پایان نامه مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها

دانلود پایان نامه

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد: آموزش ریاضی

عنوان :

مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

استاد راهنما:

دکتر نورالله نژاد صادقی

دکتر پیمان

استاد مشاور:

دکتر پرهام

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول. 1

طرح مسئله ی تحقیق.. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 بیان مسأله: 3

3-1 ضرورت تحقیق: 5

4- 1 اهداف پژوهش… 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

2-4-1 اهداف جزئی.. 6

5-1فرضیه‌های پژوهش… 6

1-5-1 قلمرو زمانی پژوهش… 7

6-1 تعریف اصطلاحات و متغیرها 7

1-6-1 تعریف نظری راهبردهای حل مسأله. 7

2-6-1 تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله: 8

3-6-1 بدفهمی.. 8

4-6-1 روش تدریس  سنتی.. 9

5-6-1 روش تدریس رفع بد فهمی.. 9

7-1 متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1 متغیر مستقل.. 9

2-7-1 متغیر وابسته: 9

3-7-1متغیرهای کنترل. 10

4-7-1 تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) 10

5-7-1 تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم) 11

6-7-1 تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول) 11

7-7-1تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم) 11

فصل دوم. 12

تاریخچه ی پژوهش… 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 آموزش  ریاضی.. 13

3-2 منظور از تدریس چیست ؟. 14

4-2 یادگیری.. 16

5-2 انگیزه و یادگیری.. 17

6-2 تصور  و تعریف مفهوم. 18

6-2 بدفهمی چیست ؟. 21

7-2 نظریه‌ی ساختن‌گرایی در یادگیری.. 24

1-7-2 نظریه‌ی رشد شناختی برونر. 27

2-7-2 یادگیری از راه بینش… 28

3-7-2 لحظه‌ی یادگیری.. 30

4-7-2 اهداف یادگیری در ریاضی.. 31

5-7-2 هدف‌های شناختی.. 33

6-7-2 هدف‌های عاطفی.. 33

و…..

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید  

Leave a comment