پایان نامه مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

دانلود پایان نامه

ساختارپایان نامه

با گسترش شهرها وافزایش روز افزون وسایل نقلیه ، شاهد آن هستیم که وضعیت ترافیک در شهرها هر روز پیچیده ترمی شود. معضل ترافیک علاوه بر اینکه سبب اتلاف وقت زیادی از شهروندان می شود مشکلات دیگری نیز به همراه دارد. برخی از این مشکلات عبارتد از:

 • افزایش مصرف سوخت وهدر رفتن سرمایه های ملی کشور
 • افزایش آلودگی هوا و خطرات زیست محیطی
 • افزایش بیماریها ومشکلات تنفسی
 • افزایش تنش واسترس وپایین آمدن آستانه تحمل افراد
 • کاهش بازدهی اقتصاد ملی به دلیل اتلاف زمانهای طولانی

در کشورهای مختلف همواره سعی بر این بوده است تا با چاره اندیشی راه حل های مختلف ، بتوان از معضل ترافیک کاست. یکی از این راه حلها حذف تقاطع ها وچراغهای راهنمایی و استفاده از دور برگردانها        می باشد. استفاده از دوربرگردانها وحذف تقاطع ها مدتهای مدیدی است که در کشور ما متداول گشته واستفاده می شود.

در خصوص تاثیرات استفاده از دوربرگردانها ، مزایا ومعایب آنها تا کنون تحقیقات زیادی انجام شده است که هر تحقیق از منظر خاصی به موضوع نگاه کرده و پارامترهای ویژه ای رامورد ارزیابی قرار می دهد. در این تحقیق نیز سعی شده است تا تاثیر استفاده از دوربرگردانها در افزایش یا کاهش حجم ترافیک وهزینه های آن به صوررت کلان مورد بررسی قرار گیرد. درانتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار در این زمینه بیان خواهد شد. ساختار این پایان نامه مشتمل بر 5 فصل خواهد بود که عبارتند از:

 • فصل اول- کلیات تحقیق

در ابتدای این فصل، مساله تحقیق به صورت کامل توضیح داده شده است.همچنین دربخش بعدی هدفهای تحقیق، اهمیت موضوع وانگیزه تحقیق ، سوالات و فرضیه ها ، روش تحقیق ، جامعه آماری ، محدودیتها و مشکلات موجود در این تحقیق در بخشهای جداگانه بیان شده است.

 • فصل دوم- مروری برتحقیقات گذشته

در این فصل، ابتدا نگاهی کلی به مبانی نظری طراحی تقاطع ها و استفاده از دوربرگردانها خواهیم داشت چرا که بدون دانستن اطلاعات اولیه در این زمینه، در ادامه تحقیق به مشکلات زیادی برخواهیم خورد. درادامه فصل به تشریح مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت و مهمترین نتایج حاصل از این تحقیقات تشریح خواهد شد.

 • فصل سوم- روش شناسی تحقیق

در این فصل به روش شناسی تحقیق خواهیم پرداخت و در آن روش پژوهش، جمع آوری آمار واطلاعات ، مطالعات میدانی ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تهیه پرسشنامه ودسته بندی داده ها بحث خواهد شد.

 • فصل چهارم- بررسی اثرات دور برگردانها بر حجم ترافیک وهزینه ها

در این فصل با استفاده از آمار واطلاعات جمع آوری شده از مراجع معتبر وانجام مطالعات میدانی به بررسی تاثیر استفاده از دوربرگردانها در هزینه ها وافزایش یا کاهش حجم ترافیک خواهیم پرداخت و مقایسه ای بین حالت استفاده از چراغهای راهنمایی و حالت جایگزین آن یعنی حذف تقاطع وچراغ واستفاده از دور برگردان خواهیم داشت.

 • فصل پنجم- جمع بندی ونتیجه گیری

در این فصل به جمع بندی نتایج حاصل از فصل قبل خواهیم پرداخت و این نتایج در قالب شکلها ، نمودارها وجداول مفید وکاربردی ارائه خواهد شد. همچنین این نتایج با یافته های دیگر محققین مقایسه خواهد شد و دلایل اختلافات احتمالی نیز ذکر می گردد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار در این زمینه بیان خواهد شد.

امید است این تحقیق جهت دست اندرکاران و مسئولان حوزه ترافیک شهری در کل کشور مفید واقع گردد و درکاهش حجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن موثر واقع گردد.

مساله

یکی از معضلات اصلی در شهرهای کل دنیا ، افزایش روز افزون تعداد وسایل نقلیه ورشد حجم ترافیک با گذشت سالیان متمادی می باشد. جهت کاهش معضل ترافیک ومشکلات ناشی از آن راه حل های زیادی وجود وجود دارد که برخی از آنها به عنوان راه حل های اساسی و معمولا پر هزینه بوده وبرخی دیگر نیز راه حل های کم هزینه تر می باشد . در زیر به برخی از این راه حل ها اشاره می شود:

 • احداث راهها وبزرگراههای جدید
 • حذف تقاطعات هم سطح
 • تملک ابنیه های کنار راه وافزایش عرض راهها
 • توسعه وگسترش حمل ونقل عمومی
 • احداث دور برگردانها وحذف تقاطعات

حذف تقاطعات وچراغهای راهنمایی آنها واحداث دور برگردان یکی از راه حلهای نسبتا کم هزینه و سریع می باشد که در دهه اخیر در کشور ما مورد توجه جدی قرار گرفته است. احداث دور برگردانها دارای مزایا ومعایب متعددی است که شناخت دقیق آنها سبب خواهد شد:

 • در آینده طراحی واجرای آنها به نحو صحیح واصولی وبا کمترین تبعات منفی انجام شود.
 • مشکلات و معایب دور برگردانهای فعلی نیز به نحو مطلوبی علاج بخشی شود.

در این پایان نامه سعی شده است تا تاثیر احداث دوربرگردانها وحذف تقاطع ها برحجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن تشریح گردد وراهکارهایی نیز جهت بهبود عملکرد آنها ارائه گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment