پایان نامه نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب:

مقدمه. 2

1-1. طرح مسئله تحقیق و تعریف آن. 4

1-2. بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 8

1-2-1-  بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی. 8

1-2-2-  بیان ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی. 9

1-3. تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق. 11

1-4. اهداف تحقیق. 11

1-4-1-  هدف اصلی. 11

1-4-2-  اهداف جزئی. 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه. 14

2-1. تاریخچه موضوع. 14

2 -1-1. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 14

2-1-2. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 16

2-1-3. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان. 20

2-1-4. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران. 22

2-2. مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1. تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1-1. تعاریف تبلیغات.. 24

2-2-1-2. انواع تبلیغات.. 28

2-2-1-3. کارکردهای تبلیغات.. 29

2-2-1-4. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 33

2-2-1-5. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 34

2-2-1-6. اهداف تبلیغات.. 35

2-2-1-7. تکنیک‌های تیلیغات 35

2-2-1-8. ویژگی های تبلیغات مدرن. 38

2-2-1-9. مدل‌های تبلیغ. 39

2-2-1-10. تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات 41

2-2-1-10-1. اقناع. 41

2-2-1-10-2. آگاهی. 41

2-2-1-10-3. ترغیب.. 42

2-2-1-10-4. ابلاغ. 42

2-2-1-10-5. تبلیغات و اطلاعات.. 42

2-2-2. نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌. 42

2-2-2-1. نظریه استحکام 43

2-2-2-2. نظریه شکاف آگاهی 44

2-2-2-3. نظریه برجسته‌سازی  45

2-2-2-4.  نظریه کاشت 46

2-2-2-5. نظریه وابستگی  مخاطبان 48

2-2-2- 6. چارچوب سازی  49

2-2-2- 7. نظریه مارپیچ سکوت 51

2-2-2- 8. نظریه استفاده و رضامندی 52

2-2-2- 9. نظریه ی نشر نوآوری. 53

2-2-2-10. نظریه بازنمایی رسانه. 54

2-2-2- 11. نظریه یادگیری اجتماعی 55

2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شکل دهی تصور بدن   57

2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی. 58

2-2-2- 14. صنعت فرهنگ 59

2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم  61

2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی. 65

2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان. 66

2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن. 67

2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن. 67

2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن. 68

2-3-1-3. تصور از بدن. 67

2-3-1-4. جراحی زیبایی. 70

2-3-1-5. مد. 70

2-3-2. بررسی نظریات مرتبط با بدن. 70

2-3-2-1. اروینگ گافمن 71

2-3-2-2. برایان ترنر 73

2-3-2-3. آنتونی گیدنز 76

2-3-2-4. ژان بودریار 79

2-3-2-5. پی یر بوردیو 81

2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن. 83

2-3-2-6-1. فمنیست های مخالف (رادیکال) 83

2-3-2-6-2. فمنیسم لیبرال. 84

2-3-2-6-3. فمینیسم سوسیال. 84

2-3-2-7. میشل فوکو 88

2-3-2-8. سینوت 92

2-4. پژوهش‌های پیشین. 93

2-4-1. تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 93

2-4-1-1. پایان‌نامه‌ها 93

2-4-1-2. مقاله‌ها 99

2-4-2. تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور 104

2-4-3. ارزیابی پیشینه ها 112

2-5. فرموله کردن. 114

2-6. چهارچوب نظری تحقیق. 120

2-7. مدل نظری و مفهومی: 122

2-8. فرضیه های تحقیق 124

2-8-1. فرضیه اصلی. 124

2-8-2. فرضیه فرعی. 124

فصل سوم : روش­ تحقیق

3-1. روش شناسی تحقیق. 125

3-2. روش پژوهش… 126

3-3. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغییرهای تحقیق. 127

3-3-1. تبلیغات بازرگانی 127

3-3-1-1. تبلیغات رسانه‌ای. 128

3-3-1-2. تبلیغات محیطی. 130

3-3-1-3. تبلیغات چهره به چهره 131

3-3-2. مدیریت بدن. 129

3-3-2-1 مدیریت بدن رفتاری. 132

3-3-2-2- تمایل نسبت به مدیریت بدن. 135

3-3-3- نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی. 136

3-3-4- تصور از بدن. 137

3-4- تکنیک تحقیق. 138

3-5- جامعه آماری. 138

3-6- برآورد حجم نمونه   138

3-7- روش نمونه گیری. 140

3-8- روش گردآوری اطلاعات.. 140

3-9- سطح تجزیه و تحلیل داده ها 138

3-10- تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات.. 138

3-11- واحد تحلیل  یا مشاهده 141

3-12- سنجش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 142

3-12-1- اعتبار (روایی) 142

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment