پایان نامه مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره­ای

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

کارشناسی ارشد

رشته:

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

عنوان:

مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن  نگهداری و تعمیرات دوره­ای

استاد راهنما:

پروفسور رضا توکلی مقدم

استاد مشاور:

دکتر بهمن نادری

تیر 1391

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
1- فصل اول: معرفی و کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعاریف زمان­بندی 3
1-2-1- نمادها 3
1-2-2- محیط ماشین­ها و نوع کارگاه 4
1-2-3- مشخصه­های کاری و محدودیت­های زمان­بندی 5
1-2-4- معیارهای بهینه­سازی 7
1-3- نظریهء زمان­بندی 9
1-4- برنامه­ریزی ریاضی 9
1-5- زمان­بندی چند هدفه 9
1-6- الگوریتم­های فرا ابتکاری در بهینه­سازی 11
1-6-1- الگوریتم ژنتیک 11
1-6-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید 12
1-7- طراحی آزمایشات 12
1-8- مسألهء زمان­بندی کارگاه باز 13
2- فصل دوم: مرور ادبیات 15
2-1- مقدمه 16
2-2- معیارهای اندازه­گیری و تابع هدف 16
2-3- مجاز نبودن بریدگی کارها 18
2-4- نگهداری و تعمیرات دوره­ای و محدودیت عدم دسترسی ماشین­ها 18
2-5- زمان­های حمل و نقل 19
2-6- زمان­های آماده­سازی و جداسازی 20
2-7- روش­های حل 20
2-8- طراحی آزمایشات 22
3- فصل سوم: طرح مسأله و ارائه روش­های حل 24
3-1- مقدمه 25
3-2- فرمول­بندی مسأله 25
3-2-1- فرض­های مسأله 25
3-2-2- نماد گذاری 26
3-2-2-1- اندیس­ها 26
3-2-2-2- پارامترها 26
3-2-2-3- متغیرهای تصمیم 26
3-2-3- مدل برنامه­ریزی خطی مختلط 26
3-2-4- یک مثال 28
3-2-5- تحلیل مدل 29
3-3- الگوریتم­های فرا ابتکاری 30
3-3-1- الگوریتم ژنتیک 30
3-3-1-1- نمایش کروموزوم 30
3-3-1-2- جمعیت اولیه 30
3-3-1-3- تابع هدف 31
3-3-1-4- تابع برازندگی 31
3-3-1-5- انتخاب 31
3-3-1-6- تقاطع 31
3-3-1-7- جهش 33
3-3-1-8- معیار توقف 33
3-3-1-9- الگوریتم ژنتیک اولیه 33
3-3-1-10- الگوریتم ژنتیک موازی چند هدفه 34
3-3-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید 35
3-3-2-1- الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه 35
3-3-2-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید موازی چند هدفه 37
4- فصل چهارم: طراحی آزمایشات و ارزیابی محاسباتی 38
4-1- مقدمه 39
4-2- طراحی آزمایشات تاگوچی 39
4-2-1- تولید داده­ها 40
4-2-2- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPGA 40
4-2-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPSA 42
4-3- ارزیابی محاسباتی 43
 5- فصل پنجم: جمع­بندی و مطالعات آتی  45
5-1- جمع­بندی 46
5-2- مطالعات آتی 46
مراجع 48

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
1-1- مقادیر پارامتر α 5
1-2- مقادیر پارامتر β 7
1-3- مقادیر پارامتر γ 8
3-1- تعداد متغیرها 29
3-2- تعداد محدودیت­ها 29
3-3- تعداد متغیرها و محدودیت­ها مطابق با مدل MOMILP 29
4-1 فاکتورهای الگوریتم MOPGA و سطوح آن­ها 41
4-2- آزمایشات مربوط به آرایهء L9 در الگوریتم MOPGA 41
4-3- جدول تحلیل واریانس کسر S/N مربوط به فاکتورهای الگوریتم MOPGA 42
4-4- فاکتورهای الگوریتم MOPSA و سطوح آن­ها 42
4-5- آزمایشات مربوط به آرایهء L4 در الگوریتم MOPSA 42
4-6- جدول تحلیل واریانس کسر S/N مربوط به فاکتورهای الگوریتم MOPSA 43
4-7- عملکرد مدل MOMILP و الگوریتم­های GA و SA اولیه در برخورد با مسأله­های با ابعاد کوچک 44
4-8- میانگین RPD برای الگوریتم­های MOPGA و MOPSA در حل مسأله­های با ابعاد بزرگ 44

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه
1-1- ارتباطء جایگزینی بین دو هدف  و 10
3-1- توالی کارها روی یک ماشین j 25
3-2- نمودار گانت مربوط به حل بهینهء مثال 28
3-3- نحوهء تقسیم­بندی جمعیت و عملکرد موازی زیر-جمعیت­ها 34
3-4- جستجوی همسایگی الگوریتم شبیه­سازی تبرید 36
3-5- قدم­های الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه 36
4-1- نمودار کسر S/N مربوط به RPD در فاکتورهای الگوریتم MOPGA 41
4-2- نمودار کسر S/N مربوط به RPD در فاکتورهای الگوریتم MOPSA 43

برای متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment