
مفهوم سلامت
مهارت پرسشگری
استقلال هیات مدیره
نمودار متغیر عدالت رویه ای
انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل
انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین
آزمون پایایی متغیر های مدل
کیفیت محصول با رویکرد هزینه
تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات شهرداری
ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی
بند دوم قانون هیگ ویزبی
سیرتکاملیمفهومکارآفرینی خنیفروهمکاران
گفتار اول استقلال نهادی و فردی
درک متقابل با مشتری
الگوی کامرون و اتینگتون
اعتماد به برند
اعترافات حقانی
الف نگاهی به شیوه اهل‌بیت علیهم‌السلام
تعریف پنجم
اعتماد و انتظارات
مدل پای‌بندی دینی کانتر
توجهات صمعی و بصری محیط فروشگاه
ضابطه تشخیص مستی
مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه
امنیت اطلاعات و کوبیت
جدول سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه رهبری اصیل
آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
شرایط اقتصادی – اجتماعی مهاجرت مردم افغانستان به ایران
خلاصه‌ای از وصیت‌نامه شهدا و تحلیل آنها برای دال اسلام ناب
اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی
سئوال تحقیق
آموزش در سازمان‌ها
تعهدات شرطی
جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی
جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها
تعریف نظری
مفهوم فراموشی سازمانی
مقدمه پژوهش 
جهانی شدن وفرهنگ
مدل سبک زندگی موردنظر تحقیق حاضر
ابزار سنجش گردآوری داده ها
فصل چهارم یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها
تحریم
آمار توصیفی متغیرهای انغطاف پذیری و
خلاصه یافته‌ها
تعاریف وتوصیف ها مشاوره وراهنمایی گروهی
دیدگاه ها در مورد هوش سازمانی
تعریف عملیاتی نگرش به مرگ
روشهای سنجش شخصیت
کتاب
توانایی پیش بینی
حفظ نظام اجتماعى سالم
مسئولیت و تعلیم و تربیت
ابعاد و مدل های ارتباط رهبر پیرو
اهداف وکاربرد نتایج تحقیق
از دیدگاه متین‌کوشا
فصل دوم مبانی و مفاهیم طرح مطلب
کمالگرایی بهنجار و نوروتیک
تیم گرایی
معنای توسعه انسانی
مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط
نحوه اجرا
متغییرهای تحقیق
ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن
سئوال اصلی تحقیق
هوش بازاریابی
میزان کاهش هزینه ها ناشی از به کارگیری تجارت الکترونیکی
سؤالات پژوهشی
نظام فناوری اطلاعات
نشانه بهترین بودن
حج قران
مفهوم ارزش دریافتی مشتری
بند دوم الزامات اقتصاد مقاومتى
عوامل تاثیرگذار بر نگرش
نوع و حدود پژوهش
مروری بر پژوهشهای گذشته
تعیین ضریب پایایایی متغیرهای تحقیق
انواع گردشگری مذهبی
برنامة آموزش توجه
مفهوم و ماهیت یادگیری
گفتار سوّم شیوه ی ارتکاب جرم
نتایج و یافته‌های تحقیق
هیستوگرام متغیر عملکرد شرکت
تفاوت کارآئی و اثربخشی
مبانی فلسفی آموزش وپرورش
تعریفمتغیرها
ویژگی های ابزار پژوهش
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی
آمار استنباطی و آمار توصیفی
بررسی سود نقدی
تعریف حقوقی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت
پیشینه تحقیقات خارجی فصل سوم روش تحقیق
مزایا
سیر تکاملی بانکداری
آزمون فرضیه فرعی دوم براساس ضریب همبستگی پیرسون
تعریف عملیاتی فصل دوم مبانی نظری پژوهش
فرایند شکل گیری تصویر شرکت
بند دهم اختلالات تجزیه ای
روش قیاسی
چرخش در مطالعات فرهنگی
فصل دوم بخش دوم
جذب مشتری
بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی
نسبت های عملکرد
جهانی شدن
سوالات مرتبط با فرضیه ها
پژوهشهای انجام یافته
مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن
هدف اهداف پژوهش
سطح کلان
حجم نمونه در مرحله کمی
جنبه‎های نقدینگی
بازارشناسی
مبحث اول جرائم مستوجب حد وتعزیر
رگرسیون
گام‌های سبز نمودن زنجیره تأمین
مدل همسویی استراتژیک
اخذ پورسانت در معاملات خارجی
ویژگی‌های سازمان توانمند
مفاهیم رهبری
پژوهشهای مربوط به داخل کشور
روش و نوع تحقیق
قاچاق پنهان و آشکار
راه کارهای ارتقاء عدالت در