پایان نامه مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه­ جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی

دانلود پایان نامه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی مکانیک

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه­ جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب

 

چکیده

در مطالعه حاضر، جریان آشفته با جابه‌جایی اجباری در حضور گاز تشعشعی، در ناحیه توسعه یافتگی یک کانال‌ افقی دو بعدی با پله‌ پسرونده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیال عامل همانند یک محیط خاکستری در جذب، صدور و پخش تشعشع شرکت می­کند. جهت بدست آوردن توزیع سرعت و دما در داخل کانال، معادلات دو بعدی ناویراستوکس و انرژی همراه با معادلات مربوط به انرژی جنبشی و نرخ اتلاف انرژی هر یک از میدان­های سرعت و دما در جریان آشفته، به صورت عددی حل می‌گردند. در این راستا برای شبیه سازی جریان آشفته از مدل k-ε توسعه یافته[1] استفاده شده است. برای محاسبه جمله تشعشع در معادله انرژی، معادله انتقال تشعشع[2] به صورت عددی و با روش طول‌های مجزا[3] حل شده و توزیع شار تشعشعی داخل جریان گاز محاسبه می‌شود. فرم جداسازی شده معادلات حاکم، توسط روش حجم محدود بدست آمده و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل می‌شوند. نتایج حل عددی به صورت رسم نمودارهایی برای بررسی اثرات عدد تشعشع- هدایت، ضریب ‌البدو و ضخامت نوری بر روی رفتار انتقال حرارت جریان گاز ارائه شده است. همچنین سازگاری خوبی بین نتایج عددی بدست آمده از مطالعه حاضر با نتایج مطالعات قبلی برقرار است.

کلمات کلیدی: پله‌پسرو، جریان اجباری آشفته، انتقال حرارت تشعشعی، روش طول‌های مجزا

فهرست مطالب
عنوان  ——————————————————————–  صفحه
فصل اول: مقدمه     …………………………1
1-1مقدمه     ……………………………..2
1-2بررسی مقالات و مطالعات انجام شده     ………..2
1-3هدف از مطالعه حاضر     …………………5
فصل دوم: شرح مسئله و معادلات حاکم     ……6
2-1مقدمه     ……………7
2-2هندسه مسئله     ………….7
2-3مروری بر خواص جریان آشفته در مقایسه با جریان آرام
8
2-4تعاریف     ……….9
2-4-1طول مقیاس کولموگروف     …..9
2-4-2شدت آشفتگی     ……………10
2-4-3زمان مقیاس آشفتگی     ………..11
2-5معادلات حاکم بر جریان آشفته
11
2-5-1معادله پیوستگی در جریان آشفته
12
2-5-2معادله مومنتوم در جریان آشفته
12
2-5-3معادله انرژی در جریان آشفته
13
2-5-4معادله انرژی آشفتگی در جریان آشفته
14
2-5-5تنش برشی در جریان آشفته
15
2-6مدل سازی جریان آشفته و مدل­های آشفتگی
16
2-7روابط اساسی حاکم بر ویسکوزیته گردابی
17
2-7-1رابطه اساسی ویسکوزیته گردابی بوزینسک
17
2-8مدل­های ویسکوزیته گردابی
19
2-8-1مدل­های دو معادله­ای     19
2-8-2مدل استاندارد k-ε     20
2-8-3مدل توسعه یافته k-ε     22
2-9معادلات حاکم بر مسئله
23
2-9-1معادلات حاکم بر جریان
23
2-9-2شرایط مرزی
26
2-9-3معادلات تشعشعی
27
2-9-4محاسبه گرادیان شار حرارتی تشعشعی (  )
28
2-10معادلات بدون بعد
29
2-11پارامترهای مورد بررسی
31
2-11-1دمای متوسط
31
2-11-2عدد نوسلت
31
فصل سوم: روش حل معادلات
33
3-1مقدمه
34
3-1-1روش اختلاف محدود
35
3-1-2روش المان محدود
35
3-1-3روش حجم محدود
35
3-2شبکه محاسباتی و حجم‌های کنترلی
36
3-3روش طول­های مجزا
38
3-3-1معادلات طول­های مجزا
39
3-3-2انتخاب جهت در روش طول­های مجزا
41
3-4گسسته کردن معادلات تشعشعی با روش طولهای مجزا
41
3-5حل معادلات جبری خطی
46
3-6فضای شبکه
47
3-7روش حل و برنامه کامپیوتری
47
3-8همگرایی
48
3-9محاسبه عدد نوسلت و دیگر پارامترها
50
فصل چهارم: بررسی نتایج     51
4-1مقدمه
52
4-2اعتبار سنجی نتایج
52
4-2-1اعتبار سنجی نتایج انتقال حرارت به روش جابه­جایی و هدایت
52
4-2-2اعتبار سنجی نتایج انتقال حرارت به روش تشعشع و هدایت
55
4-3ارائه نتایج
56
4-3-1تأثیر عدد تشعشع-هدایت
56
4-3-2تأثیر ضریب البدو
60
4-3-3تأثیر ضخامت نوری
62
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادات
64
5-1جمع بندی
65
5-2نتیجه­گیری
66
5-3پیشنهادات
66
فهرست مراجع
67

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید 

Leave a comment