پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

(رشته حسابداری)

عنوان

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محسن حمیدیان

خرداد93

چکیده

قضیه نامربوط بودن  تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی(1961) بر این  موضوع دلالت دارد  که در بازارهای کامل سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیربگذارد. با این حال در بازارهای ناقص محدودیت مالی خارجی که از عدم تقارن اطلاعات نشأت می گیرد، می­تواند شرکت را به منظور تقسیم سود مجبور به  چشم پوشی از پروژه های سرمایه­ای با ارزش کند.  هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه­گذاری می­باشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال­های 1387-1391 می­باشد. کیفیت گزارشگری مالی  به عنوان متغیر مستقل و سرمایه­گذاری کل و سرمایه گذاری سرمایه­ای و سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایه­گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­های این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده­های تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده  دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته­ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمی­باشند.

واژه­های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایه­گذاری کل، سرمایه­گذاری سرمایه­ای، سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment