پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

و فقهای شافعی و حنفی

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
الف : اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….3
ب : اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………3
ت : سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….3
ث : فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..3
ج : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..4
ح : سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه………………………………………………………………6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………7
گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………7
الف: مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..7
ب: مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………..8
ج: مفهوم حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………..12
الف: تفکیک محاربه ازبغی………………………………………………………………………………………………………………..12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی…………………………………………………………………………………………………..13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………………………………………………15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………………………………………..17
گفتار نخست: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………………..17
الف: مبانی قرآنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..17
1- شأن نزول آیه…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2- دیدگاه های مفسرین…………………………………………………………………………………………………………………….20
1-2- دیدگاه نخست……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2- دیدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..22
ب: مبانی روایی محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..23
ج: محاربه در اقوال فقها…………………………………………………………………………………………………………………….25
گفتار دوم: مبانی عرفی………………………………………………………………………………………………………………………29
الف: وجود بروز خطر شدید………………………………………………………………………………………………………………29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه……………………………………………………………………………………………………29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه……………………………………………………………………………………………………………….32
مبحث نخست: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………..33
گفتار نخست: تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………………………….34
الف: در قانون حدود و قصاص…………………………………………………………………………………………………………..34
ب: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………….36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………….38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..40
الف: ابهامات تقنینی موجود……………………………………………………………………………………………………………….40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض……………………………………………………………………………………………….40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه……………………………………………………………………………………………………….42
ب: در اختلاط محاربه بابغی………………………………………………………………………………………………………………46
مبحث دوم: رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………………47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………48
الف: لزوم فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس……………………………………………………………………………………………………………….48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم……………………………………………………………………………………………..50
الف: اهمیت وسیله در محاربه…………………………………………………………………………………………………………….50
ب: اهمیت موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه………………………………………………………………………53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه……………………………………………………………………………………………53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه…………………………………………………………………………………………………….53
مبحث سوم: رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………………….55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه…………………………………………………………………………………………55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………56
الف: سوء نیت عام……………………………………………………………………………………………………………………………56
ب: سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………………………………………………57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید…………………………………………………………………………………………………..58
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه………………………………………………………………………………………60
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها……………………………………………………..61
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها………………………………………………………..61
الف: نظریه تخییر……………………………………………………………………………………………………………………………..62
ب: نظریه تنویع یا ترتیب…………………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه…………………………………………………………………………………………….70
الف: اجرای قتل……………………………………………………………………………………………………………………………….70
ب: اجرای به صلیب کشیدن………………………………………………………………………………………………………………73
ج: اجرای قطع دست و پا………………………………………………………………………………………………………………….76
د: اجرای تبعید………………………………………………………………………………………………………………………………..78
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه…………………………….85
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه…………………………………………………………………86
الف: مشارکت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………..86
ب: معاونت در محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..88
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه…………………………………………………………………………………………………….91
الف: توبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
ب: جنون و مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………….96
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….100
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..104
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..106
               علائم و نشانه های اختصاری
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر……………………………………………………………………………………….بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر…………………………………………………………………………………………بی جا
جلد……………………………………………………………………………………………………………………………..ج
صفحه…………………………………………………………………………………………………………………………..ص
صفحات……………………………………………………………………………………………………………………….صص
شماره…………………………………………………………………………………………………………………………..ش
هجری شمسی……………………………………………………………………………………………………………….ه.ش
هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………ه.ق
هجری………………………………………………………………………………………………………………………….هم
همان نویسنده، همان اثر………………………………………………………………………………………………….همان
میلادی………………………………………………………………………………………………………………………….م

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment